Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοειιεκ@οτειιετ.ετ
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΧΡΗΜΑῖ'ΣΤΗΡ|0
Σε «Νίκος Πόλης»
μειονομοζειοι το κλειστό
μπάσκετ του ΟΑΚΑ
ΞἩῖ`κΕΖυ ἴἶἶ^”ΜΤ:ἶ Ϊ? Ξ” '
«Ρολά» στο χώρο
της Υγείας
ΜΜΜ το
μνημόνιο με τη ΜΜΜ
Ενέορο θανάτου
στο Εξάρχεια
ΔΡ` ΦΥΛΛΟΥ 8958 - ΕΤΟΣ 32ο
ινιιιιιεῇιΞμι@Β
απο βαρια
- ΠΜ" Ί ευρώ - ΤΕΤΑΡΤΗ 8 '0ΥΝ|ΟΥ 20"δ
ὅ' Δ._.
.Ι γτ.
>χιω Δ
Ποια φέτα;
Τήν εξαίρεσπ της φέτας από τπ δικαιωματική προστασία ως ως Προϊόν Ονομασίας Προέλευσπς (ΠΟΠ)
αποδέχεται ή ελλπνική κυΒερνπσπ με
τπν Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ως ΕΕ και 15 κρατών τής νοτίου Αφρικής.
Εκτός από τα φέτα. το άλλο προϊόν
που συνοδεύει αυτή τπν εξαίρεσπ είναι οι ελιές Καλαμών και τι ονομασία
Καλαμάτα.
Η ενέργεια αυτή εκει προκαλέσει τις
αντιδράσεις τόσο του Συνδέσμου Ελλπνικών Βιομπκανιών Γαλακτοκομικων Προϊόντων (ΣΕΒΓ ΑΠ), όσο και
των κτπνοτρόφων. οι οποίοι δήλωνουν κάθετα αντίθετοι με τήν δρομολογοόμενπ συμφωνία.
Ο κ. Χρήστος Αποστολόπουλος,
πρόεδρος του ΣΕΒΓΑ|'|, κάνει λόγο
μια μία ειδεκθή συμφωνία. που είναι
αποτέλεσμα άγνοιας και κακής διπλωματίας όσων συμμετείκαν στις
διαθουλεόσεις τας συμφωνίας αυτής.
Η Πανελλήνια ”Ενωσπ Κωνοφόφων με επιστολή που απέστειλε στον
πρωθυπουργό και όλους τους αρμόδιους φορείς, επτά από τον υπουργό
Αγροτικής Ανάπτυξπς να θέσει Βέτο
στο συμθοόλιο υπουργών για τπν υιοθέτπσπ της συμφωνίας, καταλογί2οντας ευθύνες στους κ.κ. Σταθάκιι και
Κοπή που ενέδωοαν σε αυτή.
Δεν μας φτάνουν όλα τα άλλα που
"ξεπουλήσαμε" ;
Μια φέτα μας είχε μείνει αλλά και
αυτή αποτελεί πλέον παρελθόν..
Ο λογικός