Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ασφυκτικό πρέσινγκ στους δανειολήπτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
[ΜΜΜ ῖΤῶΜῶΤΤῶ
ΣΤΗΝ] ΣΚΟΠΟ
ΝΕΛ
Το ν Τ 20ς ΚΥΚΛΟΣ
6 ΝΕΑ ΑΜΚ/ΝΟΦΟΡΗΤΑ
ΕΠΕ|ΣΟΔ|Α ΣΤΑ ΕΛΛΗΝ||(Α
|'|Λ|Δ||(|·|
ΧΡΥΣΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
'ΤΕΡ|ΟΔ|ΝΟ
ΝΑ' ΣΤΗΝ
ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΝ
Ο ΜΣ@ΖΟΖΡ@Σ ΠΣΕΠ
ΣΑΣ ΜΜΟ
©ΠΜΤΤΨ@Μ @έ
2 Ε|Σ|Τ|·|Ρ|Α
ΣΤΗΝ Τ|Μ|·| ΤΟΥ" -·`
ΣΟ 7
ΜΝΗΜΗΣ 5 Τ©ΜΜΤ©Υ 2©Τ Ο
Μ.·Ι·ΜεωΞ·γρο5.π
Ο Ο Με ΚΜ@Τ@κἙ
ΣΠΑΝ|ΕΣ ΚΑ| ΑΔΗΜΟΣ|ΕΥΤΕΣ
Ε|ΤίΟΝΟ|_ΡΔΦΗΜΕΝΕΣ |ΣΤΟΡ'ΕΣ
3 Ν0ΝΑθ||(ΕΣ
ΣΤΟ" ΕΣ `
μ..."  ,
· Τ Ί ΣΤΟ' 
ΜΜ”Σ Μ
Μ @ΜΜΜ :ΒΤ Η ΗΜ 22€ «Το ΕΝΩΣΗ] Με ΗΣ ΤΠΤΞ©Σ@@Ηῇ ΣΕΤ
ΕΝΟΟΥΝΕΣ ΝΝΝΝΤΕΣ ΣΤΗ ΕΗΤΝΣΤΔΝΝ
: ω ή Ο κ
ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΣΟΚ
ΚΔ' ΣΤΟ Ε|-ΗΔΟΜΑ
ΑΝΕΡΓ|ΑΣ
9 Ο κΑΘΗΓΗΤΗΣ |. ΚΟΥ|(|ΑΔ|·|Σ.
Ο Ο ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠ|ΤΡΟΠΗΣ ΞΕΝΩΝ
ΕΜΠΕ|ΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, Μ|ΛΑΕ| ΣΤΟΝ «ΕΤ»
Τ] ΣΕΛ|ΔΛ 7
Ο ΤΤΝΤΤΝΝΝΡΕΤΣΜΣ ΕΤΝΝΤ... ΕΟΟ
ΤΣ||ΤΡΛ - Μ"
ΝΕ ΦΟΝΤΟ ΤΗΝ
ΝΕΝΤΡΟΑΡ|ΣΤΕΡΑ
«ΝΟΤΗΣ» ΣΤ ΗΟΗΤΗΜΝ
ΤΗΝ ΟΟΟΟΕΞΞ ΣΤΟΥ
ΜΥΛΟΣ
ΣΤΟΝ ΣΥΡ|ΖΛ
ΠΑ ΟΕΕ8|·|ΟΗΕ,
ΣΥΝ ΕΔΡ|Ο,
ΑΝΑΣΧΗΜΑΤ|ΣΜΟ
[Τ ΣΕΛ|ΔΕΣ 8-'| '|
ΤΤ ΤΝΤΤΤΤΤΤΤΤ
ΤΟΝ ΣΤΝΤΤΤΤΤΝ
ΟΤΝΤΤΕΤΤΤΣΤΤΣ
ΝΟΥ ΜΝΗΜΗ
«ΝΟΗΜΑ»
Η' «ΜΗΝΑ»
ΣΤΕΓΑΣΤ||ΤΛ
Ασφυκτ·κό
πρεσ·νγκ
ΣΤΟΥΣ ΔΑΝΕ|ΟΛ|·| ΠΤΕΣ
ΝΕ ΤΡΟΝΟΝΟΤ|Ν ΕΝΧΟΡΕ|ΤΝ| Η ἔἑ]©Ἡἶ% Τἔ@Πἑγ Ν
ΜΝΗΜΗ ΜΟΝΑ ΝΝ' ΤΟΝ ΜΗΝΩΝ ΜΕΣ ΜΕΣ|ΤΕΣ_κοΡΜ^
ΤΝ ΜΟΝΕΣ ΚΑΙ" Η!" ΜΜΜ θ θα πρεςἀρουν ΕΞΑΠΜογΝ
:Ε ΠΟΡΤΕΣ. “Η Η ΜΜΜ Με ἐΞξἔ¦;ἶὁ°“ς ΤΜ, 'ΜΟΝΕΣ ΜΜΜ
ηπΤες χωρ|ς ΜΕ ΤΟ|άΟΓΛΥΦ||άΕΣ
·     κο|νων|κή ευα|σθησία ΜΕΘΟΔΟΥΣ
Η ΣΕΛ|ΔΑ 6 & Ο|κΟΝοΜ|Α
© Σ@ΤΔΛΤΟΤΣ ΤΝ.
ΤΜ ΕγκΜΞΠΔΗ  ΨΗΦ|ΣΑΝ 3,5 Δ|Σ. € ΦοΡογΣ
ΤΣΔκΔΛ@Τ©Υ
[Τ ΣΕΛ|ΔΑ 4
 ΠΟΥ ΔΥΣΚΟΛΑ Ε|Σ|'|ΡΑΤΤ0ΝΤΑ|
Ο “~
τν...αἔρα
“ η..
γ_, .Δ +
· 6 Σ· Ο·
ΙΙΙ. δ η
Ἡ “ Ι
.ΜΜΜ .
©[] ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΔΤΡΟΔΡΣζΣΟ@Ν ΝΟ©ΣΧΔΣ. [Ξ©ΥΝΓΔΡΟΔΣ. ΜΤΤ@χΕΜΣ
κΑ| Ο |'|ΥΡΟΣΒΕΣΤ||(ΟΣ ΡΟΛΟΣ ΒΑΡθΟΛΟΜΑ|ΟΥ, |ΕΡΩΝΥΜΟΥ
ΕΤΟΤΝΗ ΝΤΥΤΤΝΤΟΣ
ΜΠΟΗΣ] ΣΤΝ <<Ε.Τ.>>
ΤΗΝ ΤΗΝ ΥΤΤΟΕΣΗ
ΤΤΝΝΥΜΝΝΗ
ΤΟ Β|ΝΤΕΟ Ε|ΝΑ|
ΣΟ|(ΑΡ|ΣΤ|ΚΟ.
ΑΜΑ ΑΦΥΠΝ|ΖΕ|
θΥΤΕΣ ΚΔ' θΥΜΑΤΑ
Π ΣΕΛ|ΔΑ '|9
ΣΤΟ... Μ|κΡοΣκοΠ|ο Τ|·|Σ ΕΛΑΣ. Σ|'|Ε|ΡΛ ΕΠΕΕ|_ΑΝΟΕΠ ΕκΤΕΛΕΣΤΩΝ Ο ΣΗΜΑ Τ8

Τελευταία νέα από την εφημερίδα