Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
' κ Η .πω
'ΜΝΑΒΗΝΛΪΚ0Υ "
.“·η“ς· ι··“ὶν··“··ι Σεῆ. 4
.σέ-μ· η: |'ῖ ΜΝΗΜΗ
 ΣΤΟΙΧΗΜΑΠκΗ ᾶ 
ΠΑΡΑΣκΗΝωκΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΡΗ «ΓΑΤΑ» - 7 
να τα 
 ΜΗΧΑΝΕΣ
θ Ο - Δρ. ΦΥΛΛΟΥ 2737
πωπω 9 ιογΝ·ογ 2016 · - Τ·ΜΗ 1.3ο€
|'Ι|¦|||ἰ|||ε]¦|ὑ¦|Ξ||'¦ἱ||||
Ι ἔ¦ ¦ > ,.7
-¦“.οΦΗ
Μ ΤΗΝ ΕπΙΣΤΡ
ΙΣΤοΔγΛ00^οΣ
'.>.ἄ_ ›<<
“ἐ;5ω“ὲ“ .  |_--  “ ΜΙΓ
χιῆιόρικσ 4
Φωτο ! π “ ρ:  ΣΤΗΝ ΕΔΔ^οχΡ
κσσέ του
διεθνή ' - :› Ζ Ι 
μωρο γ _ ϊ   :  .
γω Ολυμπιακό
Πέρασε σούπερ
τετραδα!
ΔΠΟΔΟ)ζΞ!%
/~-' `
- ·ν· _ - - _
ν _χν` η
' Ζ ”4 η _~
›~ ` Δ _
' > #` νε· ·ν
` ν_ ¦ _ η
Χ / ^
' / ν - ω
- _ 7--Λ_#
   'Δ ΜΜΜ
¦- π#_ν 7Α-.Μ^“
_ ε· , ρ
σκρΙβότερ
η]  Ι'ῦΜἶ _
_^ κ `^'ῇ“^
- β -/ `Ρ·! ¦
_β_-- κ' - Ν¦ ν.
' |Μ '
ν _^·:^_ _^-_/` // - ' ν ν ./
Μάϊον "Ρ
ΕΓΡΑψΕ _
Σω. 5, 24
ΠΜΣ::  Το
 _`Ἡ - Μπέκ- _·:ΎΞ::. .- 
“ Χ · .:“ 
1'.` .3  › ..
Σ μ ` `.-“ `
Μισ μέρο πριν είχσμε
σποκσῆὑῳει τη...
συμφωνἰσ κοι γιστί
ἐκσνε Πίσω ο ΠΑΟκ!
Ἑς.Ι ο
Υπέγραψε το σούπερ τπῆἶντο του η