Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
09-06-2016·
ΑΔΩΝίΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ιι.ιί
ΗΜΕ ΗΣιΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Αποτο 1894
ΣΥΝΝΕΦΙΑ: Τοπικα αὐξη μένες νεφώσεις
τό μεσημέρι καί τό απόγευμα μέ πρόσκαιρους
όμβρους στα όρεινα.Ἀνε μοι στα δυτικά μεταβλητοί καί στα ανατολικά βόρειοι 3 μέ 5 μπωφόρ. Ἡ θερμοκρασία θα φθάσει τούς 27β.
Πέμπτη 9 Τουνίου 2016
Τῆς Αναλήψεως.
Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας
Σελήνη 5 ήμερῶν
Ἀνατολὴ ἡλίου 3.02( - Δύσις 8.47(
Ἀμερικής 9, Τ .κ. ιοε72, Αθήναι, ιηίο@εειιετιεννε.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί0 322Οθ3ί, Με: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 2ί0 3220482, Συνδρομές: 213 οι 70370 - 2ιο 3227870
Αριθμ. φύλ. 40489 ίΤιμή 1,50 €
"Ετος ί 230ν
η Σύνταγμα
τής ανατροπής
Ἀναφερόμενη στήν έπικείμενη κυβερνητική
πρωτοβουλία για αναθεώρηση τού Συντάγματος, ή
έφη μερίδα «Αὐγή», δημοσιογραφικό όργανο τού
κυβερνώντος κόμματος, έγραψε:
«Σύμφωνα μέ κυβερνητικούς παράγοντες, ήδη
έχει ξεκινήσει ή συζήτηση για βαθιές τομές πού σε
ὁδηγούν σέ ένα “Σύνταγμα πολιτών,ἰ Μάλιστα
ύψηλόβαθμος κυβερνητικός παράγοντας κάνει λόγο για αλλαγές πού θά καταγράψουν τήν όπεροχή
τής Ἀριστερᾶς στα θεσμικά προβλήματα».
Ἀπὸ τό τελευταίο αύτό, καταλαβαίνει κανείς τί
θα δούμε να προτείνεται στήν συνταγματική αναθεώρηση. Μία πρώτη γεύση πήραμε από τήν δήλωση τής κυβερνητικής έκπροσώπου, ή ὁποία
αφησε ανοικτό τό ένδεχόμενο ακόμη καί διενεργείας δημοψηφίσματος για τό Σύνταγμα. Κατι πού
όχι μόνο είναι αντισυνταγματικό, αφού ή διαδικασία αναθεωρήσεως ὁρίζεται σαφέστατα από τό
αρθρο 110 τού Συντάγματος, αλλά καί διότι ούτως
ή αλλως ένα Σύνταγμα δέν μπορεί να καταρτίζεται
τα δη μοψηφισματων.
Άλλα καί ή διενέργεια δημοΨηφισματων είναι
σαφώς προδιαγεγραμμένη από τό ἰσχύον Σύνταγμα.
“Η προκήρυξίς τους έπιτρέπεται μόνο για κρίσιμα
έθνικα θέματα ή για ψηφισμένα νομοσχέδια πού
ρυθμίζουν σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Πώς λοιπόν
θὰπροκηρυχθεῖ δαπανώνται τήν αναθεώρηση
τού Συντάγματος; Καί αν τα αναθεωρητέα αρθρα
είναι πολλά, θα έρωτηθούν οί πολίτες για ένα έκαστο; οι απαντούν «ναί» στήν αναθεώρηση τού ἑνὸς
αρθρου καί «όχι» στήν αναθεώρηση τού αλλου;
"Ολα αὐτά οι μπορούσαν απλώς να θεωρηθούν
φαιδρα.°Ομως κατά βάθος είναι πολύ σοβαρα, διότι
αποκαλύπτουν τήν εὐκολία μέ τήν ὁποία οἱ τής Κυβερνήσεως τού Σύριζα είναι έτοιμοι να καταστρατηγήσουν τό ἰσχύον Σύνταγμα, στό όνομα ἑνὸς με»
λοντικού Συντάγματος πού θα είναι κομμένο καί
ραμμένο στίς λαϊκίστικες θέσεις τους. Ἀφ° ής
στιγμής αποφασίζει ό λαός, ό,τι καί αν όρίζει τό
Σύνταγμα τίθεται σέ δεύτερη μοίρα. Προφανώς ευατό
έννοούν όταν αναφέρονται σέ «Σύνταγμα πολιτών».
Τό Σύνταγμα τού 1975 μέ τίς μετέπειτα αναθεωρήσεις του εἶναι από τα πλέον δη μοφατικα τής Εὐρώπης."Ολες οἱ βασικές έλευθερίες ειναι απολύτως κα
τοχυρωμένες. Καί αν απαιτείται αναθεώρησίς του, ›
αὐτή έγκειται στήν άρση κάποιων Μακ απαγορεύσεων, όπως τής ἱδρύσεως ἰδιωτικών πανεπιστημίων, σέ καποιες θεσμικές δυσλειτουργίες πού έχουν
σχέση μέ τήν απουσία συνταγματικού δικαστηρίου
καί σέ καποιες σκανδαλώδεις διαταξεις, όπως είναι ή
παραγραφή τών ὐπουργικών αδικημάτων.
"Ομως έδώ είναι σαφές ότι οἱ τού Σύριζα αλλά
ἔχουν κατα νούν. Όραματίζονται τήν κατάλυση τού
αστικού καθεστώτος. Στήν ίδρυτική διακήρυξη τού
κόμματος Μέσω θα στρατηγικός στόχος ή ἐπιθδρυσις τού σοσιαλισμού καί ή καταργησις τού καπι
ταλισμού. Τονίζεται δέ ότι «ό Σύριζα βρίσκεται έδώ'
για να όργανώσει τήν δημοκρατική ανατροπή τού πολιτικού συστήματος καί τών δομών πού τό στηρίζουν». °Βπομένως τό πιθανώτερο είναι ότι προετοιμαζεται τό «Σύνταγμα τής ανατροπής».
Φαιδρότητες
μέ τίς σύντάξεις
Προβληματικές οί ὁδηγίες για τόν έπανύπολογισμό
ΜΕ ΤΗΝ δημοσίευση χθές τής
Κοινής Ύπουργικής Ἀποφασεως
για τήν «αναπροσαρμογή τών συντάξεων» εἰσέρχεται πλέον στήν τελική εὐθεία ή διαδικασία περαιτέρω περικοπής τών απολαβών τών
συνταξιούχων, κατι πού, φυσικα,
έρχεται σέ εὐθεία αντίθεση μέ τίς
διαχρονικές διακη ρύξεις τής Ἀριαερας, καί δή τού ΣΥΡΙΖΑ.
°Ιδιαίτερο ένδιαφέρον, ώστόσο,
παρουσιαζει ὁ τρόπος μέ τόν όποῖο
θα γίνει ὁ έπανυπολογισμός. Ό νομοθέτης (έν προκειμένω ταΎπουργεῖα °Εργασίας καί Οἰκονομικών)
βρήκε καί στήν περίπτωση αὐτή
τόν τρόπο να προσθέσει νέα γραφειοκρατία, έπί πλέον διαδικασίες
καί σύνθετες ασκήσεις, πού εύκολα
μπερδεύουν ακόμη καί τούς καλα
μυη μένους τών οἱκονομικών.
