Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
'οεοε“ον©οτοποτ-ει ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 8957 - ΕΤΟΣ 82ο - ῖ'ΜΗ Ί ευρώ · ΤΡ|ΤΗ 7 |0ΥΝ'°Υ 20ΊΒ
ΣΤΡ|ΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ ΤΑ κΡΟΥΔΖ|ΕΡΟΠΛΟ|Δ ΕΞΑ|Τ|ΛΣ ΤΩΝ Κ|ΝΗΤΟΠΟ|ΗΣΕΩΝ
Μήνυ Μάνης
ανακεφαλαιοποίηαης
των τραπεζών
ι. “η Γ . “Ι  · ,
Σε «κόκκινο» συναγερμό
:ι “ #· ε --` - '
η γαλλική πρωιεύοιισα
εξαιήας Των πλημμυρών
ΣΥ|λ/ΙΦΩΝ|Δ Με ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ
ΕΠΗΟΚΝΟΗΚΙΝ(3 θΗΟΠΡ ΤΡπ°-°ῳΜς
|  Ο | καιασιασεις
να βη μα "Ρ" Την ἑΜιι“ι:ν%Μ“:$
αρα από 30 ασθενείς έκαναν -από ια ιέλπ του 2015 μάρι σήμερα- δωρεές υλι
εκΤαμιεμση Της δοσης αναιΜΜΜΜ
σιμοποιπθοῶαμεσασεωεμΜοειςσας
οποίες Μαν οι ίδιοι.
Σε λ ε; 'Μα από καταγγελίες ιου ΣωμαΜω
ΜιωΑΧΕΠΑΜποει
Μ, ενώ σήμερα ιο νοσοκομείο
Γ.  μπήκε σιο μικροσκόπιο ιου Σώμαιος
Π Επιθεωρπιών Υππρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας (Μ.
"Οι ασθενείςιί οι Μιας με Μ
ιινν.ρνια αν νέων Θέσεων 
ζ ἐξ,  μ ΜΜΜ γιααμεσπ Μαιας ίδι`7 ~  Μ.·ι·“ΜΜωΜ“ωω
“ΡΜ από το νὲο¦να  ν 
.>Μπωιοκοοιοςιωςφιανεισια
ωΜΜ“Μ.ΑωΜΜΜισήμεραεπΜμίαμΜΜΜρίαΜ
ναπαΜοιδΜιΜκλΜκ@να
αοιμαΜ ας ως ιων ΜΜΜ
καιπλίσιαιΜκειρωρμείωνωΜ
απόιπΔιοίκπσπ ιοο νοσοκομείω,Μ
ναπαψοωπΜοναΜςωμπΜ
απόπΜσωπόρια"ΜμανεμΜς
Μδ“ΜΜΜ0ΜΜ
ιοο ΑΧΕΠΑ,
ΜΚΜ0Μκός