Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3289O • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Απαλλαγές
και µειώσεις
στα δηµοτικά τέλη
Σε ειδικές κατηγορίες πολιτών
στον ∆ήµο Κηφισιάς
ΣΕΛ. 9

Αιµοδοσία
και Βόλτα
Ενηµέρωσης και
Ευαισθητοποίησης
∆ιοργανώνει ο Σύνδεσµος
της Μεταµόρφωσης
«Κωστάκης Μεσογίτης»
ΣΕΛ. 3

«Η Νοσταλγία
θα µας ταξιδέψει
σε µέρη
ξεγνοιασιάς»

ΣΕΛ. 2

Οι εκδηλώσεις
«υποδοχής» του
καλοκαιριού

Τι έχουν προγραµµατίσει για
τον Ιούνιο τα ΚΑΠΗ του ∆ήµου
Ηρακλείου Αττικής
ΣΕΛ. 12-13

ΤΙ ΑΛΛAΖΕΙ ΜΕ
ΤΙΣ
ΚΕΡΑIΕΣ
A

ποκαλυπτική ήταν η
συνάντηση
του
Υπουργού Υποδοµών
Μεταφορών και ∆ικτύων, κ.
Χρήστου Σπίρτζη, µε εκπροσώπους της ∆ηµοτικής Αρχής Ιλίου, ∆ηµοτικές Παρατάξεις της αντιπολίτευσης και
κατοίκους της περιοχής για
το θέµα των κεραιών κινητής
τηλεφωνίας.

Η συνάντηση έγινε στο γραφείο του Υπουργού και ο κ.
Σπίρτζης ενηµέρωσε ότι
υπάρχει στα σκαριά ένα νέο
σχέδιο νόµου µε άλλο πλαίσιο από το υπάρχον για τις
κεραίες κινητής τηλεφωνίας.
Όπως αποκάλυψε ο Υπουργός: «Θα υπάρχουν άλλα όρια
εκποµπής ακτινοβολίας για
τις αστικές περιοχές, άλλα

Πιστοποιήθηκαν ακόµα
δύο παιδικές χαρές
Άλλες δύο ολοκαίνουργιες παιδικές χαρές
παραδίδει στους Ηρακλειώτες ο ∆ήµος Ηρακλείου Αττικής, σύµφωνα µε τις σύγχρονες
προδιαγραφές και τους κανόνες ασφαλείας.

όρια για τις ηµιαστικές περιοχές και άλλα όρια για τις
αγροτικές περιοχές.
Θα επανέλθουν τα όρια απόστασης εγκατάστασης κεραιών από σχολικές µονάδες και
άλλες ευαίσθητες εγκαταστάσεις (π.χ. νοσοκοµεία ).
Οι ευαίσθητες εγκαταστάσεις
θα χωριστούν σε ειδικές κατηγορίες διαβάθµισης όσον

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

∆ΩΡΟεπιταγή

Η παράταξη του κ. Μανούρη
επιτέθηκε στη ∆ηµοτική Αρχή
Νέας Ιωνίας για την στάση της
στη συζήτηση για το ολοήµερο
σχολείο.
ΣΕΛ. 9

Πληροφορίες
στη σελίδα 31

νώστες
για όλους τους αναγ
Με κάθε αγορά
α
από τα καταστήµατ

ώνεται

Η δωροεπιταγή εξαργυρ

ΚΑΘΕ

ΣΤΑ

«Λειτούργησε ως
κυβερνητικός απολογητής»

ΣΕΛ. 10

-

ΣΑΒΒΑΤΟ
ΣΕΛ. 11

αφορά την απόσταση τοποθέτησης των κεραιών από
αυτές µε κριτήριο τον χρόνο
παραµονής όσων βρίσκονται
στα συγκεκριµένα κτίρια.
Στην κορυφή θα βρίσκονται
οι σχολικές µονάδες καθώς
οι µαθητές περνούν εκεί µεγάλο χρονικό διάστηµα παρουσίας».

άµεσα στο ταµείο

5
Ισχύει από

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

για γυαλια ηλίου

ΑΞΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

3.000
ΜΙΑ

1.500

ΑΞΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ

Αναλυτικές
πληροφορίες
στη
σελίδα 31

από
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
τα καταστήµατα
ΜΑΤΑ
ΚΛΕΙ∆ΑΜΠΑΡΩ

6
ΣΑΒΒΑΤΟ 11.6.201
ο
ΕΤΟΣ 21
956
ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
ΤΙΜΗ: 1,00* ευρώ

ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Αναλυτικές
πληροφορίες
στη
σελίδα 31

οποιηµένη
Έρευνα στη γκετ νιά
ιστορική γειτο

r

Σ • www.xtypos.g
ΕΡΙ∆Α ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜ

Ο σας
ΣΥΜΒΑIΝΕΙ στο ∆HΜ
Για να ΓΝΩΡIΖΕΤΕ ό,τι
ΡΤΑΖ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
20 ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΜΕ ΡΕΠΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΘΗΝΑΣ
ΤΗΣ
ΟΥΣ
∆ΗΜ
ΑΠ’ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ

Πώς ο
Κυριάκος
βάζει στο
«κάδρο»
τον Αλέξη

Ο ακήρυχτος
«πόλεµος» των
Εξαρχείων
Σελίδα 9

ική
Προς νέα µετωπ

ο καθε* «Η χώρα σε ιδιότυπ υν συνερτονίζο
στώς οµηρίας»
τάκη.
γάτες του κ. Μητσο
θα κατατεθούν
*Τι προτάσεις
γµατική
συντα
µε αφορµή τη
αναθεώρηση.

Οδηγός επιβίωσηοςύς
για νυν και αυριαυνς
συνταξιούχο
εις - απαντήσεις
ΣΥΝΤΑΞΗ: 13 ερωτήσ

Σελίδα 5

Α
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙ

ξύ των
“Εµφύλιος” µετα λης∆ήµων Αργυρούπο
φάδας
Ελληνικού και Γλυ
κοιν
για τη συγ ωνία
>> Σελ. 12

ΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕ

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

2ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ίας
Πόρτα ασφαλε

10 ΤΥΧΕΡΟΙ ΚΕΡ∆ΙΖΟΥΝ ς
∆ωροεπιταγέ

11/6 έως 17/6/2016

11 06

Το πρόγραµµα του θερινού
σινεµά του ∆ήµου Ηρακλείου
Αττικής – Ειδικές τιµές για
οικονοµικά αδύναµους

Ο Υπουργός Υποδοµών, κ. Σπίρτζης, αποκάλυψε τι προβλέπει το νέο σχέδιο νόµου για τις
κεραίες κινητής τηλεφωνίας - Τι είπε στη συνάντησή του µε τους εκπροσώπους του ∆ήµου Ιλίου

ς
Ένταση για του
στο
πολιτικούς γάµουςλιο
∆ηµοτικό Συµβού
>> Σελ. 11

ΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥ

Στο επίκεντρο η
ΡΟ
επέκταση του ΜΕΤ
>> Σελ. 13

Σελίδες

6,7

Πόσο είναι το
,
κούρεµα σε ΕΚΑΣ
ατα.
Εφάπαξ και µερίσµ

θα
Ποιες απώλειες
ξιούχοι
υποστούν οι συντα
που εργάζονται.

Τι ισχύει για τις
ς και
συντάξεις χηρεία
τα 62.
όσους βγουν πριν

Σάµος,
Μυτιλήνη, Χίος, νησιά
τα
Λέρος και Κως
νουν...
που σας περιµέ

Αλέξη
Γκρίζες ζώνες για

Μαξίµου
εων τσακίζει το
ών δηµοσκοπήσ
Τρόµος µυστικ

Πρωθυπουργό.
.
κατάθλιψη στον
ηση της 4ετίας
που προκαλούν
*Τα ευρήµατα
αιώσεις για εξάντλ
κλίµα.
ικής και οι διαβεβ
για να αλλάξει το
*Η αλλαγή ρητορ
ς αναλαµβάνει
την εξουσία.
*Ποιες πρωτοβουλίε δρόµο του Μητσοτάκη προς
ει» το
«φράξ
θα
*Πώς

ιη
Πώς υπολογίζετα
η αλήθεια
εθνική σύνταξη,
για τα πλασµατικά.

Σελίδα 8

Σελ.17
Πώς θα πάτε ές
δωρεάν διακοπ
∆
ΟΑΕ
...
του
µέσω

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙ∆Ο 11/06/16

ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ



Τελευταία νέα από την εφημερίδα