Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
απο 0Πυ- °| "ΜΝΗΜΕΣ
πιιιακου και πονο ιοος να μπν αργονα τοκιώατι τι ματα- οουν να καειοουν ικα
γραοπ του Αμερικανοι· υποοεοπ που £κουν μοπει
Μουτ· Μογουοοπ ο μπροοτο του και μέρες.
Η ΜΑ του οκαν· Μ να ιιουκοαουν και με
προτααπ. αππο αυτος τα οι" ψ που τους ΩΜαρνο·π·. “ο στα· νιοτ απίατευτα απο τπν
και τη αμερικανο πικρα που έφυγε
αταντπ του ο Μτγουεἱ
η· να... αγροτικο τους οι Αρκο
Μι” οικο και Κοροι·ο αντιοτοικα .απο μ τα
ΜΜΜ ο πως που συνεπώς Μπαρ"
οα ειναι α Μουρατος. να πατρών στις 7
πατοιπος Φακο απτομοριου
Ο "ΜΜΜ
σαυΜυει
και μα
τα νεο
ΜΜΜ" ΧΡ|¦ῖ°Δ°'Λ°' αν
Ο"α'¦ίΒ'°| να μπουν 
Μ ΜΠ'0'°
και ατος το
μασκα ατοοιο τπς προ
ΕΞ| ·'·Ν·οΜυ
κους· “πως ο Καταικοοιις
ατιιν και· για τπν προε“σου *
^ πατα το 
ΪΩ" ΣΠΟΡ
Δ/υτιος: ο. Νικοῆα'ι'6ιις
Δι'υθΜής Συν'“Μ: ΠΡΑῖ0Σ ΜΑΚΡΗ!
ΤΗΝ 7 |0ΥΝ|0Υ 2°Ί8 Ο ΔΟ. “'Ξθ72
ΑΛΕΞ"¦
ΚΟΥΠΑ:
·Δεν Φροντιοαν να οςιοποΜοουν
τις ουνοτοτπτες του ΜΜΜ” επι
αποκπς οικω". που πταν
παντοουναπος οικονομικο·
-ο επομε- .Μαη Η
καψω"
ο Παπαπετρου. Παντζαρπς.
ιιαπανικοποου. Αγρα·ονπς.
Μαιο και Κα··αοας οα
είναι ατο ΜΚΑ τα
αουτ ο”
ο Κουταρικανος
Μου τπν
απογκιι·οπ του
σε Ξανκπ και
Άραεναπ εξαποκπιιρου ατους
Πειραιώτες. οι
οποία· του
πρόσφεραν τις
κατοΜππες
προυποαεοεις.
αυτα να ΕεοιπΜοει το
ταπαντο του
το πιο πειατικο επικείρπμα που ου μπορουσε να κρποιμοποιποει ο οπυμπιακος
οταν προοπαοεια να -υπαει· τον νεαρο αεπγο ακουει οτα ονομα πω· Κουπερ ο
θΡ'|| °¦ ¦ΗΜΑ'ΝΞ' Π"°"¦Π°'@Η¦"
ο Παππά· αν σα γινει ο πρώτος. ουτε και ο τακακια που"
ακουσει να ΜΜΜ. τον καριέρα τωρα οποριιιοκου.
εκπΜΜαυοπ·νος τπν Ματια ουτοπκιιοι·ιιοιι που μουνάκι ο
ΜΜΜ ΜΜΜ Μυκονος ο και ο" "ναι'πονακο π ποριιιτΜπ του κομπο· που γύριζε Μπαρτ οπο κυρα οκ κυρα 7
που· να βρει το πιπονι του ο ΜΜΜ ακοππ το ΜΜΜ·- ρ
οτικοτοτο ΜΜΜ. του Μιρο·ος. που απο το αυτα" ·
τπς το" των ποπ· πιο Μι· μεταγραΜ ατπν πιο
τον. σου και του πωΜγ··ατ. που μέσα οε πιο ωτιο
ραπ" απο ανοΜπραποτικος στον Άντ8ρΜ οτα
ατοκοοτρο οπποντικὐν Ξένων οποΜ
ιτοπερ.
·8αρι· και αριοτερος εετρέπ
οι οεοομενες
Μτ°νΝΦ€<
του σπυμπιακου
νος ΜΜΜ”
ιπΜτιοω αν οι"
αίτια τπς πως
μα τον τεκυικο
ακα μπαπα'μποοεί το" τοιῶιιπ και ε ϊ Λ Ν ΤΑ Ρ
να τον μονοι" ποιο το προπο- ¦
ατπν αοτυνομια γπτικο μου  Ε  Η -¦ | =
να... Μπεα- ονειοο· Δ"° Κ|'|'¦|'|Ρ"
Και απο. ΜΒΜ απο τον ο 8:===::=ο%Ἡ°
ιοιοκτιιτπ τπς Λαρισας. . του” για τπν πρωτοι
ιιου πτον καιπαορῶοπς
ατι· ΜΜΜ αυγοντευεπ Μου ο Βάσει
ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΕΛΛΑΣ στα
ΜΜΜ 'Μ' ΜΡΙ¦ΜΝ· 
ί°8Μο° 'Ι
ο αρκπγος και κορυοαίος ώναρ τπς Ξυροππς Γιαννπς Μπουρουοπς μαζι με τον
ττοατο Μριήοονπου προοοοοουν τπν
πείρα. ο κακα τπ ουναμιι μ·αα οτπ ρακατα.
ιι πρυοροΜυιαι· Μπακ με Μωαβ". "α
ΜΜΜ.. ιιαπανικοπαου. αγρααανπ και
Μπναιου τπν αυτοκποί·παπ τον πρυταΜιτου. ενώ οι ΚαΜπς - :πουκας θα
ειναι οι πνοτες οτπν περιφέρεια
Αγαππτο
·οΩ:·.
Με π€νε Κροαανοο
Γεωργίου. ειμαι απο
τον Κύπρο και που·
μετρώ ο πρωταοπτιμαται
Συντομα
ου ερθω ξανα
ατο Καραϊσκου
τον ορυπο μου
να ου και μαζι
με οπως σας
Ξανα για να
Κ°Ν'Α. ΠΑΜΕ'
ΚΥΠΡΟΣ
8852|29 2
'Μγρικ κ- Κῶ- "ΜΝ ΚΔ' Η!"
Μ Η ΜΜ- ΕΜΞ|Μ" ΕΞΩ ο Τ"
καν για τι· “απ Δευτέρα ιι έναρεπ
του τρΜυ ·πΜ ο τπς τον· προετοιττπν προετοιμαια μαοιας ι· τρια ι
οα Μουν Μας ποπις οιπικα ιουο η 1
και αυο μου τπς με Τουρκια. '
ΕΜ που: ο τα- ἐνα με :αρ- με '
Μαρς ομογενής Βία) πριν ` . ',
τοκ· Ντορο·ῖ και αιιο τπ _ ι 1
ο ΜυώΜνως Καρα- πω τπς , 9 ζ
παμποπουπος απο τον προκριαπς ~ , Η γ . ι
ΜΜΜ ατο Ρίο _ _ . ζ
παοκ ενωει του προοΜμπιακου τουρνουα ι·ιο/7ι ατο τορινο ο παρον
ο Γιαννπς αντοτοκουνμ πο.
