Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'ο£08“εμ@ΜΜ-εΓ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ΚΔ' Ο'ΚΟΝ0Μ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8980 - ΕΤΟΣ 32α - Τ|ΜΗ Ί ευρώ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ πα |0ΥΝ|ΟΥ 20Ί8
ΤΟ Μ|ΚΡΟΣΚΟΠ|Ο ΤΗΣ ΕΛΛΑΣ ΟΛΛ ΤΛ ΣΕΝΛΡ|Λ Τ'Λ ΤΟ ΤΡΟΧΛ|Ο ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΟ ΟΛΝΛΤΟ ΤΟΝ Π. ΜΛΥΡ|ΚΟ
χ 4 , Τ
ΤσακαλώΤΟς: «Μακ»
-Η ΜΒΝΕ-κκ ΕκΔ.οτΗ“  έ
` ΣΤΗΝΜἩκΗ οΔο
=' αει Ο:
Ἡ$3:ε. ·
«Μπα» Σαμτς
σε Ερντογάν με «μαθημα»
δημοκρατίας · | _ _ 7
ΜΠΟΥΡΟγΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΙΛΗ; ΚΑΝΟΥΝ
.Χ()ΓΩ ΜΒΕΡΝΗτίκΕέΠΗΓΕΣ Δ·
Αναγκαία
<<Μπ0υρλόΤ0>> ” Ο Α;:ῦἑΞΞἔ$Μ
ΜπΜΜΜΜΤΜΜ.
ΜΜαςῶαΜΜΜΒιω .
ΓιαΜΜπΜΜΜ 
στα παλπ·κα σκην·κα ως 
«Η Εθνική είναι Ἡ· .
η "ω ΜΜΜ” ΣΤΟ 24,1% ΤΟΝ ΜΑΝΟ
“ΤΜ ζ .:ϊἰωΤΉ5Ξ ” “ Ο _0% ' ' Ρ! `
· Βαν
- Ο . _.. γ μ
' ωΤ κι. Η' ¦··_- Γ '. γΖ_4'
. ι'Δ . > .
μ _ -'$¦ .Ρ .Ο › Ι `Ι
“Θ ”Μ Τ ω . 4 Μ8·αρθρώως.
`;ἔ<=4“ '. . '_· 0ί8ωςμ·ΜπαςΜαΜνΜ
Τ Τ 0 Οι· α”Μ Τ ' ΣΤ::
0' 9 ΜεςΜΜ ·
ζ Με' ως ΜΜμετως Μαύςως
Ι · ὡκλαΜω Τ που θα "αναί
· -4 ·κ |“ δ γ '_ “Χ |'
Τ Ο Τ . |` Ι την α απανω ' ”
ΜΟΝΟ @ΜΜΟε Ι; 
Ο 5 η `
Μ αναγκαιόαπα φα ων 'δα προ
>|!.Ο
Ἡ· κ =) Ο ·.
`^ Ο · ί
- :ζ ε'
κε·μωπαώραναωΜωοΜ
. Ο”, Ο Ι . _ '› Δ ·
ἑ““  "7 · Ι Ἡ Ι» Ι ' 'Τ Τ . "Οσα Τ
δ Γ “ Η 'ζμ' αχ κ 'Τ Ξ · ΜΡ ί" | Τ Λ ΜΜΜ Ο· μπαρΜἙςγΜ
_¦ ' ο ' η ' '4 ς ς < ωωω· ανέφερε χαρακτηριστικό.
Ι η ὅ Ω “Ο ·~_η · ¦ ·ΐ' Ι ή ”Γ, ΜμἴΜδεόαμειῳΜΜόΜ·
 Μ «Φως»   ~ · Μ Η· Π ΜΜΜ 0·κΜμί“ να ε·. Τὶ;; . Ο Σ
'- ι @ααένα'ΜκόΜΜΜωω
 εΗ.5 Με·
ΔΔ Β Ο Μκός