Πρωτοσέλιδο Ελεύθερη ώρα: Η συνταγματική αναθεώρηση με δημοψήφισμα φέρνει... βασιλιά!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕΡΗ
8 ιογΝιον
380 ΕτοΣ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ
00587) 3987
Τ|ΜΗ Ϊ ΕΥΡΩ
ι έιι  ι < .ι ς
Ξι;@ β 3 [έ έ Αμ Έ ς
7 Ξι“ἐ`ί ν7Ν ¦/ἔἶ Η /ἶξΧΪ 7 ή ι 'ι ἐ!ΧΔέ «έ Χ`#¦/;ι ιέ`Κἀ/ έ έ;ἴ_ιΔ
/ τ τ ῖιῦ/ῇἶἑ“
- (Βἶ ο
ι  Δ ,
ΑΧ Ν' ὰ  Ε]  _Γ
ι ι έ
ΛΗ ΚΑΤΑ Η
ή //  ν
Τει Νήσου
¦έ¦ έέέ κά, Ρ
 ή έ!  τοιΜ£ιΑΛοιΑιυΑΜρον
Γ7ἴ_3` έ Ξ 7ἀ /77Γὴι;ὶ κ 
ι ι  ἶι7έι ατι' Ύ Οι η“Ύ/ῇ
τι   :Ψ μ ι ι ι
τ .Δ δέ θ , ” ΣΕΛ|ΔΕΣ 3,27
""|όΦε""¦" 'Με'
ΜΗΝ' Η!!! ΜΝ!
 ,Χ Ο ΜΜΜ! ΜΜΜ!!
ι Ο ¦( η Ήχοι τιν ~-ι·ιιι“ι'"“
έ ; ϊ έ ιιιιιιιιΡιιιιιιιι
οι· η
ΜΜΜ ως Τουρκίας!
Η ΜΤΛ|ἩΛΤ| Η' 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΜ
. _ Δ
Ι "με _ ι
κτ “ύ τὴ
"Ε^"Μ0ι·ιιΦι
Σχέδιο σιτσγόρευσής της Χρυσής Αυγής στήνουν σι πολιτικάντηδες!