Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Online αδειοδοτήσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειίτεΠιΡοτικι.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Μ ΝΒ" ΜΜ'Ξδ
ΡοειοοΝιΑ Με Μαι 8τΑΝο1.325
ο. ο. 8. |ΝτεκΝΜιοΝΑτ
οοει@οοει.σκ
ΠέμΠτή 9 Ιουνίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟΝ|ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|ΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.082
Γιώργος Σταθάκης
ο υπουργός Οικονομίας, στο συνέδριο της “Ν»
Κυριάκος Πητσοτάκης
ο πρόεδρος της ΝΔ., στο συνέδριο της “Ν»
0εοδώρσ Τζάκρη
η υφυπουργός Οικονομίας, στο συνέδριο της “Ν»
ί· ~ι#~.·»·¦·
·ῖίῦ¦8
'.νιιι
ΤαπΒοΜΠπε
ΤυΗ'Ο€ΗΑ|θΕΚ8 $Α[Ε8 Ο πανια
Ο. ΜΜΜ Η'. Μ 'Μ Με!
Τ: 2'Μ2ΜΤ·Μ·ΜΜ'
πουτσε.Α.
ε - 8Η|ΡΒεΡΑ'Π ΥΑΒΟ
εχοι.υ8ινε Ροή σπεεοε
Μο ογΡπυ8 ΝΑΜΑ ΗΕι.τΑ8 ω.
κι.: +30 210 9857722
εποε": γ8ισ@πευτεπο||εε.οτ
σημερα στη Ν
|'|ΑΤ| ΔΕΝ “ΦΥΤΡΩΝΟΥΝ»
ΝΕΑ Β|ΟΑΟ|'||(Α ΠΡΟ|ΟΝΤΑ >16
|'|Ο|Α Ε|ΝΑ| ΤΑ Π|Ο |'|ΟΑΥΤ|ΝΑ
ΕΝΠΟΡ||(Α ΣΗΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ >29
ΑΥΤΟ|(|ΝΗΤΑ: ΑΥΞΗΝΕΝΕΣ Τ 2,9%
Ο| ΤΑΞ|ΝΟ'|ΗΣΕ|Σ |'|ΕΝΤΑΡ|ΗΝΟΥ >11
ΔΕΗ: ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡ|Ἑ|Α|(Η ΑΓΟΡΑ >17
|'|Ε|ΡΑ|ΩΣ: ΣΤΗ νΑποΕ ΡΑΡΤΝΕΡ5
|'|ΟΥΛΑ ΤΟ 33,8% ΤΗΣ ΤΡΑ5ΤΟΡ >18
ΟΝ|ΑΟΣ Α|'ΤΕΑ||(ΟΥΣΗ:
ΝΑΥΠΗ|'ΗΣΕ|Σ Τ,Τ Δ|Σ. ΔΟΛ.
ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ >15
Χίλαρι Κλίντον
υποψήφια πρόεδρος των ΗΠΑ
Η πρωτη γυναίκα
που ηγείται
στην κούρσα για
τον Λευκό Οίκο
[2ο Ροτυιη1Ἀδειες σε εΠιΧειρήσεις μέσω Διαδικτύου εξήγγειλε ή υφ. Ουςονομίας Θ. Τζάκρή
Οή1ὶήε αδειοδοτήσεις
Τι αήοκάλυψε ή υφυ Που ργός στο Πε ριθώ ριο του συνεδρίου τής «Ν»
ΤΠ δημου ργία ενός ήλεκτρονικού συστήματος αδειοδότήσής των εΠιΧειρήσεων εξήγγειλε Χθες ή υφυΠου ργός Οικονομίας, ΑνάΠτυξής και Του ρισμού αΠό
το βήμα του Σου Συνεδρίου ΕΠιΧειρήματικόΠ1τας τής
«Ν», με τίτλο «Φυγή Προς τα εμΠρός - Βέλτιστες στραΠιγικές στα Χρόνια τής κρίσής». Το νέο αυτό εργαλείο, το οΠοίο για ΠρώτΠ φορά θα τεθεί σε εφαρμογή σι:ή Χώρα μας, εντάσσεται στο Πλαίσιο τής διαδικασίας αΠλοΠοίΠσής αδειοδόΠ1σής και λειτουργίας
των εΠιΧειρήσεων, Που Προωθεί το υΠου ργείο σε συνεργασία με τΠν Παγκόσμια ΤράΠεζα. Με το νέο σύστΠμα θα λαμβάνουν σε λίγο καιρό τις άδειές τους όσοι
