Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Στα Ποσειδώνια χτυπά η καρδιά της ναυτιλίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαίτεή1ΡοΠκί.ἔτ
ΡοειυοΝιΑ πιο ΗΑι_ι_ί 8τΑΝι) ί.325
Ο. Ω. 5. |ΝτΕΠΝΑτιοΝΑι_
οσει@οο5ι.αή
Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΜ|Κ|·| ΚΑ|
Ε|'||ΧΕ|Ρ|·|ΜΑΤ||(|·| ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 92ο · Αριθμός φύλλου: 26.079
ακτοΠλοίκός κλάδος
ΕΠιστροφη στην κερδοφορία
εΠειτα αΠο εξι «Πετρινα» χρονια
Εοεςο
ΤΑ ΣΧΕ |Α
ΤΩΝ Κ| Ν
ΠΑ ΤΟΝ Ε|ΡΑ|Α
αΠοκρατικοΠοιιίσεις
Πόσο θα συμβάλει ο ΟΛΠ
στη μείωση του χρέους
ΕΜ Πικρή Πιι›ρτ<,ιιιιΜινι ιιι6ηιιιι Αιιιι(ντιιιι.Οι
Ξί:7¦8#|ΒΨΛ
15ιΛιιι› 1.Ι01
ρω8ιίΠ)Ν|Λ 2016
Οίιι'ἴ^| Θυμου θχκιιΜκ|·ιιιμετρήσιμα
ΤυΠΒοΜΠΠε
τυιι·οςΠΑχοεκε 8Α|.Ε8 ὁ πηνία
Ο. ΜΜΜ Μ Μ "Ο" Με!
ϊ: 23088200' ·Μ'· Μ.
φηευτεΘε.Α.
"'“ 8Η|ΡΠΕΡΑ|Β ΥΑΠΠ
ΕΧ0Ε08|νΕ ΡΟΗ θΗΕΕΟΕ
ΑΝΕ) ΟΥΡΗ08 ΝΑΠΤΑ ΗΕΕΕΑ8 ελ.
ΤΜ.: +30 2ίθ 9857722
ε-ηιε||: γοτα@ηευτεηεΠεε.ατ
σημερα στη Ν
Τουριστικός Προορισμός
με ίθ κινησεις ο Πειραιας
«Ματ» σε ΙΟ κινησεις σχεδιάζει να Πετύχει ο
δήμαρχος Πειραια Γιαννης Μώραλης Προκειμένου
η Πόλη του μεγάλου λιμανιού να μετατραΠεί
αΠό «Πέρασμα» σε Πραγματικό τουριστικό Προορισμό. >ί 7
Με νέο ρεκόρ συμμετοχών ανοίγει τις Πύλες τής ή μεγαλύτερή διεθνής ναυτιλιακή έκθεσή
Στα Ποσειδώνια χτυΠά
ή καρδιά τής ναυτιλίας
Με τα μάτια στραμμένα στήν Αθήνα
είναι αΠό σήμερα και για μία εβδομόδα το ενδιαφέρον τής Παγκόσμιας
ναυτιλίας. Η μεγαλύτερή διεθνής ναυτιλιακή έκθεσή, τα Ποσειδώνια, ανοίγει τις Πύλες τής, με νέο ρεκόρ συμμετοχών στή μεγαλύτερή ναυτιλιακή
Ζώνή «Πλοιοκτήοίας» στον κόσμο, στο
Πλέγμα Αθήνας - Πειραιά, ή οΠοία συνδέεται στενό με τον εθνική ιδιοκτήσιακή βάσή της, σε αντίθεσή με Παρεμφερείς Πλοιοκτήτικές Ζώνες, όΠως
τής ΣιγκαΠού ρής και του Λονδίνου,
Που Προσελκύ ουν μια ΠλοιοκΠιτική
βάσή Προερχόμενή αΠό τον υφήλιο.
Εννέα κατευθύνσεις
Μόνο στους
συνδρομητές
ι, Ν ΜτΙ ΜΙΑ
θεόδ.
Δρίτσας
υΠ. Ναυτιλίας
στη ναυτιλιακή βιομηχανία υΠονομεύουν
Η. νοεταεει·
εΠίτροΠος Ανταγωνισμού
ΠΝ ανταγωνιστικότητα
Πόνος
 =εόδ.
Οι άστοχες Πολιτικές
Η ελλήνική ναυτιλία, με τήν Παρουσία στα εγκαίνια του ΠρώθυΠου ργού
Αλέξή ΤσίΠρα και του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) Κίτετςκ ΕΠή, υΠοδέχεται στα Ποσειδώνια τα μεγαλύτερα
ναυ Πήγεία του κόσμου, τους μεγαλύτερους νήογνώμονες, τους μεγαλύτερους Προμήθευτές ναυτιλιακών υλικών και υΠήρεστών και δικαίως, καθώς
ο μεγαλύτερος εμΠο ρικός στόλος του
κόσμου είναι εδώ, έχει βάοή του τήν
Ελλάδα. Στο Παραδοσιακό ειδυζό αφιέρωμα τής «Ν» στα Ποσειδώνια Περιλαμβάνονται αΠοκλειοτικές συνεν
|Πωτκ |.ίηι γ.γ. ιΠο
τεύξεις, ρεΠορτάζ και άρθρα κορυφαίων Παραγόντων τής διεθνούς και
ελλήνικής ναυτιλιακής κοινότήτας. Η
μεγαλύτερή ναυτιλιακή έκθεσή του
κόσμου θα ΠραγματοΠοιήθεί αΠό σήμερα 6 έως τήν Παρασκευή 1 Ο Ιουνίου στο εκθεσιακό κέντρο ΜεττοΡοΙΠειή
ΕχΡο και αναμένεται να καταγράψει νέα
ρεκόρ. Η αυξήμένή Ζήτηση γιατή συμμετοχή όλο και Περισσότερων εκθετών στα Ποσειδώνια Προέρχεται κυρίως αΠό τα μεγάλα ναυΠήγικά κράτή, καθώς και αλλους τακτικούς συμμετέχοντες των Ποσειδωνίων αΠ, όλο
τον κόσμο. >14 - 1 5
ΑΠαιτείται κοινη Πλεύσιι των φορέων της ναυτιλίας
Δρ ". 5ΣθΡΪ0|'Π Πρόεδρος Ε|ετ|(Ξοη Πε5εειτ|ι £οηιηιοαίτγ θυεγ
Ξέρετε ότι είστε έξυΠνοι. ΜηΠως κόΠοιος είναι Πιο έξυΠνος;
Στέργιος Πιτσιόρλας Πρόεδρος ιΔιΠεΔ
Οι αΠοκρατικοΠοιιίσεις οδηγούν σε ανόΠτυξη
Εορταίη Ευ £|ιοη8 θίυ δ.σ. Ντρεικ £οηταίηετ Τετηιίηα| 5.Α.
Γεώργιος
Το 2020 τα ΚΤΕΛ Η Εοεςο σέβεται τις εργασιακές σχέσεις
στον Ελαιώνα
Τον ΣεΠτέμβριο του 2017 αναμένεται να αρχίσουν
τα έργα για την υλοΠοίηση του ενοΠοιημένου σταθ
Α' αντιΠρόεδρος
ε αμης |
Πρό δρος ΕΕΕ |
ΕΕ5Α Ι
Λασκαρίδης γ
ή Λ. Πατέρας
Πρόεδρος ΝΕΕ
θα δώσουμε χρόνο
στην Ελλαδα μ › ί
για εναρμονισμο Να μην Πληγεί
Μιλούν εΠίσης στη «Ν»:
ΧαραλαμΠος Σημαντώνης Πρόεδρος ΕΕΝΜΑ
μού ΚΤΕΛ στον Ελαιώνα, μετά την ένταξη του
ρτο]εετ στο Πακέτο Γιούνκερ. Πρόκειται για ένα αΠό
τα μεγαλύτερα έργα, Που θα δώσει ανασα στην
Αττικη, καθώς θα αΠοσυμφοριίσει κεντρικές αρτηρίες, όΠως η οδός Λιοσίων, η Λ. Κηφισού, αλλά και
η Λ. Αλεξάνδρας και οι Περιφερειακοί δρόμοι γύρω
αΠό την Πλατεία Καραίσκόκη. >ί 3
Λόης ΛαμΠριανίδης
ο γενικός γραμματέας
Στρατηγικών και |διωτικών
ΕΠενδύσεων μιλαει στη «Ν»
Χρειαζεται ισχυρό
εΠενδυακό σοκ >ιι
ΤΡΥΦΩΝ ΑΛΕΞ|ΑΛΗΣ:
ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
θ| ΦθΡθΛθΠκΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕ|Σ >4
του φορολογικού
καθεστώτος
η ναυτιλία αΠό
υΠερβολικούς φόρους
Μόνο διεθνείς λύσεις
για τη ναυτιλία
Μιχάλης Σακέλλης Πρόεδρος ΠΕΠ
θεόδωρος Πόντες Πρόεδρος της ΕεκΦΝ
[ΑΜΠ]
Σε κίνδυνο
εΠενδύ σεις
άνω του 1,5 δισ.
ΕΠενδύσεις άνω του 1,5 δισ. ευρώ,
εντός τής εΠόμενής τριετίας, ακυρώνει ή «εΠίθεσή» τής κυβέρνήσής
εναντίον των ΑΕΕΑΠ με τήν αύ ξήσή
τής φορολογίας τους, ενώ Πιθανό θεωρείται Πλέον και το σενάριο του ουσιαστικού αφανισμού του κλάδου
στήν Ελλαδα. >1 9
Ματια
Φοροκαταιγίδα
30 δισ. ευ ρώ
στο β° εξάμήνο
Εφιαλτικό θα είναι το β' εξάμήνο για
τους φορολογούμενους, καθώς καλούνται να Πλήρώσουν Περισσότερα
αΠό 26 δισ. ευρώ, Χωρίς μάλιστα σε αυτό να υΠολογίΖονται και τα Πρόσθετα
μέτρα Που ψήφίστήκαν Πρόσφατα
και τα οΠοία θα ανεβάσουν τον «λογαριασμό» Πάνω αΠό τα 30 δισ. >3
[τρόΠεζεςΙ
Η στρατήγική
για τα «κόκκινα»
δάνεια
Τον φιλόδοξο στόχο να «Προογειώσουν» τα «κόκκινα» δάνεια στο 1 5%
μεσοΠ ρόθεσμα διατυΠώνουν οι τράΠεΖες, με συνδυασμό ενεργότερής
διαχείρισής και διαγραφών. Η Πλήρής υλοΠοίήοή του σχεδιασμού κάθε ομίλου θα ξεκινήσει Περί τα τέλή
του έτους. >5
ΜΜΜ εργασίας]
ΕΠιχειρήσιακές
συμβάσεις
τριώνταχυτήτων
ΕΠιχειρήσιακές συμβάσεις τριών
ταχυτήτων Παρουσιάζει ή αγορά εργασίας το Πρώτο τετράμήνο του 2016.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 100 εΠιχειρήσιακές συμβάσεις δεν υΠήρξε
καμία μισθολογική μεταβολή μισθών,
ενώ σε 17 συμβάσεις σήμειώθήκαν
μειώσεις μισθών έως και 28,1 9%. >6

Τελευταία νέα από την εφημερίδα