Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
04-06-2016 Ο
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝ|Σ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΕΣΤΙΑ.
ΗΜΕΡΗΣΜ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Λίγες νεΦώσεις μέ πρόσωρους όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στή
Μακεδονία καί τή Θρακη.Ἀνεμοι δυτικοί μαιμοι καί τοπικα στα νότια πελαγη 6 μπωΦόρ. 0·ρ- _
μοκρασία στα ἴδια έπίπεδα. Στήν Ἀθήνα έως ΝΒ
Σάββατο - Κυριακή 4 - 5 Ίουνίου 2016
Της Σαμαρείτιδος. ΜητροΦανους αρχιετι. κων/τιόλεως.
Μάρθας καί Μαρίας αδελφών του Λαζάρου
Σελήνη 29 ἡμερων
Ἀνατολὴ ἡλίου 6.03' - Δύσις 8.44'
Ἀριθμ. σολ. 40465 ι Τιμή ι,5ο ε
Ἀμερικής θ, ΤΚ 10672, Ἀθήναι, ίτιτο@εειίεηεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 3220631, Φαξ: 210 3243071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170670 - 210 3227670
"Ετος 123ον
εΗ διελκυστίνδα
τών ψεματων
Στίς “Ηνωμένες Πολιτεῖες, ή Χίλλαρυ Κλίντον
έχει βρεθεῖ σέ πολύ δύσκολη θέση. Τό πόρισμα τού
ΡΒΙ, τό ὁποῖο έρεύνησε τό ζήτημα τού ήλεκτρονικού
της ταχυδρομείου κατα τήν περίοδο πού ήταν όπουργός °Εζωτερικών, αναφέρει ότι παρανόμως χρησιμοποιοῦσε τό προσωπικό της αυτό! για τήν διακίνηση
δημοσίων έγγραΦων καί δή διαβαθμισμένων, ότι αν
καί εἶχε εἰδοποιηθεῖ για αὐτό αγνόησε τίς εἰδοποιήσεις, ότι με τήν διαδικασία αὐτή έθεσε σέ κίνδυνο
τήν έθνική ασφαλεια καί ότι αποχωρώντας από τό
¦Υπουργεῖο δέν παρέδωσε -ώς όφειλε- τήν όπηρεσιακή αλληλογραΦἰα.
"Ομως αὐτό πού έχει έπιβαρύνει περισσότερο τήν
θέση της είναι τα ψέματα. °Επί μήνες, τα ότου ανοιζε
τό θέμα των αυτό! της, ή έπικρατέστερη όποψηΦία
τών Δημοκρατικών γιατό προεδρικό αζίωμα έπέμεινε
ότι δέν έκανε τίποτε παράνομο, ότι αὐτό ήταν έν γνώσειτῆε Μπακ καί ἄρα μέ τήν ΜΜΜ της, ότι δέν
διακινήθηκαν διαβαθμισμένα έγγραφα από τόν προσωπικό της λογαριασμό καί ότι ή πρακτική αύτή εἶχε
ακολουθηθεῖ καί από προκατόχους της ύπουργούς
°Εζωτερικών."Ομως δέν έζήγησε ότι τότε τό αυτό!
δέν ήταν τό κύριο μέσον αλληλογραφίας.
Τα ψέματα αότα δημιουργούν σήμερα αλγεινές
εντυπωσεις εἰς βαρος τής Χίλλαρυ Κλίντον. Ἀκόμη
καί δεδηλωμένοι όποστηρικτές τής όποψηΦιότητός
της έζανίστανται μέ τήν σταση της. Λένε σέ τηλεοπτικές συζητήσεις ότι θα ήταν πολύ καλύτερο να παραδεχθεῖ ότι όντως παρέβη τούς κανονισμούς καί τίς
σχετικές είδοποιήσεις καί να ζητήσει δημοσίως συγγνώμη, παρα να έπιμένει ότι ήταν μέν λαθος αύττό πού
έκανε, αλλα ότι δέν ήταν παρανομο. Τα ΜΜΜ
ψέματα της θυμίζουν τήν περίοδο τού Μπίλλ Κλίντον
με τα διαφορετικής Φύσεως σκανδαλα του.
¦Ως γνωστόν, ὁ τότε Πρόεδρος τών'Ι·Ινωμένων Πολιτειών καί σύζυγος τής σημερινής ύποψηΦίου, διέπραζε ψευδορκία όταν αρνήθηκε ένόρκως ότι είχε συναψει έζωσυζυγικές σχέσεις μέ καποια Πόλα Τζόουνς, ή ὁποία εἶχε προβεῖ σέ σχετικές αποκαλύψεις.
Στήν συνέχεια ήλθε καί ή ἱστορία μέ τήν νεαρή Μληλο τού Λευκού Οίκου Μόνικα Λεβίνσκυ, πού έλαβε τεραστιες διαστασεις. Ό Πρόεδρος Κλίντον
αρχικώς διεβεβαίωσε τόν αμερικανικό λαό ότι δέν
εἶχε «σεξουαλική» σχέση μαζί της, αλλα τελικα αναγκασθηκε να ὁμολογήσει ότι εἶχε πεῖ ψέματα.
Τα ψέματα καί ή εὐκολία μέ τήν ὁποία τα έκστομίζουν, κατατρέχουν τό ζεύγος Κλίντον. Μαλιστα ή
Χίλλαρυ κατηγορεῖται τώρα καί για τόν τρόπο μέ τόν
ὁποῖο αντιμετώπισε τίς διαφορες έζωσυζυγικές σχέσεις τού συζύγου της, αφού διέσυρε όποια γυναίκα
προέβαινε σέ σχετικές αποκαλύψεις ή καταγγελίες.
Καί βεβαίως ὐπαρχει καί τό μεγαλο ζήτημα τοῦ¦Ιδρύματος Κλίντον, πού από τής ἱδρύσεώς του έχει αντλήσει κεΦαλαια ύψους 2 δίς δολλαρίων καί θεωρεῖται
από πολλούς ώς «πλύντή ριο» χρήματος για τίς πολιτικές καί ίδιωτικές αναγκες τού ζεύγους Κλίντον.
Οἱ Ἀμερικανοί, πού είναι ἰδιαιτέρως εὐαίσθητοι στό θέμα τοῦ ψέματος, είναι πιθανόν να τιμωρήσουν τήν Χίλλαρυ στίς έκλογές. Άραγε οἱ
"Ελληνες θα τιμωρήσουν τα μέλη τής Κυβερνήσεως τού Σύριζα, πού έπί 16 μήνες έχουν έπιδοθεῖ σέ
διελκυστίνδα ψεματων;
Καινοφανής λύσις
για τήν φοροδιαφυγή
Ἀπαγόρευσις διαφημίσεως τού θαλασσίου τουρισμού
ΕΙΝΑΙ πανθομολογοὐμενο πλέον
ότι ένα από τα πλέον σοβαρα προβλήματα πού αντιμετωπίζει ή έλληνική οἱκονο μία εἶναι αὐτό τής έκτεταμένης ΦοροδιαΦυγής. Ό Αὐστριακός καθηγητής Οἰκονομικών Φρήντριχ Σναιντερ, μαλιστα, έχει όπολογίσει ότι ή ΦοροδιαΦυγή στήν
χώρα μας προκαλεσε απώλεια δημοσίων έσόδων τής ταζεως τών 7,2
δισ. εὐρώ μόνο τό 2014.
