Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντή; (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
Ε¦Σ¦ΤΙ.Δ.
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Λίγες νεφώσεις μέ πρόσκαιρους όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα
ήπειρώτικα.Ἀνεμοι μεταβλητοί 3 μέ 5 καί το·
πικα στό Αἰγαίο 6 μπώφόρ. Θε ρμοκρασία στα
ίδια έπίπεδα. ΣτήνΆθηνα έως 31β.
Δευτέρα 6 Ίουνίου 2016
'|λαρίωνος όσίου τού νέου,
ήγουμένου τής μονής τῶν Δαλματων.
Σελήνη 2 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 808'- Δύσις 8.46'
Ἀριθμ. Φύλ. 40400 |Τιμή 1,50
Ἀμερικής 9, τ.κ. 10872, Ἀθήναι,
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ιο 822088ι, Με: 2ιο 824807ι
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 Οι 70870 - 210 8227870
"Ετος ί2θον
Άκρως αρνητικό
ἑπιχειρηματικό κλίμα
Δέν χρειαζονται δείκτες καί μετρήσεις για να
διαπιστωθεί ὅτι τό έπιχειρηματικό κλίμα στήν χώρα μας παραμένει ακρως αρνητικό. Τό πλαίσιο πού
έχει θεσπίσειή Κυβέρνησις τού Σύριζα αποβαίνει
έκ των πραγματων είς βαρος τής ἰδιωτικής πρωτοβουλίας. Άλλα καί οἱ έκδηλα αντι-επιχειρη ματικές
θέσεις τού Σύριζα, καθε αλλο παρα εύνοούν τήν
διενέργεια έπενδύσεων.
Τό Φορολογικό καθεστώς είναι απαγορευτικό.
Κανένας έπενδυτής δέν αναλαμβανει τόν κίνδυνο να
βαλει τα χρήματα του στήν°Ελλαδα, ὅταν γνωρίζει
ὅτι έπί των κερδών του θα Φορολογηθεῖ μέ συντελεστή 29% καί ὅτι πρίν Φθασει σέ κέρδη θα έχει έπιβαρυνθεῖ για καθε συναλλαγή μέ ΦΠΑ 24%. Εἶναι βέβαιο ὅτι θα προτιμήσει να έπενδύσει σέ αλλα κρατη,
ὅπου οί συντελεστές Φορολογίας είναι περίπου στό
1|3 τών έλληνικών.
Άλλα καί έγχώριες έπιχειρήσεις μετακομίζουν σέ
γειτονικές χώρες, είτε για λόγους Φο ρολογικούς, είτε
λόγω τού θεσμικού πλαισίου. ΠρόσΦατα μίλησε στήν
τηλεόραση Βοστόκ μικρής βιομηχανίας πού ἀναγκασθηκενα τήν μεταΦέρει στήν Βουλγαρία.Ό ανθρωπος έλεγε ὅτι «έδώ, τουλαχιστον εἶμαι νόμιμος». 'Ενώ
στήν°Βλλαδα, αν τηρούσε απολύτως τήν νομιμότητα,
θα ήταν αδύνατον να έπιβιώσει έπιχειρηματικα.
Τα ίδια ίοχύουν καί για τα έργασιακα. Παρα τίς
σχετικές Μίνωας, ή ἐργαπκίι νομοθεσία Μαλονθεῖναλειτουρ·γεῖ αποτρεπτιιώγιατήν πρόσληψη προσωπικού. "Οχι τόσο λόγω των ΜΜΜ, οί όποῖες
έχουν μειωθεί σημαντικό, ὅσο λόγω τών δεσμεύσεων
πού αναλαμβανει ό έρ·γοδότης τήν στιγμή πού προσλαμβανειπροσωπικό. 'Ενόσω αύτές δέν περιορίζονται,
δέν πρόκειται να δημιουργούνται θέσεις ἐργασίας.
Μέ τήν νοοτροπία πού κυριαρχεί στήν χώρα μας,
είναι αδύνατον να αλλαξει ριζικα τό έρ·γασιακό πλαίσιο, ώστε να καταστεί πιό εύνοίκό για τήν πρόσληψη έργαζομένων. Ό έργοδότης θεωρείται παντοτε ό
«κακόρ› καί ό έργαζόμενος ό «καλός». Άν μία έπιχείριησις αναγκασθεί να προβεί σέ απολύσεις, όλα
κληρο τό σύστημα -μέ πρώτα τα μέσα ένημερώσεως- στρέΦεται έναντίον τών έργοδοτών, οἱ όποῖοι
διασύρονται βαναυσα.
Στήν°Ελλαδα έπικρατεῖ ή αντίληψις ὅτι οί έπιχειρήσεις δεν κλείνουν ποτέ. 'Ενώ στήν πραγματικότητα
οἱ έπιχειρήσεις ή καί όλόκληροι έπιχειρηματικοί
κλαδοι έχουν Μπεραομένο κύκλο ζωής. Καποιοι κλαδοι έκ τών πραγματων έπαυσαν να ύπαρχουν."0μως οί
έπιχειρήσεις πού δραστηριοποιούντο σέ αὐτούς, αντιμετώπισαν απίστευτες δυσκολίες μέχρι να κλείσουν.
Καί έλαχιστες μπόρεσαν να κλείσουν όμαλα.
Αύτό έχει τεραστια σημασία, αφού στίς προϋποθέσεις για να διενεργηθούν έπενδύσεις είναι καί ή
εύκολία μέ τήν όποία μπορεί να κλείσει μία έπιχείρησις. Ούδείς πρόκειται να έπενδύσει σέ μία χώρα,
αν γνωρίζει ὅτι ή απεμπλοκή του θα είναι δύσκολη.
Καί ΜΜΜ, ή απεμπλοκή είναι όχι απλώς δύσκολη, αλλα σχεδόν αδύνατη. Γεγονός πού καθιστά
ακόμη πιό αρνητικό τό έπιχειρηματικό κλίμα.
Άν αύτα δέν αλλαξουν, ούτε έπενδύσεις, ούτε αναπτυξις, ούτε θέσεις έργασίας θα έλθουν. Άλλα στόν
Άπέτυχε
ή μετεγκαταστασις
Μόλις 1.700 αλλοδαποί έχουν μεταφερθεί στην Εύρώπη
ΣΤΑ ΤΕΛΗ τού περασμένου καλοκαιριού, ή Εύρωπαῖκη“Ενωσις
φανηκε έπιτέλους να αφυπνίζεται
σχετικώς μέ τό μείζον ζητη μα τού
μεταναστευτικού καί να σχεδιάζει
τρόπους διαχειρίσεως τής κρίσεως. Μέ δύο αποφασεις τού Εὐρωπαϊκού Συμβουλίου τού Σεπτεμβρίου, θεσπίσθηκε τό πρόγραμμα
έπείγουσας μετεγκαταστασεως.
Τα κρατη-μέλη δεσμεύθηκαν για
την μετεγκατασταση 160.000
αλλοδαπών κυρίως από τήνῦΙταλία
καί την Έλλαδα έως τόν Σεπτέμβριο τού 2017. <Η αἰτιολογικη βασις τού σχεδίου αύτού ήταν ή έλαφρυνσις τής πιέσεως πού δέχονται
οἱ δύο αύτές χώρες, ή κατανομή
τών βαρών μεταξύ τών κρατώνμελών τής ΕΕ καί ή δημιουργία
ασφαλούς τρόπου προσβασεως
τών μεταναστών σέ διαφορα σημεία ανα την Εύρώπη.
<Η αποτυχία τού φιλόδοξου
αύτού σχεδίου ύπήρξε παταγώδης.
Τούς ὁκτώ μήνες έφαρμογής του
στα χαρτια, μόλις 1.700 ανθρωποι
μετεγκατεσταθησαν στην πραξη,
παρ' όλο πού τα κρατη δεσμεύονται νομικα -καί όχι έθελιοντικα- να
δεχθούν τόν αριθμό πού τούς αναλογεί στό έδαφός τους.
'Ήδη από τίς 27 'Οκτωβρίου
2015 ή <<<Εστία» έπεσημαινε ότι
«στα έπιτεύγματα τής Κυβερνησεώς μας θα πρέπει να προστεθεί
καί τό ότι 50.000 μεταναστες
έγκλώβίζονται στην<Ελλαδα» καί
προσέθετε: «Εἶναι προφανές ότι
τα “χειρότερα" δέν απεφεύχθησαν όπως θέλει να ύποστηρίζει ή
Κυβέρνησις».
Σημερα, 52.000 πρόσφυγες καί
μεταναστες παραμένουν έγκλωβισμένοι στην χώρα μας, μέ τίς
έστίες έντασεως στούς καταυλισμούς καί τα Ποτ 8Ροί8 να πολλαπλασιαζονται μέ ανησυχητική ταχύτητα. ῦΕμβλη ματικό παραδειγμα
είναι τό πρώην αεροδρόμιο τού
°Ελληνικού, όπου φιλοξενούνται
σέ αθλιες συνθήκες περισσότεροι
από 3.000 αλλοδαποί, μέ τίς κατηγορίες για τέλεση ποινικών αδικηματων να βλέπουν σχεδόν καθη μερινώς τό φώς τής δημοσιότητος.
Την ίδια στιγμη, ούδεμία συνέπεια ύφίστανται οἱ χώρες πού παραβιαζουν καταφωρα την συμφώνία μετεγκαταστασεως την ὁποία
οἱ ίδιες ύπέγραψαν. Οἱ “Ελληνες
πολίτες παρατηρούν τα τελευταία
έξι χρόνια την Κομμισσιόν να
είναι αύστηρη έναντι τών διαδοχικών κυβερνήσων τής χώρας μας
για την τήρηση όλων τών συμφώνηθέντων στα μνημόνια. Παραλληλώς, παρατηρούν την προσφυγική κρίση να συντη ρείται, λόγω τής
αδυναμίας τής Κομμισσιόν να έπιβαλει στα ύπόλιοιπα κρατη-μέλη
την τήρηση τών συμφωνηθέντων
για την μετεγκατασταση. Οἱ Βρυξέλλες πρέπει να τό λαβουν πολύ
σοβαρα ύπ' όψιν τους αὐτό.
Τό Μέγαρο
τού λαού
Γραφει ὁ Στράτης Ε. Στρατήγης* _
ότι στό κρατικό πλέον Μέγα
ρο Μουσικής Ἀθηνῶν καί στό ίδιαίτερα πετυχη
μένο μή μουσικό θεσμό του, τό ,
έχει αναμειχθεί καί ό κ. κ. Δουζίνας, βουλευτής
Λ' Πειραια του ΣΥΡ|ΖΛ."Εχει αναλάβει, μέ τήν
συνδρομή τού <<μέντορα» του κ. Τσίπρα, καθ.
, τήν διοργανωση τῶν έκδηλὡσεων
ενός νέου κύκλου όμιλιῶν μέ τίτλο «Θεωρία στό
Μέγαρο» (φιλοσοφία, κριτική, ἱστορία).
Για τούς μή γνωρίζοντες, στό Πανεπιστήμιο
του Λονδίνου ίδρύθηκε τό 2004 από τόν
τό ένα ίδιαίτερα
προοδευτικό κολλέγιο, μέ έμφαση σέ νεομαρξιστικές σπουδές. Είναι αύτός πού είχε πεί, παρουσία του κ. Τσίπρα σέ συνέδριο στό Ζαγκρεμπ τό 2018, ότι όσοι δέν είμαστε ΣΥΡ|ΖΑ
πρέπει να παμε ανεπιστρεπτί σέ γκουλαγκ!
Σημειωτέον ότι όταν ίδρύθη κε ό
αντέδρασε μέ ένα καυστικό αρθρο «Τί έχουν
ποτέ κανει οί διανοούμενοι για τόν κόσμο;»,
ασκὡντας κριτική στήν αοχετοσύνη καί τόν έλιτισμό συγχρόνων διανοουμένων πού αοχολούνται μέ τα κοινα.
Ἀπό έκεί προέρχεται καί ή παρ° ήμίν αγγλοσπουδαγμένη ακροαριστερή ίντελιγκέντσια.
Μέχρι πρόσφατα τό διεύθυνε ό ίδιος, μέ διαδοχό του σήμερα τόν κ. Δουζίνα. Στό φετινό
μαλιστα θερινό πρόγραμμα θα μιλήσει ό κ.
