Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
_¦ΥΛ“ΕΚ'|'|Κ0 ΣΗΜΕΡΑ
Ἡ$ΌΜ' %“ΚΒ|'|£“° β  ή γ
ἔῖΧ£ΤΕ αι`κγαιακΗ έ ΜΗ ΧΑΣΕΤΕ
Δ |0ΥΝ|0Υ 20Ιό.
Καθημερ|νή
Αθλητική
Εφημερίδα.
Αρ.Φὐλλαα Ι.785
ε:“·“ χΡαΞαΣγΜααλ
_ 'ω _ η* Μ ' Μ μὴ - η
ΒἑΜἩζἩΐἴΜἔω _/ α .μ Γ γαετΡΑωε@ἔῖἐὲ· ΜΜΜ
“Μακη . π ¦
/ .  0Μ““ΥΜΜκ Μακαμπι
·> .   ααΕ|ΜΜ
  “ 77
2 Μ λ
¦ ¦ Ψ
· . Ι _- ' . Γ γ ς _' Ζ]  
..η , Ξ ' . ¦ _ - ' _η
 κα·ΜαΔΜ¦ - ο
 ς, ¦_<“ζ.=.-! *χ ΣμΩΖ|αανίααηπαραυα1αα_ήτηξνέας Α ` 4 _
Σ'ω· ε!ἔ;7ἔ¦Ξἐτῇἶ%ῷ μ ' ' ,αν  Μ;Βα@ρόλεκ>ηςπααθακαὐΞῆαϊαγ`α!ῳ ; _
 "ΠΑΕ ολυμπιακος παμααα·ααε · |διες χαμηλα; τιμες με ὅ Ψ. Μ ΦωΙομεηαρταζκα|παααλεΜαυενα
 · · · “ · ·“ · · · ' · ;- .Η ¦ 'Ι _ απαΙηγ·ορΙηΙωνπρωταθληΙὡνΕλλαὁας
αερα· :Διαβασα αλεςμς λαπμαμΞ·ας.μαἔ ξεμιαε·ηδ·Βεαη μα=Ἑαατα ααμαμ·α: . = ' ί “ΜΜΜΜΜ
Από ως 22:00 α θαλας
α ε· Μα ία απαντελικὁ τα" τ
γρ φ ν 7 ω αλα..¦ΣπαναῦληςΜὶωαίαἀ
· 77 . εἶαἶ$6λἶῇᾶαολἶῆἄόα ·
α Ξϊ·λΣς6Μαω=π
ΜΒΜ! έ “`
Ιειμαι :αα_λαί_ααταια·'“ΜΥΡ0| χ ·
 , εκ ναἶΠἑ·ρα·αἑἶιΒαα6ῶέωη! 4- ` .ρ
 κ'·¦“ω 9 ' ὁ =ὲ=“έΜ
Ζω". Ρ