Πρωτοσέλιδο Ευρωοικονομία:Recognized text:
ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ Ο' ΑΝΗΣΥΧ|ΕΣ ΠΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡ||(ΑΝ||(Η ΑΓΟΡΑ
ΝΕΑ ΕΒΔΟΜΑΔ|Α'Α ΠΤΩΣΗ ΠΑ ῦ0Ψ |0ΝΕ$ ΚΑ| ΝΑ8|)Αθ
Ο Ο Βου.Ι ύοπε5 παρουσιασε πτωση Ο.78% στις 77.807 μοναδες. ο 8&Ρ 500 υποχωρησε κατά Ο.29% στις 2.099 μοναδες
και ο Μωρό εκλειοε στις 4.942 μοναδες. παρουσιάζοντας απωλειες ο.58°ο.
Αύξηση κύκλου εργασιών 9,396
στα 298,7 εκατ. ευρώ και κερδών
Μπακ 8,996 στα 70,9 εκατ. ευρώ παρουσίασε στο α' τρύιηνο ο
όμιλος ΕΕ θτουρ, με τον πρόε
Δ. Κουτσολιούταο.
δ” Σελ.8
Την πεποίθηση ότι αλλάζει ο Χαρτης
Περιφερειακών Ενισχύσεων απο
από την 7/ 7/2077 εξέφρασε ο υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
Π Σταθάκης. στο πλαίσιο παρουσίασης του νέου αναπτυξιακού νόἔ2ἴ. 4
Για την ανάπτυξη συνεργασιών, συνεργειών και αξιοποίηση ευκαιριών
στις γεωγραφικές περιοχές που
δραστηριοποιείται ο όμιλος ΕΛΠΕ.
αναφέρθηκε ο δ. σ. Π Στεργιούλης,
στη ΠΣ των μετόχων.
Σελ. 7
Μανίλα" Στο Μο
'θΕΣΣΑΛ0Ν'ΚΗ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ
Η απλη κε. έχει ήδη πληρώσει Την ακτοπλοϊκή σύνδεση ε. Ελλάδος Μ
ΜάτιΜχρἡματαγια όλες εγκαινιάζει από τις 76 |ουνίου η
τις άδειεςωσκλειατικών δικαιωμά- Ηει|εηιο θεεννεγ8, με το διευθύνοντα ““·“·Μ··ο - ε““““¦¦ . “Μ
των που κατέχει και κατά·Μ  σύμβουλο Αντώνη Αγαπητό να δη- _ _ Ό ___ _ Μ- Ν “
δεν είναι διατεθειμένη να ει 7 ” ·λώνει: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμε- ΧΡΗΜΑ·ιιἑἩιπδλσῖΝοΠ Μ ” ” *7 °
σε καμία διαδικασία πλειδδ “ ξ νοι που επιστρέφουμε στη σύνδεση Ι Ι Ι
επισᾶμςνε ο πρόεδρος του ομίλου Θεσσαλονίκης - Σποράδων με ταχύ- Σε χ°"Μ° Μδ° ° δΞ'Κ¦ης
Καμ Ζ γκλερ. . πλοο μετά από δύο χρόνια». |
τα σ ω. 7 ΜΜ€Υ αναΕη του Η"
Ι Ι Ι Ι Μ_π ¦ τ  Ϊ 'ἶἐέΞ£ἶΖΚ
= Δ'ΑΧΕ'Ρ'ΣΗ ΠΡΟΣΦΥ|'||(0Υ Σ"'ΡΑΤΗ"'ΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ '
===ο «Η διαχείριση του προσφυγικού απο- «Τα αποτελεσματά μας δείχνουν ότι . ~
_9=- τελεί διεθνώς και στην Ελλάδα ζήτη- κερδισαμε την εμπιστοσύνη των κατα
Ξ__δ μα προτεραιότητας, πολττιιώς και κοι- ναλωτων, ενω επιβεβαιωνουν τη στραΞσ νωνικής»¦ επισήμανε ο διευθυντής ΔΣ. τηγική ανάπτυξης μεριδίων των Ρυρ|ίο
ἔἔ και ΚΥ. της εταιρίας Γιάννης Ρούντος, στην αγορά των προϊόντων τεχνολοἑ προσθέτοντας πως η ίπιετεπιετίεαπ γίας και ψυχαγωγίας», δήλωσε σχο=ἶ έχει ηδη αναλάβει σειρά πρωτοβου- λιάζοντας τα ωστελέαματα ο δ.σ. Χρηλιών για τους πρόσφυγες. ατος Καλογεράκης.
Σελ. 70 Σελ. 77
ο ο ο ' Ε ι , :Θετικα .
  . . Δ · Δ έ η'  28302732:: ι η