Δουζίνας μέ θέμα <<Ἡ Ἀριστερα στήν Εξουσία»
Συνέχεια στήν σελ. 8
Άδρανεια
έναντι
προκλή σεων
ῦΕπιμόνως ὁ Άλβανός πρωθυπουργός θέτει θέμα Τσαμηδων
καί απειλεί την<Ελλαδα. Την ίδια
στιγμη αρχίζουν στην Ἀγία Σοφία οἱ αναγνώσεις τού κορανίου,
πρώτο βήμα για την μετατροπη
της σέ τζαμί.
°Η «°Εστία» θέτει έξ ίσου έπιμόνως τα ζητήματα αύτα καί καλεί την ἑλληνικὴ Κυβέρνηση να
αντιδρασει καί να ύποστη ρίξει
τόσο την έθνική κυριαρχία όσο
καί την πολιτιστική κλη ρονομια
μας. “Ομως ή έπίσημος στασις
τών Άθηνών χαρακτηρίζεται από
αδρανεια. 'Η ὁποία μας ὁδηγεί
σέ νέες ύποχωρησεις. Κατι πού
πρέπει καποτε να σταματησει.
Διότι ή αδρανεια έκλαμβανεται
ώς αδυναμία, οἱ γείτονες αποθρασύνονται καί οἱ προκλήσεις κλι
Ζ ΖεΜνιΞ
Ζ ΜΒΜ
Ο Τά πρῶτα εύρωπαικά νομικά
γραφεία ανοίγουν στήν Τεχεράνη,
γεγονό; πού θεωρείται σοβαρή
ένδειξι; τού ότι τό 7ράν αρχίζει νά
ανοίγει παράθυρα πρό; τήν διεθνή
οίκονομία Ήδη ὁ γερμανικό; οίκο;
ΟΜ$ παρέχει τού; τελευταίου;
μήνε; νομικέ; ύπηρεσίε; σέ έπίδοξου; έπενδυτέ; ένω τί; τελευταίε;
ήμέρε; ακολούθησε καί ό έλβετικό;
Ρ)!ίΙ10Ι1 & Ρετετ. Η ναι τά πρῶτα
εύρωπαϊκά δικηγορικά γραφεία
πού δραστηριοποιούνται στό
7ράν μετά τήν ίσλαμική έπανάσταση τού Ι 979.
ο Ἡ αστυνομία τή; έπαρχία;
|`|ορθάμπριαΙ στήν βορειοανατολική Ἀγγλία παραμένει στό έπίκεντρο έρωτικῶν σκανδάλων τά
ὁποία τελούν ὑπό διερεύνηση. Νέο
αλλά ένδεχομένω; καί κρατητήρια
τού αστυνομικού μεγάρου είχαν
χρησιμοποιηθεί γιά έρωτικέ; συναντήσει; ανωτέρων αξιωματικών
μέ ύφιστάμενέ; του;. Πλέον έχει
αρθεί τό δικαίωμα ανωνυμία; των
έμπλεκομένων. Άλλωστε Τα.. μαυρισμένα μάτια κάποιων από
αύτού; πού συνεπλάκησαν «για
τά μάτια» των ωραίων συναδέλφων του;Ι τού; αποκαλύπτουν.
ο Οί «μεγάλοι» μα;... βάζουν τά
γυαλιά! Τό ρεκόρ Γκίννε; τού πιό
ήλικιωμένου αποφοίτου πανεπιστημίου κατέρριψε ένα; 7άπωνΙ
λαμβάνοντα; τό πτυχίο του σέ
ήλικία 96 ἐτῶν! Ό Σιγκέμι Χιράτα
έλαβε πτυχίο κεραμική; καί έλπίζει τωρα νά πάρει καί αλλο πτυχίο! Ἀπό τήν αλλη ή Γιοχάννα
Κουάα; απετόλμησε πτωση μέ
αλεξίπτωτο στήν Γερμανία, πού
τή; προσεφέρθη ω; δωρο γιά τά
90ά τή; γενέθλια. Μάλιστα αφιέρωσε τό αλμα τη;Ι γιά τό ὁποίο
κερδίζει καί αὐτή τό ί'κίννε;Ι στήν
Σύριζα δέν Φαίνεται να  μακωνονται: στοιχείο πού απεκάλυψαν οί ανα- Βασίλισσα Ἐλισάβετ, πού έπίση;
(Λεπτομερειεε σελ· 3) κριτέ; είναι ότι όχι μόνον γραφεία είναι 90 ἐτῶν.
τα εργασιακό ν ο ν
στο επικεντρο Μαθημα Ιστορίας
Άνοιξε ό φάκελος τής
αξιολογήσεως τού Σετττεμβρίου μέ φημολογία
για κατάργηση Τθου καί
Μου μισθού. ΣΕΛ.2
'Η ύποθσλασοισ
πόλις τής Ζακύνθου
Σπανιος γεωλογικός
σχηματισμός 5 έκστ.
έτῶν είναι ἡ βυθισμένη
πολιτεία στήν περιοχή
τής Ζακύνθου. ΣΕΛ. 4
Πῶς «μετακόμισε»
τό Λούβρο
Ἡ έντυπωσισκή έπιχείρησις τού Μουσείου τού
Λούβρου για τήν μεταφορα τῶν έργων τέχνης
ὑπό τήν απειλή τῶν
πλημμυρών. ΣΕΛ. 5
θ 7ίίί0 70111
'Ενα πρωί τού έτου; τού 2516
μπαίνει ό καθηγητή; τή; ό|στορία;
στήν τάξη καί αρχίζει νά διδάσκει
τό μάθημα τῆς Μέρα;
«Σήμερα θά σά; μιλήσω γιά τα
δυό μεγάλα γεγονότα πού διαμόρφωσαν τήν έξέλιξη τή; Εύρώπη;
καί τα όποῖα ξεκίνησαν από τήν
'Βλάδα. Τό πρῶτο γεγονό; ήταν
ή έξαγωγή Τα δημαρατίατ τον
γεννήθηκε στή χώρα μα;, κατω
από τή σκιά τή; Ἀκρόπολη;, όπου
κυματίζει ή σημαία μέ τα είκοσι
όκτώ αστρα τών κρατών τή;
Εύρωπαϊκή;'Ενωση;.'Οπω; θά έχετε ακούσει, τόν καιρό πού ό Περικλή; θέσπιζε τήν δημοκρατία καί
έκτιζε τόν Παρθενώνα, οί Εὐρωπαῖοι ζούσαν μαζί μέ τού; πιθήκου;, έτρωγαν ώμά κρέατα καί μιλούσαν μέ άναρθρε; κραυγέ;. Μαζί
μέ τήν δημοκρατία δώσαμε στήν
Εύρώπη καί τα φώτα τού πολιτι
σμού καί έτσι σιγά-σιγά κατῷηκαν
οί Εύρωπαῖοι από τα δέντρα, έμαθαν να γράφουν καί να διαβάζουν
καί αρχισαν νά μαγειρεύουν τό κρέα;. Ἀκ6μη καί σήμερα όμω; δὲν ξεχνούν τή γεύση τού ώμού βοδινού
καί συνεχίζουν να τό τρώνε καί ώμό
όπω; οί πρόγονοί του; Αύτό στή
γλώσσα τών συνταγών μαγειρική;
τό αποκαλούν "ταρτάρ“».
«Κύριε, κύριε, δηλαδή αν δέν
είχε δώσει ή 'Ελλάδα τή δημοκρατία στήν Εύρώπη, οί Γερμανοί
καί οί 'Ολλανδοί θα ζούσαν ακόμη
μαζί μέ τού; πιθήκου; καί δέν θα
κυμάτιζε στήν Άκρόπολη ή σημαία του;», διακόπτει τόν καθηγητή ένα; μαθηΤἡ9 από τό
πρώτο θρανίο.
«Χωρί; αμφιβολία.»
«Κύριε, κύριε, πόσο μά; πλήρωσε ή Εύρώπη γιά τα φώτα τού
πολιτισμού καί τήν δημοκρατία
πού τή; δώσαμε», ρωτάει ένα;
δεύτερο; μαθητή;
«Δέν πληρώνονται όλα μέ χρήματα. Μά; είναι αρκετή ή δόξα.
Με, πάμε τώρα στό δεύτερο με
γάλο γεγονό; πού καί αὐτό ήταν
αγνωστο στόν κόσμον όλο καί
γεννήθηκε σέ τούτα τά χώματα
πού πατάμε. Συνέβη πρίν πεντακόσια χρόνια. 'Ηταν Μάιο; μήνα;
τού 2016 όταν είδε τό φώ; τό
°Υπερμνημόνιο! Μέχρι τότε τά
Μνημόνια πού ύπήρχαν ήταν
πρόχειρα συμφωνία τό πολύ πέντε έτών πού ύπέγραφαν μέ τί;
Βρυξέλλε; χώρε; σάν τήν '|ρλανδία.
Τέτοιε; συμφωνία είχε ύπογράψει
καί ή 'Βλάδα καί δέν είχε βγεί ποτέ από αύτέ;. Τόν Μάιο τού 2016
όμω; έγινε ή μεγάλη αλλαγή. Γεννήθηκε τό °Υπερμνημόνιο“.»
«Κύριε, κύριε, γιατί είναι σπου
δαίο τό Ύπερμνημόνιο;», ρωτάει
ένα; τρίτο; απαιτώ.
«Διότι είναι μακρά; διαρκεία;.
Κάτι αντίστοιχο μέ τά γάλατα.
Άλλα λήγουν σέ δυό-τρεῖ; ήμέρε;
καί άλλα είναι μακρά; διαρκεία;.»
«Κύριε, κύριε, πόσο μακρά;
διαρκεία; είναι τό 'Υπερμνημόνιο;»
«'Ενενήνα έννέα χρόνων. Τέτοιο
'Υπερμνημόνιο δέν ξανάγινε πουθενά. Μόνο στήν 'Βλάδα. Καί σήμερα
γιορτάζουμε τήν πεντακόσιοστή
έιτέτειό τουρ λέει ό καθηγητή;
«Έκανε καί τό °Υπερμνημόνιο
έξαγωγή στήν Εύρώπη ή 'Βλάδα;»
«Όχι, αὐτό τό έκανε εἰσαγωγή
στήν 'Βλάδα ή Εύρώπη» καταλήγει ὁ καθηγητή;
ΑΛΞΑ ΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑ ΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τό δικαίωμα
στό λαθος
Γραφει ὁ ΝαπολέωνΛιναρδᾶτος*
όργανο ανακοίνωσε τήν είδηση
μέ τόν δέοντα ένθουσιασμό: <<Φρένο στήν ρητορική μίσους από Κομμισσιόν καί
έγραφε ό τίτλος τής <<Λύγής». 'Η χαρα τής
<<Λύγής» ήταν αναμενόμενη μιας καί ή έπέκταση τής κρατικής έξουσίας στό τί έπιτρέπεται να
λέει καί να σκέφτεται ό πολίτης αποτελεί τό τελευταίο καί κορυφαίο αναχωμα προσωπικής
έλευθερίας πού θέλει να καταργήσει ό καθε
κρατιστής.
'Ἀν αναγνωρίζεις στό κρατος τήν ἐξουσία καί
τήν ίκανότητα να καθορίζει τήν σκέψη καί τόν
λόγο σου, τότε όλα τ° αλλα ζητήματα ατομικής
έλευ θερίας μετατρέπονται σέ ύποση μειώσεις
κρατικῶν αρμοδιοτήτων.'Ἀν στό κρατος αναγνωρίζεταιαύτή ή ύψιστη τεχνογνωσία, τότε τό πῶς
διαπαιδαγωγούνται τα παιδια σου είναι προφανῶς αρμοδιότητα τού κράτους - μέ τόν γονέα
ως απλό διεκπεραιωτή τής κρατικής πολιτικής.
Ἀσφαλῶς καί τό κρατος γνωρίζει πόσα πρέπει να
κερδίζεις καί πόσα πρέπει να σού μένουν. )Εξυπακούεται ότι θα μπορεί να ρυθμίζει καί να κρατικοποιεί τήν καθημερινότητα τού πολίτη, χωρίς
καμμία αναστολή καί μέ πολύ παθος. 'Η αποδοχή
τής λογοκρισίας σηματοδοτεί μια χωρίς όρια
κρατική ἐξουσία. Είναι ή αρχή πού παγιὡνει τίς
κρατικές καταχρήσεις τού χθές καί νομιμοποιεί
τα πολιτικα έγκλή ματα τού αύριο.
Συνέχεια στήν σελ. 3
Ἡ °Ερτία|καθε πρωί
στην πορτα σας
Με ένα τηλεφώνημα στα
213 017 0670, 210 322 7670
Με καθε ἑτὴσια σιινδοομὴ, δωρεαν όλες
οἱ ποιισαοοές πού κυκλοφορούν με την ΕΣΤΙΑ