Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Οι τέσσερις "κόφτες"Recognized text:
ίί““Μ   Σ ΙΑ νννννν_ιιιιει|ι5ιαηι
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Ο||(0ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΕΜΠΤΗ Ο |0ΥΝ|0Υ 2016 
ΕΤΟΣ 690 ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 20276 - ΤΙΜΗ 131) ΕΥΡΩ
ί ' · _¦ ι
«Η ΜΕΓΑΛΗ ΤΑΦΡ0Σ»
Μτ'εΜ·-ο·Μ· | Θεα· ψ Μ Μ Μ|Μ · Μ
Πιερ Μοσκοβισί
Στις 16 Ιουνίου
τι αΠόφαση για
εκταμίευση της
δόσης 7,5 δισ.
Ο Σημερα το «πρασίνο Φως» από
το ΕΤΑ/θ για τα ηροαααιτούμενα
Ο Ξαφνικη εμπλοκη σημειώθηκε
χθες στο νερμα νικό κοινοβούλιο
Στο Εστορουρ της 10ης Ιουνίου θα «ξεκλειδώσει» η εκταμίευση της δόσης. Σημερα, εκτός
αττροόΠτου, το ΕυκοΨοτΜηεΟτουρ θα επιβεβαιώσει τη συμφωνία με την Αθηνα > σελ. 4
Κτίσματα μετά το 2011
ΚατεδαφίΖονται
τα αυθαίρετα
«νεας γενιάς»
Ο «Μπλόκο» στη νομιμοποίηση ακινητων σου κτ|στηκαν παρα νομα
ΝομοσΧἑδιο Που θα κρίνει κατεδαφιστέα όλα τα
αυθαίρετα της τελευταίας Πενταετίας προωθεί
το υΠουργεἱο Περιβάλλοντος. ΕυνοΜ ρύθμιση
για τα «Παλαιάς γενιάς» ακίνητα > σελ. 27
Αρχικό κεΦόλαιο 100.000 ευρώ
Χαμηλῶνει
ο ΠηΧυς για ένταξη
στον ανατιτυξιακό
Ο Ευνοίκη ρύθμιση στον νόμο σου αφορα τίς μικρομεσαίες εη|χείρησείς
Μειώνεται κατά 50.000 ευρώ το ελάχιστο κεφάλαιο Που Χρειάζονται οι Πολύ μικρές Μετρήσεις,
Προκειμένου να ενταχθούν στον νέα αναπτυξιακό νόμο Που Προωθεί η κυβέρνηση > σελ. 9
το ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ
Ἡ κρύβουν οι υΓιουργικες ατιοΦάσεις για το ασΦαλιστικό
Οι τέσσερις «κόψτες»
« Ψαλιὁιεονται» κύριες και επικό υρικές
συντάξεις, μερίσματα του Δημοσίου και εφαΠαξ
Ο Κόβονται άμεσα όλες οι κύριες .
συντάξεις Πάνω ατΙό 2.000 ευρώ 
0 Το Πλαφόν των 1.500 ευρώ για
κύριες και εΠ1κουρικες θίγει
2 10.000 συνταξιουΧους
° Μειώνονται εως 45% τα μερίσματα του ΜετοΧικού Ταμείου
Ο ΠερικοΠές 15,00/σ-18“/σ στα εφά- 
τιαξ Που δεν έΧουν δοθεί > σελ. 5 '
μια· · Με 
Π Μ με κύρια ούν τάξη  ευρώ 
ε και ειτικσιιρική από το =
Ξ Μ Μ Ταμείο Ναυτιλιακών Πρα- ξ
Ξ με Χόμπι σύι=ττιζη 1.220 ευρώ Πόρων Κω ΤωΡΜΚών 
ί και εαικουρικη από το ΤΕΑΜ 210 ευρώ Γραφείων 475 ευρώ έ
Ξ Μ Μ Μ Μ Μ Ξ
έ θα παίρνει κύρια σύνταξη 1220 ευρώ η κύρια σύνταξη 1350 ευρώ έ
: και εαικουρική 181 ευρώ. και ειτικσιιρική 297 ευρώ. Ξ
Απόφαση ΔΕΗ
Με Με 'ουλίου
μείωση 15% στο
ηλεκτρικα ρεύμα
Ο Διευκολύνσνται 5 εκατ. σε·
λάτες. Φοῶόθεση να είναι
συνεπείς στην ηλφωμή
μείωση 29 ευρώ είναι -Β¦80% μείωση 178 ευρώ, αυτή -3Ζ47% 
Ευκλ. Τσακαλὡτοε
Αύξηση 487% τον Μάιο
Οι νέοι φόροι
ειιίσΠευσαν την
αγορα |.Χ·
0ΗφσΜτνηεηαναΦσρά
του μέτρου της απόσυρσης
ώθησε τις Μάτος
ΤΗΝ ΕΚΠΤΩΣΗ δικαιούνται όσοι έχουν
εξοΦλησει χωρίς καθυστερηση τον
αροηγούμενολογαριασμόηεχουνεντα
χθεί στη ρύθμιση Πληρωμής > σελ. 3
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ των τελών ταξινόμησης εσιιευσαν να γλπώσουν όσοι σχεδίαζαν
την αγορα ΙΧ. Διευκολύνθηκαν και από
το μετρο της απόσυρσης > σελ. 9
Το φθινοΠωρο
χαλαρώνουν τα
οαρίία' οοηίτο|5
Ο Σύντομα η ένταξη των
0ωΜνων στο φόνραυΜ
αγοράς τίτλων της ΕΚΤ
ΓΙΑ ΧΑΛΑΡΩΣΗ Περιορισμών στην κίνηση κεΦαλαίων κανει λόγο ο Ευκλ.
Τσακαλώτος, εΦόσον τα ελληνικα
ομόλογα ενταχθούν στο σε > σελ. 7
«Προίκα» στο Ελληνικό η άδεια λειτουργίας καζίνου “σε