Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Θα κατάσχουν επιστροφές φόρου για ΕΝΦΙΑ!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ο||ῖᾶ"1'ῆ'ῇΞ||Β'7'ὲ'ῇἐ|| |||||||
ΑΠΡοΣτΑτΕγτο“
το ΕοΝικο ΠΡοιοΝ
ΣΤΑ ΑΚΡΑ
Η ΚΟΝΤΡΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΦΕΤΑΣ ΜΕ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕ|Ο
Ή ΔΠΟ|(ΛΕ|ΣΤ||(Ο
ΑΤ||ΣΤΕΤΤθ ΜΑΜ ΤΟΥ Τ|Τ. ΜΗΝΗΜΑ" ΣΕ ΒΑΡΟΣ Τ ΕΚΑΤ. ΦθΡθΑθΤθΤΝΕΤΤΜ
θα κατάσχουν
εΠιοτροφέ5 φόρου για ΕΝΦΙΑ!
› ΟΣΟ' ΛΑΒΟΥΝ
Πιστωτικόι εκκαθαριστικό
φέτος δεν θα εισΠρόξουν
τις εΠιστροφές φόρου Που
δικαιούνται
το ΥΠ. οικοΝοΜικΩΝ
θα συμψΠφίσει το Ποσό
εΠιστροφής με τον ΕΝΦ|Α
του 20] 6, Που θα βεβαιωθεί
τον Αύγουστο
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
|·| ΓΡΗΓθΡ0ΤΕΡΗ Ε|ΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ
ΕΝΦ|Α, ΑΦΟΥ Τ ΕκΑΤ. Π0Α|ΤΕΣ
ΒΑ του ΠΛΗΡΩΣθΥΝ ΕΦΑΠΑΕ
ΚΑΤ 0Χ| ΣΕ 5 Α0ΣΕ|Σ
“ΣΕθΑΒθΤΤΤ” ΑΤΤΤ|ΣΤΤΤΤΑΤΝΑΤ||Τθ Α|ΤΜθΨ|ΤΦ|ΣΜΑ Τ|Α το ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΞΤΞΛΠΔΔ Ξ
ΠΩΣ ΘΑ [ΕΝΕΤ =  Π©[]Π=ΠΕΗ,
ΤΗΝ ©ΤΤ©ΠΑ © ΤΣ[]ΠΡΑΞ
ΕζΑΤΠ=ΤΓ[ἶ[ΞΜΤΕ  ΞΕΠΨΜ=ΠΜΑ
ΕΠΕΣΑΝ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ,
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΑΓκΑοιΑ
ΣΤΟ ΕΑΑ|·|Ν|κΟ
ΕΕΤΤ. 5-7
 ν η  1 φ Γ:   
ΣΥΜΜ0Ρ|ΩΝ   
για ναριἔῶτὶκύ Τ
στα Εξαρχεια
ΤΑ ΕΛΛΗΝ|ΚΑ κΑΛΑΣΝ|ΚΟΦ, Ο κΑΜΜΕΝοΣ Μι ΤΟ “ΑΝΥΠΑΡκΤΟ" ΕΜΠΑΡΠ(Ο
ΣΤ" Ε|Α||(θ
Ε"θΕΤθ
, .  πανια
ΤετόρτΠ 8 |ουνίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.903 - Τιμή 1,50 € - νυνυνυ.α|εΠ|ιαω5τγμα5.εΡ
ΜΒΡ©ΝΤΠΑ
ΜΜΜ ΑΠ@φΔεεΩΝ ΑΠ
τ νΠ@νΠΠΞι Ξι3ΜΞιΜ
θ κΡνοοΣ
ΑθΓΑΡ|ΑΣΜθΣ
ΠΑ ΕΦΑ|ΤΑΕ
ΕυικογΡικΕΣ,
ΜΕΡ|ΣΜΑΤΑ
κ ό' η ο
ΞΕῦΔΠΔΞ
ΠΠΠρωμές οιΠό
ΣεΠτέμθριο
με μειώσεις έως
22,75%
 βιΤΕἐΞΣ
ΤΤ0Τθ| ΚΑΤ ΠΟΣΑ
Δυο ΑΝΕΣΤΗ Ποιοι
ΜΤΞ©ΠΞ[ΝΉΔ Μ
ΔΗΜ@ΞΠ@Υ/
Μειώνεται έως 50%,
το χόνουν 15.500
δικαιούχοι
Π(Ἑ7©Π[ΞΞ ΨΞΕκιΝΑ 0 Υ|Τ0Α0Τ|ΣΜ0Σ
ΤΗΣ «ΠΡοιιιΠικΗι
Δ|ΑΦ0ΡΑΣ»
ΑΝΑΛγΤ||(Ο| |'||ΝΑ|(ΕΣ
Ξ[Ξ^ΠΔ[ΞΞ (υ Ξ-ῆ 7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα