Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ανατροπή για όλες τις πρόωρες!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΛΕΥΘΕ
Ή «ΠΑΡΑΘΥΡΟ-ΕΚΠΛΗΞΗ» Με ΑΠΟΦΑΣΗ
τογ για. ει=ΓΑΣιΔΣ κΑι ΕΓΚΥΚΛ|Ο τογ ικΔ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ
για όῆε5 τι5 ηρόωρε5!
Ο' ΡΥθΜ|ΣΕ|Σ
ισχύουν για τις
μειωμένες συντόξεις τόσο
των Παλαιών ασφαλισμένων όσο και των νέων
ΜΕ το ΝΕΟ κΑοεΣτοΣ
θα συνυπολογίζονται
δωρεαν στο συντόξιμο
χρόνο αηό ΤΟΟ έως 300
ένσημα λόγω ασθενείας
ΑΝΑκΑλθΥΝΤΑ| χιλιαδες
αηορριητικές αηοφόσεις της
τελευταίας 5ετίας για Πρόωρη
σύνταξη, οι νέοι δικαιούχοι θα
ηόρουν και αναδρομικα!
 το ΜΑΡΤΥΡ|0 ΤΗΣ ΣΤΛΓ0ΝΛΣ ΑΠΟ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
Πλ ΝΑ ΕκΤΛΜ|ΕΥθΕ| Η ΔΟΣΗ ΤΩΝ 7,5 Δ|Σ.€
ΣΨΕὶΉΞιλΕ=Π@©Π=Π ΣΤΗ ΔΡίλΠ ΞῖΞ@ΝΔ
ΠΔ|ΔΟΦ|/ΧΟΣ ΜΕ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ
ΔΠΟΠ/ΧΔΝΗΣΕ
27 ΜΔΘ|·|ΤΡ|ΕΣ
ΞΕΛ“ ἩΞ
 γεια
ΣΕΛ|ΔΕΣ 6-7
ηειεαια
τα ~ Μαη»
9 τι ΕΠΜΔ ΞΉἩΝ ΕΩνΜι[]@ΞΔ
Πληρωσε 21.000 €
για να εκτελέσουν τον
ηρὡην σύζυγό της
ΣΕΛ. ΠΕ
__ κ ιιιιιιιιι ιιι·ιιιιιιιιι Δρ
και Αλβανία
ΣΕΛ|ΔΑ
ΜΗΝΥΜΑ ΒΛΡθθλ0ΜΛ|0Υ: Η ΠΛΝ0Ρθ0Δ0ΞΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΔΕΝ ΛΝΛΒΛλλΕΤΛ|
.ε .- ·7τει 
“νταῆ08馦ο
ρ ιιιΡογΣιΑΣΗιΩΝοΜΑΔΩΝ.
ΜγιιικΛιιιι0ιΑΜΕι0
 &0ΛΕΣ0|ΜΕΤΛΔ0ΣΕ|Σ
ι ΣΤΗΝ ιν
Τρίτη 7 |ουνίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.902 - Τιμη 1,50 € - νυν·νν.ε|εΠΗει·ο5τγμο5.€Ρ
ΤΡΕΣἔ©ΨΝ ΖἶιΠἩ=ΠΞΞΠΞ
[ΓΠΑ 32 ΔΠῶἶΩΝΠΞΜ©ΨΖ
2.452
ΠΡΟΣ/ΧΗψΕ|Σ
ΕηΟχικΩΝ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ
ιογΝιο
Ποιες ειδικότητες ζητούνται
σε δήμους, περιφέρειες, ΕΛΤΑ
ΜικΗιικυμΜΜιι Μ0.ιεΜΜ“Π
ι 31 διαγωνισμοί για 1.452 Μ
Ιωνίας σε ωΜ¦ ωχ ωΜ
7 . · Σ;:':_, δ.
ΔΤΜΪΤὲΛΠῶ ΣΤΟΝ «Ξ.ῖ.»
σε· 1- ηΜ Σ ια
Η ῖ@ ΜΜΕ αν@ πιω τι
“ΕκΑΝΑ... ΔΩΡΕΑ
γλικοΝ Γ|Α ΝΑ
ΧΕ|Ρ0ΥΡΓ|·|θΕ|
|·| ΓΥΝΑικΑ Μο "
Ε ΣΕΠ. ἩΖ=Π3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα