Πρωτοσέλιδο Αυγή: Ο μίτος της οικονομίας
Newspaper website WebsiteRecognized text:
(@3 .
Η ΑΥΓΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1952 · Β' ΠΕΡΙΟΔΟΣ · ΑΕ ΦΥΛΛΟΥ 12602
ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ΤΙΜΗ: 3 €
ΝΙΚΟΣ ΦΙΛΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ;
Λιγότερε$ εξετασει5,
ιιερισσότεροε χρόνοε
ῦῦ για μαθήματα
Το σχεδιο για το
Γυμνασιο τη νέα
σχολική Χρονια
· 10711
Μπορούμε πλέον να Μπήκαν οι βόσεις για
ο σκεδιόσουμε σε ευρύ ορίζοντα επανεκκίνηση της οικονομίας με
ε Επανεξετόζουμε τον νόμο τρόπο βιώσιμο Αναπτύσσουμε
'  για τη διοίκηση των τραπεζών εργαλεία για διεύρυνση της
·! - Πρέπει να εφεύρουμε φορολογικής βασης, ώστε σταδιακό
' γ τ . ω εξαρχής τους θεσμούς, με τρόπο να μειώσουμε τους φόρους με
” ῦ που να υπηρετούν τους τρόπο ασφαλή και δίκαιο Με το
εργαζόμενους και να Μεσοπρόθεσμο προκωρόμε στη
δημιουργούν τις βόσεις για δύσκολη σύζευξη της
βιώσιμη, δίκαιη και δημοσιονομικής ισορροπίας
αλληλέγγυα κοινωνία με την κοινωνικό δίκαιη
Πα το συνέδριο ανόκαμψη
ΕΚΕΒΙ, ΟῇΠΟ ΜΒΜ ΣΥΡΙΖΑ Κυβέρνηση με Η φορολογική πρόταση
η ΦΠ" ένα' "Μμ@° κορμό της Αριστερός της Ν.Δ. είναι ο ορισμός
Ρ - χωρίς αριστερό κόμμα του οικονομικού
στο ΜΜΜ) 52 53 δεν γίνεται λαωσΡού · 12,13.15
. ἐθχ
Εδώ ακόμη και τοϋ·
 Κι όμω8,
 Βοηθούν στην
χ η
τα ήσυήούδια   κ“τ““0“έμ“““
.7 μ
· ε σε'  ΜΒ τωχειαε
Δεν “ΜΜΜ-ε στενοχωριιθιικα κ Φ
επενδυτεε με κρακτιι ι _ “4
το χαμηήό εργατικό
κόστοσ · 19 | ,Ε ο ω
Αντιπολιτευση ν 5, Μ η
Ρ ΜΑΝ€ΙΑΕ οῇ° Μοτό· ΚΟμμενΟἶ ΕΦΔ
ΤΙΜΕ8 ι και ραμμενοε _ .
Γιατί οι Γερμανοί Μ  ΜΑΜ]  . · στο μέτρο  Η εΠ'ΟτρΟΦῇ  Μ  “Μ
ισούν τον Ν Ο κι ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΜΦαΝΗΣα 
μ φ γ ·Μ5 λέει ότιοαρκπγός της Ν.ἔΏἴτ:ρ:ἄἔἔΏἙΒ   
ο · σ ι ει δ ί ε ί
ΜΙΣ'ἑὲμἱῖΞςἶἶιἔΐΞΐἐἔἄἔἘἔ“ὶόῖἑ8ἔ εΟΥΟὁΟτων  ων6Μωων
δω' ό οι ι 
π "0"°Ε =8ΞΞτἙντηςἔπἶΙτ:ΐίἔἔπςἔ=ἄῖζἘἙ '" · 'ή'
δρομο. μια και τον ακολουθούν πιστό στον αντι λ ο λό ίζ
ἔΞρἔἔ;ἶο.ἶἔωἔἔἔἙἔἔἔἔΞἔἔἑἘἩΣ ΝΔ. Από το Μετα 
Μ Π Μ «Πρώτο θέμα» είναι σιτιστής χόνων. ενώ όλοι ξέ- Μ Μ ἐ
Μ ΜΜΜ' ρουμε ότι είναι εφημερίδα · ευρει· πιειΚετ. Μ_° ΜΜΜ 7 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2 - · 'τη

Τελευταία νέα από την εφημερίδα