Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
07-06-2016·
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ή ΑΧΙΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ: Βαθμιαῖα αύξανὸμενες νεΦώσεις μέ σποραδικές βροχές καί κυρίως
τὸ μεση μέ ρι-απὸγευμα πρόσκαιρες καταιγίδες.Ἀνεμοι βόρειοι 4 μέ 6 μπωΦὸρ. Η
θερμοκρασία έως 29β.
Τρίτη 7 Ίουνίου'2016
Ἀπὸδοσις τής εορτής τού τυφλού. '|ερομαρτυρος Θεοδότου τού
έν Ἀγκύρα. Ζηναίδος μαρτ., Σεβαστιανής οσίας, Παναγή ίερέως
Σελήνη 8 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 8.08' - Δύσις 8.46'
Ἀριθμ. φύλ. 40467 1 Τιμή 1,50 €
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, ίπίο@εειιειιοννερι
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220581, σας: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος 12θον
Δυσαναλογη ζημια
προκαλεί ὁ ΦΠΑ
Οἱ κυβερνητικοί αρμόδιοι πού απεΦασισαν να
αύξηθεῖ ὁ συντελεστής τού ΦΠΑ από 23% σέ 24%,
μαλλον δέν έχουν ἰδέα τού πως λειτουργεί ή οίκονομία. Προφανώς ένόμισαν ὅτι ή τελική έπιβαρυνσις
στα απο καί υπηρεσίες θα περιορισθεί στό 1%.
"Ομως αὐτό δέν ἱσχύει. Ἀπὸ τήν περασμένη έβδομαδα,
σέ σειρα προϊόντων παρατηρούνται δυσαναλογες
ανατιμήσεις. '
Αύτό συμβαίνει διοτι ή αύξησις τού ΦΠΑ ακόμη
καί κατα μία ποσοστιαία μοναδα, δημιουργώ πληθωριστικό κλίμα. Οί μέν παραγωγοί, έμποροι καί απαγγελματίες σπεύδουν να τό έκμεταλλευθούν για να καιλύνουν ἄλλα κενα ή για να κερδοσκοπήσουν. Οἱ δέ
καταναλωτές, αν δέν ἔχουν ἄλλη έπιλογή αποδέχονται τίς ανατιμήσεις, ἔστω καί αν αύτές δέν δικαιολογούνται από τήν αύξηση τού ΦΠΑ. Τὸ ζήτημα είναι
καθαρα ψυχολογικό καί θα έπρεπε να τό ἔχουν σκεΦθεῖ οίκυβερνώντες. ·
Οἱ Φόροι στήν χώρα μας είναι ήδη τόσο ύινηλοί,
ώστε ακόμη καί μικρές αύξήσεις ἔχουν αρνητικό αποτέλεσμα."Βτσι, ή ακολουθούν αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, τίς ὁποῖες έπιβαρύνονται τελικα οἱ καταναλωτές, ή έντείνεται ή ΦοροδιαΦυγήἔΟταν ή συνολική
ἔπιβαρυνσις τού ΦΠΑ είναι 24%, δηλαδή σχεδόν τό
1/4 τού ποσού πού πληρώνει ὁ καταναλωτής, τό κίνη
` τρο για ΦοροδιαΦ>γή είναι τεραστιο. Καί τό Φαινόμε
νο αύτό ένδέχεται να λαβει νέες διαστασεις κατα τούς
θερινούς μήνες.
:Με πρέπει να ληφθεῖ ύπ° όψιν καί ή ύγιής αντίδρασις τού καταναλωτού.Ἀν θεωρήσει τήν ανατίμηση ύπερβολική, μπορεί να αποφύγει να αγορασει τὸ
συγκεκριμένο προϊόν, δπὸτε ή των τού δημοσίου
είναι ακόμη μεγαλύτερη. 'Ενώ εἰσέπραττε τό 23% σε
τήν τιμή καποιου προϊόντος, τώρα ένδέχεται να μήν
είσπραξει τίποτε. Είτε διότι ὁ καταναλωτής αγανακτησε από τήν ανατίμηση καί δέν θα τό αγορασει καθόλου, είτε διότι σέ συμπαιγνία μέ τόν πωλητή θα
αποφύγει τήν καταβολή τού ΦΠΑ.