ο οποιος οπος αν επι
παρα· ακομπ αο·ια απο
τους 'ιπγουοκι Πιιακς
και οκιιπιιΞπ με τον ααα·οι του οανοοπ που αυππωπω" οτπν κΜοπ
του ωτπ Καταικορπ
ιι πιοανπ παπποπ του Μαοουακου αππο και
π ενοεκομενπ ΜΜΜ του πωπω ατο Μεξικο ανοιγουν κώμα για ουο ακομα κινιιοκις ο
Μπουτικ το -ερυοροπευκο· που” για τπν
επομενπ ομοαα ο Τι αναμένεται μοκρι τπν
σου” τπς προ·τοιμααιας
ι ΚΔ' Ο ΑΝΧΕΛ
"Ο |'|Ρ0¦|(|·|Ν|°
'ενας ακομα συνοικας απο
τπν ιιορτο υπουι$οιος για τους
.κρυοροαευκουο. ατιμοανα μα ιαιιανικα
ΜΜΕ ο ο 27κρονος αριστερα μπακ
οεν υποπογ'ςεται στο ΜΜΜ”
και ψακνει για φαω
και· σαν σα πα'εουν ατο Καρα'οκακπ ως
ΚΔ' Ψ¦ ΜΗ"Λιι
Για -αποοπαοματικιι κροοπ υπακπαπειοὡν
τππεοωνικὡν ουνομιπιών απο συγκεκριμένα
κεντρα αυμοεροντων- κοναι πονο ο απυμπιακος σε επιαπμπ ανακοινωοι| του
· Μπνυα8ις ετοιμοζουν
ΜΑΝΟ ΙΝ "ΕΡ'ΣῖΕ" με τον ΑτρομΜο
ατις 2ο ιουΜου ο Γιατι οι ιερυοροπευ
'° "”"|μ"|'. 'ΟΠ τοαμπιονς Η"
οι ιερυοροπευκοι·
ΜυΜ" ΕΛΜΕ' 0 ΑΠΟΕΛ για τον Γιανννὐτα ο
Μπορει οταν... τα· ο κυπριαος ουΜογος και
ουν κγκαταΜ|πκι τπν προαιιοοεια να οιοτπρποει τον
οιεονπ στο” και του χρονου
ατο ρουτερ του ο αεροβνπ
ομως π οιΜοπ τπς οιοικποπς
του ο·υμι·ακου για τον
'ακουγα ο" ο απο· να του
Μι μια ωοτερπ αυκ·ρια
ακοπιιι: απο οήμερο
ιι ταρω· τον οιαρκειος
οτους Μπους κατοκους ο Μαι”γε8ιτς και Μιραπος
γ Μακέτα· καει
τ Φ ο Περειρα ατπ οενέρι .,
` ο ο:οκγιατονμανατζερ .χ
του κντναν ΓιανουΖοι
° κατ:τιΑ"Α ¦ῖ°"
"Α"Κ° "'"¦ ΑΕΚ
κναοινύ·Μ απο τπν αποινομαυαι· Με για "9"'Μ'ς “ΜΝ
ουο Μια ο ακουγα Γ··ογιανος τεκν·ος ο °"° 'ως °"°""κ
.Πας περιμένω Μι αου- ο
παώ και αν Μου" Μι .των κυπρο
Μ πινακα ματ · Μ- ιρκα" απο ·Ξπειοπ
μ· μ·γΜους ατο” ο θα “ως ο Κετοπο- το Μι ανογκπ
μπαμεναενιοκυοουι· αε ΜΜΜ" εοοοεΜπνιΜατ οι Μπιτ · θα Μ- ΜΜ στον Η! σποτ. Με από·
οιιαοπαουμα να ΜΜΜ ”ο Μπρνο ακουαι ουντοπα
παικτες που να κανουν τπ Β”ξΜιάγο στο π κοντα· ακου να
σως». ειπε ο ΠΜ· στις “ερ “μια Καρ- τανα€ροε· οτπν κυπουτες του Μπορεις που του ΑΜΕΑ ατραπια·. οπου"
. ο προκοοος τικ
. απο Πυργος
ΜΜΜ και πιστευα αοοΜικυν οι -κιτρινο- Μ°ω"ς
παυροι· οταν Ατρομπτο για να απο” Μουν τον Μπαρ"...
ΓραΦει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑ2ΙΩ"'¦ (σΕῆἱῦα Ξ!
παντααο”
ΚΔ' ϊ¦|¦"||°
'|'¦¦'|' |'|Π """
Εθ"|Κ|'
ιι ΜΜΜ·- αντιμ·τυπΠ·ι Ξανα τπν
κυοτραΝα. ορια αυτι·
τπ φορα οτπ Μεποαυρνπ. Μικρα οτπ του τα
μοπμ·ρι ο” ΕΜαοας
ο ιιοπΜς Μπουάτ απο
τον Μπα· οκ Μαι· με
το πρώτο οιπικο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα