Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
4* “χω ›ῳἡ τ
Αιτωλὁε
Κοσμήε ο
“ι¦ _
 _. ' .Ί 2 ι | γ . , '
 ΜŠ馦- υ πιο ι τη Ρ
:1 Ξ. Ι' Η;; ·`ἐ ` τ Ρ "ώ | '1 _ _ Ι ._ Λ °
ι ¦ ·ι,ιιι|.μ Μ-. - Ϊ'- .. _. - ;._ 
ϊ?“Ή^°ι'·"Ψ'Ά"5·' η ή' εξ _ | 7 
| ·.·ι 'Όι Στ “_ι | .ι .ι 'ι Ξ· *# Β '
=ΠιιροΜενιοτοωωρουε Η· τ· ι
=ΠἀιενιοωυεΜοοωκοσινΤουΜο “δ  <·
τ ΤΙ ΜΜιστηχε νο τον ΜΜΜ
.“.> ν.μ“κ| ·
, ·ςΞ" Δ- :'::,ἐὶ 8 |·..“--·-·. ·· .·.Ξ·· ·-ἑ .;-ὴἔη·.“κ:ἑ ο ν`ἔὅ¦» >.ζ: Δ.ῇ··· 
· ἶ · ι “η :Ω Ι Ι ῦ Β. > η 3 *Μ
ἑ. , ΜΙ; Δε; # `Ύτο#Ξὲὲκ
3, '|'!
 ο Νικό2άΜ
 · ν? ' @ονεκτικοιοπσΜεΖεΔεε 
Ξ ή 2.( .: τω, &θΑΛΑΣΣ'ΝΑ πε/7εβεγ7-έ
οι ιι ήΙυΞ[ιΞΠ3ἩΒ
'Ο"'·'Ο""""'·"""(
“χ -_.
Μηονσυε 30
ε6ρων κσι στο
δευτερο κομμο
ΜΜσΜΜήΜ
οΜν.Μ
·2· Σελ.4.6
Τι ειηε η Ἀνγκεῆο
στον Κυριάκο
-Ξ· Σελ."
“Φοβομοι Ψ
εθνικη
ηεριιιέτειοητΊ
με ΣΥΡΜΑ 
· ΔΝΕΛ»
.ι . .
ο Ι 'ι.
. ¦. .
Μ '·¦ ν, Β...
Ο "μ ι
. _·. ·
σε , .ι ο
'. . - ·
·.9¦ ρ.
χ ·. .- ..
= Η .·.
·) ε .τ
'ΜΜΜ'
· ΜΜΜ τιτῳση στι5 Νομικὲ5.
Οικονομικες. κοι |
Ποῆυτεχνικε5 σχοῆε5
Που|ιιονε · ζ ·'
οι βοσει5
Άρχισον οι ηηειστηριοσμοί
Εεὡσειε -εεη ρεε σε 
390-999, 9
· Στοθεροτητο στι5 'οτρικε5
· <<Βουτιο›> στο Ποι6ογωγικο τμημοτο
·-· )-| ζ
ρῆ-)(·? ( ι ρ*
-των .Δω ·· Η “<
Η " .
τ Ί°λ
Χονσυν το σκινητό τουε όσοι έχουν οφειηέε στο Δημόσιο κσι στο οσφοΠιστικο τομεισ
Φοροὁισφυγη-μομουθ
ηηρ ιδιοκτηιη ετοιρειοε
ιντερνετικου οογου
“Σελ.56
Διοῆογοε-φωτισ γισ την... ΚοηΠονη
Οι κρυφεε συνσμιΠίεε ηρὡην υπουργού
με ιι.ενσΜΦἀνΜ τουσ _ ο ._ . · · κ
Οι <<ενυμοτοτοι φιῆοι›>
του Χορ. Αθονοσιου _ τ ο
ο ζ€:.__Ρ,;ῇῖ ΐ ς Δεν έχουν ῆεφτο
 ο" < ' γιο μετοτρροσει5
ΜΜΜωΗΜΜΉω
Ξ· Σελ. !5
ο ¦ _
. _ ο
'. 'ς-*›·| ·2 ·
ε Όι γ '
ι · .
Η «σορό κυριο
τηε Δικοιοσυνη5
- )ι).22

Τελευταία νέα από την εφημερίδα