Μέ τόν ΦΠΑ στό 23%, καθε σκέΦιςγιαπεραιτέρω
αύξησή του έπρεπε να ἔχει έκ προοιμίου αποκλεισθεῖ. Διότι είναισανναπαίξεικανείς μέτήνφωτια. Οί
πολίτες έχουν Φθασει στα ὅρια τους καί δέν ανέχονται
καμμία ἄλλη έπιβαρυνση. Πολλώ μαλλον ὅταν ή Φορολογία στήν χώρα μας δέν έχει αντίστοιχη ανταποδοτικὸτητα. 'Η Ἑλλάς δέν είναι Σουηδία ή Δανία,
ὅπου οἱ πολίτες πληρώνουν μέν ύψηλούς φόρους,
αλλα ανταμείβονται από τό κρατος μέ κοινωνικές παροχές ύιμίστου έπιπέδου.
'Επομένως ή αύξηση τού ΦΠΑ έστωκαί κατα μία
μοναδα απετέλεσε τεραστιο λαθος. το ίδιο ἰσχύει καί
για τίς αλλες Φορολογικές αύξήσεις, πού μαλιστα
είναι μεγαλύτερες.Ἡ αύξησις τού Φόρου έπί των έπιχειρηματικών κερδών από 26% σέ 29% θα αποτρέπει
έπενδιπές καί πιθανώτατα θα έντείνει τήν ΦοροδιαΦυγή τα τίς ύφισταμενες έπιχειρήσεις. Όμοίως καί ή
αύξηση τών συντελεστών τού Φόρου είσοδήματος θα
περιορίσει τήν έκδοση αποδείξεων από τούς έλεύθεΜε ἑΜγιελματίεε
Άν ή Φορολογία έκινεῖτο σέ λογικα πλαίσια, θα
ύπήρχαν περιθώρια να αύξηθεῖ κατα τι. Τώρα ὅμως
πού οἱ συντελεστές είναι παραλογα Μπι. καθε νέα
αύξησις προκαλεί δωσω στα.
π «ξΗ αλήθεια
για τό Δη μόσιο»!
Ἀχρηστες πρατικές δαπανες για προπαγανδιστιπό ύλιπό
ΠΟΙΑ εἶναι ή «αλήθεια για τό
ἑλληνικὸ Δημόσιο»;“Οτι είναι τό
μοναδικό στόν σύγχρονο Δυτικό
κόσμο πού θα δαπανούσε περίπου
7.000 εύρὡ για να διανείμει μία
έκδοση, μέ αὐτὸ τόν τίτλο, σέ μία
μόνο έφη μερίδα τής αρεσκείας του,
έκτιμώντας ὅτι έτσι θα αποκαταστήσει τό κύρος του.
Ἀς δούμε τα πραγματα από τήν
αρχή: Ό Σύνδεσμος 'Επιχειρήσεων καί Βιομηχανιών (ΣΕΒ) κυκλοΦὸρησε στίς 5 Μαίου τό δελτίο
πού συντασσει έβδομαδιαίως για
τήν ἑλληνική οἱκονομία, μέ τίτλο
«Υπερτροφικός δημόσιος τομέας,
έξουθενωμένη ίδιωτική οίκονομία». Ἡ αναλυσις τού ΣΕΒ για τό
κόστος τής μισθοδοσίας καί τόν
όγκο τού προσωπικού τού Δη μοσίου προκαλεσε τήν ένὸχληση τού
αναπλη ρωτή ύπουργού διοικητικής μεταρρυθμίσεως, Χριστόφορου Βερναρδακη.
Κατόπιν τούτου, έδωσε έντολή
«να ανατεθεί σέ έντυπο Σαββατου
ή Κυριακής πανελλαδικής κυκλοφορίας ή διανομή τής έκδοσης “Η
αλήθεια για τό ἑλληνικὸ δη μόσιο”, ή ὁποία δαπανη ύπολογίζουμε ὅτι δέ θα ξεπερνα τα 4.000 εύρω
ούν ΦΠΑ», ὅπως αναγραφεται στό
σχετικό ύπηρεσιακὸ σημείωμα. Ἡ
έκτύπωσις ανετέθη στό 'Εθνικό
Τυπογραφείο (έκτιμωμένη δαπανη
περί τα 2.000 εύρώ) καί ή διανομή
έγινε μέσα από τήν Κ Εφη μερίδα
τών Συντακτών» τού περασμένου
Σαββατου.
Ποιός ὁ λόγος να διανείμει τό
κρατος έντυπο πού προπαγανδίξει
τίς θέσεις του μέσα από μία έφη μερίδα; Κανένας προφανής, πέραν τού
να αποδείξει τήν πραγματική «αλήθεια για τό ἑλληνικό Δη μόσιο»:
Σπαταλα συχνα τα χρήματα τών Φορολογουμένων σέ ασκοπες ένέργειες, πού εἴτε δέν ύπή ρχε αναγκη να
γίνουν εἴτε θα μπορούσαν να γίνουν
πιο οἱκονομικα. Ἀπόδειξις τούτου,
τὸ γεγονὸς ὅτι χθές τὸ σχετικό έντυ
πο απεσταλη μέσω ο-πιείΙ στούς δη- '
μοσιογραφους, ένώ αναρτήθηκε καί
στήν έπίση μη ἰστοσελίδα τού
ύπουργείου, ὅπου είναι προσβασιμο
σε ολους.
"Οσο για τὸ περιεχόμενο τού
ἐντύπου, ένδεικτικὸ είναι τό ακόλουθο: Τό ύπουργεῖο ύποστη ρίξει
ὅτι ὁ αριθμός τών απασχολουμένων στό Δημόσιο τόν Μαρτιο τού
2016 είναι σύμΦωνα μέ τα έπίσημα
στοιχεῖα 563.000. Τα ἴδια ὅμως ·
έπίση μα στοιχεία (διαθέσιμα στὸ
εροςτεδ.ςον.ςτ) παραθέτουν έπιπλέον 70.133 έργαξομένους μέ συμβασεις ὁρισμένου χρόνου, 13.343 μετακλητούς καί αλλες συναφείς κατηγορίες, 33.457 μονίμους καί 10.737
έκτακτους ύπαλλήλους τών Νομικών Προσώπων °Ιδιωτικού Δικαίου τού Δημοσίου. «Ξέχασαν» δηλαδή να αναφέρουν ὅτι αμείβουν
αλλους 127.670 ἐργαξομένους...
έ Παγκόσμια δύναμις
ή ἑλληνική ναυτιλία
ί Περίλαμπρη αύλαία για τα «Ποσειδώνια 2016»
ΜΕ 1.800 ἐκθέτες από 89 χώρες, περίπου 20.000 έπισκέπτες καί έπαγγελματίες, συμμετοχή 200 ναυπηγείων κυρίως από τήν Ἀσία (Κίνα,
"Ιαπωνία, Ν. Κορέα) καί τήν Τουρκία (10 ναυπηγεῖα), 80 έκθέτες από
τὸν κόσμο τών σύγχρονων τεχνολογιών τής Πληροφορικής καί τής
°Επικοινωνίας (χαρακτηριστική ή
συμμετοχή των Μίσιοεοίτ, νοαείοπο, Επωεοιι, Ηενν1εττ Μάταια) μέ
αντικείμενο τα έπονομαξὸμενα
«έξυπνα πλοία», καί 40 συνέδρια,
σεμιναρια, ποτ1ςεΙιορε, τα «Ποσειδώνια 2016» αποτελούν ένα ση μαντικὸ παγκόσμιο γεγονὸς.
Ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ή ἑλληνική
νομική δύναμη πού σχετίζεται μέ
τήν χώρα μας, αλλα καί τήν"Ενωση τής Εύρώπης. Ή αντίθεση αναμεσα στήν δομικα χρεωκοπη μένη
Έλλαδα, πού, μέσα από ατέρμονα
Μνημόνια καί ένα συνεχιζόμενο
«σπιραλ ύφεσης», αναζητεί ως
κρατος μια ἑπόμενη ή μέρα, καί
τήν συνεχώς ἱσχυρή καί διογκούμενη έλληνόκτητη παγκόσμια
ναυτιλία καί τὸν ἑΦοπλισμό εἶναι
συντριπτική.
Πολλοί στήν πολιτική, τήν
οἱκονομία, τίς τραπεξες καί τα πανεπιστή μια ή τα συγκροτήματα
μήντια, διερευνούν ποιό είναι τὸ
μοντέλο αναπτύξεως πού θα πρέ
βρίσκεται ή βασις τού τριτογενούς
της τομέα, πού θα προσφέρει ταυτότητα καί προοπτική; Ἡ απαντησις βρίσκεται, προκύπτει αβίαστα,
στα έκθεσιακό κέντρο «ΜεττοροΙἰτειι ΕΧρο», ὅπου, από χθές μέχρι
καί τίς 10 °Ιουνίου, έξελίσσονται
τα «Ποσειδώνια». Δυστυχώς, πολύ
μακρια από τήν θαλασσα καί τόν
Πειραια, παραπλεύρως του αεροδ ρομίου τών Ἀθηνών.Ἀς διατη ρήσουμε ὅμως τὸ σπουδαίο. 'Η
'Ελλας έχει οίκονομική καί έπιχειρησιακή ταυτότητα. Πρώτα στήν
θαλασσα καί μετα στήν στερια.
Πρώτα στὸ διεθνές ἑμπὸριο καί τίς
μεταφορές, καί ύστερα στὸ μητροπολιτικό «κλεινόν ἄστυ» τής ἐπι
Ζ_ ναυτιλία είναι μια παγκόσμια οίκο- πει να ακολουθήσει ή χώρα. Πού χειρηματικὸτητος.
Σ ί Τ” ί ί
. `  . ς 1 ι
'Εκκρεμὸτητες ο 2 2 2
γι6πνεειοΜΜ_ Απεργια και τουρισμος
Προθεσμια 24 ωρων
έδωσε χθές τὸ Ευτοποικως! 80η) στην αγωνα (Η ΜΜΜ Πειρωᾶ στρέΦει η, λιμανιού στούς Κινέζους; Με τήν τώρα, μέ τήν Τουρκίασέ κρίση, χανει Πόσο μπροστα έβλεπε ό Βλαχος,
προκειμένου να κλείσει τα κρουαζιερόπλοια προς τήν Τουρ- ύπέγραψε ή κυβέρνηση, τήν οποία έδαφος! πού, παρωατω, έγραφε: «Ἡ κυβέρνηκαί τα τελευταία προ- κία», διαβαζω στα νέα τής ήμέρας. Με μέ μεγαλη πλειοψηφία ο κό- οις δὲν ΜΜΜ ΜΝΚ! απο:
απαιτού μενα. Σελ. 2
Σε πολιορκία
Τσαμηδων ὁ Κοτζιας
Ούδεμία αναφορα στούς
Βορειοηπειρώτες κατα
τήν έπίσκεψή του στα
Τίρανα. Παρατείνει τήν
διαμονή του για να γίνει
δεκτός από τὸν "Εντι
Ρόμα. Σελ. 8
Τό τέλος
τής βενζινοκινήσεως
'Η Νορβηγία σχεδιαζει
τήν καταργηση των όχηματων μέ κινητήρες έσωτερικής καύσεως μέχρι
τό 2025. ΣΕΛ. 5
Η Πί1Π8 7011211
Ἀπεργούν οί ΦΥαζΜ0ι στό λιμανι
τού Πειραιώς, αντιτιθέμενοι στήν
«Ιδιωτικοποίηση», δέν μπορεί να παρασχεθεί ή απαιτουμένη στήριξη
στήν κρουαζιέρα, καί καποιες έταιρεῖες
αποφεύγουν τόν Πειραια καί πηγαίνουν στό Κουσαντασι.
Εὐαίσθπτος. ΜΜσθπτος, τομέας ό τουρισμός. 'Εκεί πού δεν τό περιμένεις, γίνεται εκατο καί Φεύγουν
τα Φατομμύρια σαν τρομαγμένες δεκοχτούρες από τήν μπαταρια τού
Μονή κυνηγού.
'Εκλειναν -τότε- τό λιμανι οί
απεργοί καί έμπόδιζαν τούς έπιβατες
να βγούν στόν Πειραια, έπεσε κατακόρσα ή κίνηση. Πήγαμε κατι νά κάνουμε τα τελευταία χρόνια, αρχισε
τώρα ή στην ἈἩεΜα. όσα, για
ποιό πραγμα; τα τήν πώληση τού
σμος τού Πειραιώς. Τέσσερεις έδρες σέ
σύνολο αστα κέρδισε ό ΣΥΡ|ΖΑ, μέ
πρώτο τόν ύπουργό Ναυτιλίας, ο
ὁποῖος ύπέγραψε τήν πώληση,
αλλα.. είναι αυτια-Μι
Να σας πώ καί κατι τό αποῖο κυκλοφορεί εύρέως στόν Πειραια. Πώς
έμαθε ό κ. Δρίτσας ότι τό λιμανι τό
πήραν οί Κινέζοι; Πήγε, λέει, ένα μεσημέρι στό έσπ ιο τα? ύπουργείου καί ρώτησε «τί Φαγητό Εχω».
«Νούντλς, πάπια Πεκίνου, σπρίνγκ
ρόλς. ρύζι στον από, τηγανιτό ρύζι.
χοιρινό μέ γλυκόξινη σαλτσα», τού
απαντησε ο σερβιτόρος!
Άς έπιστρέψουμε, όμως, στόν
Τουρισμό καί τή σημασία του για
τήν ασθενή, ήμιθανή, έλληνική οίκονομία. 'Ενώ στα δυό περασμένα χρόνια το λιμανι ανέβασε τίς μετοχές του,
Διαβάζοντας, τὸν τελωταῖο καιρό, τα αρθρα τού Γεωργίου Βλάχου
στήν «Καθημερινή» έκείνης Τῆς,
αποχής, έπεσα στήν 23η Ἀ·πριλίου
τού 1950. Τίτλος: «Ό Τουρισμός».
Σχολίαζε, λοιπόν, τήν αναθεση τού
'Υπουργείου Τύπου σέ στρατιωτικό,
όνόματι Σπαή. Μόνο πού ό τότε
πρωθυπουργός Πλαστήρας είχε προσθέσει στό ύπουργεῖο Τύπου τή
φραση «καί Τουρισμού». 'ΕγραΦε,
λοιπόν, ο Γ. Βλαχος: «Λαμπρός
ανθρωπος, απο έπί τέλους, Σπαής.
Άνθρωπος τού στρατού, τής καζαρμας, τών όπλων. Είναι ζήτημα έαν
γνωρίζει τήν λέξιν. 'Εν τούτοις, ή λέξις αὐτή είναι τό μέλλον, ή μεγαλη
βιομηχανία. ή πρώτη έμπορεύσινοε
ύλη, ή βασις καί τό θεμέλιον μιας μελλοντικής εύτυχίας, τό ψωμί τής
Ἑλλάδος»!
καζίνου είς τό Λαπούτα». Καί καλα κανει να μή τόν αντιμετωπίζει, διότι αν
τό αντιμετώπιζε, θα Βλέπω παλι
πέντε-δέκα χαρτοπαίκτας να σιήνουν
τό τσαντήρι τους γύρω από μίαν ρολίναν καί να ονομάζουν αύτό τό τσαντίρι καζίνο. Καί όμως. θα ΜΜΜ
όχι ωΜ,ΜΜΜωαωγινουν είς τήν 'Ελλάδα καί να αποτελέσουν καί αύτα μίαν πτυχήν ἑνὸς μεγαΜ προΥΜμαΜ τωρισμὡ·
Καζίνο στό Λουτράκι έγινε, όπως
καί στήν Πατρα, τήν Κέρκυρα, τήν
Παρνηθα, τήν Ξάνθη, τήν Ρόδο.'Εγιναν, όμως, μέ τή Φιλοσοφία τού
«τσαντηριού». 'Οπως έκεἴνα πού
έχουν στηθεί στό λιμανι τού Πειραιώς,
στό οποίοι οί έργαζόμενοι απεργούν
«για να μήν ξεπουληθεῖ›...
|ΠΠΟΔΑΜΟΣ '
τού 'Ολίγιστου.
ΠεΝΜεε
Ζ Ειπε Α
ο Ξεσηκώθηκαν ακτιβιστές ἐπειδή σέ ζωολογικό
κήπο τής '|απωνίάς ένα
λιοντάρι ὅρμησε σέ ένα
παιδί ὅταν αὐτό τού γύρισε τήν πλάτη, αλλά
«έφαγε τά μούτρα του»
στό προστατειπικό τζάμι,
τό ὁποῖο δέν είχε απολογίσει. Δέν λέει κανείς ότι
είναι ὅ, τι καλύτερο μπορούσε νά πάθει τό ζωο,
αλλά θά ήταν προτιμώτερα νά είχε πέσει ἐπάνω
στό παιδί; Κάποιοι είπαν
ότι τό λιοντάρι ήθελε νά
παίξει. Καί έτσι νά είναι,
τό παιδάκι ήταν μικρό καί
ό «βασιλιάς τής ζούγκλας»
ζύγιζε 185 κιλά...
π“Οπσιος λέει ότι ή όμορφιά δέν συμβάδιζει μέ τήν
έξυπνάδα καί τήν ίκανότητα νά τό πάρει πίσω.
Τό απέδειξε ή 26χρονη
ΒοεΙιευοε Βετοετ πού
κέρδισε τόν τίτλο «Μίς
Ἀμερική» γιά τό 2016. Ἡ
μαύρη καλλονή, πού
ἐλπιζει νά άναδειχθεΐ καί
«Μίς Κόσμος», εργάζεται
ως άναλύτρια Πληροφορικής στα 'Υπουργείο
'Εμπορίου τῶν ΗΠΑ,
αλλά καί στόν στρατό ως
ύπάλληλος γραφείου.
Άρα τά προσόντα της
είναι αδιαμφισβήτητα,
ένω καί ή όμορφιά της
πράγματι προκαλεί δέος.
ο Δέν γέρνει μόνον ὁ
Πύργος τής Πίζας, αλλά
καί ένας στήν Γερμανία.
Καί μάλιστα περισσότε
εΗ Παιδεία
αφελληνίστηκε
Γραφει ὁ Ραφαήλ Α. Καλυβιώτης* 
Με καί τὸ σχολείο τόσα χρόνια καλλιεργούσε
”Ελληνες πού να έχουν τήν συνείδηση τής διαχρονίας τής 'Ελληνικότητας καί 'Ελληνικού
τρόπου. << Μα γιατί δέν μπορεί ή 'Ελλαδα να παραγαγει νέους Σεφέρηδες καί νέους Ἐλύτες;»
ο Διότι οἱ Σεφέρηδες καί οἱ Ἑλύτες δέν διδασκονταν στα σχολείο τίς «αγαθοεργίες» καί τίς
«παιδαγωγικές καινοτομίες» πού είσήγαγε ὁ
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ή ότι ὁ 'Ιωαννης Μεταξας είπε τὸ
ΟΧ| <<,ίσως παρα τήν βαθύτερη θέλησή του». Οἱ
Σεφέρηδες δέ καί οἱ 'Ελύτες διδασκονταν από
Δασκαλους πού αγαπούσαν τὸ αντικείμενο τής
έπιοτήμης τους καί δέν βρίσκονταν σέ αὐτήν
τήν θέση από ένα λαθος στό μηχανογραφικό.
η"Οποιος δέ έξ αὐτῶν δέν τιμούσε τὸ λειτούργημα του, δύσκολα θα γλίτωνε τής αρνητικής
αξιολογήσεως από τίς αίφνίδιες επισκέψεις των
έπιθεωρητῶν. "Η αριστερὸστροφη μεταπολίτευση, καιρό τώρα, είχε όποταξει τήν 'Ελληνική
Παιδεία σέ μία ίδεοληπτική αριστερή κοσμοθεαση των πραγματων, μέ πιό πρόσφατο επίτευγμα των πεπραγμένων της τήν αφαίρεση τού
έπιθετικού προσδιορισμού «Ἐθνικῆς» δίπλα
από τό «Παιδείας» έπί Γεωργίου Παπανδρέου
Νέος έπικεφαλής τού τελειωτικού αφελληνισμού ὁ κ. Ἀντώνης Λιακος. 'Ο κ. Λιακος πιστεύει
οτὸἘθνος όσο πίστευε ὁ Σταλιν στήν Δη μακρατία. Είναι σαν ή <<Δεξια» να είχε έπιστρατεύσει
στὸν διαλογο για τήν Παιδεία έπικεΦαλής τὸν
Κωνσταντίνο Πλεύρη. Ἡ τοποθέτηση τού
Συνέχεια στήν σελ. .8
ρσ. Ό πύργος Ζούουρ- .
χουζεν, στόν ὁποῖο βρίσκεται τό καμπαναριό
Μήσιος ἑνὸς μικρού χωριού, ἐκτίσθη τόν Μεσαίωνα. Ἡ περιοχή ὅμως
είναι βαλτώδης, μέ άποτέλεσμα, ἐνῶ ὅ Πύργος
τής Πίζάς γέρνει 3,99
μοίρες, αὐτός νά έχει κλιση
5,19 μωρών! 'Όταν ἑτέθη
θέμα κατεδαφίσεως τού
πύργου λόγω τού κινδύνου νά καταρρεύσει, οί κάτοικοι τού χωριού άπεφάσισαν, πάρα τό μεγάλο
κόστος, τήν στήριξή του.
ο Ἀποκτήσάμε τό
πρῶτο στόν κόσμο τρισδιάστατα ἐκτυπωμένο μικρό αεροπλάνο! Τό πάρο υσίάσε ή Αίτὺιιε σέ
διεθνή αεροδιαστημική
έκθεση στήν Γερμανία. Τό
ΤΗΟΚ, όπως όνομάζεται, ζ υγίζει 21 κιλά, τό
μήκος του δέν ξεπερνα τά
4μ., δέν έχει παράθυρα,
καί στα πτερύγια έχει δύο
ἐλικσφόρες μηχανές. Εἶναι
ένα είδος ατομο, ἀφοῦ δέν
χρειάζεται πιλότο, ἑνῶ θεωρείται προπομπός γιά
τό μέλλον τής πολιτικής
αεροπορίας! σε μπάίνστε
σέ τυπωμένο αεροπλάνο;
ο Κράτη θεἴτε! Τρία έκατομμύριά εύρώ έδωσε ένας
ἑπιχειρηματίας από τά
Ἡνωμένα Ἀράβικά Ἐμιράτα γιά νά αποκτήσει σέ
'δημοπρασία μία πινακίδα
αύτοκινήτου μέ τόν ἀριθμό 1. °Ο πλειοδότης, Ἀρίφ
Ἀχμέντ άλ-Ζαρούνι, ή
προσφορά τοϋ ὁπσίου
ήταν 18 φορές μεγάλ ύπνο τα άρχισα Τιμής. δήλωσε ότι φιλοδοξία του
είναι νά είναι πάντα τό
«νούμερο ένα»!
Τστοριπά ντοκουμέντα
«Οί πολιτικές σπιαγραφίες
τού Νικόλαου ῦΕπισποπόπουλου»
τοϋ Ἐλευθερἰου Ε Σκιαδά (σελ. 4)