Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ό |0ΥΝ|ΟΥ 20] 6.
ΓΑΥΡ0Σ τηςΔΕΥ[ΕΡΔΣ
ΕΒὁομοὁιοίο
ΜΜΜ Εφημεριδα
Δρ. Φύλλου 2%.
Ξαντοεετ
“Φαιά` δ;; '
δεν άνω σε σέ" · 7
να Π Η η]
Μἴω“ ε..  ὁἶῦὅἑρον του
ἔ σκιιικιιικιιιιιικιιι 
ιιικιιι·ιιιιιικιι··ι 
,Ο Γιαννης Σι¦αιρὁιιοιιλος
μιλαει αιοῇΓΑΥΡ0”
και αποκαλῦαιει
ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΕΣ
λεπτομέρειες για τη Χρονια
που τελειωσε και για
"Υιιοκοεωιιέυοι
νο διεκδικήσουμε
Εσυσιοιοοιισιοκσι
συισΒσκσυουιιε”
' · ”Ποιος” θα εἰνα1 ο Ζος ιμηλὁς η.
9  / “σε
Ο θοὸωρἡς Βλαχος ανοιξε την
Χαρὁια του στον 'ΤΑΥΡΟ' και
μἰληοε για όλα μετα το τέλος του
τελικου · "θα Παραμεἱνουμε
ψηλα”. η υπόσχεσή του
. ιΕιιιι
Σουιιεο σιιοκσλυψεις γισ του ιιοὡιιυ ιισοσγοκισ του ΠΑΠ κσι τη σου” του με Μελισσσκιου. 'Μο. Βωιιο κοι ΜΜΜ!
· Το Βλέπουν σι ευσγγελεις: · Τι Βσ κσνει ο Καποιος; · Εως ιισιε 8ο ακουστει ιι σου] στην που της... εξυγισκσυς:
ι ...ς ._¦.ι. :
-ω ε ο .Λ ΗΜ" κ" Ξ'
> __ ι· Μ· κι
γ ι ι τ