Σέ όλο τόν κόσμο έχουν δοκιμασθεῖ πολλές πρακτικές λύσεις για
τήν αντιμετώπιση τής ΦοροδιαΦυγής. °Η συγκυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑἈνεζαρτήτωνἙλλήνων απεΦασισε
σέ ένα πεδίο να δοκιμασει μια,
δικής της έμπνεόσεως, «καινοτόμο»
λύση. Καθώς, λοιπόν, δέν μπορεῖ
να περιορίσει τήν δραστηριοποίηση ἰδιωτικών σκαΦών αναψυχής
πού ένοικιαζονται ανευ σχετικής
αδείας στίς έλληνικές θαλασσες,
απαγορεύει τήν... διαΦήμισή τους
σέ όλο τόν κόσμο!
Συγκεκριμένως, σέ καινούργιο
νομοσχέδιο τοῦ ἱΥπουργείου Ναυτιλίας περιλαμβανεται τό ακόλουθο
αρθρο: «Ἀπαγορεὐεται ή μέ όποιονδήποτε τρόπο διαΦήμιση σέ όποιαδήποτε χώρα, τής έκμεταλλευσης
ἰδιωτικών πλοίων αναψυχής στήν
Έλλαδα μέ σύμβαση ὁλικής ναύλο)
σιις, ανεξαρτήτως τῆς σημαίας τοῦ
πλοίου». Τό ἑλληνικὸ κρατος, δηλαδή, έτοιμαζεται να υἱοθετήσει
διαταζη μέ τήν ὁποία θα ὁρίζει τί θα
γίνεται σέ αλλα κρατη καί εἰδικώτερα ποιές ἰδιωτικές έταιρεῖες έπιτρέπεται να διαΦη μίζονται σέ ζένα
ΜΜΕ καί ποιές όχι.”Εχει δέ έΦεὐρει προΦανώς έναν μηχανισμό δια
τοῦ ὁποίου δύναται να παρακολουθεῖ καθε διαΦημιστική καταχώριση
στα έκατονταδες χιλιαδες έντυπα,
ἱστοσελίδες κ.λπ. πού κυκλοΦοροῦν διεθνώς.
ἱΗ αἰτιολογική έκθεσις τοῦ νομοσχεδίου δέν αΦήνει περιθώρια
αμΦιβολιών για τόν σκοπό τής νο
μοθετικής αὐτῆς ρυθμίσεως: «Σκοπός τής διάταξης εἶναι ή αποτροπή
τής παρανομης δραστηριοποίησης
τών πλοίων αὐτών πρίν να διαπιστωθεῖ αὐτή σέ πραγματικό χρόνο,
ή διασΦαλιση τοῦ ὐγιοῦς ανταγωνισμού στόν κλάδο τών πλοίων ανα·
ψυχής καί ὁ περιορισμός τής απώλειας δημοσίων έσόδων συνεπεία
τής ΦοροδιαΦυγής από τήν παρανομη αὐτή δραστηριότητα». Κατ'
αὐτό, δηλαδή, τόν τρόπο, δέν θα
έχουμε απώλεια έσόδων από τήν
ΦοροδιαΦυγή, αλλα ούτε κα'
εἰσροή έσόδων, αΦοῦ θα απαγορεύεται ή διαΦήμισις όλων τών
ἰδιωτικών σκαΦών: Καί τών νομίμως καί τών παρανόμως κυκλοΦοροὐντων.
οι αποτολμήσουμε μια πρόβλεψη: ἱΗ χώρα θα διασυρθεῖ για
μια ακόμη Φορα διεθνώς, ή ΦοροδιαΦυγή δέν θα περιορισθεῖ ούτε
στό έλαχιστο, καί ὁ θαλάσσιος τουρισμός θα πληγεῖ σημαντικα.
