Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΠΝΩΝ
ικοΝοΜικογ ΕΡ|ΕΧΟΜΕΝΟΥ ΗΜΟΠΡΑΣ|ΩΝ ΚΔ'
00τ01θθθ@οἱθηθῖ-9Γ ΑΘΗΝΑ: Σάββατο 04.00.2010
ΜΕΡΗΣ|Α ΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΡΟΜΗΘΕ|ΩΝ
Πεοιλαμβάνονται ακόμη άμεσες επιχοοηγήσεις, επιδοτήσεις
Επτά είδη ενισχύσεων στο νέο αναπτυἔιακό
ΤΕΛ .
Πόσο θα οηθήσετ τις φάτε ες η επαναφορά του 0000
"Σήμα" της ΕΚΤ για "γοαμμή ζωής" ποος τις Ι)Γι10ΜοΓΙ)εΠ=
ελληνικές τοάπεζες αναμένουν επενδυτές και Στις 30 Ιουνίου η
αναλυτές. Πώς η επαναφοοά του αφήνω θα ΓΣ για τη
βοηθήσει τα χοηματοπιστωτικά ιδούματα και μη διανομή
γιατί μποοεί να υπάοξουν καθυστεοήσεις. μεοίσματος
Τακτική Γενική Συνέλευση θα
π0αγματοποιησει η
Ι)Ι·ιιεΜεΓ'000 στις 30 Ιουνίου
2016, ημέοα Πέμπτη και ώοα
12:00 π.μ., στην έδοα της Εταιοείας, στο Δήμο Ασποόπυογου
Αττικής, Λεωφ. Μεγαοίδος.
Τα θέματα της ημεοήσιας διάΜΒΜ
*Υποβολή ποος έγκοιση των
Εταιοικών και Ενοποιημένων
Οικονομικών Καταστάσεων της
χοήσης 01.01.2015 - 31.12.2015,
σύμφωνα με τα ΔΑΠ, με τις
τΕ^_ σχετικές εκθέσεις του Διοικητι
Κοντά σε χαμηλό εἔαμήνου κινείται το κόστος δανεισμού της Ελλάδας, με τους επενδυτές να αναμένουν τη
συνεδοίαση της ΕΚΤ, η οποία μποοεί να δώσει «σήμα»
για επαναφοοά της «γοαμμής ζωής» ποος τις ελληνικές τοαπεζες, κάτι που θα αποτελέσει και το ποώτο
βήμα για την επιστοοφή της Ελλάδας στην αγοοά
ομολόγων το επόμενο έτος.
ΕΒΕΑ: Ποωτόκολλο
ουνεογαοίας με
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
ΜΟΗ ΚΟ ΒΕ
ἔκτΕἔ4τἑΠ Μ Συμβουλίου "ο" των
Οοκωτών Ελεγκτών επί των
ΑΘΗΝΩΝ
Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων.
*Απαλλαγή των Μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου και
των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη
αποζημίωσης για τα πεποαγμέ
να της εταιοικής χοήσης
01.01.2015 - 31.12.2015.
Η 1000800 & 1000800
αγοοάζει τη νοςιιε Ι0τεΙ~0ειἱο0εΙ
για 3,3 διο. δολάοια
Στόχος είναι η συνεογασία των δύο μεοών σε εοευνητικά θέματα και συγκεκοιμένα η παοσχή εἔειδικευμένων
γνώσεων σε στελέχη του ΕΒΕΑ και σε στελέχη επιχειοήσεων-μελών του, μέσω της φοίτησή τους σε Ποόγοαμμα
*Λήψη απόφασης για μη διανομή μεοίσματος χοήσης 2015.
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων.
Ο ποόεδοσς του Εμπσοικσύ και Βιομηχανικού Επιμελητηοίσυ Αθηνών (ΕΒΕΑ) κ. Κωνσταντίνος Μίχαλσς και ο
ποόεδοος του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
Καθηγητής Παντελής Σκλιάς, υπέγοαψαν ποωτόκολλο
συνεογασίας με αντικείμενο τη συνεογασία των δύο
συμβαλλόμενων μεοών σε εοευνητικά θέματα.
Η .ΪσΙ10800 & .ΪσΙ10800 ανακοίνωσε σήμεοα ότι η μονάδα καταναλωτικών ποσίόντων αγσοάζει την εταιοία
ποσίόντων φοσντίδας μαλλιών, νσει10 Ι0ἙοΠ1ωἰσΠεΙ,
για 3,3 δισ. δολάοια σε
μετοητά.
Η συμφωνία αναμένεται να
σοιστικσπσιηθεί κατά το
τοίτο τοίμηνο του 2016.
Η εταιοία ανέφεοε σε ανα
κοίνωσή της ότι η συναλλαγή
δεν αναμένεται να επηοεάσει τις ποοοπτικές για τις
πωλήσεις και τα κέοδη του
έτους.
Σύμφωνα με το
ΜεΓΙζοἙΨεἙοΙ1, η μετοχή της
1000800 & 1000800 έχει
εμφανίσει μια άνοδο 9,8%
μέχοι στιγμής φέτος, έναντι
ανόδου 2% του Ι)σνν 10008
Ι0σι18ιΠεΙ Ανοτεεο.
*Εκλογή οσκωτών ελεγκτών λογιστών, τακτικών και αναπληοωματικών, για την εταιοική
χοήση 2016.
*”Εγκοιση αμοιβών των μελών
του Διοικητικού Συμβουλίου
της 80000609 κΩῆση€
01.01.2015 - 31.12.2015 και
καθοοισμός του ύψους των
αμοιβών τους για τη χοήση
2016.
*Αντικατάσταση Εκτελεστικού
Μέλους Δ.Σ. την 05.10.2015 και
ανασυγκοότηση του Δ.Σ. σε
σώμα την 06.10.2015.