Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
_  -. κ ιιι>οΕτοι ΑΕιΑιιοιΕΕιιιιιΑΕΕι8ιιιΑΕι>ΕΕ
ι οι  ΑΑΑ ιιιιΕιιο ιιιιιιιιΑιιΕιιΑιΑΑπΕιιοιε
ΑΑοιιΕΕιιιΑι οποιοι
ιιι`ιι“ο“ιι' ιΑ'ιι'ιι'ιο' ι' λ
'Με -. _<  ιΑΑΕιιιΕ ΕΕΑιιιιιΑιΑΕιοιιι·ιιιΑο ιιιΑΑ,
 Αιιιονιιιιιιι ΕιιιιιΕιιιΑ πι
ΝΕΡΑ ΣΜΕΑ: . - 0,0
Δ ΤΟΥ ||ΤΡ|Ν0ΜΥΡ0Υ»
ιιΑοιι ο ο . _
το ΑοοΑνιιΑΕτιιΑΑ“Αοι`οοἱῖιζ
"Π'Γ(|)κ  Ο  ^ η πΕΑοΑΑπΑῖΑπποιιοΑιιΑιιιΑΑο
Η Δ|ΑΦΟΡΑ =- πΑΕντΑιοΕ ιιΑιΑοΕ τον Στοκ ΑΜΕΑ
”Ψ;,;ἱῖῦ Ύ
¦ .ἴΡ¦`
· 0 Κομεοουνἑζο8 θέλει
600.000 τον χρονο.
400.000 δίνει ο ΔιιιέΦσλο8
ιισι ιι υποθεσπ δυσκολεύει
Π οι Ρουμάνοι στελνουν
στον Τουμπο τον γιο
του Γκεοργκι Χοτζι¦ ιονι5
οι Αοιοι ιιον ο ΕτΡΑιΑΑτΕοΝι Ειπε το «πιο» .;ῖῇΒΠἙΜ ΤΟΝ ΜΜΜ ΗΜ
ιιΑ πι ιιΕτΑιιΑοιι τον ιιιΒιΑιιιΑιι ποπ πΑο  . Η" ΜΜΜ
Ει·Δντο  Η  Μπλα
τοπ ΕΠΕΛΕΞΕ  ολκοΦΤΗΣ
 · Το «οχι» οπο την |ιολιο κοι π στροφπ στον ελληνικο ογορο
Ϊ" ' Τον ειχε δει στο Ειστε του κυπέλλου κοι του πρωτοθλπμοτοε
ολλο κοι σε βιντεο τι8 τελευτσίε5 εβδομοδε5
' Τετορτπ ο Πεμπτπ «κλειδώνει» το Με'
›ΠοροσκπνιοοπὁΠΑ0. ' τ ' Το ΙΟ προγμστο που πρέπει νο ξερετε γιο τον 24χρονο μπολ
' ΑΕκ;πΑοκ; ._ η
ο. ἱ'ἔζ'κἑἔἔ < ο ι _ ο]_ΕιΩ.ο.Ξ!Η!ιΜΩοΕ.ΜωΔΖΜ[©ω;οἱ.ΑΜεω