Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ἶ ΕΜΒΗΑΙΜ ΠΣ «Π»
9 "774 791"οΒ5η9“ ·······
ἐ_ῖἔζ Ι Ϊ ~' ζ : 
217. 1. Β ·|ῇ$ _
. 4 “ »Με 
Μὴ: ' κ' ὶ·· ;_:ῖῇ“`
 “ζ “3 __ = _ οπΡΜπΜ.
$ Ν""|'·||ΚΕ°Μ
 οΜωωῖκσ:
ΟΜΕ-7
 Μ'ΜΜΜΝΕΠΜΜΜΜ Δ ή(
..Αν Θ
_ ' ἶ Ξ _ __ έ*
"η _  "Α "Ρ°ΣΦ°Ρ^ 580.000 ΗΡ" Β"”ῖ8ΧΡ"Ν"
γ ·_  ΑΠΟ Το "ΑΜ ΜΥ ΕΧΕ' ΜΒΝΕ' ΕΛΕΥΒΕΡ°Σ ΑΠΟ Τ" ΜΑΠ0ΡΚΑ
Ο ΝΙΚΟΝ!
ΔΡΟΜΟΣ
ΤΟΥ "ΦΗΜΗ
Η «Η» ΜρωΜζει την πορεί· του Μπέζ"
- Η “ΜΜΜ Μή; Μδρομἡ τω αλλά
κι" το προ·ωπαό του δρό"  τ
Ξ :Η ΗΤΑΝ! Ο Ψ!Ψ
- :ἔΜ7?ἐἔἐθἘ"Φἐ Ψ ~`ἑΞἑἶΞ 6 "›'7' Ξ. ` _ ›_-ἶε;Ξ ΐ 'ή .,: 4 '_¦:' Λ 31”Ξἔ:-ἑΞ3Ἐ- ;`·ἶ- 7 ' >ΐῖ ·` “ -ἑ~»ὲὶ
ΤΗΕ ΡΑΝΑΤΗ'ΝΑ|ΚΟ$
  “  Δ“”“ΤΡ“μ¦ΜΜ¦Δ“Ηο ΝΤΒΚ|ΜΛΝΤΕΡ! 
Δημητρης ΔωμανΠ
ΜΜΕ Η Μπι ΜΜΜ
τα |ΣΤοΡ|κογ ΝΤ0Κ|ΜΛΝΤΕΡ
 ΚΔ' Τα ΗΜΜΥ
πιο Μαϊ" ΜΥ ΑΜΑΞΕ ·ΜΜΜ
ΤΟΝ ΡΜ" "ΟΥ ΒΛΕΠΠΥΜΕ Μ "Η"
Το ΜΠΑΣΚΕΤ
ΕΡ Γ. κογΒοπογΛοΣ
Θ ΜΜΜ· και
·πΛ.π-15 ΜΜΜπ·ω

Τελευταία νέα από την εφημερίδα