Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Αξιολόγηση σε δόσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μαη" ιωΜιτε @Ρ
ΜΜΜ" _ ,
_Ἀ: Ι _
ο Ξ Ι”
ΡοέιΠοΝιΑ 20Ί6 ΗΑ|_|_ί ΞΤΑΝΠ Ί.325
Π. Ο. 8. |ΝΤΕκΝΑΤιοΝΑτ
ΠΩΞ|@ΠΟΞ|.θΗ
Μ.ηαίτεΠιΡοτίκί.ἔΓ
Τρίτη'7Ιουνίου2016/τιμη:1,30€ Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΕΠιχΕιΡι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:9Ζο·Αριθμόςφύλλου:26.080
Τρόφων Δλεξιόδης
ονοΠληρωτης υΠουργός οικονομικών
ότοεοι·γ £|αογε - Λ|ναι·ο |.οαηόι·ο
οι αναλυτές του |νστιτουτου Βι·υοἑεί ορθρογροφουν στη «Ν»
- ΔΕΣ"ΕΥΣΕ|Σ
ΦΥΣ||(0Υ
ΛΕΡ|0Υ
Ρ· ι.ιωι Μι· ι.ι·ι· ,γι
Ιῖί:7¦“ #Ϊ°ΨΛ
|·.(¦ι:ι! ιΛι¦ (Ύ -:ι ,Οι
ί? ι. ι ·ιιωΜι](ιΜΛ 1$υἩ;. Ι ΙΟΙ
Η ,ναι (Μιμί: δικτυων “μια γιοι
ΤυρΒοΜΠρε
Τυ|ΒΟ€ΗΑΠθΕΠ8 8Α[Ε8 δ 8Εκνιςε
Ο. Μ8ΪΜ[ω8 Μ.. ΜΑΜ 'Μ ΜΒ
ϊ: 2ί0Μ26ωί ·Μυ·ΜΜ.
Π8υτ808.Α.
εΠιΡΠεΡΑιη ΥΑΕ!)
ΕΧΟί.υ8|νΕ ΡΟΗ θΗΕΕ0Ε
ΑΜ) ΟΥΡΠυε ΝΑυΤΑ ι-ιει.τΑ8 ελ.
Τε|.: +30 2ί0 9657722
ε-Πιε||: γαια@ηαυιεηε||εε.9ι
σημερα στη Ν
ΥΠέρ του Βι·εχίτ
γέρνει η Πλόστιγγο
Διευρύνεται η διαφορα υΠέρ του Βιεχίτ συμφωνα
με τις τελευταίες δημοσκοΠησεις, την ωρα Που οι
ηγέτες των δέκα μεγαλύτερων συνδικαλιστικών
ενώσεων καλούν τα θ εκατ. μέλη τους νο ψηφίσουν υηέρ της Πορομονιίς. Σύμφωνο με
δημοσκόΠηση των εταιρειών ΚΜ και γουθον, η
εκστρατεία υΠέρ της οΠοχωρησης της Βρετανίας
οΠό την Ε.Ε. Προηγείται κατα 4-5 Ποσοστιοίες
μοναδες. >29
ΕλΠίδες ότι θα ολοκληρωθεί σημε ρα η διαΠ ραγματευ ση με το κλείσιμο των εκκρεμοτΠτων
Αξιολόγηση σε δόσεις
Σε αναμονη Παραμένουν το Ελληνικό, ο ΟΤΕ, η μεταρρύθμιση τηςΥΠΑ
Ούτε στη χθεσινη συνεδρίαση του
ΕιΠο Μοτκίηἔ ΟτουΡ έφυγαν όλοι οι
αστερίσκοι αΠό την αξιολόγηση Προκειμένου να αναψει το «Πρασινο φως»
για την εκταμίευση της δόσης, με την
υΠόθεση να εξελίσσεται σε μια βασανιστικό διαδικασία Με βαση το νέο
Χρονοδιάγραμμα, σημερα αναμένεται να ολοκληρωθεί και τυΠικα η αξιολόγηση, υηό την Πρου Πόθεση ότι μέΧρι το μεσημέρι η κυ βέρνηση θα έχει
εκΠληρώσει όλες τις εκκρεμότητες,
σημαντικότερη των οηοίων είναι η
υΠογραφη της συμφωνίας για το Ελληνικό. Για τους θεσμούς Πρόκειται
για ένα εξαιρετικα σημαντικό ΠροαΠαιτούμενο γιατί θεωρούν ότι η έναρξη υλοΠοίησης του σχεδίου αυτού,
λόγω του Πολύ μεγαλου μεγέθους του,
στέλνει θετικό μηνύματα στις αγορές
και βελτιώνει το εΠενδυτικό κλίμα
στην Ελλάδα. Εκτός αΠό το Ελληνικό,
μέχρι Χθες το αΠόγευμα υΠηρχαν και
αλλες μικρότερης σημασίας εκκρεμότητες, οι οηοίες θα ΠρέΠει εΠίσης
να κλείσουν. 'ΟΠως ανέφερε η ίδια Πηγη, θα ΠρέΠει να ρυθμιστούν μέχρι
σημερα και οι εξης εκκρεμότητες: η
συμφωνία για την ειστώρηση του 5%
Που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ στον ΟΤΕ, καθώς εΠίσης και η μεταρρύθμιση της
ΥΠηρεσίας Πολιτικης ΑεροΠο ρίας. >3
Κοινό «ταξίδι» κυβέρνησης - ειροΠλισμοό
Κοινη Πορεία στην ΠροσΠοθειο ονοδιόρθρωσης της χωρος φαίνεται να χαροσσουν
κυβέρνηση και ελληνικός εφοΠλισμός, όΠως ΠροκυΠτει οΠό τις τοΠοθετιίσεις του
ΠρωθυΠουργου Αλέξη ΤσίΠρο και του Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων ΕφοΠλιστων
θεόδωρου Βενιόμη (δευτερος οΠό δεξια) κατα την τελετιί, χθες, των εγκαινίων της
διεθνούς έκθεσης Ποσειδώνια 2θί θ. Στη φωτογραφία διακρίνονται εΠίσης οι Κίτοςκ
|_ίι·ηΙ γενικός γραμματέας του Μο (δεξια) και θεόδωρος Βωκος, εκτελεστικός διευ
θυντιίς των εκθέσεων Ποσειδώνιο ΑΕ. >ί 5
[στόλος]
Οι 40
ισχύ ρότεροι
'Ελληνες
εφοΠλιστές
ΠερίΠου το 65% του ελληνόκΕητου στόλου ανηκει στους 40
μεγαλύτερους 'Ελληνες εφοΠλιστές με βαση τη μεταφορικό ικανότητα (απο. Σύμφωνα
με τον βρετανικό ναυλομεσιτικό οίκο Ω1ειτκέοη'8, οι 40 μεγαλύτεροι 'Ελληνες εφοΠλιστές
ελέγχουν έναν στόλο συνολικΠς
μεταφο ρικΠς ικανότητας 230, 5
εκατ. Με Πρώτος στη σχετικη
κατηγορία, με βαση Παντα τους
Με ο όμιλος Αγγελικούση με
έναν στόλο 1 37 Πλοίων συνολικής μεταφορικης ικανότητας
26,02 εκατ. Με Ο στόλος του
ομίλου αΠοτελείται αΠό 50 ΠΠΚ
ειιτΠοτ, αΠό 30 Πλοία μεταφορας υγροΠοιημένου φυσικού
αερίου (ΕΝΩ (ΞατΠοτ8] και 57 δεξαμενόΠλοια. >14
Πι>οΒΛιΞιιιιΞιΣ ΠΛ1ιιΠιιΞΣ Ι Ι Ι Ι Ι Ι , Ι Ι
77   7] ΑΙ] ξανεται το Ποσοστό ενισΧυ σεων για συγχρηματοδοτουμενα εργα ([ΠΟ εθνικα · κοινοτικα κονδυλια
“ΜΜΜ Πώς το ΑΕΠ εΠη εαζει τον αναΠτυξιακό
ΕΝ|ΣΧΥΝΕΝ0| Ο' ΞΕΝ0| ρ
ΣΤΟ ΧΡΗΡ|ΛΤ|ΣΤ|·|Ρ|0 >17 , , ,
Μεγαλυτε ρο θα ειναι το Ποσοστο των _ , , μ , ,
ενισχύσεων για τα συγχρηματοδο- ΜΜΜ Μ (σε δίστ- ε“ρω] "εἱωσ" στα [ν°"|κ° "Μω"°]
τούμενα έργα αΠό κοινοτικούς και · Ι Ι
Η   εθνικούς Πόρους αΠό την 1 /1/201 '7, 10000 9 ως λ"ξ|"ρ°°ες"° 
  >18 καθώς αναμένεται η αναδιαμό ρφωση 8 000 το" Δ""°σ|°" ο ΠΙ (00-11
του Χαρτη Περιφερειακών Ενισχύσε- ” 8656 6 484 6,688 Με Κω έσω" σκ λ"- Ψ
ων (ΧΠΕ). Η αναμόρφωση του ΧΠΕ θα 4 μ' μ , Ι
ΝΔγΝοΣ «ΕΝΦρΛΜΜοΣ» γίνει με ΜτΙ το ΑΕΠ των Περιφερει- 6 ΟΟο Φτου μες “Ἑρῇ φ0 ρ0λ0ΥΙΠς
 ών με βαση τα δεδομένα του 201 4 και β 'δω %6 'ἔκ
  >14 όχι με αυτό του 2008 Που ισχύουν σΠ- 4000 0% ἄφόΜ Προς Αναλυτικές οδηγίες όσον αφομερα. Η εΠικαιροΠοίΠ ση των στοι- 383] ε"Μ ΥΚ! δωρο ρα τη συμΠληρωση ανα κωδιΧείων, στα οηοία θα υΠολογιστεί η τε- 2.000 ΜδΜκὁ μήνα Με ο κό, αλλα και την εκκαθάριση ως
ραστια υΠοχώρηση του ΑΕΠ μεταξύ αλα ω να το δηλωσης φορολογίας εισοδη - των ετών 2008-2014, είναι Προφανές ι ι ι ι ι ι ι ΜΒΜ" Μα|;ἔπμ:ε_ ματος νομικών ΠροσώΠων φο"^ Ι 30  >5 όΠ θ€Ι εΠ1φέρε1 ΠΝ ΠὑἶΠσΠ ΠΜ ΠΟ· Νέα ,6,30 ,Κβ ϋ:`“ ω;6 @Φ ἄχ:@^% @0% για κυβἑρΜ_ >4 ρολογικού έτους 2015, Περιέχει
σοστών ενισχύσεων. >6 δ Β δ χ Φ λ εγκύκλιος του ΥΠΟΙΚ. >1 1 - ί 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα