Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
"ΜΜΜ ή
_.ιε.¦
π.ι1ε;;<;£αΞΞ ιι τι “
Με στην
 η Δ  νννννν.εχιερΙυ5.ατ
  “   ιι ι 
ΣυκεατἐυΞειΣ
ΔΗΜ. ΠΜΜ||ΜθΥΛΗΣ
«Εκλογέ8 ΙΟ 20 Ι 9,
τελεία και παύλα»
ΙΜ. 38·3θ
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΚ|·|Σ
«Η κυβέρνηση πασχα
από πολιτικό βέρΙιγκο»
Οι αναβαΒμιαμένα οι αμετακίνιιιαι¦ οι Με αιιομήκρυναι
και ιι διεύρυνση με μιι παθω» πρόσωπα. ..
οι ΚΠΝΠΜΤ|Νθ"θΥΜΣ |
«Το μνημόνιο Τσίπρα ή Ο Νίκοε Πατιπόε α=ο ΑνόπωΕηε ' Φεύγει ο Τοοκαῆώτοε ' Πρόε απομό- Ϊ
· “ κρυνοη ο Δρίωοε «Εηιοι:ραΜση» Κουρουμπῆή ρω Υγείσε ΜΜΜ . Μ κι _
Πνω εξονΙωΠΚο» Παρασκευόπουῆοε και Παπαγγεῆόπουῆοε ' Παραμένει ο Τόσκαε ' Ανα Φ'ῆ'""“"9“ῇ“ι β" "Με”
τΙ _Ι$%
χει ο Σι._ΞΙυχαρπ5! 
πρόεδροε ο Καθωπε και μπω Δραγασόκη ορο ΝουοΠίαε Μ ο
Δ'Λ"|ΜΓΜΜΕΥΣΗΣ¦ ΜΕ ΒΑΡΥ '(θΠθΣ Γ|Λ θ"(0Ν0Μ|Λ - '(0'ΝΩΝ|Λ
ΕΛπιΔΛ Για Νέα Αρχι-ι
Η ψυχροαουοία από Μαρια _Ντραγκι,
το μαθημα και οι αναγκαίεε ααήαγέε
Τα. Περαία:
οΤ“μβ“κΜ _Ω“ανασχπ ταασμόεψη διεύρυνση.. αααῆανήναοεροπίοε και το οριστικό
ΜΜΜ. και εέῆοε στον ήσ'ι'κισμόααταιδεοῇηψίεε @ιστό πεῆατειακό κρότοε
οι εένοι!
 ` αιωνια
Οι κρίσιμεε επαφεε τηε · Η .
¦ αφησα
κ. Καισέήη μοΖι με ισχυρό . - .
πορόγοντα.στοθεροήίνο! “ ·|  _ Β ΜΜΜ
«Προτόθηκε» · ι· ; · η. ~ Ι τι"
σε ιδιωτικα ή ' Ξ Π Μικραιιοήπικαε
εραηε:ίαι η θέση Β και τα “φαντασματα
Φραγκισδόκη!
θέμα με την Δωκήε
έθεσε πόήι ο Στουρναραε
σε Δρογοσόκη Τσοκαήώτο!
ΥΠΜΛΜΗθ:
Ο Τρόα. ο ΧρισοοδουΠόκηε και ο... ανθρωασε του Προέδρου
τα. .. › 'ΜΜΕ . `
Γιατι σΝτρᾶγχι “
τα. χατίρι τόσα στα
ελληνικέ5τρἀἔ 7
πατα όσο και
στην κυβέρνηση
Ο ΕΠ|ΤΟΡ|Δ|_  Σ ε ε
,300.000κιιιιιιιιιιασι0“. ι
και φαι ι'ιιιιιιιιγ›ιφυλάκιο
`ἶ ΗΜΠΜ Μ ΕΜΕΙΜ...
γ Μετα από 18 μήνε5 διαπραγμόιευσηε με βαρύ, σμσήογσυμένωε.