Ἀντιγράφουμε από τήν δη μοσιευθεῖσα ύπουργική απόφαση: «Η
απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας
καί έπανυπολογισθείσας σύνταξης
δέν πρέπει να ύπερβαίνει κατ9 απόλυτη τιμή τό 5%. Για όσες συνταξεις ὐπάρχει ποσοστό απόκλισης
κατ απόλυτη τιμή ανω τού 5% μεταξύ της μεικτής καταβαλλόμενης καί
τού ποσού πού προκύπτει μετα τήν
έφαρμογή τής ανωτέρω παραγραφου 2, αναζητούνται τα απαιτούμενα στοιχεία στίς αντίστοιχες συνταξιοδοτικές αποφάσεις ή αλλες καταλληλες πηγές, προκειμένου ή
απόκλιση μεταξύ απονεμηθείσας
καί ἑπανυπολογισθείσας σύνταξης
να μήν όπερβαίνει κατ) απόλυτη τιμή τό 5%. Σέ περίπτωση μή ύπαρξης αναλυτικών διαθεσίμων στοιχείων, ὁ έπανυπολογισμός μπορεῖ
να διενεργηθεῖ μέ χρήση στατιστικών στοιχείων για όμοια χαρακτη ριστικα συντάξεων».
°Η διάταξις αὐτή έπιβεβαιώνει
τό γεγονός ότι ή δημοσία διοίκησις
αρέσκεται σέ πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, καί οἱ λέξεις «απλοποίησις» καί «έκσυγχρο
νισμός» έξακολουθούν καί τής
εἶναι άγνωστες. 'Η δέ χρήσις τού
όρου «στατιστικά στοιχεία» μόνον
προβληματισμό δη μιουργεῖ: Σέ
ποια ακριβώς στοιχεία -στατιστικα
ή «αναλυτικά διαθέσιμα»- θα ανατρέξει ὁ δημόσιος ύπαλληλος πού
καλείται να έπανυπολογίσει μία
σύνταξη, σέ ένα κρατος όπου ή μηχαν0γρὰΦησιε καἰῆ νηΦιοπ0ίησκ
έξακολουθούν να εὐρίσκονται σέ
σταδιο νηπιακό;
Τα «κλιμακωτά ποσοστά αναπλήρωσης», ή «προσωπική διαφορά», ὁ «σταδιακός έπανυπολογισμός» καί αλλες συναφεῖς ρυθμίσεις πού εἶναι διάσπαρτες στήν
ύπουργική απόφαση δημιουργούν
μια γενικευμένη σύγχυση ώς πρός
τό ποια σύνταξη θα λαμβάνει τελικώς κάθε δικαιούχος. Παραλλήλως, διατηρούν ακέραιο τό διαχρονικό αἴτη μα για ένα από καί σαφές
ασφαλιστικό σύστημα.
(Λεπτομέρειες σελ. 2)
Καλπάζει διαρκώς `
ὁ εύρωσκεπτικισμός !
Προσφυγιπό καί οίκονομία οἱ κύριες αίτίες αναθεωρητισμού
Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ τών Εὐρωπαίων στήν "Ενωση καί τήν θεσμική γραφειοκρατία τών Βρυξελλών κυριολεκτικά καταρρέει.
Αὐτό τουλαχιστον διαφαίνεται
από σημαντική δημοσκόπηση
τού αμερικανικού κέντρου ΡόνιΙ
Βεεεετοό σέ 10 εὐρωπαϊκές χώρες.
Σύμφωνα μέ τα εὐρήματα, τήν
περυσινή χρονια τό 62% τών Γ άλλων εἶχε αρνητική γνώμη για τήν
Εὐρωπαῖκή "Ενωση, 17% περισ
| σότεροι από τό 2014, όπως καί τό
53% τών 'Ισπανών, τό 50% τών
ἰδίων τών Γερμανών (8% περισσότεροι από τήν προηγούμενη
χρονιά), αλλά καί τό 56% τών
έχει τό ένδιαφέρον του, χώρεςμέλη από τό πρώην Ἀνατολικό
μπλόκ, μέ εὐρωσκεπτικιστικές
έθνικές κυβερνήσεις, συγκεκριμένως ή Πολωνία καί ή Οὐγγαρία, έχουν πληθυσμό μέ πλειοψηφικά θετική γνώμη για τήν"Ενωση. Ἀντίστοιχα 72% καί 61%.