°Εορταζουν τό Ραμαζανι
μέσα στήν 'Αγία Σοφία
Τήν μετατρέπουν σέ τζαμί για 32 ήμέρες
ΣΟΒΑΡΟΤΑΤΕΣ ανησυχίες για
τό μέλλον τής Ἀγίας ΣοΦίας τής
Κωνσταντινουπόλεως δημιουργεῖ ή
απόΦασις να λειτουργήσει ώς τζαμί
τίς 32 ήμέρες τής έορτής τοῦ Ραμαζανίου, δηλαδή από τίς 6 )Ιουνίου
μέχρι τίς 7ῦΙουλίου. Καί τοῦτο διότι,
από τήν ήμέρα πού ανέλαβαν τήν
ἐξουσία οἱ ἰσλαμιστές τοῦ )Ερντογαν, έπανέρχεται έπιμόνως ή απαίτησις να ζαναγίνει μουσουλμανικό
τέμενος, όπως ήταν έπί 482 χρόνια
μετα τήνἈλωση, καί μέχρι τό 1934.
Δύο Φορές προεβλήθη ή απαίτησις αὐτή, τήν τελευταία έβδομαδα. Πρώτα στίς 29 Μαΐου, όπου,
στό περιθώριο τών Φαραωνικών
έορτασμών τοῦ νεοσουλτανου, οἱ
κραυγαζοντας «να σπασουν οἱ αλυσίδες» καί να τούς έπιτραπεῖ να
προσευχηθοῦν στήν Ἀγία ΣοΦία.
Άλλα καί χθές, ὁ βουλευτής τοῦ
κόμματος τοῦ ῦΕρντογαν, Σαμίλ Ταγιαρ διατεινόταν ότι ή Μεγαλη
Ἐκκλησία πρέπει να ανοίξει για
ἰσλαμικό προσκύνημα, σέ αντίδραση πρός τήν απόΦαση τής Γερμανίας να αναγνωρίσει τήν γενοκτονία τών Ἀρμενίων.
Ἀπὸ τήν Δευτέρα λοιπόν τό Κοράνι θα διαβαζεται καθημερινώς,
στίς 2 τό μεσημέρι, έντός της Ἀγίας
ΣοΦίας κατα τήν λεγομένη πρωινή
προσευχή πρίν από τήν νηστεία
(εείιυτ). Καί όχι μόνον αὐτό. ἱΗ αναγνωσις τοῦ Κορανίου θα αναμεταδί
κό καναλι τής κρατικής τουρκικής
τηλεορασεως, ΤΕΤ ΒίγεΠετ, σέ
έκπομπή ὑπό τόν τίτλο «Ἀγία ΣοΦία - Χρόνος Εὐλογίας».
Εἶναι προΦανές ότι κατα τόν
χρόνο αὐτό, ή Ἀγία ΣοΦία, ένα
αναγνωρισμένο Μνη μεῖο τής Παγκοσμίου Κληρονομιας, δέν θα λειτουργεῖ ώς Μουσεῖο. Οὐδείς, δέ,
μπορεῖ να αποκλείσει τό ένδεχόμενο αὐτές οἱ «αναγνώσεις» να έπαναληΦθοῦν καί έπί εὐκαιρία αλλων
θρησκευτικών έκδηλώσεων, μέχρις ότου καθιερωθεῖ ώς τόπος τής
«προσευχής τής Παρασκευής»,
τήν ὁποία ὁ ῦΕρντογαν έπιθυμεῖ να
αναβιώσει σέ όλη τήν Τουρκία.
Καί τότε ή Ἀγία ΣοΦία θα έχει ζα
Ζ. Φανατικοί ἰσλαμιστές διαδήλωναν δεται αν εὐθείας από τό θρησκευτι- ναγίνει τζαμί.
ί Κ ί Π θ ί
Σημερα « υριε ρω υπουργέ...»
Διώξεις σέ βαρος ν ν
μελῶντοοτΑιΠΕΔ Ι ιατι πανηγυριζω
Στόν ανακριτή κατά τής
δια θο α απολο ' θ κανΦχθἑς ςἔξ¦ μέλἔηΤἔῦ Ἀξιότιμε κύριε πρωθυπουργό στήν τελευταία σύνοδο τού Γιούρογ- κλίμακα για να γίνει περισσότερο κα- ρεία τού κρατικού Προϋπολογισμού.
