Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Πλήρης σύνταξη πριν από τα 62
Newspaper website WebsiteRecognized text:
«ΝΥΝ» 0
ΜΝΉΜΗ ΜΗ
τι: έ
· ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ῇΒμέΕἩ 
ι Ψ_  /ΕΨ '“ιΝιιιιιογι" . ' π
_> Ξ Μιιικιιιι 
Τ μ .  ΑΠΟ ΤΑ ΜΝΚ
ιι ο Μαι @ΜΜΜ οι ίσταται
αναίτια ποαιαιΡΜΜ ανοσία
Ι ΣΤΟΥΣ 4 ΜΠΕΣ ΤΩΝ
32 ΕοΝικΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑ|ΖΕ|
ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝ|Α
ΙΟ ΜγΣτικΑ Γ|Α “ΕΞΟΔΟ" ΜΕ Λ||'ΟΤΕΡΛ ΑΠΟ 4Ο ΧΡΟΝ|Α ΕΡΓΑΣ|ΑΣ
ΠΠήριι8 σύνταξη
πριν από τα 6
ΑΝΑΛΥΤ|κΟ| ΠιΝΑκΕΣ
με τα νέα όρια ηλικίας σε |ΚΑ,
Δημόσιο, ΔΕΚΟ, τραι·ιεζες
ΣΤΟ Ε|Δ||(Π ΕΝΘΕΤΟ Η'
ΑΣΦΑΛ|ΣΗ &ΣΥΝ'|'ΑΞΕ|Σ / ` ` ί
Ο' ΣΥΝΤΑΞ|ΜΕΣ
Α|'|0Δ0ΧΕΣ
και η μείωση Που
γλιτώνουν όσοι
συνταξιοδοταθουν
έως και το 2018
500.000
ΕΡΓλΖ0ΜΕΝ0|
μπορουν να
αξιοΓιοιήσουν
«Παραθυρα» του
νέου ασφαλιστικού
κγΒΕΡΝΗιικοΣ Ηλιακοί ΠΑ ΕΣ0ΔΑ. ΕΡΓΑΣ|ΛκΑ ΚΜ... ΜΑΜ"
Ξ[ΞΛ[]Δ[ΞΞ (3-7
- ΔοιαοεικοΣτο Μ@ΥΣΕΠ©- ι .. “  Ο
κιοο“ο πιο ΜΜΜ ΕλΕν@ίΞΡΜΣ _
. ι π
'μ ι ' 
. . τ"^'". 
 _ 7 έ;
“Σκῆηροί"
της νύχτας και
αστυνομικοί
σε κυκΠωμα
εμπορίας όαῆων
·  'Π©
ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ Η Δ|ΑΔ||(ΛΣ|Λ Λ|Τ|·|ΣΕΩΝ ΠΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚ|'|Λ|ΔΕΥΤ||(0ΥΣ
ΣΕΛ|ΔΑ
Δευτέρα 6 |ουνίου 2016 - Αριθμος φυλλου 1.90] - Τιμή 1,30 € - νννννν.ε|αΠ|πι·σ5τνμσ5.ετ
[ΕΝΤΔΞΠ=Π [ΠΕΠ ΜΟΣΧΑ,
Β©ΨΛΠ'ΜΡΠΔ¦ ΑΝῖΠ©Χ[ΞΠῶ
"ΠΟΛΕΜΟΣ"
|'|ΑΤΡ|ΑΡΧΕ|ΩΝ
ΜΕ ΦΟΝΤΟ Τ|·|Ν
|'|ΑΝΟΡθΟΔΟΞ|·|
ΣΥΝΟΔΟ
›  Μ, 2ο
ΘΑ ΔΠΜ3ΔΖ©ΨΝ Τ© Εἔ©ΡῶΝΠ
ῖΠ@ ΜΝΗΜ[ΞΠ© ἩἩΞ ©Ρ©@Δ©ΞΠῶΣ
|·| ΤΟΥΜΠΑ
ΜΕΤΑΤΡΕ|'|Ε|
Τ|·|Ν ΛΓ|Λ ΣΟΦ|Λ
ΣΕ ΤΖΑΜ|!
Ενώ ο ΑΗΒανός αρωθυαουργος ονοκινεί
θέμα «Τσαμηὁων»

Τελευταία νέα από την εφημερίδα