Οί κύριες αἰτίες για τήν αρνητική αὐτή στροφή τών Εὐρωπαίων έναντι τής ύπερδομής τών
Βρυξελλών εἶναι οἱ χειρισμοί
καί ή αντιμετώπισις τού προσφυγικού κύματος καί τής·οἰκονομικής κρίσεως.
Πρωταθλήτρια εἶναι ή Ἑλλάς
στίς αρνητικές γνώμες για τούς
σφυγικό, μέ 94%. Ἀκολουθεῖ ή
Σουηδία, μέ 88% αρνητικές
γνώμες, ή >Ιταλία μέ 77%, ή °Ισπανία μέ 75%. Ἀντιστοίχως, στήν
διαχείριση τής οίκονομικής κρίσεως, τό 92% τών “Ελλήνων έχει
αρνητική γνώμη, μέ τό 68% τών
°Ιταλών καί τό 66% τών Γάλλων να
συμπλέουν στήν ἴδια έκτίμηση.
"Εχει μέλλον ή Εὐρωπαίκή
“Ενωσις.Ἀν δεχθούμε τίς θέσεις
τών 2/3 Β ρεταννών καί°Ελλήνων,
δέν πρέπει να έχει καί βασικές
αρμοδιότητες στήν διακυβέρνηση. οι πρέπει να έπιστρέψουν
από τίς Βρυξέλλες στίς έθνικές
κυβερνήσεις, τα Κοινοβούλια καί
Ζ. Βρεταννών. Ἀντιθέτως, καί αὐτό εὐρωπαῖκούς χειρισμούς στό προ- τούς θεσμούς. °Οψόμεθα...
Σ ί Τῆς ἡμέρας
ἔλεγαλες μειώσεις Π ν Ο Π ν Ι λ ν
πικουρικων δ λ
κατά 40% θά μειωθων' « οσετ ωνια». ερηφαντα και με αγχο τα...
παρα τίς πρόσφατες περί - “ _ ι Η . ·
Του αντιθέτου διαβεβοι- Προσπαθω, ἑδω καί τρείς ημέρες, Μέ τήν αμέριστη συμπαράσταση Πως να ξεχάσεις τό «σνομπάρι- αριθμό πλοίων καί αυτό τόν κάνει
ὡσεις τού κ. Κατρούγκα- νά όλοκληρώσω τήν όπως» μου τού ἑλληνικού κράτους καί τό μυαλό αμα» τού Ἀνδρέα Παπανδρέου καί Ισχυρό, σέ αντίθεση μέ προκατόχους
ΜΗ, ξΟΟ-ΟΟΟ έτιικουρικέε στα περίπτερα τών «Ποσειωνίων». τού θ. θώκου, πού τρύπωσε σάν τού Κώστα Σημίτη στήν Μεση; Πώς του, οί όποῖοι ήταν κατά πρόεδροι
συντάξεις- ΣΕ^- 2 Μαλλον δέν θα προλάβω ούτε μέχρι αμαμούνι› στή Ναυτιλία και από ρε- νά ξεχάσεις ότι δ ΓΑΠ  μεσά- καί δέν μπορούσαν νά «χτυπήσουν
Π οκαΜ“ Ναί ἀ“πα"εἶ αύριο. που ἡ Μεση Μαθε πν- πόρτερ έγινε αφεντικό Με μεγάλου νυχτα να τήν σπασω η Για να α- χἑρι σέ των·
ἡ όγκο ρα Με η καί ω' Ξ (ἀπό η, ω (Ε'ῶω“Φῦ" ὑμῶν @Με ὲί 'ωρα χάσεις ω" ή” ὰ” “ Μ ' 'ί ὰ* Μιά' Μελαγχολια. καθώς βλέπεις, γιά
'Ενώ ή Αγία Σοφία έξακο- Μ) κά Τό 2018 ή δημ°°*°γΜω μέ Μ ΜΜΜ' ωΤ?ί Μάη” ω'πό”°ε άρχη' παράδειγμα. τόν'ίταλι<ό Ματώνο- . -. . “ ¦ τεςσέόλοτόνκόσμο,αλλάκαίόφο- τονπεΝΔΜΝΜιΜΜι μαθω-ήνωιω '·
λουθει να λειτουργει ως Εχοντας «Με» μέ τά «Ποσει8ω- Ι Μαν Με Τό (5% (Εφ, άπλα] να γραφεια
τζαμί, ή Τουρκία κλιμα- νία» από τις Με ως ·γο, 8ιΜ πλ!°Τή€: ύ Ιδέα μεγάλωσε Τόσο. που λ λμνημε'. σέ όλα τόν κόσμο, να έχει στή λίστα
κὡνει τίς προκλήσεις Μ ω ἡ πρόοδος πού ἔχω σημει. Φαίνεται θα) 8009 ί0ΜΜθ» γιά ή ηΜΜ 'Μι του χιλιάδες βαπόρια, να έχει μπεί σέ
 στίς οποιες το “Υπ ως, ένα, ΜληΜ_ σημερινή ἑλληνικὴ πραγματικότητα· ΕΜῶς, Μ είχαμε παρόντες όλα τίς αγορές. νά Μπάστα γιά
' ωΤ891κῶν απανω μέ .. Μ ,π > είσ ω στα Χ ματιστή ια τού
αοριστίες. Σελ. 3 Χωρίς νά ασπάζομαι τίς μεγαλο- Δέν ξέρω· λοιπόν· πω9 δένω ὁ Τόν π 08ρἶό καί Τόν δω” Λο;ἴωδήΜ .ως @Μ ΜΒ δω!
η στομα περίςΕθνικῆςΜΜα9 κ Τσίπρα πού ΜνΜΜΜ Τ"ῦἀξ'ωΜΜΜΜΜ' μαςνἀφωοτωι ῦ
Μάχη για τα καί περί «Ρίγους συγκινήσεως» πού πω°εζΥ1ἀ λιγο Τήν Με", ἑλλἀ «Ἡ παρουσία σας τονίζει τήν
εύρωπαϊκό τυριά ΜΜΜ οί κατά καιρούς Μανό- ὲΥὡ των ἔχω Με! Τά «ΠΜΜα» απεράνω κομμάτων φύση τής 'Εμπο- ΜὡαΥχ°Να όταν βλέπεις ω Η'
Νέα σύγκρουσιε μεταξύ ζαντες τήν έ<θεση· πολιτικοί, έχω νά μὲ τό κοντεύω τον σιρσπιοῦ- με- ρικῆς μας Ναυτιλίας», είπε ό πρόεδρος ζωα! Μόρια στήν Κροατία· Τα
της ΕΕ και τῶν ΗΠΑ για πώ ότι τι «Ποσειδώνια» είναι ινα λαγχόλησα! ωΜλω. πούκι αύτός, όπως ΞἰΜαήα· Ζή8Β:ἔλΥαΡία· ών Με
τα εύρωπαϊκα τυριά, με- · ~ ~ · ἰ ί Ι ο α, κα στ ι μας ναυπηγεια
Τσξὐ Τῶν ὁποἱων καί ή θαυμα της ίδιωπκηε 'ιιΜβουλία5 . Μελαγχολία, νά βλέπας μπρροτά 2ΗΜἔ&ἘΞ νά"οΦἔ μήν ωοΜ σαφή
φέτα. Σελ. 5 Μιά ίδέα τού αειμνήστου δημο- σον τή μεγαλυτερη Ναταλία του κό- ° “ ι
σιοΥρἀΦου θ. ΒωκΟυ καί τού σμ0ν καί δίπλα της μιά Χώρα. ένα  μὲ Τήν Μὰ- δἔῶαἔἔἶἔα,ἀἘΜ$ΐἀ «Πα
'Αγγλου φίλου του Τ. Στάμπς, ἐξέλίχ- κράτος, μια κυβέρνηση (όπως όλες) ° σε Μαθἀ ΜΤᾶπ Τα Τὰ β Μ Χειθηισ στήν πρώτη, παγκοσμίως, Ναυ- πού νά μήν μπορεί', αλλά καί νά μή Βεβαίως, τό καλό μέ τόν θ. Βενιά- ω ΜΡ σε ι ' Μ ΜΜΜ'
τιλιακή'Εκθεση. ' - μη είναι ότι διαφεντεύε Μ μεγάλο ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
θ 771018 ΜΜΜ
`- θέλει,νάτήνἑιῳεταλλΜώ
 έπανοδος
τής ἰδεολογίας
. Γραφει 'ὁ Ἀθανασιος Κοσμάπουλος* 4
ο ΦΡΑΝΣίΣ Φουκουγιαμα ίσχυρίσθηκε ότι στήν
έποχή μας ζούμε <<τό τέλος των ίδεολογιών>> ως
συνεπαγωγή τού <<Τέλους τῆς 'ίστορίας». Ταυ
τοχρόνως, ὁ Αντόνιο Γκράμσι θποστήριξε πώς
«Τό παλαιό πεθαίνει. Τό νέα δέν έχει ακόμη γεν' νηθεῖ. Είναι ή ώρα των τερατων>>.
Είναι γεγονός ότι ή μετεξέλιξις τών πολυεθνικών σχηματισμών, όπως ή Εύρωπαϊκή "Ενωση,
σέ θπερεθνικούς, μοιραία είχε ὡς συνέπεια τήν
έκχὡρησιν σημαντικού τμήματος της 'Εθνικής
κυριαρχίας είς`ατιρόσωπα κεντρικά όργανα. 'Ενώ
παλαιότερα ή πολιτική αντιπαράθεσις είχε ὡς
κεντρικό της προταγμα τήν σύγκρουση ίδεολογικῶν αξιακῶν αρχών, τήν τελευταία περίοδο,
πλέον της δεκαετίας, παρατηρείται σημαντική
μεταλλαξις. 'Η πτώση τού Τείχους καί ή έξαφανιση τού αν-ύπαρκτου Σοσιαλισμού από τό πολιτικό γίγνεσθαι σηματοδότησε τήν πλήρη έπικρατηση του Δυτικού-καπιταλιστικού μοντέλου,
καθιστώντας τήν ίδεολογική σύγκρουση κενή, η
ανευ νοήματος, δεδομένου ότι δέν ύπαρχει πλέον 'αντίπαλος. Οί πολλές καί διαφορετικές πολιτικές ὁδεύσεις είναι πλέον μία καί μόνη, κοινώς
αποδεκτή καί παγκοίνως όμολογούμενη. Δέν
ύπαρχει αλλη εναλλακτική, σοβαρές ίδεολογικές
διαμάχες πλέον δέν ύπαρχουν, τό αριστερό μοντέλο ήττή θηκε.
Στα πολιτικά πραγματα, καί δή τα Ἑλληνικα, όλοι πλέον συνομολογούν ότι ή θέσις της
'Ελλαδος είναι στή Δύση, στό ΝΑΤΟ, στήν ΕΕ,
Συνέχεια στήν σελ. 8
χώρας. Γι' αὐτό ὅμως τά
Ταχυδρομεία ζήτησαν
τήν συμβολή τών πολιτών, ζητώντας τους νά
στειλουν φωτογραφίες
από τήν δική τους σάουνα. Ἡ καλ ύτερη θά άπει
Π£ΝΜεΣ
ΕΡ|ΕΡΓΑ
υ Σὲ τί κόσμο ζούμε; Τρομακτικό μοιάζει ότι ὁ
Παγκόσμιος Δείκτης Είρήνης 2016 δειχνει πως ή βία
έχει αύξηθεί στόν κόσμο,
οί θάνατοι καί οί συγκρούσεις έχουν φθάσει
στόν. ύφηλότερο αριθμό
τών τελευταίων 25 ἐτῶν,
καί οί τρομοκρατικές ἐπιθέσεις στόν ύφηλότερο
αριθμό όλων τών έποχώνί
Πιό είρηνικές χώρες είναι οί
7σλανδία, Δανία, Αύστρία, Νέα Ζηλανδία καί
Πορτογαλία. Πιό βίαιη ή
Συρία. "Οσο γιά τήν
Ἑλλάδος είναι 82η.