Συμβουλίου 'Εμπειρο- ω ~ ω Μ σἡ έ κρουπ είναι αύτό πού αναφέρατε τανοητό το ειτεοεεε Μαη στίς λαϊκές 'Ηθελα να ρωτήσω, λοιπόν, αν Με
γνωμόνων τού ΤΑ||'|ΕΔ. ἔν σας ἔσχοθέσω ἔἶπα Β ἐπανειλημμένα σαν μεγάλη ἐπιτυχία, μάζες πού μέ διαβάζουν: 'Οταν πή- τα ἐργαλεῖα τα έχετε δοκιμάσει, κύριε
ΣΕ^- 2 ότ:ἔἔωΜκ ΕΟ; μα:  010 δηλαδή ότι όλοι αναγνώρισαν πώς γαινα στό σχολεῖο, θεωρούσαμε ἐπι- πρωθυπουργέ. Πονανε πολύ; Είναι
Ι Ι μ , ¦ Ξόμπορειπ μή] πε ή' τό έλληνικό χρέος δέν είναι βιώσιμο! τυχία τό άριστα. Δέν θυμαμαι να πα- σαν να πηγαίνει κανείς στόν όδοντο«Θἶρμο» καλοκ9ιρι λέω' Απ Τήν Τέρα που Θεια Τ: Συμφώνησαν δηλαδή καί ό κ. Τόμσεν νηγυρίζαμε τότε όταν παίρναμε βαθ- γιατρό; σε μας τα ἐφαρμόζουν μέ ή
στο προσΦυγικο Τ ως ἡ ἀξ10λ γηση βρ πως" σ τού ΔΝΤ, καί ό κ. Σώυμπλε, καί ό κ. μό κατω από τή βαση ή όταν συμ- χωρίς ναρκωση; Δικαιολογεῖται όμως
Αύξημένες τιόλι οἱ ροές
μία σύγχυση. Συγκεκριμένα, αντιλαμ
Γιούνκερ, καί ό κ. Ντομπρόβσκις, καί
φωνούσανε όλοι οἱ καθηγητές ότι
ΞἑνἔΨέἔ βάνωω  πρέπει νά πΜηρ1ἔωμε ό κ. Νταισελμπλουμ, καί όποιοι έπρεπε να μείνουμε στήν ἴδια τάξη.
σερεις μετανάστες νε- γιά Τήν Μάριἶω ἐξέλιξη Της υπο- ἀλλ01 Κύριοι ξενύχτησαν γιά χάρη “Οταν ένα κράτα ΧΜκ0πεῖ, δέν είναι
κροί σέ ναυάγιο νοτίως Μωβ μας· που ἐπἐΤνχε ὁ κ· Τ"- μας πρίν από μια έβδομαδα, ότι... αντίστοιχο μέ τό να μένει στήν ἴδια
Τῆς Κρήτης. ΣΕ^. 4 Κωστα· καθοδηγ0νμεν0$ φυσικα δέν τρώγεται μέ τίποτα τό χρέος μας! τάξη ό μαθητής; <Οπότε γιατί πρέπει
_ _ ἀπό Τίς δικό σας συμβουλές στόν Καί, για να τό πούμε πιό ρεαλιστικά να πανηγυρίζουμε;
γποχωρει οἱκονομικό τομέα. Αύτό όμως πού δέν δηλαδή _ῶ"ε νά ξεκαθαρίσουμε με ΣΕ δ έν ό άν Μο
η Τ9υΡκια_ , Ι έχω καταλαβει, καί τό όποῖο θα ήθελα Με. μας πώ αββά βρισκόμο©.ΓΒ ν εχω ως θα κ ω 05·
Μετα τις Πρωτες ορΐσμε- νά κάνετε Τόν κόπο νά μοῦ διΜΡΜ_ Ι ΜΜΕ χρεΜΟπἡω καί εἴ" κάνω_ καί να πανηγυρίζουμε για μια αλλη
νες 9νἩδρΟΡειςἔ η γω: Μ, Εἶναι γιά 'ποιό πράγμα άκριβῶΞ με ότι δέν τό καταλαβαίνουμε, εἴτε ΜΜΜ Με· Σωκα Μπα Μή
