Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Έγινε το πρώτο "βήμα" για το εργοστάσιο στο Ελληνικό
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΝΕΑ" Μω'ΜΕΕ
"ΠΗΡΑΜΕ .
__: ' _ ·
η  Ξ“
ΡοειοοΝιΔ πιο Ηλια. ι Ματια ι.325
ο. ο. ε. |ΠτεκΠΑτιοΠΑτ
οι:5ι@οεει.οΠ
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΑ|
Μ.ηαἴτεΠιΡοτίκί8Γ
Τέταρτη8Ιουνίου2016/τιμή:1,ΒΟ€ ΕΠιχΕιΡι-ιΝΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Π ΟΑ" - ΟΑΟ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.081
ΡομΠέρτο Αζεβέντο ε 
γενικός γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμοι] ΕμΠορίου  
ΣΤΟ Α' 4Ν|·'ΝΟ
[τ Μπίλι· . 
¦ῖε.ι:ανΜΜ
ι· ι Μαι. (γιατι ,Οι
ΖιΨ1ί·1Μ 18“Ν¦
"οι να. ι: Μονίκ·
ΤυρΒοΜΠΠε ,
ΤΟΕΒΟςΗΑΒθΕΚ8 8Α|.Ε$ ὰ πανια ι
'.ωΜ'.ω$ οι. ΜΜΜ ιΜαεεαγ
Τ: 2ΤΟΜ26ω' ·ΜΜ'·ΜΜ·
Π8υὶ8ῦε.Α.
8Η|ΡΠΞΡΑ|Π ΥΑΒΟ
ΕΧΟί.Ο8|νΕ ΡΟΗ θΗΕΕΟΕ
ΑΝΤ) ΟΥΡΒΟ$ ΝΑΟΤΑ ΗΕ|.ΕΑ8 ελ.
Τει.: +30 2ι0 9857722
ε-ιηα": γατα@ηαυωηε||88.ατ
1.101
=~·.,ιι τα;
Ρ Η ι 'ΝΠ
σημερα στη Ν
Φέτα: Βέτο των κτηνοτρόφων
κατα του Βαγγ. ΑΠοστόλου
Έντονη αντιΠαραθεση έχει ξεσΠασει μεταξυ κτηνοτρόφων και υΠουργείου Αγροτικός ΑναΠτυξης
λόγω του Ζητηματος της Προστασίας της φέτας
στις εμΠορικές συμφωνίες ΕΕ. με τρίτες χωρες.
Με μια σκληρη ανακοίνωση η Πανελληνια Ένωση
κτηνοτρόφων Ζητεί την Παραίτηση του αρμόδιου
υΠουργου Αγροτικός ΑναΠτυξης Βαγγέλη ΑΠΟστόλου. >ί 2
«Κρατηση» σε ξενοδοχείο
εξεταζει ο όμιλος Σαββίδη
Την είσοδό του στην ξενοδοχειακή αγορα της
Αθηνας σχεδιαΖει ο όμιλος Οίηιοι·α του |βαν Σαββίδη, όΠως αΠοκαλυφθηκε σε χθεσινό συνέντευξη
ΤυΠου για την Παρουσίαση της ριζικός ανακαίνισης
του εμβληματικου ξενοδοχείου της θεσσαλονίκης
«Μακεδονία Παλλας». >Τ 7
Ε|'|ΕΝΑΥΣΕ|Σ ΕΟΟ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΤΗΝ 5ΕΤ|Α Α|'|Ο Τ|·| ΥΟ|)ΑΕΟΝΕ >15
ΚΕΦΑΑΑ|Α 2 Α|Σ. Α|'|Ο Τ|·|Ν
ΕΞΟΡΥ|(Τ||(|·| Β|ΟΡ||·|ΧΑΝ|Α
ΣΤΑ ΣΚΑΡ|Α ΔΥΟ ΠΕΤΑΛΑ ΡΠΟ]ΕΕΤ
μια ΝΕ ΕΑΑ|·|Ν||(Ο ΕΝΑ|ΑΦΕΡΟΝ >13
ΕΚΤ: Ε|'||Σ|·|Ρ||·| ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΤΑ|Ρ||(ΩΝ ΟΝΟΑΟΤΩΝ >24
ΥΠεγραφη η σύμβαση μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Ι.ειη1αα - Ποιες αλλαγές εΠέρχσνται
' Εγινε το η ρώτο « βήμα»
για το έ ργο στο Ελληνικό
ΞΕΝ|'|ΑΟ|(ΑΡΟΥΝ ΑΞ|ΟΑΟ|ἩΣ|·|
ΚΑ| ΕΚΤΑΝ|ΕΥΣ|·| Τ|·|Σ ΑΟΣ|·|Σ
Σε νέα φαση εισέρχεται η υΠόθεση αξιοΠοίησης του
Παλιού αεροδρομίου στο Ελληνικό, με την κο βέρνηση να αΠοδέχεται τελικα, έΠειτα αΠό δύο χρόνια, την
υλοΠοίηση μιας αΠό τις μεγαλύτερες εΠενδύσεις στη
χώρα -και όχι μόνον- ύψους 8 δισ. ευ ρώ. Η υΠογραφή της σύμβασης μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της Μηττη ξεμΠλοκαρει την αξιολόγηση και την εκταμίευση
της δόσης των 7,5 δισ. ευ ρώ, ενώ ταυτόχρονα δίνεται
και ένα μήνυμα για την εΠανεκκίνηση των εΠενδύσεων στην οικονομία. Η σύμβαση για το Ελληνυςό διαφοροΠοιείται κυρίως ως Προς τα εξής: ' Η εΠένδυση θα ολοκληρωθεί σε συντομότερο Χρόνο. ' Το
80% των εΠενδύσεων θα γίνει στα 1 2 Χρόνια έναντι
των 1 5 Που ΠροβλεΠόταν αρχικα. ' Καθε αυτοτελές
τμήμα Που ολοκληρώνεται εντός των Πρώτων 5 ετών
θα τίθεται στη διαθεση των Πολιτών. ' Η καταβολή
του τιμήματος θα γίνει σε συντομότερο χρόνο. ' Το
51 % του συνολικού ονομαστικού τιμήματος αγο ρας
μετοχών θα καταβληθεί έως το 2018. ΠροβλεΠόταν
η καταβολή έως το 2022. >3
Έκρηξη νέων
ληξιΠρόθεσμων
οφειλών
ΑΠληρωτους φόρους και
Πρόστιμα ύψους 694
εκατ. ευρω αφησαν τον
ΑΠρίλιο οι
φορολογούμενοι, με
αΠστέλεσμα στο Πρωτο
τετραμηνσ του έτους τα
νέα ληξιΠρόθεσμα χρέη να
ανέρχονται πιο" σε 4.330
δισ. ευρω, εκτοξευοντας
το συνολο αυτων
(Παλαιών και νέων) στα
87,889 δισ. ευρω, τα
οΠοία μαλιστα ξεΠερνουν
τα 90 δισ. ευρω εαν
Προστέθουν και οι
τελωνειακές οφειλές. >4
Μ Μ Μ (σε δισ. ευρω)
'2015
|ονουαριος
Φεβρουαριος Πόρτας
τη “3
ΛΠρίλιος
ΝΕΟ «ΨΑΑ|Α|»
τε , , , ,
- [ΕΒΕΑ] ΑΠογοητευτικα τα στοιχεια του οικονομικού βαρομετρου
ΣΤΟΥΣ Ερ¦Μ0"ΕΝ0π 7 στους 10 δεν θα Πληρώσουν
φόρους και εισφορές
ΤΟΥ |Α|ΩΤ||(ΟΥ ΤΟΜΕΑ
[τραΠέζικοί όμιλοι]
Αλλαγή δομών
με οδηγό
τα ΜΜΜ ΡΙαη
Αλλαγές με «ευ ρωΠαίκό αέρα» ΠραγματοΠοιούν οι
τραΠεΖικοί όμιλοι, Που Προσαρμόζουν διαδικασίες
και δομές σε Πρότυ Πα Που ανταΠοκρίνονται στο νέο
οικονομικό Περιβαλλον. Πρόκειται για μεγαλης έκτασης αλλαγές σε όλα τα εΠίΠεδα, Που γίνονται όχι
κατ! αΠαίτηση των εΠοΠτικών αρχών ή των θεσμών,
αλλα ως αναγκαιότητα Π ροκειμένου να εφαρμοστούν τα ΜΜΜ Ρ1ειη της εΠόμενης ημέρας του εγχώριου τραΠεζικού συ στήματος. >5
[Ηοι·εαη 5ταη|αγ]
Ψήφος
εμΠιστσσύνης
στις ελληνικές
τραΠεζες
Μεταξύ των καλύτερων εΠιλογών της τοΠοθετεί τις ελληνικές
συστημικές τραΠεζες η Μοτἔαη
5ταη1εγ σε έκθεσή της, σημειώνοντας ότι καταλύτης για τον
κλαδο είναι το Ματίνα. Η τραΠεζα διαΠιστώνει σημαντικό Περιθώρια ανόδου στις μετοχές
των τεσσαρων τραΠεζών. >5
-_ · ι
Στο έλεος των τρομοκρ ων η Τουρκία
Μία ακόμη βομβιστική εΠίθεση με Παγιδευμένο με εκρηκτικα αυτοκίνητο
και στόχο αστυνομικό λεωφορείο συγκλόνισε χθες την Κωνσταντινου
Πολη, με αΠοτέλεσμα Τ Τ ανθρωΠοι να χασουν τη Ζωη τους και να
τραυματιστουν 36. >26

Τελευταία νέα από την εφημερίδα