ο “Ολα θά μπορούσε νά
τά προβλέψει κανείς,
αλλά ότι ένας πίθηκος θά
βύθιζε στό σκοτάδι όλα
κληρη χώρα ποτέ! Κι'
όμως συνέβη στήν Κένυα
όπου ὁ... άτακτος πίθηκος
σκαρφάλωσε στήν στέγη
ύδροηλεκτρικού σταθμού
πέρασε τό ήλεκτροφόρο
συρματόπλεγμα πού
ύπήρχε, αλλά έπεσε έπάνω στόν μετασχηματιστή. Τό αποτέλεσμα;
Τρίωρο γενικό μπλακάουτ σέ όλη τήν χώρα| 'Ο
πίθηκος έπέζησε, καί ή
έταιρεία ύπεσχέθη νά ένισχύσει τά μέτρα ασφαλείας. Κατά πιθήκων;
ιν Νέα γραμματόσημα θά
κυκλοφορήσουν στήν
Φινλανδία Καί θά απεικονίζουν τήν σάουνα, πού
αποτελεί έμβλημα τής
_ κονισθεί στά νέα γραμμα
τόσημα πού θά κυκλοφορήσουν άπό τήν Άνοιξη
τού 20! 7. Διερωτώμεθα:
Ἡ σάουνα θά φωτογραφίζεται άδεια ή μέ τούς
ίδιοκτήτες της νά τήν
απολαμβάνουν;
ιν Τό Βασιλικό 7νστιτούτο Φυσικών Ἐπιστημών τού Βελγίου άνεκοίνωσε ότι προσφάτως
άνεκαλύφθη ένα νέο είδος
μύγας σέ βοτανικό κήπο
τών Βρυξελλών. )Ονσμάζεται «Δραπέτης τών
Βρυξελλών», έχει μέγεθος
2 χιλιοστών, μαύρο, γυαλιστερό θώρακα, ζεί σέ
κορμούς δένδρων καί φύλλα, καί τρέφεται μέ ακάρεα καί έντομα. Μάλλον...
«λάθος» έκαναν οί ἐπιστήμονες. Ἡ μύγα αὐτή λέγε- ται «Δραπέτης τών Βρυξελλών πρός τήν Ἑλλάδα», καί γιά μας δέν εἴ ναι
καινούργια. Μάς τσιμπάει
ἐδώ καί καιρό...
ο Ἐάν κάνετε ένα ταξιδά
κι στήν Μαλαισία, θά
θαυμάσετε τό ύιμηλότερσ
τροπικό δένδρο τού κόσμου. Τό «Κίτρινο Μεράντι» φθάνει τά 89,5 μέτρα!
Δυστυχώς, τό «κυνηγούν» οί ύλοτόμοι, μέ
αποτέλεσμα νά έχει
ένταχθεἶ στόν «κόκκινο»
κατάλογο μέ τά απειλούμενα είδη τής Διεθνούς
Ἐνώσεως γιά τήν Προστασία τής Φύσεως.
Διαβάστε τα αρθρα
«Καποιος να μέ προσέχει»
Α.Ι1 Δημόπουλος (σελ. 3) .
«Πανορθόδοξη Σύνοδος»
Κωνσταντῖνος Δ. Πυλαρινός (σελ. 4)