Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΝΙΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ1ΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
Παρασκευή 10 Ίουνίού 2016 Ἀριθμ. φύλ. 40470 1 Τιμή 1,50 €
( Ή Ι Η Ι Ι Αμερικής 9, Τ.|(. 10872, Αθήναι, ίπίο@εετίεποννε.ρι
Αλεξανδρου και ^νΤωνΝης μσρΤ“ρων Τηλεφωνικό κέντρο: 2ιο 822οε8ι, Με: 2ιο 824807ι
Σελήνη 8 ημερών Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
Ω Ανατολη ηλιου 8.02 - Δυσις 8.47 ..Εως 1230ν
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Τοπικά αὐξημένες νε- .
φώσεις μέ τοπικές βροχές καί σπορα- έ
δικές καταιγίδες στά ὁρεινά. Άνεμοι
μεταβλητοί μέτριοι. 'Η θερμοκρασία
θά φθάσει τούς 28β.
ΑΥΡΙΟ, ΣΑΒΒΑΤΟ 11.08
10-06-2016 '
Ούκ αν ταρω;
παρα τού μή ἔχοντος
Μία από τίς πλέον μακαβριες φυσιογνωμίες τής
αρχαίας έλληνικής Μυθολογίας είναι ὁ Χαρων (έπί
τό λαϊκώτερον Χαρος). Ό Χαρων τελούσε χρέη
πορθμέως τών νεκρών. Τούς μετέφερε μέ τήν βαρκα
του δια τού ποταμού Ἀχέροντος στόν'Ἀδη. Καί είσέπραττε ώς ναύλα έναν ὁβολό, ὁ ὁποῖος ήταν συνήθως τοποθετημένος κατω από τήν γλώσσα τού νεκρού."Αν ὁ Χαρων δέν έβρισκε τόν όβολό στήν θέση του, άφηνε τόν νεκρό να περιπλαναται έιτί χρόνια στίς όχθες τού Ἀχέροντα.
Ό μονος' νεκρός πού φέρεται δτιτιέρασε στόν'Ἀδη
χωρίς να καταβάλει τα ναύλα στόν Χαροντα, ήταν ὁ
κυνικός φιλόσοφος Μένιππος. "Οπως αναφέρει ὁ
Λουκιανος' στούς «Νεκρικούς Διαλόγουρ›, όταν ὁ Χαρων έζήτησε από τόν νεκρό Μένιππο τόν ὁβολό, έλαβετήν απαντη¦ ' ση: 0ύκανλαβοιςπαρατού μή έχοντα;
Αύτό πού τόσο απλα περιγράφεται από τόν Λουκιανό καί αποδίδεται στόν Μένιππο, ότι δηλαδή δέν
μπορεῖς ναλαβεις χρήματα από έναννεκρόπού δέντα
έχει, δέν φαίνεται να γίνεται αντιληπτό από τούς σημερικώς κυβερνήτες ινε- ῦΕπΙβἀλΜν ΜΜΜ πως
μή έχοντες. Καί έπομένως δέν μπορούν να τούς
είσπραξουν."Ετσι, μέσα στό πρώτο τετραμηνο τού
έτους δέν είσπραχθηκαν περί τα 4 δίς βεβαιωμένων
φόρων, ένώ τό σύνολο τών ληξιπροθέσμων ὁφειλών
πρός τό δημόσιο έχει ξειτερασει τα 85 δίς εύρώ.
Αύτό πού έλλείτιει από τήν φορολογική πολιτική
είναι τό μέτρο καί ή λογική. Διότιγια να φορολογηθεῖ
κατι, πρέπει να ύπαρχει ανα, ' λογο αντικείμενο. Τό να
ζητηθεῖ από καποιον να καταβάλει τό 10%, τό 20% ή
καί τό 30% τού είσοδήματός του, δέν είναι παράλογο.
εΥπό καποιες προϋποθέσεις, θα μπορούσε να γίνει
αποδεκτό ακόμη καί τό 40%. "Ομως για να συμβεί
αὐτό, πρέπει να ύπαρχει ανάλογο είσόδημα, ώστε να
απομένει στόν φορολογούμενο ένα ίκανό ποσό, ώς
προίόν τού κόπου καί τής έργασίας του.
Σήμερα οἱ"Ελληνες φορολογούμενοι καλούνται
να πληρώνουν ποσα πολύ ύψηλότερα τών πραγματικών τους δυνατοτήτων. Οί φορολογικοί συντελεστές είναι δυσαναλογ' ως ύψηλοί σέ σχέση μέ τό είσόδημα στό ὁποῖο έττιβαλλοΙ νται. Για έτήστο είσόδημα
ανω τών 30.000 εύρώ ίοχύει συντελεστής 37% καί για
είσόδημα ανωτών 40.000 εύρώ συντελεστή ς 45%. 'Επί
πλέον, οί φορολογούμενοι καταβάλλοιΙ ιν προκαταβολή φόρου καί εκτακτη' είσφορα. Δηλαδή ή τελική έιτιβαρυνσις ύπερβαίνει τό 50% τού είσοδήματος.
Τα πραγματα είναι ακόμη χειρότερα μέ τήν φορολογία ακινήτων. Διότι στήν φορολογία είσοδήματος,
τουλαχιστον ύπαρχει τό είσόδημα. 'Ενώ ὁ ΕΝΦΙΑ
ΜΜΜ ανεξαρτήτως τού αν ὁ φορολογούμενος
έχει ή δέν έχει τα χρήματα για να καταβαλει τόν φόρο. Αύτό πού έχει είναι τό ακίνητο, τό ὁποῖο όμως από
μόνο του δέν μπορεῖ να χρηματοδοτήσει τόν φόρο.
Πολλώ μαλλον όταν ὁ φόρος προσδιορίζεται βάσει
πλασματικών αντικειμενικών Με”, πού δέν έχουν
σχέση μέ τήν πραγματική αζω
Δέν είναι τυχαῖο, λοιπόν, ότι όλο καί περισσότεροι φορολογούμενοι αναφωνούν, όπως ὁ Μένιππος,
«ούκ αν λαβοις παρα τού μή έχοντοφ›."Αραγε οίκυβερνώντες δέν αντιλαμβανονται ότι οί ἰδιοι παίζουν
τόν ρόλο τού Χαρου;
Τό Σύνταγμα
τού κ. Φίλη
Σε έπιπίνδύνες ατραπούς ὁ ύπούργός Παιδείας
0 κ. ΦΙΛΙ·ΙΣ εἶναι ὁ δεύτερος
ύπουργός αὐτής τής κυβερνήσεως
πού φαίνεται να έχει μελετήσει
προσεκτικά τίς πρακτικές τού Ναζισμού. Μετα τήν χρήση τής ρητορικής Γκαῖμπελς από τόν ύπουργό ῦΕργασίας, κ. Κατρούγκαλο, ἐξ
αφορμής τής Φορολογικής ὲπιβαρύνσεως τού καφέ καί τών τσιγάρων, έρχεται καί ὁ κ. Φίλης, πού
φαίνεται να εἰσηγεῖται τήν τακτική τής ΟΙοί011801181τυιις, δηλαδή
τής σταδιακής απαξιώσεως μέ
στόχο τήν τελική απαγόρευση τής
λειτουργίας κινήσεων πολιτών καί
ἐνδεχομένως καί κομμάτων. °Εξηγούμεθα:
'Η προχθεσινή δήλωσις Φίλη
για ύπονόμευση τής κυβερνήσεως
«μέ κινήματα κατσαρόλας» (ή αναφορα παραπέμπει στήν Λατινική
Ἀμερική) καί για τό ότι «Τό κίνημα “Παραιτηθεῖτε" εἶναι κίνημα
στά όρια τής συνταγματικής
ανοχής», καθώς καί ή ἐπεξήγησίς
του ότι ὁ κ. Μητσοτάκης «έχει
αγκαλιάσει τό ακροδεξιας κατεύθυνσης κίνημα “Παραιτηθεῖτε"»
έχουν ξεσηκώσει σάλο. Εἶναι αληθές ότι ή δήλωσις προσκρούει
στήν λογική καί προσεγγίζει τήν
έννοια τής ΟΙοἱοίιεοΜΙίυας έναντι
ἑνός κινήματος πού, γενικώτερα,
σέ αλλες ἐποχές ὁ ΣΥΡΙΖΑ, ἐκτός
ἐξουσίας εύρισκόμενος, θα ἐνεθάρρυνε, διότι θα τόν συνέφερε.
