Πρωτοσέλιδο Real News: Αιφνιδιασμός Τσίπρα με απλή αναλογική!
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ιιιιιιιιιιιιιιΠΓ
Η ΚΟΡΥΦΛ|Λ Ε"|(Υ|(ΛΟ|'|Λ|ΛΕ|Λ
|'|Λ ΤΗΝ ΕΛΛΛΛΛ
για ταν ιστορια και τον Ποῆιτισμο του ΕῆῇΠνισμου
ΣΕ 7 ΠΟΛΥΤΕΛΕ'Σ ΣΚΛΗΡΟΔΕΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ
ΑΠΟ Π: Μοτερ
νέα.
ΠΑΠΥ ΡΟΣ
Ιὲ.Χ.·Χλ.Χλ
νννννν.ιε·8|.9ι
Κέα
ιι ΑΛΗθ|ΝΗ ΕΦιιΜει>ιΔΑ 425€
Ζ 7 η Ο ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ Μ'ΛΑ
' ΣΤΗΝ «Η»
“Ν γινει“Π Ν.Δ.
Παθοε συσΠειρωσΠ8
μεταρρυθμιστικὡν δυναμέων»
· ΤΙ ΛΕΕΙ ο Πρώην Πρωθυπουρνοε για Βενιζέῆο, ΔιαμαντοΠουθου. Λοθέρδο και Μανιάτη.
· αΕ'|Ι "Ο" ΗΜΕΡΟΗ ΜΑΣ Π ΧΑ. μΠΠκε φυΛακή. εΠί των
ημερών του5 αΠοΦυΛακἱστιικε ο Ρουπακια8!».
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠ0ΥΛΟΣ
 “Η κυβέρνΠσΠ θα ειναι
για καιρο εδώ. Κρασιοι
αῆθοι θα αναχωρουν
Προε φοροῆογικου5
Παραδεισου5 για
να τακτοποιΠσουν
τι5 υΠοθέσει5 του5»
9 ΣΕΛ. Με
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕ|ΡΑ|ΩΣ
ΗΜΜστηνΜ
Η νέα
αιιτἱ-5ττο$
συνΠθεια
ΚΥΡΙΛ|(Η
Μαριε
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 394
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΚΔΟΣΗ
ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ | ΑΠΛΗ
2 €
Αιφνι6ιασμοέ Τσίπρα
με αΠΛΠ αναῇογικιὶ!
Ϊ ΣΤΟ ΝΕΜΟ θέσεων για το
Συνέδριο του ΣΥΡ|ΖΑ, Που
αΠοκαῆυΠτει Π “θα αναφέρεται
ρΠτα οτι οτοχοε του κυβερνώντοε
κομματο5 ειναι Π καθιέρωση
ιΠ5 αΠῆΠ5 αναῆογικΠ5. υΠέρ
τΠ5 οΠοιο5 ταοοεται ανοικτα
και ο Προεδροε τΠε ΒουῆΠ5,
Νικοε ΒουτοΠ5
ΒΕ"ΑΖΟΥΗ και το ενὁεχομενο
να Προτεινουν εκῆογΠ του Προέδρου τΠ5 ΔΠμοκρατΙα5 αΠευθειαε
αΠο τον ῆαο, στο Πῆαιοιο τΠ5
ουνταγματικΠ5 αναθεωρΠοΠ5
γΠοοΕΣΝ Που το Παει
ΜΑΡΤιΝΝ Μ Κωνσταντινο8 Ο
.οι ' με τιε τεθευταιε5
Ο Παρεμβασέι5 του ;`
ὅ ΣΕΛ.28
γ 8'
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΜΒ^ΣΜιΜ ,. "Μο ΛΠ0ΗΛΕ|ΣΤ|κΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
3 ΕΚΛΤ. ΛΟΛΛΒ'ΩΝ τον ΖιΝεΝτιΝ ΖιΝιΔΝ
ΣΤΟΝ ΛΟΓΛΡ|ΛΣΜΟ ΤΗΣΞ|ΖΛΣ ΣΤΟΝ ΒΑΝΔΗ ΑΜΑ
9 ΣΕΛ. 508]
ΝΕΟ ΠΟΡΙΣΜΑ-ΦΠΤΙΑ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ:  ο
Παρα» με τΠν Περιουσία του Ερυθρού Σταυρου.
Ζωα 3¦ὁ εκατ. ευρώ μόνο αΠο τΠν ΠὡῆΠαΠ
τέσσαρων αιανΠτων . Σω 42-43
“Το Ποδοσφαιρο  ω
ειναι το ῇεξικο έ/
"Ο αβέρτα». ι “
 κιΝιιΝΑἐ
ΜΗΝΩΝ Η Ο
ιγιξ|ιἐ“το¦ῖι 
ΕΛῆΠνικο
τΠ5 Ζωα»
Θ . ο