Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
08-06-2016·
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974) .
ΑΔΩΝ'Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
με" 'Με.
ΣΥΝΝΕΦΙΑ= Παροδικές νεφώσεις μέ
τοπικές βροχές τό πρωί στα ανατολικα
ήπειρωτικα. Άνεμοι βόρειοι 4 μέ 6
μπωΦόρ. Ἡ θερμοκρασία θα Φθασει
τούς Ζ7β.
Τετάρτη 8 Τουνἰου 2016
Ἀπόδοσις της ακολουθίας τού Πασχα. Ἀνακομιδή ί. λειψάνων
Θεοδώρου τού στρατηλατου μεγαλομ., Καλλιόπης μάρτυρας
Σελήνη 4 ἡμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 8.02' - Δύσις 8.48'
Ἀριθμ. φύλ. 40408 | Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 0, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίιιίο@εειιεηεννε.αι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, ως: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 1280ν
Ἡ Εύοώπη
τής γραφειοκρατίας
'Εν όψει τού δημοψηφίσματος τής 23ης'Ιουνίου
στήν Βρεταννία. τα τήν παραμονή ή μή της χώρας
στην Βυριαταίκη"Ενωση, οί Μαιαές τής αποχωρήσεως έχουν κυκλοΦορήσει ένα ντοκυμανταίρ μέ
τίτλο «Βίαια Τίτο Μουρ». Ἀνεζαρτήτως τού τί θέση
λαμβάνει κανείς για τό ζήτημα, ή ταινία έχει τεραστιο
ένδιαφέρον Με αναδεικνύει το πως ή Εύρωπαῖκή
"Ενωσις από μία τελωνειακή ένωσις έξι κρατών έξελίχθηκε σέ ἔναν απο γραΦεΜΜό πιανω
πού προσπαθεί να ρυθμίσει ταπανταστήν Εύρώπη.
Τό πρωτο στοιχείο πού προβάλλει ή ταινία είναι ὁ
περιουσια τῆς ἑθνικής απαρτίας καί ἐν τέλει ως
ΜΜΜ. Βασική δημοκρατική ἀρχὴ ανανά ἐπιλέγουν οἱ πολίτες έκείνους πού τούς ιωβερνούν. Καί
σήμερα τό ΜΜΜ φανατικό όργανο. ή Κομμωσιόν, αποτελείται από πρόσωπα πού δέν έχουν έκλεγεί, Με ἔχουν ύποδειχθεί από τίς κυβερνήσεις. Διερωτώνται λοιπόν οἱ ύπέρμαχοι τού Με· τί είδους δημοκρατία είναι αὐτή, όταν οἱ'πολίτες δέν γνωρίζουν
καν τα πρόσωπα πού αποφασίζουν για τίς τύχες τους.
Άλλο στοιχεῖο πού προβάλλεται είναι ή γραφειοκρατία καί τό κόστος της. Ἀμέτρητες ύπηρεσίες παράγων καθημερινός τόνους χαρτιού. μέ ανασες και
ντιρεκτίβες πρός τα κρατη-μέλη. Καί δεδομένου ότι
οί έργαζόμενοι στίς εύρωΜίκές ύπηρεσίες αμείβονται πλουσιοπαροχα, αύτό συνεπάγεται τεράστιο κόστος για τούς Βύρωπαίους πολίτες. Χαρακτηριστικά
αναφέρεται ότι περίπου δέκα χιλιαδες στελέχη τής
ΒΕ (τό 1|5 τού συνόλου) αμείβονται μέ Με ύψηλό
τερα τής αμοιβής τού Βρεταννού ΠρωθΜουργού1
Ἀκόμη, μέ ίδιαίτερα εύρηματικό τρόπο ή ταινία
αποκαλύπτει τίς χιλιαδες διαταξεις πού ρυθμίζουν
τό κάθε τι στήν Βύρωπαίκή°Ενωση. Ἀπὸ τήν στιγμή πού ξυπναει τό πρωί ὁ Βύρωπαίος πολίτης, όλα
γύρω του είναι ρυθμισμένο: Τί ύλικα πρέπει να περιέχει τό μαξιλάρι του, τί προδιαγραφές πρέπει να
πληροί τό ξυπνητήρι του, ή ὁδοντόβουρτσα, ή
όδοντόπαστα, ὁ καθρέφτης τού λουτρού, τα είδη
ύγιεινής, ή καφετιέρα, ή τοστιέρα, τα παντα. Καί
δέν είναι μία ή δύο οἱ διαταξεις για τό κάθε είδος,
στα έκατονταδες ένα είδος προϊόντος.