εΠιλέξουν να δρασΠιριοΠοιΠθσύν στους τομείς τής
ΜεταΠοίΠσής Τροφίμων και Ποτών, των ΚαταστήμάτωνΥγειονομυ<ού Ενδιαφέροντος και του Του ρισμού,
ενώ στα συνέΧεια θα ακολουθήσουν και οι υΠόλοιΠσι τομείς. 'ΟΠως εξήγήσε στο «Ν» ή κα Τζάκρή στο
Περιθώριο του συνεδρίου, το σύστήμα αυτό ΠροβλέΠεται να αΠοτελέσει τον κεντρικό ήλεκτρονικό
μΠΧανισμό διαΧείρισής ως αδειοδοτικής και ελεγκτιιαὶς διαδικασίας. Στον εν λόγω ιστότοΠσ θα μΠαίνει όΠοιος εΠιθυμεί να ξεκινήσει μια εΠιΧείρΠσΠ,
ώστε να ενήμερωθεί για ότι αΠαιτείται. ΤαυτόΧρσνα
θα διεκΠεραιώνει ήλεκτρονικά τις διαδικασίες και
θα Παρακολουθεί τον Πορεία των αιτήσεων. >4-5
Βασικά εργαλεία του ε-συ στήματος
Μ Ηλεκτρονική διεκΠε ραίωσή διαδικασιών
Μ Καταγραφή Πορείας αιτήσεων
Μ Καταγραφή αδειοδοτικού ιστορικού
Μ «Ενήμε ρότήτα» τής δραστήριότήτας
Μ Διασύνδεσή δήμόσιων αρΧών
Μ Διασφάλισή αΠόρρήτων στοιΧείων
Ποιες εταιρείες θα αφορά
Μ ΜεταΠ0ίήσή Τροφίμων και Ποτών
Μ Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
Μ Τουριστικές εΠιΧειρήσεις
<€|'|ΡΑΣ|ΝΟ ΦΩΣ»
|'|Α ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΑΞ|ΟΑΟ|'ΗΣΗΣ
[επικουρικές]
«Ψαλίδι» 40%
σε 220.000
συντάξεις
Μειώσεις έως και 40% στις εΠικου ρικές συντάξεις
ΠερίΠου 220.000 δικαιούΧων, όταν το άθροισμα κύριας και εΠικου ρικής υΠερβαίνει τα 1.300 ευρώ,
μειώσεις έως και 18% σε 62.000 εφάΠαξ δΠμόσιου
και ιδιωτικού τομέα και εΠανυΠολογισμό όλων των
κύριων συντάξεων 2,6 εκατομμυρίων δικαιούΧων,
ΠροβλέΠουν αΠοφάσεις του υΠου ργείου Εργασίας,
στο Πλαίσιο τής υλοΠοίΠσής του νέου ασφαλιστικού νόμου. >10
[ΦΠΑ] ΕΠιεικείς έως ανύ Παρκτες Ποινές της εφορίας
«Πριμ» για φο ροδιαφυγή
τα Χαμήλά Πρόστιμα
Ποσειδώνιο: Στο τραπέζι η ευρωπαική [ΜΜΜ]
ναυτιλιακή στρατηγικη Τι φόρο
Ο ' θα αποδίδουν
οι ΟΣΕΙ(Α
Ο φόρος Που θα αΠοδοθεί αΠό
τις Εταιρείες ΕΠενδύσεων Χαρτοφυλακίου, στο Πρώτο δεκαΠενθήμερο του Ιουλίου, ενώ μετά θα υΠολογίζεται με βάσΠ το
νέο καθεστώς Που ισΧύει, βάσει
των διατάξεων του νόμου 43 89/ 16,
δεν μΠορεί να είναι μικρότερος
του 0,375% του εξαμήνιαίου μέσου όρου των εΠενδύσεών τους,
Πλέον των διαθεσίμων, σε τρέΧουσες τιμές. >1 2-1 3
νιωθω Βυ|ε,
επίτροπος Μεταφορών
Θεόδωρος Βενιόμης,
πρόεδρος της ΕΕΕ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα