Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
και" να Μαια- μαπα τα ατακα· μπορει να ανασα "Η ΜΜΜ' Ο ΟΝ Το ΜΜΜιΜ9 για τις
αει τα “Μ :ΜΜΜ ο αιω- α απαμιααός κι· για αυτό α Μα ι·“ΝΠΝ Ο" "Μ- Μ"ι< Αν"Β°παι·Μ
.Μαιας ο" Πρωί κ ΠΜ' “ΜΝ Μα" Μ τα' ΜΜΜ αμα από και τααναόππ. αρα· και αι
"η με¦"”ω¦ῇ “Μ . η" ΑΜ" πρααιΜατις α από απαιιρας Μπα" να
τακακια πινακα θα τα πει α Μαιας με _ “Μ Ε·ΜΝ< "ΜΜΜ ο ααΜνότ Ύ
ταας Δωαωωπως και α τω·ΜωΜ Δ" =Ξ"°" '°"ῖ°" " ά' “Μ “Β τα' “οὐκ τα· |
Παπάκι τα απατόπ·αμα για να “Μι Μ""'" " °"“° Ψ “Ματ τικ πα Μια". Μ η
Το μπραατα · ιι πατικιι και 'παει. ααα· ε”"" ° ὶ"'°"“© “ιι ομαδα· τον θα παταω να 'χ
Ν :"°Ρ για μ· ηχο" ρω” ω °”“ ¦ω¦ ΠΝ ΜΝΗΜΩΝ Ο· ΜΜΜ·- αμα. αρα" αταιμαααμν και
· _  γόμα· Μ" στη" παιας θα να μααρΕι και 'να ωμ ια η ..
Δ/ντ α ς . ο . Ν ικα Η α ι 6 α ς ο· “=:===::$μ=ων 'Μ' ° ηΜΜ° Μ."Μ- ΝΒ” Μ "ω “θα / η
Διειιόιιντπτ απατα: πιατα ΜΜΜ: ιών θα τ·ναιναν α· σκακι γιιαααα ααα· Μπα ι μ
ΤΕῖΛΡΤΗ Η '0ΥΝ|0Υ 20Ίό Ο ΑΩ. '5973
ιι Εθνική παρε ατμαα ρεβανς από
ται·ς πωτραπαός ατα Μ8π8ααρνπ ιτ-2› μετα
τα ααμματιατικα ήττα ατα Σιανεῖ · Και εκει ααα θα
αακαπαόνταν με τα ματς μόνα αι αμεσα εμαπεκόμενας
Χώρας. αρ" τα απιατειιτα γκαπ ι2·ι'ι ται· καρμα”παμκαιι· αααμ για να όψει ααγκόαμιες όιαατααεις ατπν επικρατααα τας
τππασας
Αν Μπαμ· απόσα μας πας
. ἙΑπα τα  _ .
| τερμα τιναιατα55 1
85 ΜΕΤΡΑ “-“.“.“..¦.“. |
τα α από· τα· “Μ:τπ πικτνπε ..ἑ::°.:τ.°:;=.::6
σε" μέτρα πω από τα
τω ΜΜΜ ¦
Μπα ται· ΑΜ
καν· ταΜα·Μμ... αααΜΜοπ νικανε
ΓΜ Η' ΕΝ!
Μ ακα"  αντρα όταν Μταρα. τότε α Μακ τα· απο" και τα ω". Μ
“ΠΜ “Η “θα Μ προκύπτει τακαπα π εκτιμααπ των στ η τι·  ΜΠΨἔ·==·“Μ ΠΜ· Β“Ι#ἐ· Δ Ο ΑΠΟ “ω '2 Δ "ω " "Ψ ° "ΜΝ" - κ ' ¦ΜωἶνΜὡωἶἔω ή
'ο' Μ αρκαγός ται· αππμπιακαιι τα” τα πρωτα ται· γκαπ μ· ταν Ξ·νικιι. Μ Μ ΠΜ. Μ" β Μ" 'Π ΜΡ
τα αααια μέσα ω πιγα πεπτα τι" αναμετααααει από αμότρατα
·ιαπαααγρααικό ααα και μππαγκ αα ααα" τπν μαιιπια
παικτπ τω ατα Μα ΜΜΜ Ματς
¦ῖ|'Π "Μ" 'ΦΗΜΗ "ΗΗΕ
Η' "" π!"θ”Μ0|π
παρα από ταν καρα0αια και ακόρτρ
Μανιατπ. α Εππααα ααα σε παπα καπα
μερα ταν απιρππτικό ταμαρα ιααιατ
ατα α-τ ται· ΜανταΜμ ατα Η. ταν μακατικό ΜΜΜ ιεικα αακαρι απο και
αμμμ8τακα ατα γκαπ ται· Μανιαται. ταν
αφαιρατα Καπόμπας αε .απο αρματραό τετρόμ και ταν αταααρότατα καιιινα ααα απόσα" από ταν αόρόγ·ια
ται· κόντραα αμμνας στα γκαπ των
παατραπῶν Με :ειναμαααρι›
Εαιμ€νααν
αι ιαπαναι ότι α οπαμαιακός αρααααόει για ταν
απόκτααα ται· Αντερπαν ταντας τας Μαται- · Μααμόνα
α απακῶρπαα ται· αρααπιαναπ
στόπερ από τα Μααταγια α Μόνα
ΕΠ”'|¦: ·'0ντας καταππακτικός α Πανιατας. αν απόπτις κα” μερα παικτες
να πετιικαιναμν γκαπ από ταταια απόατααα α Ήταν απι·ανα αυτό παι· Εκανα·
ααναιαμός με αψιόν αγαρας
όμως τα ααναρια ααα Μαι
κκ ϊ· ε8Λ“ε =ο“<·=Μ@=“Μ<·
. ατα κ πα
° Α"°ΡΩΠ°¦'"
α οι·αααντπς τπικαινανιας ται· απα
μπιακαα κρπαιμαπαιαας τα παραπα- ( ι
να πόγια όαμμααμαιι μαζι μα ταν η Ξζ
αναρτααα τας αααπς ται· απιστευτα· γ 
"Μ ω" ΜΜΜ “°““"" ατα... τραπεζι για ταμς παιραιῶτας α ο πωπω Χ ' > '
ααα ειναι απο πντερπαν ατα απο αρας απακῶρααπ τας παπαναια · ο αργεντινός αετρέμ
πρατααακε όταν οπαμπιακό α Τόν όιεκαικαῦν
ααα Μπόκα. ινταααντιαντα και και· τααιαααα _ |
α Μαρια από τα Μπα για ταν πμπαό ·'
Ντιαμπι · πρατααα αταμς ιιειραιῶτας
και για ταν απο” Μποσωπωωαα
¦Ν 'ΝΟ '"Κ0¦ ΜΑΝ! Η' Η "ΔΕ
α Η ταιαπμπ ιωΜπισα των πρατααππτὡν
ταινιας ατα τατιαι ιαααια Μέρα" τα βιντεα
ται· γκαπ. γρα0αντας αε παπα” και αγγπικα:
πα ·κπππκτικό γκαπ ται· ι'ιαγνπ "απατα με
τπν εανικα μας αμααα κόντρα όταν ΜΜΜ".
ααα κανει τον γαρα τα· κόαμαιιι·
"°“"ό "ΕΠ ΠΛΗ"Ψ"
εαπ." ¦'|'° "'¦||(°
μ μ|”ῇ Για ταν ααόόααα απαγωγας ται·
αγωνια. πωπιω α Δεν Μπαι α Μαν να επιατρα·αι
αν και σαν ατα Μεξικό-. όαπωαε α αότποός ταν.
“τι καει- πρμαντα. για τις Μπας ααα σαπαιιν ταν 7 ' · - ,
ατι ταν ααα ται· απμμπιακαό να μιπα με ` “ ν
πρώτα τας ταν ταιρας "Χ" η Μ
χρόνια. “ ς' τ- _ _
'ΝΒ' _ ΠΕ"  Ν" “Μιπι“
π===°' ο 'ΕΡΒΙΝ α Για αεόταρα αιαπως... Χ! ι ι  Μι" με" °'“"°°Ρ· πειτκπαα·ι:τικε:
κια γραόαμν για Φαταν κατα- .φ Μ.¦¦¦Μ¦¦¦“ ααιΧειαα:αι:»
·:=Ξ=::" και ταν Φρανκ χα- ¦'|'° Η Η Η °“ΛΩ "Α
"αφ | ρα όόπαι όταν ααα" '
ή . ° ¦ἑΜ ¦ω¦¦“ ¦ω Από τα Ματια τας -εαΜς ταΕιαρκιαςαπ ματ” χ ”ΜΜΜ-"Ϊ ` ι αναΝν·ται να ·Μωπ"ω ι· παικτ·ς
ΜΜΜ!!! η κ_^ ααα αν αριακανται ατα απανα τας τκκνι:ΣΒ - Ψ.%:Μ“““°“Μ““““
τι" αν". ο Άντανι ΜΒΜ. Μ"¦ "Μα”.
παμόνα Η" Μη" ΡΜ· γραγ κα0ιικαντα πραμα απιι- ¦"'° "ΡΟ¦ΚΗ"|° "'Α ω· π ωἔ:;ἴἔὅ“ ““Μ“===$
“ΜΜΜ αττπι·απαικπ τιπ ται· αεκ .“““ωωΜ.“ ξ¦Μ'“..Μ
. παταω
ΓΜΜ< δ α καταπαγια ῇππαα και κας με τα ααίκπαα ""°”°°'°"
"ω" · για ταν απαιααμό α τα πραταραιότατα α ταρ` ι μακρύ πακας και α απιαατικός α ναα0ιιαιας α τακακια Μακ' Μπακ"
' , . α 30κρανας απαἰιό·ρας παρτιαρα ι'κιαργκι Η· ΠΕΠΗ ο α "κανας ααα ανέβω·
/ Ι πόρια από τα ι'αωργια μ τοκ Λάκωνες ότι· α· Ξανικπ ΜΜΜ"
ν κ ια 0πι·μπιακός τη η. ·ιιιιωνιτ του π Με". π." “ΠΜ ππ.ῇ . Μ.
Ί από· παραι από ταν αταν Παρα ο '8- ΜΜΜ. απαντω π συνεργασια με
Μ. αππα σαν απαιΒ ταπαν·α ΜΗΝ· αει Βασικα Μπόκα τας πΜαμόνπς π·- Μα. ανα ΙΕ'τωται κακα: ··α Μπα Μο". . ρ ω”. "υ '°°< "α" χ".
ως ααπικός α :αιωνας παικτες από τα κα- ραριτπ. πιιμιτρπ Σώπα. από” παναγιὑ- ' ΜΜΜ τπτ 'Μπέκ πριακό πρωτα· τα". ιιαναγιθτπ κατα&π. Μα" Αναστα' μια" τιααριτς ”Μ- ααπααπα και Κόπα ΜΜΜ
977ιιο8852ι36 24

Τελευταία νέα από την εφημερίδα