_ κόστοε για την οικονομία. τη χώρα και την κοινωνία διαμορφώνονται
υπό προϋποθέσειε προσδοκίε5 για μια νέα αρχή Υπαρχει εῆπίδα μετα
την αξιοήόγησπ, τούτο είναι γεγονόε, όμωε επί τηε ουσίαε πρόκειται για
ι μια πρόκήπση και ένα στοίχημα που επιβαήήεται να κερδηθεί μέσα στουε
επόμενσυ5 4 μήνεε 'Οταν θα αξισῆογηθούμε ξανα και θα καθορίσει το
κιιιι|7ι·ι ευη
||ιιι ω απο καιω Νασαι.
ι/ιχιιιιι ι που ικιι αν ιι και
Μια Μωρή ιιιιιιιιὁιιιιι·ι ι
:ιιιι/ιιιφιιιι ι›ιιιιικιιιιωι
διαρθρωτικέε αήήσγέε Και αποτεήεί μεσον Ζήτημα ΠΟ|Α ΠΡΟΣΩΠΑ θα
επωμισθούν το βαροε μιαε εθνικήε πρόκήησηε. Επιβαῆήεται επσμένωε
να γίνει αντιήηπτό ότι το στοίχημα για να κερδηθεί. και μόήιστσ μέσα σε
120 μέρεε¦ σύτω5 ώστε η ΕΛΠ|ΔΑ να αποκτήσει στέρεη υπόσταση,
πρέπει να υπόρξουν σῆήαγέε τόσο σε πρόσωπα όσο και σε νοοτροπία
Είναι πήέσν η καταήῆηῆη στιγμή να μπει ένα τέῆσε στον ήαίκισμό. στιε
ο - ΔΝΤ τη στάση Ιου. εάν θα συμμετάσχει ή όχι Φο πρόγραμμα και εάν θα ιδεσῆηῳίε5, στην κομματική προσέγγιση και στο πεῆατειακό κρατοε των
φωσ οπω8“· τεθεί και με ποια εκδοχή το χρέσε στο τραπέΖι των διαπραγματεύσεων. συνδικοῆιστὡν' των 8¦ααῆεκαμενων και των εεωθεαμ¦κὡν συμφερόντων
δισμΜΜ! Γιατί διαφορετικα εήῆοχεύει ο κίνδυνο5 κόποι και θυσίεε ετών μιαε που θεωρούν ότι μπορούν να εκμεταῆήευθσύν τη συγκυρία και να
ισοπέδωμένη5, ταπεινωμένπ5 και εξαθῆιωμένηε κοινωνίαε να πανε αναδειχθούν κυρίαρχο' Με νέαε τόξη5 ηρσγμότωγ_ Είναι η ώρα να μηει
2Ι.8 εκατ. δω. Χαμένε8. και πρέπει να ΟυνειδΠϊ0Γι0ιΠθ€ι ότι Οι ξένοι δανειοΙἑ3 δεν ένα τέρμα στου5 τακτικισμού5 και στα επικοινωνιακό παιχνίδια και να
γω 20000 @άλα παί:συν. . . Η Ψυχροήσυσία από τον Ντρόγκι πρέπει να αποτεήεί για την προωθηθούν σε θέσειε κρίσιμεε -όχι μόνο κυβερνητικέε αήῆό και στον
Μην Πω ΜΜΜ ὁ"- η κυβερνηση μαθημα. οτι οι «θεαμα» τα θεήουν οήα εδώ και τωρα. με κρατικό μηχανισμό- τεχνοκρατεε και πρόσωπα ικανό και αποφασισμένο
μ0ΠρασΜ κρασΙὡν τον τροπο ακριβωε που υποδεικνυουν. . . Γιατι διαφορετικα δεν έχουν να ανιαηοκριθοαν και να υποστηρίξουνων εφαρμογη Με ηοῇπικη5γιο την
_ _ κανέναν ενδοιασμο να μαε πετσξσυν. . . Δεν υπαρχει περιθώριο να μην οποίαο ηρωθυηουργόε δεσμεύτηκε στσυ5 εταίρουε και στσυε δανειστέε
ω" κοσμο· απο '003 προχωρήσουν οι αποκρατικοποιήσειε, ούτε οι μεταρρυθμίσει5 και οι μαε. ΜΜΜ "ΜΜΜ
502ίιὡνε και. 28