Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Ôóáìáäïý 41 ÐÜôñá
Ôçë. & fax 2610 333.387
e-mail: [email protected]

ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁëëáãÞ - êáèçìåñéíÞ
ðïëéôéêÞ åöçìåñßäá

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 10 ÉÏÕÍÉÏÕ 2016 - ÅÔÏÓ 41ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.103- ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

Öñïíôßæåé ôçò Ðëáæ
ôá áäÝóðïôá

Áõôïêôüíçóå ÷èåò
ðáôÝñáò äõï ðáéäéþí

ÂïìâéóôÞò åôþí 14
ðÜåé óôïí áíáêñéôÞ

Á. ÊÜððïò: ÌÝëïò ôçò ÄÉÁÓ

38÷ñïíïò óôï Ìåóïëüããé

Áðïëïãßá 4 ÷ñüíéá ìåôÜ

ÓÅË.5

ÓÅË.5

ÓÅË.2

ÐÜôñá: Âãáßíåé óôï… óöõñß
ôï Á’ Äçìïôéêü ÊïéìçôÞñéï!
Åýëïãï ðñïâëçìáôéóìü Ý÷åé ðñïêáëÝóåé ôï ãåãïíüò üôé óõìðåñéëáìâÜíåôáé óôç ëßóôá ôùí áêéíÞôùí, ãéá
ðéèáíÞ áîéïðïßçóç áðü ôï ÔÁÉÐÅÄ - Ðïéá öéëÝôá óå Á÷áÀá, Çëåßá êáé Áéôùëïáêáñíáíßá åßíáé ðñïò ðþëçóç
Με σκεπτικισµό, αντιµετωπίστηκε το γεγονός ότι στον κατάλογο
των ακινήτων, για πιθανή αξιοποίηση από το ΤΑΙΠΕΔ, συµπεριλαµβάνεται και το Α’ Δηµοτικό Κοιµητήριο της Πάτρας, στην περιοχή της
Ανθούπολης. Στη εν λόγω λίστα,

υπάρχουν, επίσης, οικόπεδα σε Πάτρα, Ρίο και Ακράτα, καθώς και το
πρώην κτίριο του Καραµανδανείου,
απέναντι από το Παλαιό Δηµοτικό
Νοσοκοµείο.
Ως εκ τούτου, στην πολυσέλιδη
λίστα του ΤΑΙΠΕΔ, διαθέσιµα προς

αξιοποίησης, µεταξύ άλλων είναι:
ο χώρος που χρησιµοποιείται για
parking στην παραλία του Ρίου,
µπροστά από το Κάστρο, στην προβλήτα των πλοίων. Έκταση ιδιοκτησίας του ΟΣΕ στην πάτρα 4 στρεµµάτων µε κτίσµατα. Επίσης, γεωτε-

µάχια: 39 στρεµµάτων στα Μποζαΐτικα, 4 στρεµµάτων στην Εγλυκάδα,
θέση Κούτσα, 50 στρεµµάτων στο
Κάτω Καστρίτσι, στη θέση Νησάκι,
125 στρεµµάτων στον Γλαύκο, 31
στρεµµάτων στην Μέση Αγυιά, 6,5
στρεµµάτων στο Σούλι κ.ά.
ÓÅË.7

Åæçóå ôïí
åöéÜëôç
ìÝóá óôï
óðßôé ôçò
ËÞóôåøáí ìéá
86÷ñïíç óôç
ÄõôéêÞ Á÷áÀá
Για µία ακόµη φορά οι
ηλικιωµένοι γίνονται στόχος, τις πρώτες ηµέρες του
µήνα, όταν έχουν πάρει
τη σύνταξή τους και πριν
προλάβουν να την ξοδέψουν. Στο σπίτι 86χρονης,
στο Μιχόι Αχαϊας, στις 3,
χθες τα ξηµερώµατα, εισέβαλαν δύο άγνωστοι,
φορώντας κουκούλες και
αφού ακινητοποίησαν τη
γυναίκα, της πήραν 250
ευρώ.
ÓÅË.5

×ôýðçóáí
Üó÷çìá óôç
Âïýíôåíç
39÷ñïíï

Ως αναιτιολόγητη χαρακτηρίζει την απόλυση δυο ατόµων, που εργάζονταν µε Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών στον ΟΚΑΝΑ
Πάτρας, ο Σύλλογος Εργαζοµένων του Οργανισµού. Σύµφωνα µε την καταγγελία, οι δυο εργαζόµενοι παρείχαν τις υπηρεσίες τους στις
φυλακές του Αγίου Στεφάνου.

ÓÅË.7

ÐñïóùðéêÝò ïé áðüøåéò
Í. Ößëç, ëÝåé ôï Ìáîßìïõ

ÊõíÞãé óôï êÜðíéóìá
óå êëåéóôïýò ÷þñïõò

Áíôßäñáóç ôçò Í.Ä. ìå áöïñìÞ
ôï êßíçìá «Ðáñáéôçèåßôå»

«Δεν υπάρχει αναγκαιότητα νέας
νοµοθετικής ρύθµιση για την απαγόρευση του καπνίσµατος αφού
το ισχύον πλαίσιο είναι επαρκές»,
υπογράµµισε ο υπουργός Υγεία
Ανδρέας Ξανθός. Ο κ. Ξανθός τόνισε, πάντως, ότι θα υπάρξει αυστηροποίηση της εφαρµογής της
ισχύουσας νοµοθεσίας, µέσω και
της κύρωσης της Ευρωπαϊκής
Οδηγίας του 2014 για τα καπνικά
προϊόντα, αλλά και του πρωτοκόλλου του Παγκοσµίου Οργανισµού
Υγείας για το λαθρεµπόριο καπνικών προϊόντων, ενώ σηµείωσε ότι
η αντιµετώπιση του προβλήµα-

Κάλεσµα στον πρωθυπουργό,
Αλέξη Τσίπρα, να ζητήσει την
παραίτηση του υπουργού Παιδείας, Νίκου Φίλη, µετά τις δηλώσεις του για το κίνηµα «Παραιτηθείτε», απηύθυνε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Γιώργος
Κουµουτσάκος, στην ενηµέρωση των πολιτικών συντακτών.
«Ο κ. Τσίπρας είχε πει ότι η

κυβέρνησή του είναι κάθε λέξη
του Συντάγµατος.
Αποδεικνύεται ότι µε κάθε
τους λέξη παραβιάζουν το
Σύνταγµα. Σκόπιµα δηµιουργούν σοβαρό πρόβληµα δηµοκρατίας.
Ο κ. Τσίπρας να πάρει θέση
επειγόντως», δήλωσε ο κ. ΚουÓÅË.9
µουτσάκος.

τος δεν αφορά αποκλειστικά το
υπουργείο Υγείας αλλά απαιτείται
ο συντονισµός της δράσης πολλών υπουργείων.
ÓÅË.9

Μήνυση εναντίον ενός
24χρονου κι ενός 20χρονου
υπέβαλε ένας 39χρονος κάτοικος Πατρών. Όπως κατήγγειλε ο άνδρας, οι δύο νεαροί
τον χτύπησαν µε σιδηρογροθιές, προκαλώντας του τραυµατισµό, ενώ παράλληλα,
όπως είπε, τον απείλησαν και
τον εξύβρισαν. Το περιστατικό σηµειώθηκε στην περιοχή
της Βούντενης το απόγευµα.
ÓÅË.5

Áðßóôåõôç
áðüöáóç
ãéá ôéò
åêêëçóßåò…
Με µια απίστευτη εγκύκλιο,
η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων κι Αιγιαλείας απέκλεισε
το “Χαµόγελο του Παιδιού”,
απαγορεύοντας εφεξής την
τοποθέτηση ειδικού κουµπαρά σε θρησκευτικές τελετές
εντός της εκκλησίας και ιδιαίτερα σε κηδείες και µνηµόσυνα. Ταυτόχρονα, προτρέπει
τους πιστούς να ενισχύουν τα
γηροκοµεία της Μητρόπολης.
ÓÅË.2