Τότε, τό ἐν λόγω κίνημα, καί καθε
κίνημα ανωνύμων, θα ήταν απολύτως δημοκρατικό, όπως οἱ αλήστου
μνήμης «Ἀγανακτισμένοι» τής
Πλατείας Συντάγματος. Κυρίως
όμως ή δήλωσις παραβιάζει τό
αρθρο 11 τού Συντάγματος για τήν
ἐλευθερία τού συνέρχεσθαι εἰρηνικώς. Παραβιάζει ἐπίσηςτό άρθρο
5α για τήν ἐλευθερία στό δικαίωμα
στήν πληροφόρηση καί συμμετοχή όλων τών πολιτών στήν Κοινωνία τής Πληροφορίας. °Εξεταστέο
ἐπίσης έαν συνάδει πρός τό αρθρο
14 για τήν ἐλευθερία τού Τύπου,
δοθέντος ότι οἱ πλατφόρμες τών
μέσων κοινωνικής δικτυώσεως
διεκδικούν παγκοσμίως θέση στόν
χώρο τού Τύπου.
Πέρα από αὐτό, συνειδητά ὁ κ.
Φίλης, στά σχέδια για τήν αναμόρφωση τής παιδείας, έρχεται καί παραβιάζει μία ακόμη σειρά αρθρων
τού Συντάγματος, μέ πρώτο τό
αρθρο 3, περί τής ἐπικρατούσης
θρησκείας, αλλά καί τό αρθρο 16ἑΖ,
περί τής φύσεως τής παιδείας. Διότι, κατά τό Σύνταγμα, «'Η παιδεία
αποτελεί βασική αποστολή τού
Κράτους καί έχει σκοπό τήν ήθική,
πνευματική, ἐπαγγελματική καί φυσική αγωγή τών'Ελλήνων, τήν ανάπτυξη τής ἐθνικής καί θρησκευτικής συνείδησης καί τή διάπλασή
τους σέ ἐλεύθε ρους καί ύπεύθυνους
πολίτες». °Ενώ ἐκεῖνος στοχεύει
στήν άρση τών δύο αὐτών όρων.
'Υπ, αὐτήν τήν έννοια προφανώς ὁ
κ. Φίλης ὁδηγεῖται στήν διατύπωση
τού δικού του συνταγματικού χάρτου, συμφώνου πρός τίς ἰδεολογικές αγκυλώσεις του.
Μόλις δύο ἔργα
στό Πακέτο Ι”τούνκερ
Πενιχρα αποτελέσματα παρα τίς μεγαλες προσδοκίες
ΤΗΝ ΩΡΑ πού ή Ἑλλάς ύποφέρει
λόγω τής οἱκονομικής κρίσεως από
έλλειψη ρευστότητος, ἐν τούτοις
μόλις δύο έργα έχουν ἐνταχθεῖ στό
Πακέτο Γιούνκερ, σύμφωνα μέ τόν
αντιπρόεδρο τής Κομμισσιόν, κ.
Γίρκι Κατάινεν.“Οπως ἐξήγησε ὁ
ἴδιος, ή πρώτη ένταξις όπεγράφη
στίς 9 Μαίου μεταξύ τού Εὐρωπαϊκού Ταμείου ῦΕπενδύσεων καί τής
γερμανικής Ρτοοτοαίτ (για δάνεια σέ
ἑλληνικές μικρομεσαίες ἐπιχειρήσεις ύψους 20 έκατ. εὐρώ), καί ή
δεύτερη στίς 10 Μαΐου, καί ήταν
μεταξύ τής Εὐρωπαῖκής Τραπέζης
ῦΕπενδύσεων καί τής Θείο Ρώπα
(δάνειο ύψους 15 έκατ. εὐρώ).
°Επιχειρώντας νά ἐξηγήσει τήν
δυστοκία, ὁ κ. Κατάινεν τήν απέδω
σε στήν αδιαφορία τών 'Ελλήνων
ύπουργών αλλά καί στήν αγνοια
τών ἐγχωρίων τραπεζών. Εἰδικώς, ὁ
κ. Κατάινεν έκανε λόγο γιά δύο
ύπουργούς (χωρίς νά τούς κατονομάσει), οἱ ὁποῖοι ,όπως εἶπε, τού
έλεγαν ότι δέν ἐνδιαφέρονται, καθώς δέν ύπαρχουν αρκετά χρήματα.
Ἀνέφερε ἐπίσης καί τήν ἐμπειρία πού αποκόμισε μετά από συναντήσεις μέ στελέχη τραπεζών, ύπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά:
«Συνήντησα ἐκπροσώπους τών πέντε μεγαλυτέρων τραπεζών. Κάναμε
μία προσπάθεια νά ἐξηγήσουμε τί
μπορούν νά κάνουν γιά τίς μικρομεσαίες ἐπιχειρήσεις.ίΗταν ή πρώτη
φορά πού οἱ έλληνικές τράπεζες
μάθαιναν ότι μπορούν νά αντλή
σουν από εὐθείας πόρους από τό
ἐπενδυτικό πακέτο για τίς μικρομεσαίες ἐπιχειρήσεις».
¦Ο αντιπρόεδρος τής Ἐπιτροπής, σέ πρόσφατη ἐπίσκεψή
του στήνἈθήνα, εἶχε αναφέρει γιά
τό συγκεκριμένο θέμα ότι «οἱ τράπεζες εἴτε δέν θέλουν εἴτε δέν μπορούν νά παίξουν τόν ρόλο τού μεσάζοντα στήν χρηματοδότηση τών
ΜΜΕ». Ἐν προκειμένω, διέλαθε
τήν προσοχή τού κ. Κατάινεν τό
γεγονός ότι οἱ ἑλληνικές τράπεζες
μαστίζονται από κρίση ρευστότητος, καί, ώς ἐκ τούτου, αδυνατούν
νά χρηματοδοτήσουν ἐπιχειρήσεις, κάτι πού αποτελεί προϋπόθεση γιά συμμετοχή στό Πακέτο
Γιούνκερ.
Σήμερα
Χωρίς έλπίδα
το 15% τών 'Ελλήνων
Τῆς ἡμέρας
Σέ ακραία φτώχεια ζούν
Ἑλλάδα 1.847.703 πολίτες, δηλαδή το 15% τού
πληθυσμού. το αντίστοιχο ποσοστό τό 201 1 ήταν
8,9%, καί 2,2% τό 2009.
ΣΕΛ.2
'Ο Μηχανισμός
τών Ἀντικυθή ρων
Ἀποκρυπτογραφή βη καν
όλες οί έπιγραφές τού
μυστηριώδους Μηχανισμοιῖι των Ἀντικυθήρων.
Νέες έρμηνεῖες από τήν
αναγνωσή τους. ΣΕΛ.4
Στοίχημα για τήν
Γαλλία το Ει.ιι·ο
Μετ' έμποδίων αρχίζει
σήμερα τό Ειπα στήν
Γαλλία, εν μέσω απεργιῶν καί τρομοκρατικής
απειλής.
ΣΕΛ. 5
«θαβρέξει›,μούλαικωσβήνειτό
φώς. «Παρε τό πρωί όμπρέλλα μαζί
σοι», συμπληρώνει πρίν παραδοθέί
στόν Μορφω, πού, έπειτα από καποια
ήλικία, δέν έρχεται πια τόσο εύκολα...
Ἀκούγειαι τρελό, αλλα έχει τρελώἐι'καίτόκλίμα. Τροπικόσέμιαχώραγεματη σκόνη καί ύποσχέσεις...
Παλιότερα ήξερες ότι τής ἈναλήΜαθατΠωεις «τή ΜΜΜ» ότι μὲ
τό πού έκλειναν τα σχολἐι'α αρχιζαν οί
ποδαρόδρομοι πρός τίς κοντινές παραλίες κι έπεφταν οί πρώτες «βουτιές
μπωω,ΜωωωΜω
τού Τασου...
Ήξερα ότι Τήν Πρωτομαγιἀ ή θα
λασσα ήταν πιό ζεστή απ° ό,τι τό νερό
τῆς βρύσης, κι έκανες μπάνιο ἀΦΟβα
'Ήξερες ότι δέν μπορείς να φας καλό
καρπούζι πρίν μπεῖ ό ,|ούλιος. Τότε,
ακα, τό καρπούζι μύριζε... καρπούζι
καί δέν ήταν «χαπω<ωμένο›.Ἡξερες
ότι τα βερίκοκα «Μπεμπέκου› ήταν
Γύρω από μια όμπρέλλα...