"Ομως τό κυριότερο στοιχείο πού αναδεικνύεται
είναι τό πόσο ανασταλτικά έχουν έπενεργήσει ὁ προστατευτισμός καί ή κεντρική γραφειοκρατία στήν
Μη των τρωω οίκονομιών. Στήν μέν Βρε
~ ταννίαιωριαρΜσε μετα τόνΒ' Παγκόσμιο Πόλεμο ὁ
σοσιαλκρατισμός, ένω στήν Γερμανία έΦαρμόσθηκε
έπί"Ερχαρντ Φιλελεύθερη οίκονομική πολιτική. 'Η
μία χώρα λοιπόν, καίτοι νικήτρια τού Πολέμου, αδηγήθηκε σέ οίκονομική παρακμή. 'Ενώ ή αλλη -ή
ήττημένη- πέτυχε τό γερμανικό οίκονομικό θαύμα.
Τό περίεργο -κατα τήν ταινία- είναι ότι ένα στήν
Βρεταννία όλα άλλαζαν τήν δεκαετία τού °80 έπί σε
τσερ, ὅταν αρχισε ή απελευθέρωσις τής οἱκονομίας,
ή ΕύρΜταίκήἙνωσις δεν ακολούθησε τό γερμανικό
μοντέλο τής έλεύθερης οίκσνομίας, αλλα τό γαλλικό
τῆς πιό ΜΜΜκῆςἔΒτσι ή 
έζελίχθηκε σέ γραφειοκρατικό τέρας καί αδυνατεί
πλέον να ανταγωνισθεί τίς οἱκονομίες τού ύπολοίπου
κόσμου. Αύτό είναι τό ἰσχυρότερο έπιχείρημα πού
προβάλλουν οί ύποστηρικτές τού Βίαια.
ιπλό «όχι» για
Άλβανία - Σκόπια
ή °Η ένδεδειγμένη στασις τής°Ελλαδος σέ ΕΕ καί ΝΑΤΟ
Η ΕΦΕΚΤΙΚΗ στασις τήν ὁποία
έπιδεικνύει ή Ἑλλάς έναντι τής
προκλητικής συμπεριφοράς τής
Άλβανίας καί των Σκοπίων δέν
έχει ὁδηγήσει σέ θετικά αποτελέσματα. Ἀπεναντίας, οί χώρες αύτές
αποδεικνύουν τήν απλοϊκή προσέγγισή τους στήν κατασταση,
έκλαμβανοντας τήν ανεκτικότητα
ώς αδυναμία. Καί μπορεί ή 'Ελλάς
σήμερα να εύρίσκεται στήν δίνη .
σοβαροτατων οἱκονομικῶν καί
αλλων προβληματων, αλλα δέν
είναι ανίσχυρη. Δέν αναφερόμεθα
έδώ στό θέμα τής στρατιωτικής
ἰσχύος, τό ὁποῖο προφανώς δέν
έχουν έκτιμήσει οί από βορρά γείτονες, αλλα στήν διεθνή θέση τής
¦ χώρας καί τίς δυνατότητες πού δί
δει ή συμμετοχή της σέ διεθνείς
ὁργανισμούς καί στίς συλλογικές
δομές ασφαλείας στίς ὁποίες τα
δύο προαναφερθέντα κρατη έχουν
ως στόχο να ένταχθούν.
Ούδέποτε, τα τελευταία χρόνια,
προεβλήθη μέ αποφασιστικότητα
τό ότι ή Ἑλλάς μπορεί να αντιδρασει στόν παραλογισμό των προκλήσεων καί των απαιτήσεων τής
Ἀλβανίας καί των Σκοπίων, αναδεικνύοντας τα ζητήματα αὐτά ώς
έμπόδια στήν ένταξή τους στό ΝΑΤΟ καί τήν ΕΕ. Ἀντί να όμιλούμε
για τα ὁΦέλη πού θα αποκομίσουν
αύτές οί χώρες, θα ήταν πολύ προτιμώτερο να τίς Φέρνουμε πρό των
εύθυνών τους.
“Ενα διπλό ἑλληνικὸ «όχι» δέν
θα έπρεπε να έχει τήν μορφή
αδιαλλαξίας ή έκδικητικότητος.
Διότι οἱ έννοιες αύτές είναι εύθέως
αντίθετες πρός τήν εύελιξία μιας
αποτελεσματικής καί εύστοχης διπλωματίας. Τό «όχι» πρός τίς ένταζιακές τους πορείες πρέπει να
απευθύνεται σέ όλα έκείνα τα σημεία τής πολιτικής τους τα ὁποία
παραβιάζουν τα κεκτημένα τής
Εύρώπης καί τού ΝΑΤΟ.ῦΌχι αόριστες αναφορές, αλλα πολύ συγκεκριμένες έπισημανσεις."Οσο συνεχίζεται ή αύθαιρεσία εἰς βαρος των
Βορειοηπειρωτών, όσο ύποδαυλίζονται οί αρπακτικές διεκδικήσεις
των Τσαμηδων, όσο τα Σκόπια
έμμένουν στήν παραποίηση τής
°Ιστορίας, ή Ἑλλάς δέν μπορεί να
εἶναι συμπαραστατης τους. Πρέπει
να είναι τιμητής καί καθε αλλου
στοιχείου ασυμβατότητος πρός τήν
Εύρώπη καί τόν Ἀτλαντισμό. Διαφθορά, ὁργανωμένο έγκλημα, αποδιοργανωσις κρατικών θεσμών
είναι στοιχεία πού έχουν ἐπισήμανθεί από τρίτους, ανεξαρτήτους
παρατηρητές ως πρός τό αν καί κατα πόσον πληρούν τα κριτήρια
ένταζεως των χωρών αύτών στούς
θεσμούς τής Δύσεως.
Ἐν όψει όλων αὐτῶν των καταστάσεων έμεῖς παραμένουμε Φοβικαί καί ατολμοι. Κατι πού δέν
αρμόζει σέ παλαιούς συμμαχους
των ΗΠΑ καί αρχικα μέλη τού
ΝΑΤΟ. Άλλα καί στήν Εύρώπη,
ακόμη καί ή χρεωκοπη μένη 'Ελλάς
παραμένει παλαιός καί έμβλη ματικός ἑταίρος.
"Ελληνες μαθητές
σχεδιάζουν έταιρείες
ῦΕπιχειοηματικές ίδέες από τα θρανία τού σχολείου
ΕΝΑ έλπιδοΦόρο μήνυμα στέλνουν δεκαδες σχολεία από όλη τήν
ἑλληνική έπικρατεια, δίνοντας
έναν τόνο αἰσιοδοξίας για τό μέλλον τής οἱκονομίας καί τής χώρας.
Εἱδικώτερα, έκατό σχολεία συμμετείχαν έΦέτος στό ἐκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Εἰκονική 'Επιχείρηση» τού «Σωματείου 'Επιχειρη ματικότητας Νέων/.1ιιιυοτ ΑσΜονοπιοπτ
Οτοοοε», τό ὁποῖο πραγματοποιείται καθε χρόνο ὑπό τήν αἰγίδα
τουΎπουργείου Παιδείας.
Χθές έπελέγησαν δέκα σχολεία, από τα ὁποῖα θα προκύψει τελικα ὁ νικητής πού θα έκπροσωπήσει τήν χώρα μας στόν εύρωπαίκό
διαγωνισμό. Ό ἑλληνικός τελικός
Κέντρο Πολιτισμού <ἐΕλληνικός
Κόσμος», ένω ὁ εύρωπαῖκός θα διεξαχθεί έναν μήνα αργότερα, στή
Λουκέρνη τής “Ελβετίας
Άλλοι αξιοποίησαν, μέ τρόπο
καινοτόμο, τούς θησαυρούς τής
έλληνικής γή ς. Τό Λύκειο Κονταριώτισσας στήν Πιερία μεταποίησε βότανα, μέλι, λαδι καί αλλα
προϊόντα τού °Ολύμπου σέ μείγματα αφέψηματων, καλλυντικα χειροποίητα σαπούνια, ακόμη καί σέ
μπύρα! Άλλοι αζιοποίησαν, μέ
Φαντασία, τό Διαδίκτυο. Τό Λύκειο τού Κολλεγίου Ψυχικού ανέπτυζε τήν έΦαρμογή ΜΑΡΡ
(Μετεί1ιοιι ΑΡΡΙίοετίοπ) για κινητα, μέ στόχο τήν προώθηση τού
Ἀθηνῶν. Τόσο οἱ δρομείς, όσο καί
οί θεατές θα είναι σέ θέση να αξιοποιήσουν πληθώρα ύποστη ρικτικών ύπη ρεσιών πρίν, καί κατα,
τήν διαρκεια τού αγώνος.
Ύπαρχει στήν νέα γενια μια
σημαντική «μαγια» ανθρώπων μέ
όρεξη καί δημιουργικό πνεύμα.
Εἶναι ή «Φουρνια» των μελλοντικῶν πολιτών, πού, ὑπό προϋποθέσεις, θα δώσει καινούργια πνοή
στήν ἑγχώρια οἱκονομία καί έπιχειρηματικότητα. Άρκεί να αρθούν,
Φυσικα, στό ένδιαμεσο, τα δεκάδες
μικρα καί μεγαλα έμπὁδια πού πνίγουν τίς περισσότερες έπιχειρήσεις στό ζεκίνημα τους.
Ζ. θα διεξαχθεί στίς 24 °Ιουνίου στό Αύθεντικού Μαραθωνίου των (Λεπτομέρειες σελ. 4)
Σ ί ί Τ” ὁ ί
ημερα ης ημερας
Συμφωνία ο ο Ι ν ~ ~
αχόἩἔς Σω Η αβασταχτη περ ιπετεια τη ς ζωης...
ω ο Κ ' ο > '
Ξό ·ἔλχηἱἶ:ἔ?ἑἶἔσβό Κάποιες φορές τα γεγονότα σέ άνθρωπος». Χαιρόταντή ζω καίεῖχε ότι θα μού τήν έσκαγε καί θα πή- λος. Ἀνάσα τό πρωί, καθώς ή μικρή
τιρο|αΞαιτούμξἔο γἑα ;ήν φέρνοννἑἔμ:. Μένουν, ι: ἐπί απάγκιο Ξι·ή μουσιιἑή. Πα:: πές ἔἐνε να παίξει μόνος του στόν Πα- Μπα τό σχολείο. «Παππού, σ°
Ο 'Ο 0060011 Ο ο 10 Ο- κανουν “ς ν η ματι ισως οπου ς του στ νομι κ εισο ω»...
γησεως' Σελ 2 Μ ΨμΜω η ΜΜΜ Τό ως» Μ μὲ ή", ἀρχιΜ Τό βράδυ, πού γύρισα σπίτι, ό Καφές δυνατός, σκέτος, κι ένα τσιΑύξή 8η καν Τὰ Πε. Μια' λοιπόν' μέ φας' γιά (Σω γιὰ λίγο καί Τόν ΚΜαΜα' γιός μου έσπευσε να μέ παρηγορήσει. γάρο (ύστερα από καιρό) θυμίαμα
οί μετανάστες Τήν ἀνὰ διετία 'Πω γιαπί] Τῆς "όλα ἡ χω Το” όλων ἡ κιθάρα καί «Μή στενοχωριέσαι, ό Τάσος έφυγε στόν επίσης έρωτέχνη καπνιστή ΤαΑϋ ξησις Τοῦ  μοῦ τῶν  Τὰ «ΠΜω ΠΕ  Τὰ ΜχΜα Τον'  νὰ Τό καταλάβω», είπε, καί μέ σο. Χτυπάει Τό τηλέφωνο. (ΠΜ ὁ
μεταναστών λόγω μή κα- Τα "ο" σέ Κάνε' "ά αιώΜω Ἡ Ἀρλὲ¦α, ὁ ἈργὐρΜ Μπα_ φίλησε, μετά από πολύ καιρό. ΜΜΜ ΤΙΜΜ ήταν Μ
ταγραφής όσων διαμέ
«πρώτος», όπως ό έθνικός μας έμπο
κιρτζής, καί αλλά καλλιτέχνες, τραγούδησαν συνθέσεις του. «Τό είχε» ή
οικογένεια, καθώς ό πατέρας του, ό
Γιῶργος. έχει πως γράψει τραγούδια, καί μαλιστα τό 1972 τά έρμήνωσε
νουν σέ καταλύματα τού ρικός στόλος. Κι τα πού χωρετώ φί
ΟΗΕ- ΣΕ^· 8 λους καλούς καί ρωτώ τόν Ἀνδρέα
Ποτωιανο «Τί κανεις», μού άπαντα:
88ζἰἀἐἔἔ° «Χάσαμε τόν Τάσο!»
"Εκκληση πρός τούς πο- Στήν αρχή δέν αντιλήφθηκα τί
λίτες να προσέλθουν ηθελε νά πἑΆΜα πωσ, ως ω.
στίς κάλπες απηύθυνε ὁ
Κάμερον, τήν ώρα πού
ενισχύεται τό ύπέρ τού
«Βτεχιι» ρεύμα.
ΣΕΛ. 5
μήθηκα τόν πατέρα του. «Ποιόν τα
σο;» τόν ρωτώ. «Τόν Τάσο, τού
Γιώργου». Παλι δέν εχω καταλαβει,
αλλά έχω  «Τί μού λέςτώρα;
Ξέρεις τί μού λές»...
'Ο Τάσος ΜΜΜ, νέος άνθρωπος. ήταν σάν δῶρα ςΕνας Μας
ή ύ·πέροχη Φλέρυ Νταντωνάκη.
«Τήν έχουμε τήν τρέλα μας ως
Κεφαλλονίτες», έλεγε ὁ Τασος. Είχαμε μιλήσει στό τηλέφωνο πρίν από
τρείς μέρες. «Κράτησέ μου ένα τριήμερο για τόν 'Ιούλιο, θα παίξουμε
μαζί στήν Ἀντιπαρο», μού είπε,
σχεδόν τραγουδιστά, όπως συνήθιζε, κι έκλεισε. Πού να φανταστώ
Καθισα νά διαβάσω, να περασει
ή ώρα. Μεσάνυχτα, άκουσα τόν ήχο
από «μήνυμα» στό τηλέφωνο. Νίκος
Νικολόπουλος: «Ἡ Νίκη μας έφυγε»,
έγραφε.'Ενα παιδί τό όποῖο μεγάλωσαν μέ αγώνα καί αύταπάρνηση. «Σέ
λίγο αρχίζει ή έπέμβαση για τή δωρω όργανων». Καημένε Νίκο, χαρα
στό κουράγιο σας! θέλει δύναμη μεγαλη μια τέτοια απόφαση, κι Βάς
τήν είχατε. Διδαχή καί παράδειγμα
ή σταση σας...
θάπήγετέσσερειςγιανα μέπαρα όύπνος.'Εναςύπνος βαρύς, δύσκο
ὁ Τριωπαφυλλίδη5. ΜΜς έξωΜε. ίδρντής τῆς σκηνής «Γκαγκάριν», φίλος στενός τού γιού μας.
Πώς τού τό λές τώρα, πού ήταν
μαζί του πρίναπόλίΥ$Μκαί μας
είπεμέχαράάτιςΟΝίκοςπάεικαλύ
- Φεύγω, παω στή θαλασσα.
Δέν απέχονται τόσοι θανατοι σέ λίγες ώρες. Πές του το έσύί είπα στή
γυναίκα μου καί πήγα στήν παραλία. Κι έβρεχε... ί
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ
Αύταπατη
έἔακολου θητική
ΓραΦει ὁ Γ εώργιος Κ. Στεφανάκης* 
ί. Ο ΣΥΡΜΑ ξεκίνησε τόν Γενάρη 2015 ως δύναμη
έθνικοαπελευθερωτική. Ἐκκρεμούσε, ακόμη τότε, ή πλήρης αποκατασταση των Πορτογαλίας
καί Κύπρου. 'Η ἰσορροπία στήν Εύρωζώνη έμφανιζόταν έπισφαλής. 'Η διευρωπα'ίκή συγκυρία
έδινε, λοιπόν, στήν 'Ελλάδα καποια δύναμη πίεσης. Δηλαδή: έλληνική απειλή αποχώρησης σκίαζε τήν συνοχή όλης τής Εύρωζώνης.
'Η κυβέρνηση δέν συνειδητοποίησε τό ζήτημα. Ἡ εύκαιρία χάθηκε. Πορτογαλία καί Κύπρος
αποκατασταθη καν. Ἀντίστοιχα ή συνοχή τής
Εύρωζώνης ένισχύθη κε. 'Η έλληνική δύναμη πυρός έΕστμίσθηκε. 'Η μεθοδική Γερμανία έκπόνησε (καί) σχέδιο έξόδου μας από τήν Ζώνη.
*Ηταν τόσο αποφασισμένη, ώστε προσέφερε καί
ανθρωπιστική βοήθεια, πρός τούτο (ί).
Στήν διευρωπαϊκή συναντηση τῆς 18-14.7.15
έμφανισθήκαμε μέ μηδενική διαπραγματευτική
ίσχύ. Δέν απειλούσαμε. Μας έδιωχναν (111). 'Ο κορυφαῖος της οίκονομικης καταβαραθρωσης (κ.
Βαρουφακης) είχε αποβληθεῖ. 'Η Ἑλλάς, έξ
αβελτηρίας, είχε μεταβληθεῖ σέ έρμαιο τής συγκυρίας (ί). 'Υπέγραψε καί τρίτο μνημόνιο. Τό
σκληρότερο (ί).
Ἀκραίαέθνική καταιτιωση διαπιστώσαμε. Στο
τέλη Μαιου ή ἑλληνικὴ Βουλή αγελαῖα ψήφιζε
ότι οἱ πιστωτές έστελναν. 'Εκείνοι, δηλαδή,
ἐκεῖθεν, αποφασιζαν. 'Εμείς, έδῶ, πειθήνιοι ψηφίζαμε (!!!). 'Υπέσι·ημεν, δηλαδή, οεριιίε αιιηιιιυιιο
Μπα Τέτοια μείωση, από ρωμαϊκής κατάκτησης,
Συνέχεια στήν σελ. 8
ΠεΝΜεε
Ζ @με πιο
ο Σάλο προει<άλεοε στόν
μουσουλμανικό κόσμο ή
είδησις ότι έπίκειται ή λει
· Ποινικό αδίκημα έγινε
στήν Κίνα ή αντιγραφή
στίς ἑξετάσεις γιά τά άνωτατα εκπαιδευτικά ίδρύματα! Καί μάλιστα τιμω- ς
ρείται ἀκόμη καί μέ ἑπταετή κάθειρξη! Τό κύρος τού
θεσμού εᾶε πληγεί τά τελευταία χρόνια, καθώς
, ύπήρξαν καταγγελίες ότι
πίνω/Ι? καἶασΤήμαΤο€ οί μαθητές αντιγράφω σέ
έρωπκων ειδων (εοΧεΙ10ρ) συνεννόηση μέ Τούς 9 _
στήν Μέ<ι<α γιά τήν έξυπηρέτηση των συρρεόντων ἐκεῖ προσκυνητῶν.
Τήν ένταση των αντιδράσεων δέν μείωσε ή διευκρίνισις ότι οί όροι λειτουργίας τού καταστήματος
γητές, χρησιμοποιούσαν
κινητά τηλέφωνα, μέχρι
καί ότι έστελναν, ἐπί
αμοιβή. αντικαταστάτη
τουςί”Ετσι, ἐφέτος οί 9,4
ἐκάτ. ύποψήφιοι ξέρουν
ότι ή αντιγραφή ὁδηγεί
Καί Τά προσφερόμενα εἴδη ~ς υλ ~ς τά σίδε α...
δέν έρχονταν σέ ΜΜΜ Μ φ Μ ρ
μέ Τα κελεύσματα τού ·~ΕφυΥε ἀπό Τήν ζωή σε
ίσλαμικοι7 νόμου. Ούδείς
καπνόησε τί ακριβώς σημαίνει αὐτό στόν σύντομο
χρόνο πού μεσολάβησε
ανάμεσα στήν δημοσιοποίηση τού θέματος καί
τήν αποκάλυψη ότι ἐπρόκειτο περί φάρσας, τήν
ὁποία μεθόδευσε Ιστότοπος μέ ἔδρα στό Μαρόκο.
ήλικία 16 ἐτῶν ή Μπρίττανιλ τό τελευταίο ἐν ζωή
από τά δεκάδες σκυλιά
πού έδωσαν μάχη μέ τόν
χρόνο γιά νά ἐντοπίσουν
τραυματίες κάτω από τά
συντριμμια των Διδύμων
Πύργων, τήν 11η Σεπτεμβρίου. Ἡ Μπρίττανυ, ράτσας «γκόλντεν ρητρίβερ», ύπηρετη σε στίς είδ ι
· Στόν... ανακριτή βρίσκεται ένας παπαγάλος
στό Μίσιγκαν για νά δώσει πολύτιμες πληροφορίες ὡςαὐτόπτπμάρΜ
τής δολοφονίας τοϋ
45χρονου αφεντικού του,
δίπλα στό όποϊο εύρέθη
ΤραυματισμΜ ή σύζυγός
του. Συγγενείς του θύματος ύποψιάζονται ότι ή
σύζυγος σκότωσε τόν
άνδρα καί μετά προσπάθησε νά αύτοκτονήσει,
χωρίς έτηπνχίά. Καί αὐτά
διότι ὁ παπαγάλος φέρεται νά επαναλαμβάνει τίς
τελευταίες φράσεις τού
αφεντικού του: «Μήν πυροβολεΜ», ένω μιμείται καί
τίς φωνές ένα ἀνδρόΜ0“
κές δυνάμεις των ΗΠΑ έως
Τα 9 της χρόνια, ένω πέρυσι παρευρέθη στό μνημόσυνο γιά τά θύματα
τῆς τραγωδίας.
ο Είναι φορές πού ὁ
άνθρωπος δίδει συγκινητικό μαθήματα αύτοθυσίας. "Οπως ὁ 28χρονος
'|νδός πού είδε ένα σκυλάκι
νά έχει πέσει σέ ποτάμι
καί ἐνῶ δέν ήξερε κολ ύμπι, διακινδύνευοε τήν ζωή
του γιά νά τό σώσει.
'Εβγαλε τό τουρμπάνι του
καί τό χρησιμοποίησε ως
σχοινί καί ἐπειδή ὁ σκύλος εΪ χε τρομάξει καί δέν
συνεργαζόταν, σύρθηκε
μέσα στά νερά 200 μέτρα
πού καυγαδίζει. γιά νά τόν πιάσει.
Τστορικά ντοκουμέντα
«Πιστεύω είς ένα Θεόν...
καί είς ένα κ. Δηλιγιαννη...»
τοϋ Ελευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)