Πρωτοσέλιδο Έθνος: Το νέο δημόσιο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Βουτιες στις _ ___ Κομισιόν και ____= Ο διευθύνων
καλύτερες -  δικασΤες οι ἶΝ σύμβουλος
Παραλίες της Ξ νουν ανασα = “πω της ΕΡΤ,
ηιο ομοοΦης Ξ σε 70.000 ΜΞΜ Λ· Ταγματαονωνιας Ελληνες Που · _ χης, κανει
Της Ηηείρου, δανειστηκαν τον ηρὡΤο
της Περδι· ΜΜΜ ω Ξ σε ελβετικό αηολογισμο
κας Θε· “ φραγκο και αηανΤα
σι·ιρωΤίας  σης κριτικές
έ ο
Τι-ιΣ ΚΥ
Η Ο Ξ
Ρ|Α|(ΗΣ ΠΞ/ΠΞ/]Β
ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ιη |ΑΝΟΥΑΡ|ΟΥ 2017
, · .Μιας 
γγ” Το νεο Δημοσισ
 “ΕΑΜ με βετ Μιὰ διαδικασιεε
ΞΜΜ“ϋΜΛΡΤΥΡΛΣ
Η!" ΜΝ ΕΜ!"
Πὡ8 θα γίνουν καταργήσειε - Μωνεύσει8 οργανισμών
και υπηρεσιών ο Το νέα πλαίσιο για μετατάξει8, αΠοσΠασει8
και ταΧύρρυθμη μεϊεκΠαίδευση υΠαλλήλων
ι ιιιιι“ι:ιιιιιιιιι:ι ιι~ι=ιιιιιιιιι. ι· Η “Ψι¦:ιι“ιι ι' ιι ΜΝΗΜΗ Η ΗΜΝΗΜΗ""ΓΜ'¦ΜιιιΝιΜ Η Μ ι ΜΜΜ )) "243 ΜΝ ;' 'Ι ”~ “Γ Η' ”' Η' σαι'ιιιιιιιιιιιιιιιιιιι'ιιιιιιιιιιιιιιιι1ιιιιι·ιιιιιιιιιιιιιιιιιι=ιιιιι'ιιιιιι.ιὲιι;ιι ι
ΤΡΕ'Σ ΕΜΠ|ΣΤΟ| ΤΟΥ ΜΑΞ|Μ0γ
ΠΑΡ" ΠΠ" ΝΠ"
ΠΑ Η!" "ΡΙΠ"
ΠΜΜΗΡΠΜΕΝΒ
ΕΛΕΓΧΟ ΠΛΡΛΣΤΜ|ΚΠΝ!
 `Ξιιιιιιἶιιιιίὅἶι;ἶἶῆ
'ιιιιιιιιιιιι·ιιιιιιιΕΣιιιΕι·ιιιιιι
Η! η ιιιιιιι·ι·ιιι ιι η! ΜΜΜ <ι Η 'ιι 'κι ν ι? ι ΜΗ ιι ΜΝΗΜΗ" ιι~ιιιιιιιιιιιι=ι·ι νῖ Μη ιι. ιι ύ ι'ιι_ !ιι Ἡ ι ι ι ι Η!» κ ΜΝΗΜΗ" "ι|ιἔ"||||||Ε|¦Η|ι'!ι|||||||"||'|Ἡ'||Ξ![|"!||'||'! Η 'ι ιι"|||Ν!!ΨΠ 'ΑΜΗΝ
ἑ ηι>ιΒε Νγχτλ έ οΔιιι·ιεΣ Απο ειΔικοΥΣ
έ ΣΤΗ ΜΥι<οΝο Ξ Με ΜΑΣ.
 ιιιιΣ κι
 ιιι·ιιΣιιιΕιΣΕιΕ
 ιι ιιιιιιιιΛΣιΣ
. ιιιιο ιιιιΣ
 ιιιιιιιωιιιιιιΣ
' »σο-71
ιιιιιιιΒιιιιΖιιιιἔ ° . 
ιιιιιιιιιιι·ιιιιΣιιιιιιιιι;;-εε:·ἐ:  Η" ΜΡ" · έ
ἑιιιἶ _| γ,
 ιιιιι ιιιιιΣιι 'έ'
 »28-28
' -- α
 οκιΝεΖοΣ.τΑ «οΡι·ΑΝλ»
' ¦ ι κΑιιο...ι·ΝιιΣιοτιιΣ
ι γι·ιοΓΡΑΦΗΣ
·  :ιιιιιιΕΣ
ο. ·ιιιιι·ιιΕιιιιιι·
 που.
 ιιιιιιιιιιιιιΣ