πιό αφιβα, έπειδή ήταν πιό νόστιμα
καί εύωδίαζαν.
Τώρα, Μώπρωίκαίδένξέρεις από πού θα σού έρθει!
Μπορἐί, στα καλα καθούμενα, να
ακούσεις τόν «Γιουκλίντες› να σού λέει
ότι «έτσι καί φτασουμε Μαιο καί δέν
έχουμε τήν αξιολόγηση, ζήτω πού
ΜΜτόήΜΜγι0 αιιώνα
10,|οννίου!
Μπορέι' να ανοίξεις τό ραδιόφωνο
καί να ακούσεις τόν Νίκο Φίλη να χαΜετρώ «στα όρια τις νομιμότητα»
τήν συγκέντρωση πού έχουν προαναγγείλει καποιοι πολίτες για τίς 15
1ουνίου!
Μπορεί να θυμηθεῖς, ξαφνικα,
έκανες τίς στιγμές απείρου καλλους, μέ
τούς σημερινούς ξεγραβαιωτους
ύπουργούς να ύψώνουν πανω στόν
περίβολο τής Βουλής, μέ τήν πρώην
«Πασιοναρια› πρόεδρο τού Κοινοβουλίου να χαιρετα τα «αγανακιημένα
πλήθη› (καί ούχί «αγανακτισμένα›,
αφού τό ρήμα είναι «αγανακτώ› καί
όχι «αγανακτίζω›) καί τούς σημερινούς κυβερνώντες να στηρίζουν καθε
«Μα έξαρση»
'Ἀσεπού πορείναθυμηθέίςκωτό
όλαςαύτωμα τής «Μορφίν› καί να (ξανα) φρίξεις.
«θα βρέξει αύριο›, μού είπε, αλλα,
τό πρωί πού σηκώθηκα, μέ τό πού
βγήκα στήν αύλή, μέ χτυπησε' ὁ ήλιος
στα ματια, καυτός.
Πώς μου ήρθε κι αρχισα να σφυρίζω τό φιναλε από τό ἄΗλιε-ήλιε αρχηγώ τού Διονύση, δέν ξέρω.
'Εφτιαξα καφέ, μέ έλαχιστη «καστανή› ζαχαρη (παει έκανος ό «γλυκυ-βραστός› πού συνήθιζα), αναζήτησα τήν αναπνέω μον σανόπιτα
τού «Τρίτου› στό ραδιόφωνο, έκανα
τίς καθημερινές απόπειρες για «ασκηση› (καποιες ήμιτελεῖς διπλώσεις καί
έπικύψεις), καί, έπειτα από ένα κρύο
νιούς (δέν ύπαρχει πιό «ανεβαστικό›
για τό πρωί), έφτασα στό δέσιμο τής
γραβάτα.
-'Ἀντε, κανουμε αντίσταση καί σήμερα! μονολόγησα γελώντας, καθώς
ίσιωνα τόν λαιμοδέτη στόν 
Καιέβηκα τή σκαλα σχεδόν τρέχοντας (τό κατέβασμα είναι πού τσακίζει τα γόνατα λένε οί γιατροί, αλλα
ποιός τούς θυματα τα πρωινα;), είδα
μέ ανακούφιση ότι τό γρωματοκβώτιο ήταν αδειο (παλιότερα χαιρόμασταν αν ήταν γεματο, τώρα μας
έρχονται μόνο λογαριασμοί) καί
μπήκα στό αύτοκίνητο.
Δέν είχα φτασει στό 11014008 κλειστό Μονσεῖο ΜνηεΤἑΜε (Φίξ)
όταν ανοιξαν οί ούρανοέ Νεροποντή,
καταιγίδα!
Χτύπησε τό κινητό. «Πήρες
απαλα» μὲ ρώτησε. «Πήρα> τής
είπα. Ψέματα...
'ΠΠΟΔΑΜΟΣ
ο Ἀπίστευτο! Ἀδαμαντωρύχοι γνωστής έταιρείας έμειναν απληκτοι όταν
ανακάλυψαν έκατοντάδες
χρυσά καί αργυρά νομίσματα παω των 145
έκατ. εύρώ, στήν έρημο
Ναμίμπ: τής Ναμίμπια
μέσα στό κουφάρι τού έξαφανισμένου από τό 1533
πλοίου «ΒοιΠ Τσέμα»
(«Καλός )|ησούς»), πού
εἶχε σαλπάρει μέ πλοίαρχο τόν ΞιτΡτ8ι10ἰεσο ασ
ΝοΓοΙ1Ι18, από τήν Λισσαβώνα μέ προορισμό
τήν 7νδία Τό πλοίο εἶχε
έντοπισθεἴ τό 2008 στίς
ακτές Τα Όραντζεμούντ
καθώς αποξήραιναν μία
λίμνη μέ θαλασσινό νερό.
Ο Στήν Βρεταννία ανοίγει
αύριο, έστιατόριο γυμνιστώΜ Καί -ανεξήγητο
φαινόμενο- ή λίστα αναμονῆς γιά κρατήσεις ξεπέρασε τα 44.000 ατομα
Όμως στά έγκαίνια τού
έστιατορίοα πού θά παραμείνει ανοικτό μόνον έτιί
τρείς μήνες, θα «απολαύσουν» τό γεύμα τους χωρίς ούτε φύλλο συκής μόνον 42 «τυχεροί»! Τώρα
γιατί είναι ώραϊο νά τρώς
τσίτσιδος θα μας μείνει ή
απορία..
Ο Τί θα κάνατε έάν βρίσκατε μία αρκούδα στήν
πισίνα σας; Μαλλον τίποτε... Ἀλλωστε δέν διαθέτουμε πισίνες... Ωστόσο
αὐτό συνέβη στήν Καλι
Ἀξ°Μῆστε
ΕΜ· τρίτο
Ι οδηγό· γ'ἀ
την Μακεδονία
φὁρνια Ἡ @τα πίκρα
νη αρκούδα είδε μπροστά
της τήν πολυτελή κατοικία μέ τήν πισίνα καί σκέ
φθηκε: «Δέν ρίχνω καμμιά
βουτιά;» Καί τό έκανε.
Εύτυχώς, απήλαυσε τό
μπάνιο τις μόνη τις διότι
οί ίδιοκτήτες τής βίλλας
έλειπαν. Τήν είδαν όμως οί
γείτονες καί κάλεσαν τούς
φύλακες τού Ἐθνικού Δρυμού. Ἡ αρκούδα όμως
τούς είδε καί αὐτή, βγήκε
από τήν πισίνα καί ανώηκε σέ ένα δένδρο, από
όπου χρειάσθηκαν ώρες τα
τήν κατεβάσουν..
· Μυστηριώδης μέν,
αλλά εἶχε μεγάλο σόι, από
ότι φαίνεται. Όλόγος γιά
τόν αίνιγματικό Χόμπιτ
μέ τό μισό ύψος τού σημε
ρινού ανθρώποα αρκετούς
προγόνους τού όποίου
πιστεύουν ότι ανακάλυψαν Αὐστραλοί )|άπώνες
καί 7νδονήσιοι έπιστήμονες στήν ίνδονησιακή
νήσο Φλόρες. Τα απολιθώματα χρονολογούνται
πρό 700.000 έτών. Δείχνουν ότι προήλθε από
τούς προγόνους τού Ηα
στο αφίσας.
ο Αυτό είναι χλιδή! "Ενα
ζευγάρι δισεκατομμυριούχων Ἀρμενίών συνεδέθη μέ
τα δεσμά τού γάμου σέ
μία τελετή στήν Μόσχα
πού στοίχισε 2 έκατ. δολλάρια Ἡ νύφη αλλαξε
τρία νυφικά διακοσμημένα
μέ πολυτίμους λίθους καί
από καί ωραία κοπή
ματα αξίας 200.000 δολλαρίων. Όσο γιά τό
έστιατόριο όπου έγινε τό
γαμήλιο πάρτυ, ήταν
ανάλογο...
Διαβάστε τά άρθρα
«“Γούναραδικα” ἑφ0ρίας»
Σαράντος έ Καρμόνα; (σελ. 3)
«“Η Κύπρος δείχνει...»
ΚώσταςΧριστἰδης (σελ. 8)