Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα ΤιερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
Τύπος λκιδικής
` ι@Μί|Μ
_. 0 ιιιι'ιωΜω
"·Π -ΔΔ · ΔἑΔΔΔμ·
Π^ρ^ΣκΕγΗ 10 ΤογΝ10γ 2016 ΕΤΟΣ 2ιο - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5020 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ιΞΥΜ
ς ΞεκιΥὁ η κ0Τασκευὴ
Του 00000
2  ΓιιμΥ00Τηρἰ0ιι
Γ0λὁΤιοΤ0ς
ΑΠὁνΤηση οΤη ΝΔ
Φἰληςι Δεν κανω
δώρο οΤον κ.
¦ ΜηΤσοΤἑικη Την
ΤιαραἱΤηση μοιι_Μ
<<Σοβαρὸ Προβλημα
ΔημοκραΤἱας>>
ΝΔ= ΖηΤα ι·ιαραἰΤηση Φἰλη
μεΤ€ι Τις δηλώσεις για Το
κινημα <<|'|αραιΤηθεἰΤε»_)4
ολοκληρώθηκε με
ει·ιιΤιιχἰα η 'Εκθεση
Ζωγραφικής
Του ΠολιΤισΤικοὐ
<<ΚὸβεΤαι>> η Οικιακή Οικονομια
Αλλαγές σΤην Παιδεια=
Συλλογου Τεχνών
ΓαλαΤισΤας οΤο Δήμο
Νεας ΠροπονΤιδας› 13
ΑυΤοἱ εἰναι οι νέοι . .
ΑνΤιιΤεριφερειὁρχες Αυξηση Το" Χρονου
Κεντρικής ΜακεδονἰαΞ›8 Των δ|°λε|μ|ΜΤων