Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΔΜ'ΗΞΚ Ε@>.ω
ΣτοιδΗΜΑ
β ο Δ!ΜΔ·|Λω
Κο-γκο(λ
Με Μωβ έ
Στο τιΜοΝι
Π Νέοε τεχνικόε τπ5 ΑΕΛ
ο Ανοστσσιόόπ5 ' Αντιδρόσει5
οπο τον κόσμο ' Στον πογκο
του Λεβοόεισκοὐ ο Ντόστονιτ5
Νικ· ο
ΒΑΣ'Λ'ΑΣ Φ|Λ|ΠΠΟΣ
Επιστροφή τπ5 Βέροιό5
στον θρόνο με ντσμπλ
έπειτσ σπό Ι 3 χρόνιο.
26-2' στον 3ο τελικό τον Διομπόπ
ΑΓΩΝιΑ
ΠΑ τοπ ΓιΑΝΝι-ι
' Οι Μπσκ5 κσθορίζοιιν μεθούριο
το ον ο Αντετοκούνμπο 0ο είνσι
στο προολιιιιπισκό ' Οι Γουόριορ5
σκόρπισσν τοσε κσβσλίερε
Ι ιο-77 κσι έκσνσν το 2·0
άκου ηόλα!
Με τους Δημητρη Κωνσταντινίδη,
Σπύρο Καβηλιερ6το 8 Κώστα Πσησγεωργίοσ
Ο "ΑΜ ΜΜ0|'ΠΣΕ τοπ ΗΛΙΟΣ Μ' ΣΑΜΟ ΕΩΣ το Η' 9 Η' ΣΥΝΕΧΗ' “ΛΟΝΤΟΣ Τ"| ΕΠΣΠ!" ΜΥ
-ε | Μπιτ
:· ...Ψ
ιν2,¦3·κ“ς·ι-Δὑς' ΜΔ'?6Β ΧἩ'£4 * "
?ο 25ΡΞ!°ἱ!Μ!ΣΠ,@Βθ“!ΒΞΕ"¦.!“^9“!ἑ",°- ·
'ΚΚΔ%`Βωποκτοκ ΕτττιΖειτοκιΡΜἔῆ@ἱ
ο  - ` > _ η _ ›` Ϊ Χ 2`ἔκϋ σταρ· .“<%-9α5 ¦ἔ# γῇ
^ « »`
ι χ ' ιν
ε ι.·_.  ' ¦ _ ϊ μι
._, ξ
. 4- 7  ' :η μ · _;Μ¦. 
. ι ·~· ¦ , Ρ , . ι...»
' Θετικπ π εικονο ποο εχει ο Στροροτοονι οπο το θπτειο τοο
1Ϊ|“:~.:”οτπν Οοντινεζε 'ΕΤον τσεκορει κοι ο Ζιλρπερτο
'ι ν 'μ' ί `” Η 'Δοριοπκοθοριοτικπεποφπ 
  με^τον Ατρομπτο γιοτον κιβροκιὁπ ο
Ν' «ΣΕΝΤΡΑ» ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
·~·Μ·Μ ›
?η ΦονΜΡει ΠΑ ΤΟΝ "ΡΕ|ΠΕΡ ' Ι
Ϊ 'ΜΜΜ- ς
Φ @Φο . οεΞΑ:τεΡο: ο
5 ἈΞ<· ο
. Μ ή Ρ";: γ
ΠθΠ%ϊ ἶ_ .
ΕΤ0|Ν0ΣΝΛΖΗΣΕ|Τ0
|'|Ρ0ΚΡ|θΗΚΛΝ
ΜΗΠΩΣ ΚΔ' ΝΑΤΕΟΥΣ
' Ο 29χρονοε Αγκολέζοε
κοι ο 34χρονοε Βροζιλιονοε
στπν κορυφπ τπ5 λίοτο5 με τοο5 εετρὲμ
' ωοχτπκον κοι γιο τον Ανοοριφόρντ
Ο Ο Φ
τοκοι
ιιιιικ“ιι““ξΒ Μ
4- ε ;εἐΕΕ!^_°Ξ [!^Η"" Ϊ “Σ “ο
 τι· . τκκιτνττιιοιικΕο
ι'  »μι-“μπω ιι»Μιι;Μι ι Λαμ· Μην:
Ο ΠΝΑ ΕΧΕ' ΚΜΛΣΤΑΜΞΕ| ΣΤΑ «ΟΕΜ» ΤΟΥ .¦ =
ΠΔ ΤΟ" ΝΕΟ ΜΝΗΜΗ ι ~ 
τΔ ΤΡ|ἑΜἑῇ
κΑειΔιΔ“ 
' Ποο θεωρειοΠορτογολοε οτι `
οι «ερυθρόλευκοι» πρεπει νο ενισχυθοον ορεοο ,Γ
' Εχειζπτποειορεοπ κολοοιπ σε περιπτωοπ '
που ποολπΘει. ποικτπ5 ' Δπμοσιευμοτο
γιο τον μποκ Με Πορτο Χοοε Ανχελ
"Η" ΠΟ' ΠΠΚ" ΜΗΝΗΜΑ" Φ - η