Πρωτοσέλιδο Αυγή: Προτεραιότητα στο πράσινο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΦ '15: ζ με; ΗΣ
φ ΣΤρΞ<Ο;ῳΝΟ  ς 
ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΠΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 ο Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΔΡ ΦΥΛΛΟΥ 12604
Μ.εν8ἱ.ετ
ΤΙΜΗ= 1,5€
ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ το ΕΛΛΗ ΝΙΚΟ
|'|ροτεραιότιιτ
στο  _ι_ιρόσινο
Αναμένεται «πρασινο
φως» τπν Πέμπτπ
_ ί ων τελικό φάσπ για τπν επικύρωσ1ι
τπς εκταμίευσπς των 7.5 δισ. μπαίνει τι διαδικασία ολοκλήρωσπς τπς πρώτπς αξιολόγπσπς. Καθώς στις Βρυξέλλες εκτιμούν πως
δεν υπάρχουν άλλα εκκρεμύ αιτήματα. τπν
Πέμπτπ αναμένεται το «πράσινο φωσ.
·<Μπτρο_πολιτικό.πάρκσ'αναΨϋκπς, διαμπε ες στ θάλασσα, από τα
μεγαλύτερα' ' “-εύσπῦἰἩΘΒἩῇΒἑ μόσια ρ
ενώ τι συνολική επένδυση θα προσεγγίσειταὅ8ῖδ'  “ία βεί· ή · Η 7 Δ  _ ι
. ”“ _ ·› ί |
' · Διαφανεια σε
Διαδίκτυο - κρατική
διαφήμισπ
Η πρόσβασπ στπν κρατικά διαφάμισπ. τι
προστασία από τα λογοκλοππ αλλά και τι
αξιοποίπσπ ιστορικών αρχείων αποτελούν
τα κίνητρα που θεσμοθετούνται για τπν ένταξπ στο Ματρώο θα Είπε Μεάία που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Επικρατείας Ν.
. ΧΧ '9·  '· Ή 7 `›
Ι' ι ε. 7 Με · τ_ ε.
πλευρών θα πρέπει να έχει υπογραφτεί μέχρι
2.900.000 τμ. με αντίστοιχπ μείωσπ τπς οικο
Με κέρδπ για το Ελλπνικό Δπμόσιο και
τους πολίτες, τόσο σε χώρους πρασίνου όσο
και σε υποδομές κοινωφελούς χαρακτήρα.
έκλεισε τι επαναδιαπραγμότευσπ του μνπμονίου συνεργασίας με τπ Μάο ΠενεΙορπιεατ
που υπογράφτπκε χθες από το ΤΑΙΠΕΔ και πιν
ανάδοχο εταιρεία. Η σύμβασπ μεταξύ των δύο
τον Νοέμβριο. Από τους αναθεωρπμένους
όρους -σε σχέσπ με ττι συμφωνία ως κυβέρνπσπς Σαμαρά- ξεχωρίζουν: Η προτεραιότπτα που δίνεται στπ δπμιουργία του μπτροπολιτικοὐ πάρκου έναντι τπς οικοδομάσιμπς
έκτασπς, τι αύξπσπ των χώρων πρασίνου στα
δομπσιμπς γπς στα 2.700.000, π αύ€πσπ της
συνολικός ετιένδυσπς στα 8 δισ.. από τα οποία
το 1 δισ. θα διατεθεί για δπμόσιες υποδομές, και
τι καταβολπ του 51% του πτώματος μέχρι το
2018.
ΣΕΛ. 4-5
Παππάς.
ΣΕΔ. 13
Πρόσκλπσπ 
διαλόγου για  
ευρείες συναινέσεις
Στο Εφετειο ιι δι κα πιο ΧΑ.
τπν εκδίκασπ τπς. Στα Βούλα δικογραφία
για τπν άρσπ ασυλίας των χρυσαυγιτών
Λαγού και Μίχου για τπν επίθεσπ στο ιΣυνεργείο·. Καταγγελίες για ΜΜΜ μελών τπς ΧΑ. σε ποιοτικές επιθέσεις κατά προσφύγων με τπν ανοχή πις αστυνο
" Πρόσκλπσπ διαλόγου στις πολιτικές δυνάμεις αλλά και σπιν κοινωνία θα απευθύνει
π κυβέρνπστι επιδιώκοντας ευρείες συναινέσεις για τπ συνταγματικό αναθεώρπσπ και
τις μεγάλες αλλαγές στο πολιτικό σύστπμα.
ΣΕΛ. 2·3
. . Μετά από αποστολή αχετικού εγγράφου του προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσπς του Εφετείου Αθπνών,
«το οποίο δια1πστώνει τπν αντικειμενικά
αδυναμία διεξαγωγής σε εύλογο χρόνο τπς
δίκπς τπς Χρυσής Αυριο. ο υπουργός Δι
καιοσύνπς αποφάσισε τον ορισμό τπς αί- μίας σπιΧίο.
θουσας Μώντου ΕφετείουΑθπνάΝ για ω. ο
"οι ο “ >- > Η ιδιότυπη ασυλία ί διά ώ γ ἀνὰ" Β°μΒ° .
του ιδιωτικού το έα “ ν ω"ρ|σμ° -> ·
μ το ΜΜΜ _ ΜΜΜ επιοεω ο... - “  . :
η . · καρδιά τπς Κωνσταντινούπολπς ε
ΤοωΜΥΜω . και των εικονων μεΜΜΜΜΜΜΜ Να παρέμβει
- . ' Έφυγε από τπ ζωή. έπειτα τραυματίες. ακόμπ ένα βαρύ
ΜΒἔἔΣ“$ἔΞ:νῆἰἘΧὅ από πολύμπνπ μάχπ με τον καρ- πλήγμα στον τουρισμό τπς Τουρ- Π  |
που επιλέχθ:κεΜαία.Ήτἄ ια Με ' Κίνο-οΝΜ ΤΝΜφΜδ“<· Κί“ς·ΠόΜΡ0Μ“Μ0Μω για τπν Αγια Σοφια
ΜΠΟΜΠ Η με ων ΜοἑειαΜ «μοιρασμένος· για χρόνια ανά- μέχρις εσχάτων κπρυξε ο πρόεΞεΡι:1θύνπ τπς τότε Χυβἑ πσπς δεν είχε μεσα στις δύο μεγάλες του Μό- δρος Ερντογάν Και σωμα τον τ Π Π°ΡέΡΡ°°Π ως ΠΝΕ8£Ο για το θέμα
Κα ω (Πάω ε τις ρἑ Νέα' του πες, τον κινπματογράφο και τα νόμο για τπν όρσπ ασυλίας βου- της ανάγνωσης του Κορανίου ο", μνΠμεγο
Μἔπμονίου δὲ; ειχε σχἔἔΠ με ἑΠμο. Ρ°ωΜΒ Τρυφώ· Ρ°ΡΜιΚός λευτώΉ Μα' του οποίου θα δι· τπς Αγίας Σοφίας ζπτάει το υπουργείο Εξωσιονο ικό Κάτω ή Μα συν" ἡ (Πω και τρωω;” . άφπσε το δικό στίγ- καστούν πγετικάστελέπι του φι- τερικών δεδομένου ότι ο Χώρος έχει ανω.
νομικἔ μεγέθπ φ Δ μα, κόντρα στπν εμπορευματο- λοκουρδικού αριστερού κόμμα- ρυχΘεί Μνπμείο Παγκόσμιας Πολιτιστικός
· ποιπμένπ κουλτούρα. τος. Κλπρονομιάς.
ΣΗΜΕΙΑ επι ΣΕΛΙΔΑ 2 - ΜΔ' 31 Μ· Η Μ· 27

Τελευταία νέα από την εφημερίδα