Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
·οεοο“ον@οτοοοτ.ετ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|1|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ
«Ολική επαναφορα» με
επένδυση 12,5 εκ ευρώ
ΠΥΡΣΟΣ $ΕΟυΒ|ΤΥ
Δικαατική απόφαση
ΧΡΗΜΑΤ|ὶΤΗΡ|Ο
Ερὡιηση 27 βουλειιιὡν ιης ΝΔ για
καθιισιέρηση σιη δημοσιοποιηση τους
εργαζομένους της 4
νομιμοποίηση νοοοι··ιιων τ  'έ
αυθαιρέτων
Σελ. 5
6'κ°'ώνε' "ως ΥΨΗΛΟ| ΤΟΝΟ' ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΔ ΣΟΦ|Α
Δ ' ` ` “ ο·
 3  γ με .ως 
Ύ @οι
"Χορός"
εκατομμόριων
Σημεία και τέρατα φέρονται να γίνονταν στο ΚΕΕΛΠΝΟ σύμφωνα με
το ηόρισμα φωτιά του Σώματος Εηιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας. Στη
Δικαιοσύνη ηαραηέμηονται ο ηρώην
γενικός διευθυντής του ΚΕΕΛΠΝΟ
θεόδωρος |'|αηαδημητρίου και τα 16
μέλη της ηρώην διοίκησης για τις
σκανδαλώδεις διαφημιστικές δαηόνες.
Ο έλεγκος δείχνει ότι το ΚΕΕΛ|'|Ν0
είχε εξαιρεθεί αηό τους τις ηροῦηοθέσεις που ηρέηει να τηρεί ένας δημόσιος φορέας, δεν είκε υποχρέωση
τήρησης φορολογικών θιθλίων, ούτε
υηοκρέωση ηρόσληφης μέσω ΑΣΕΠ,
ενώ αηό το διόστημα 2012-2014
στιαταληθηκαν 3.5 εκ. ευρω μαύρου
χρήματος διαφημιστικης δαηόνης με
αηευθείας αναθέσεις σε μέσα ενημέρωσης της Χώρος
'|'α δανεια του ανέρχονται σε 185
εκ. ευρω με μεγάλο μέρος τους να
αφορα την αμφιλεγόμενη αηόκτηση
και ανακαίνιση του κεντρικού κτιρίου.
Για αλλη μια φορα λοιηον γίνεται
λόγος για μεγόλο "φαγοηότι", το θέμα
όμως είναι οτι και ηόλι τα κλεμμένα
δεν θα γυρίσουν ..ηίσω
Ο λογικός