Πρωτοσέλιδο Έθνος: Νέο γυμνάσιο με λιγότερες εξετάσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4 'θ[email protected]ι ο
ΑΡΕΦΥΛΛ9ΥΞ!9ἐ7Ζ “Μ 1€
ΜΕ ΒΥΕ) ΚΑΙ ΠεριοΔικο:
360€ ο  
 οι ΝΕΕΣ ΑΦιΞΕιΣ
ι ΣΤΗΝ ΑΜΡΑ
Τ' θΑ |ΣΧΥΣΕ| ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡ|Ο
ΚΔ' ΦΕΤΑ Η Ν. ΑΦΡικΗ
 ε λι ο ε εε ε ε α ε 5
θα παράγει μ Τ Τ σ ι
τι Τσεχία!
“Φ Οι μαθητέε θα εξεταζονται μόνο δύο φορέ8 τον χρόνο αντί για τρει8 και όχι σε όλα
τα μαθήματα. Μειώνονται οι ώρε8 διδασκαλία8, αυξάνονται οι μέρε8 μαθήματοε. 28
Σήμερα το 4ο ΜΙΒ
ΜΜΜτιτιιιιιιιΜ·ιιι:ι|ι!ΝιιιΜΜΜ”ιι:ιι'ΜιιιιιΜΝΗΜΗιιιιιιιιΕιιιΜΜιιιτιΜιιιιιιΜιιι| Η |||¦!ἱ|ΠΗ!|||ΊΜ| ΜΜΜ' Η" 'ΜἩ!ι·ὶ τι .ΝιωιΜ=ιωι=1ιιιι·ιιι“ιιιιϊιιΜι|ΜιιιΜιΜΜ|ιιιιι|!ι·ΝιΗ·Μιιιιι·|!ι~ιιι|~ιι!ιΝ!ΜιιΗιιιιιιιιιιιι¦ιιι3ιιιιΜιιΜΞ!ηΜΜΜ
|Σ0ΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΟΠ
Γυναίκε5 σε
όλα. πε θέσει5
του Στρατού
ΔΥΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟ| - ,
ΠΑ των ΕμΕτΕιο ΑΥΡ|Ο ΜΕ το «ΕοΝοΣ ΜΕ κγΡιΛκΗΣ» τι .  - .ἴἶ- ΜπΐΒοοκ
«Πω5 :Εζησα Ι ι γ . . Τα κόμικε ωοκ Βοοκ .- ··  ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΛΛΑΔΑ
“την εξεγερσΠ Που έγιναν Καλοκαιρινό μ. ώ “ β .ο
σΤ"ν Τιενσνμέν» Ώθ5τ 5Θ"ΘΓ Ν μΟΥεΙΩέμΟΤΟ ' > 'Έξι Ο' ΩΡΑ|ΟΤΕΡΕΣ
304· Ν με φρεσκια 7 Δ· ο .
Παγκοσμίω5 
ΠΑΡΑΛ|ΕΣ
ντομότα