Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩ" ΣΠΟΡ
Δ/ντινς: ο. Νικαῇαῖαης
αιννανννας ΙννναΕνως: ΣΙΦΝΟΣ ΜΜΜ!
ΠΕΜΠΤΗ Ο |ΩΥΝ|0Υ 2ΜΘ Ο Α.Φ¦ "5974
Δεν... κοιμήθηκα
η Μήνα. για να ααανι
ναν ααγγνπη Μαρινακη
Μ αμκ να νέα ανα .Μπακ
ενα Μ παπι ναν αννα ναναι·
ν Μπα ο”. για να ·πααΜνια
πιο.. Σνναπικα 4.500 κΜΜναι
- ·ωι:·η“5 
,ι· ·` ' `_ “
ια · ΚΝ
ηναιαααννααι
απα α.ναα αααακακππμνναι ανα ια|αηα.
σν μια “ααα αιαΜμιαη
για να κῶαα. ανην κααα0ωσιι
να .πΜιΜω α καρν
··πια πανια· η αικαΓΕανιη ναν απνΜπιΜαν. Με.
Με. απο και Ξαασιννκνπς α Διανα
ανω Βαγγνπη ΜΜΜ· αι αγγνΜπωπω. αππα και α ·ικαΜς καννναναης α
ιι"Ρ0¦|ΡΕ ΕΥΧ0Ν|| "Ο “ο
ανια και έναν ννα·ια'κα ν'νπα παν να” Μ Μαν
ναν Μαν ΠΜ από
. . ααα ¦ωΜ¦°¦“ “Με κι" εκει και αι: :ωρας “Μαννα Γιαννης Μ ως ω ϊ" "ΝΠ” 'ω "ο 'Μ "ω
και π Μ να _ . . .
τον ἔν” Η;; -ι “Η .- . Γ " . ΜΜΜ( °Μζκ "Μ" Μ' α αγωνας Νιιας α και Μ ακανανΜ α απο: Μ·
°Μ"Μ τη αννανΜἰκῶν αναιμνιαν ναν Μην κατ” κ°°°"°Ψ“· "ως ^Υ°°° καμας α Εναν αιωνα ναν Μι αν
μωβ απανηνη ενω" να αααὡν ΟΜΕ!”- χ°"ΜΕ Με”. "ΠΙΝ". ΜΜΜ να" η Μπα ναν που' "Μπας Καννα
α· μια νακνα ν - . . . ω ν .- απο γιγαννΜς αααααπηανναν ως Μανος αν".
παν νικ· Μα η”. ως. θα"Μ6 'ωκεανό. Μια· ανιγμιαννπα νης Μιας και αμν- καηακιις. ααηα και
”ω¦"°. αης Γεωργανας και "Μαι ναπνα γκαπ ναν πα·ναΟππΜ αι Βια" Ηπα· ααα
ΜΦ'Ἡ"ζ γινω" να νέα·
Μ|ΜΝΞ "Η ναν ΑΝΕΡΜΝ α να αναικνπ γααμμπ
' “ · Ι α αἔνμπιακαςΡ ναν αναπ_ Η σ"ἩΜ 'Μ "|'!"·
τ α . υ ¦νκινηαε με Μ"'|Υ| Ο Μαναινια αΒ“ν·.ΜΝϋ““Μνς ναν 27καανα Μην· νης
Μ σ ιιαΜ·α α Μνν και
- ο ανω” καννα·ας αμνννικας κας αιγιααναπ απαναπνί να . Μ · ά""° 'κ 9"""'κ Ν"
ν|° ν" Φτ°°ε| Μήνα μνναγαα0ικα ααακνημα νης 'ανναναννα Γιανναι- ' -< / ` °' 'ΜΜ '- Μ Μ"
0 °ῇ"μΠ'°Κ°ς ΝΠ' ανν Μπα από ΜΜΜ ναν πωνωαιιω πωπω Ο "ΜΗΝ "ή"
καανΦη νης Ευρωπης ·
ανα αννα α ιΜιανα σναιινα “κανιαΕι κιαν:
ινα· ναν νπαγαα- Ο θλ""'|'·¦α
. . . . Ο" 'ω α "Μ Χ αργα κανς νων" ιαναΓιαν· και πως να μνιννι α "Φαν παια σννναγασ'ας ` -- ι _ ,/' "Μ" ”κ "ΜΜΜ
καθώς καπνναι αανπ'α απααα'- να νανς Ιικακιιινανς `ι/ ΜΜΜ¦ζ¦ Μ ω ..Ννιινας α η γ'ννναι μν να αππα ααΜ- για να .““""¦_ ”η" "Ν
αν αγκώια-ανμααπαια παν αααμννα ·+2 _ "ο" "ο 'Η ¦"“¦“_
· πανω'. ναν ·πακαπανηαν και Μ. ανν να  “ '7 Ζ» Ϊ Μ ω" Μ" "ΝΥΝ
ναν ΜΜΜ _ ° Μ. _ κανας νης μανακί- κ
7 νπαπς ναν ναναι· . . 'ως' ·.° ¦"°“?ς
'Ν Μ'Μ κκ· π" ω ”°”"_ αμκαγας νης κανακαν ναν Γιανααπα Λιγκ νιναι
παω "ΜΜΜ ανηαανας ναν Κ”"°°Μ "ω" “ω ανα ννπας ναακης ανην ανααπαναια και αννα
αννα νιΜιιαΜαν ανα Μαννα ιν αει αααναανι ανανς ανιααιὡνας
·Ξϋναι ένα αννιαα παν ναν· ιιαανμανικανανα α πα
' μανανΜ ,' να” “ ναανα
Μ"χ·ὡ με να Μο Μ¦"¦| ΠΠ' |"|'" για
' νααπα και αναν νην αμυνα α αανμηιακας α
Ο' ΔΥΟ ||ΜΕΜ|¦Τ¦¦. Μωσο“» ΜΜΜ... ιῳ==-“νο-“ω““ω
γα·. νων μν- Μακ" Μαν...” Μ 'καπνν. παν αναανικαηκν ααα να
η καναππηκνικη ανννννννεη σναν “να η ναν!! αηΜν νεαιαννικα φυσικα ναπνννσ α Φ"'“Μ9 'Μ Μακ". 'Ο' ΜΝ'
Σιναναγπαν ανα ων!» ααιν ααα η'γνς ° .πω Μπαμ" να νΞνπικ·ν|σν νναν χ  ΠεΜν αν Μες Η: Μπας
μνανς ηναν αππώς να... μηνυμα νων  "κ ααα νανς κααν·α|ανς·. κανι" 2  Εθνικές αμαανς νης
ηκηαπννναν - ηνΡηΜΝΝ για να ανννκνια "Μ"© Μ· από ναν ππνναα ναν ΞπΒννίας
σ ΕΡΒΙΝ ναπα ανανς ννηικανς νων ΜΝΚ 'Ν α Παναγια
Με· α· έπαιΕαν αι ανο παίκννς παν ναν Β , ἡ `
'“°"=“ἑα==ἴἑ==$=:=Μ' Επαμνναν πανω ναν νΒκααναν νακνικαν α πα· παγκμπα
νης Γιανναννανς ο Η Γιανναινννν ανανναι ιιααιανα αν να · '¦
μαγαπα Φαβααἱ για ναν απακνηαη ναν κανω μνααν Μ
α ιΜιιιιιιν ναιννπαας αν ινανην·Μα- Διακ- "°"' 'Ν “°°°° ϊ" 8° °“'Ψ"°°“' "Μ"
κ"°¦" "αν "πω 'ΝΝ "Ν"¦ °Μ Γ . Φ ΓΙΩΡΓ°£ :Γ°'ΤΠ: ( Π Ό ' Η _
ΜνιΜ··νΜ τον· Μαννα νέα· αν·
αναγκαανπκν ναγπνι αν" και Με” ναι , - Η ΑΕΚ έΚῇΞ|°£ Μ"°ρΚ°.
Η' θ|"πΜ°Β'|¦. Μ Μ 'Ο ||'|·°' Μθ
να ένα απο και πνννκν ναν." ΜΒΜ' ηαηπηενραγ
η και να απανω" ο'
αι ανο νναααι να ΜΝ" "ΡΜ-ΠΜ και ααα
ναν εθνικη. αν μια ανασα” παν καπαννναι να
κοντα και σε Λόρια...
να Βρηκα για ναν πωσ" παανιναα κανς αεκ
και Ανααμηνας. ννῶ ααγΜνς να νἰναι αι νΕνηίΕνις και μα ναν 8ακαανα Γνωαγιανα παν ένα"
Η « ΨΥΧΑΡΑ» ΜΝ!
α παπα: η
Ε|ΝΑ| ΕΔΩ Μα
ΜΜΜ ααα νη Μαη καἰπια
γινανν πια όαιμαι μααακννικα
Ψ" Μ "Μ" '“'!""""° Μ '°··· = απαα νι·ικα πανιι να: :να :επ Μα 3
-αγαανικα· ανπν Εννινια νης πινγκ. α μακαΜε: -α :πανανππς ανανς ννπικανς α ως παω” η ο· · μ
ΥΠΟ!" Μ 'Πω ""“°· άι Μας ναν νις ανναμ·ις μια Μαη ανα σανΜ Ι
αναπ- και” νης Μις ανω· ΒΙΒΗ!" αναν πρανααα νης Επινααπης πιέσεων νης
Ἡ 'Με' "η Ν" ή. νπα και αναν οηνμπιακα κας από ναν αικηγααα νης Δεν
γιανἱ α οπως Μπα· ανω
να παπα· ι· απανη. να Ξανα
να κανι α "ανασα και
ως αι νππιινικνς αναιπνώανις για αννννα
π ·Εα·'ς Μαη." ναν μαπνναα ναν αννα Μ. παν αν" γααμμννας
_ και α='Β'νννἔ α κα=2ς ων νπνβαπα αινημα νεαιανσης α Σας ζανπααμν
ιι ανα πηι·αννιηνε  Μ Μ “Μ “"°
"Ο" Λ"Α¦ΤΑ¦|ΛΔ'| α;
και Μαν και" και ναικαι- α αιιγηγααας νης ·'ΜΜ·. "αν Εν·
ν·νπσαμν μν να γααμμαννα ααα· αακνννς Μα να να ναν ανα
ΔΓ°ΠΒΔΝΗ
'αν νηινΜΜ. νανΚ μας νααπἀζι¦ ανια ακόμα αιινννἔναμ8ν=ν
· ΜΟΝΗ"... 'Μα Μαν· σναν πανια" νης Μαννα” αμιαν Μ·
σ κ”'”_Ξ ”γω" Ἐκ °"””"'ς 'ω' αννα· α ΕΜ· ααααα- ν”αής νης αμααααννἱας; -Εγῶ ααααμαι
. και γ. . να
σννναγαΜα ι· ναν ανω” κκνικα.
|'| "ΡΕ ΜΑΝΟΥΣ° η .“ἙἑἩἔἑἩἑΨΜ'=$%“
Ο "ΛΑῖΛ Ν |ΛΣ 'όἱ°ζ'ἔ¦Ἡ¦ἔἑἔ .ΐἔ$ἔὲ=ῖἑ'¦Ἡ
“ανασα απο ο Ντακ μα μας πααννν και να πιανω. πανί τα
καῖμακαμας σναν Μακη “Με ο αναμπιακας α 'εαν ναακιααι
απμπναη ΣκανΜα ναν "Η αν από απαΜνις·
Εν Μία α ΚαΙμααμης παρων" ααμαα'ννμα με ανακα'νααη νης Με
¦ αμανα η αααια αννααιννι κανπγααἰα α νααακνι ' ῇ · ι απνμπιακας απο νις ια κακα κανα νης Ηιναααης ανανναπαγιας. ΜΜΜ
° "ΜΝ ¦"”Μ“ Μ". 7  Β . ' "ων" ΚΟ' Ο· "Η "°ΜΜ Ενώ · Η ααα" ναό _ “Για αννα ανν καναν· νίπανα αμα. νι Αννα παν και α απνμπιακας. απατα'
Μα. Μ Μ" ΜΜΜ Μ .η ανακγη Μ ' είναι 'ΠΜ και ΝναΠη και να να κννππαανν Ε Μια...: α και ηααααναν: ·Ἑκανμν απμακαανια αννα) να νπααιηα
Μ' ΜΜΜ, "Μ"... από( "ΜΝ Με” ααππαι α "Μα Φως ΜΜΜ· να ν···π”νν· καννανως ανν μπαρέ να καανπννναι Μπα μν αν· νπΜανις·
"ΜΜΜ "Μ ΜΜΜ. -ω¦"Μ "¦ νκνΏνανς παν μας νκαναν κααανμννανς·
ναν αααιιανηνιι . .
ΠΜ Μ- Ο Σκαννναπς ααα ναν απανω ναν ανν ακα" ναν Μ:
σκσν αιωνα κα- _ 7 ·νκαααιια ναν και ΜΜΜ: αν· αννιι·Π· ε
ΜΜΜ ”Μ Ι καμπ: να Μαν· ναν ς 7 χ να αν". Μπα. καρ· καναν”. και ° 'Μ'
"Μ "Μ" · ηγγ·παν για ναν πικαπ. νι να· γ· / - ΜΝ". "ώ ¦"""°“ "Μακ" "ώ αννα: να:
"ω . "Μ α" κνινανς παν αναννΜηκαν ανπν Μαππσπ . μου., ΜΜΜ” "Μ" γ" ω ακα” . ΔΕΚ ΜΜΜ Μ" Μ ων και α σα” ααα·ιααπαιηση ααας και·ς ¦ κ°¦¦ΜΜ ω ΜΝ.” κ °”ῇ" . Μ. ανκαιι ΤΕΜ"
"σε" "Ν ΜΝ.. αημαα·γαα0ανς: απ μαι· ΜΜΜ ' καμπανκαανς ο" γΜναι ΜΜΜ . Για αν αν
ΜΝ α βιας "Μ ο" "ς '° 'ΜΜΜ η' ανν σας ναιΜπα. ανν πνανανν αννα".- ΜΜΜ'
977Ι|08 852|43 24
βάψει α ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟ' (ανΜ6α Ε)
Δ η 7 1~ὴ5'· μ:

Τελευταία νέα από την εφημερίδα