Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Η φοροδιαφυγή πίσω από τους υψηλούς φόρους
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.η8ΡτοτηΡοτἰκἰ.8τ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΠ(Η
Μ ΡοννΕη
ΜΜΜ! 8εΠίτε$ Ραπ” Ηε||αε ΑΕ.
ΤΘ|.: +30 ΝΟ 6728890
στον": τηίο@ροννετ-ηεί|οεσ
Μ.ροτνσ-ηείωεσ
Σάββατο 4 Ιουνίου 2016 /τιμη: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ' ΕΠιχΕιι>ι-ιΜΑτικι-ι ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ Ετος:9Ζο·Αριθμόςφυλλου:26.Ο78
Βι·οχίτ
Γέρων ΝτέισελμΠλουμ
Πρόεδρος του Ευτοετουρ
Νέα ι>εκοι>
Πε ατομο 8,9%
του ηλιο
Τ“πΒοΜΠπε
τυκΒοοηΑκοεκε 8Α|.Ε8 ὰ πιατα
'. Μω[ω8 σε, ΜΑ. ΙΜ ΦΕΚ:
Τ: 2'ω26ω'·Μ··ΜΜ·
σημερα στη Ν
|'|0ΣΕ|ΔΩΝ|Λ Ζω 5
Δυναμυαί συμμετοΧη
Ως Πολυφερνη νυφη οντιμετωΠίΖουν την ελληνοκτητη ναυτιλία το ξένα νηολόγια και ναυτιλιακό
κέντραΙ όΠως ΠροκυΠτει αΠό τη δυναμικη συμμετοχη τους στη διεθνη έκθεση Ποσειδώνιο 2Οί 6. Το
νηολογιο των Βεηεηιεε, το Βεηετηεε Μείωση είναι
ένα αΠό το μεγαλα διεθνη νηολογιο Που δίνει για
μία ακόμη φορα το «Παρών» στα Ποσειδώνια. Χθες
η ΒέηέηιεΞ Μετίτίηιο Αυτηοτίτγ έδωσε στον Ναυτιλιακό Όμιλο την καθιερωμένη δεῇωση Πριν το
Ποσειδώνιο, Παρουσία Πολλων Παρογόντων της
ελληνικης ναυτιλίας. > ί Ο
Πως αλλαζουν τα ωραρια
λειτουργίας των τελωνείων
Τα νέα ωράρια των τελωνείων Αερολιμένα «Ελ.
Βενιζέλος», Ε', ΣΤ' Πειραια και Α' θεσσαλονίκης, για
τη διεκΠεραίωση τελωνειοκων διαδικασιών και
διατυΠωσεων, γνωστοΠοιεί εγκυκλιος Που εξέδωσε
ο γ.γ. Δημοσίων Εσόδων Τ. Πιτσιλης. >9
ΕΝΦ|Α έως το 203Τ
Τη δυσάρεστη είδηση ότι οι ιδιοκτητες ακινητων θα
Πληρώνουν ΕΝΦ|Α τουλαχιστον έως το... 2031
Περιλαμβονει το σχέδιο νομου για τον νέο ανοΠτυδισκο νομο Που κατατέθηκε αργο Προχθές το
βραδυ στη Βουλη. >7
Σενάρια αναΠτυξης
οΠο την Τρ. Πειραιώς
Σενάριο για τις εΠιΠτωσεις των δημοσιονομικων
μέτρων Που έχουν συμφωνηθεί και θα εφαρμοστουν τα εΠόμενα χρονια στο μακροοικονομικα
μεγέθη ονολυει η Μοναδα οικονομικης Αναλυσης
και ΕΠενδυτικης Στρατηγικης της Τρ. Πειραιώς. >7
Πως χορηγείται η ετιίσια
αδεια των εργαζομένων
Τις ΠρουΠοθέσεις και τον τροΠο χορηγησης της
ετήσιας άδειος στους μισθωτους του ιδιωτικα]
τομέα Παρουσίασαν η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων >9
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ιο ΤΡ|Σ. ΔΟΛ. το ΚΡΛΤ||(0
ΧΡΕ0Σ ΝΕ ΑΡΝΗΤ||(|·| ΑΠΟΔΟΣΗ >18
Μισέλ ΣαΠέν] Ο υΠου ργός Οικονομικών της Γαλλίας μιλάει αΠοκλειστικά στη «Ν»
Η φο ροδιαφυγη Πίσω
αΠό τους υψηλούς φό ους
Η φοροδιαφυγΠ φταίει για τους υψηλούς φόρους εΠισημαίνει σε αΠοκλειστικη του συνέντευξη στη «Ν» ο
υΠου ργός Οικονομικών της Γαλλίας Μισέλ ΣαΠέν, ο
Η συμφωνία δίνει οξυγονο
οΠοίος βρέθηκε στην Αθηνα το Προηγούμενο στη ε
μερο, συνοδευοντας τον Γάλλο ΠρωθυΠουργό Μα-  
νουέλ Βαλς. «Δεν είναι δικη μου δουλειά να εκφέρω
γνώμη για τις εΠιλογές της ελληνικης κυβέρνησης . .
σε θέματα φορολογικης Πολιτικής, αλλά εκείνο Που - "°ν9 " ε""'°τ°ΡΜ
μετράει είναι όλοι να καταβάλλουν τα οφειλόμενα σε ο" φερε' ὶ“ὶνδ"°8ς
φόρους» εΠισημαίνει ο κ. ΣαΠέν. Αναφερόμενος στη
συμφωνία του ΕυτοἔτουΡ της 24ης Μαίου, αφου ση
' Τωρα έμφαση στις μεταρρυθμίσας
μειώνει Πως «θα δώσει οξυγόνο και ορατότητα», Προ- ' Δεν αρκεί °"λῶς
σθέτει Πως αυτό Που αΠαιτείται τώρα είναι -Χωρίς Χα- " δ""ω|°ν°"|κῇ "ρ°σ°ρ"°γῇ
λάρωση των δημοσιονομικών ΠροσΠαθειών- η Προ
σοχη να εΠικεντρωθεί στην αΠτη εφαρμογη των με- - ΕΦ ΔΝ' είναι έτ°|||0
ταρρυθμίσεων και στις εΠενδυσεις, υΠογραμμίΖοντας Πως «η αΠοκατάοταση της εμΠιστοσόνης αΠοτέλεί το κλειδί». Αναφορικά με το ελληνικό Χρέος, δηλώνει Πως είναι ρητά η δέσμευση των Πιστωτών για
αναδιάρθρωση, μέσα αΠό έναν συνδυασμό εργαλείων Που δεν θα Περιλαμβάνει «κου ρεμα», ενώ ο ίδιος
εκτιμά ότι το ΔΝΤ είναι έτοιμο να αΠοφασίσει τη συμμετοΧΠ του στο Πρόγραμμα. >5
να συμμετασχει στο Προγραμμα
' Συνδυασμός εργαλείων
για το ελληνικο χρέος
' || Γαλλία θα μεριμνιίσει
για το χρέος
Αλ. ΤσίΠρας - Μ. Βαλς εΠαναβεβαίώσαν τις στενές σχέσεις των δυο Χωρών
Τι Περιλαμβάνει ο οδικός
εΠενδυτικός Χάρτης των Γάλλων
ΧΑ.: Η εβδομαδα έφερε κέρδη '|,85%
Βρυξέλλες
το ΕΝΕ
ΚΛΕ|ΔΩΝΕ|
Τ|·|Ν ΛΞ|0Λ0Γ|·|Σ|·|
[Χ. Γεωργιάδης!
ΕΠιστρέφει
στην αγορά
650 ομολόγων
640 ηΙ(ι3Προς
[ανατροΠη έΠειτα αΠο 20 χρονια]
  22ο - Η, 205 2 660
- Προς (σε εκατ ευρώ]
οι φοροαΠαλλαγές 
για 73 μικρά νησιά 
ΣιωΠ:Πρά καταργήθηκαν οι φορολογικές αΠαλλαγές
Που ίσΧυαν για ΣΟ Χρόνια σε '73 μικρά νησιά της
Χώρας με Πληθυσμό κάτω αΠό 3.100 κατοίκους, με Ο
αΠοτέλεσμα να ΠροκόΠτουν Πλέον αυξημένοι φόροι 27/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6
ε1σΟδ1ἰμΠῖΟς ΤΜ όλους Τους μισθωτούς ΚΕΠ συντα- Ρ|ε άνοδο Τ,85% τερμάτισε την εβδομαδα Που Πέρασε στο χρημοτιξΙΟύΧΟΠς ΚΠΟίΚΟυς των νΠσΙών αυτών με εΠἰσΜ στηριο ο γενικος δείκτης, ανεβάζοντας τα ετησια κέρδη του στο 2,74%.
€1σΟδ1ἰμΠΠ1 μεγαλύτερο ΠΠό Το (ΜΜΜ/ό νέα ΤΕΙ- |·| χθεσινη ανοδος βασίστηκε στο ενδιαφέρον για τις τραΠεζες, ομως ο
ΜΜΜ ΠφΟρΟλόγΠῖΠ ΦΠ των 8636 ευ ρώ ΤΜ Τους τΠρος κινηθηκε σε οΠογοητευτικα εΠίΠεδα, κατω των 50 εκατ. >ί 3
μη έΧοντες εξαρτώμενα τέκνα. >6
Σε έκδοση ομολόγων σΧεδιάΖει να ΠροΧωρ1ίσει φέτος η Κυ62Ο Προς, Προσφεύγοντας οτις αγορές για Πρώτη φορά μετά την
έξοδό της αΠό το Πρόγραμμα
διάσωσης, δηλωσε ο Κι]Πριος
υΠου ργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης στο Πρακτορείο ΒΙΟοητΒε1“ἔ. >18

Τελευταία νέα από την εφημερίδα