ρε] ριχνει Τους Ἑονο ΜΜΟ πρέπει να πανηγυρίζονμε' δέν τό καταλαβαίνο πραγ α πού ἡ ευεξία που Νιώθετε' ΝΤΕ πρωθυ"νέερέΞίέλἔί?ἔνἩ Ο ειναι από Με” μ Μίνωα Μαντόνα
Χόμἔᾶων Σελ 7 ,Εξ όσων μπόρεσε νά Τεξεργα- χ ρα γηση, ὁΦείλεται στόν αύτόματο μη' ' σθεῖ ή δική μου μετρίας ποιότητας °Ερωτώ, λοιπόν, πρέπει να πα- χανισμό πού θα αποφασίζει από τό
φαιά οὐσία, τό σημαντικότερο απο- νηγυρίζουμε ἐπειδή συμφώνησαν 2018 καί πέρα αν θα χρειαζονται πετέλεσμα πού καταφερε να ἐπιτύχει ό όλοι ότι έχουμε χρεωκοπήσει; Μετα- ρισσότερα ἐργαλεῖα για να ἐπιβάλἐκ·προσωπών τήν 'Ελλάδα ύπουργός φέρω τήν περίπτωση σέ πιό προσιτή λουν νέα μέτρα αναλογα μέ τήν πο
να πανηγυρίζουμε ἐπειδή τα ἐργαλεῖα
θα τίθενται σέ λειτουργία όχι από
ανθρωπο αλλα από αύτόματο ρομπότ; °Εκ·τός βέβαια έαν πανηγυρίζουμε ἐπειδή τό αύτόματο ρομπότ θα καταργήσει τούς οἱκονομικούς ύπουργούς, πού, από μια αποψη, είναι ἐπιτυχία, αν θυμηθεῖ κανείς ότι εἴχατε
αιττιστευθεῖ τή μοίρα τής'Ελλαδας στό
πέτσινο σακάκι τού κ. Βαρουφακη.
Τέλος παντων, σας ἐξέθεσα τό πρόβλημα πού αντιμετωπίζω καί πολύ
θα μέ ύποχρεώσετε αν μου ἐξηγούσατε γιατί πρέπει να πανηγυρίζω. Πε
ριμένω μετά περιεργείας,
ΑΛ|ΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΗΜΕΡΑ
°Η Ε_¦Μ παρουσιαζει
για πρώτη Φο ρα τήν έκδοση
···ῶ`
ΙΑζΙ·)  .Ι
Η μεγαλη στιγμη
τι: .τι πως ι τι; Ξ “νικώ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ
«Ό Ἀριστοτέλης Κουρτίδης καί
τό “Τραγούδι τής Ἀμεριπής”»
τού Ἐλευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 6)
Ο “Ενας 7νδός μακραίνει
τά μαλλιά του μέ τήν
ἐλπίδα νά καταγραφεί
στό Βιβλίο τών Ρεκόρ
Γκίννες αρκεί κάποιος νά
τόν βοηθήσει μέ τίς διαδικασίες. Γιά τήν ώρα,
τό μήκος τής κόμης τού
φθάνει τά 19 μέτρα. Φυσικά ό 60χρονος Σαβτζιμπάι Ράθο υα έχει κάποια προβλ ήματα, αφού
πρέπει νά τά κουβαλάει
στό χέρι, ἐνώ, γιά νά τά
λούσει, χρειάζεται τρείς
ώρες τήν ήμέρα. Άν κερδίσει τό ρεκόρ, θά τά
κρατήσει;
ο Γυναίκες όλου τού κό
σμου, χαρείτε!Ἐρχεται τό
μηχάνημα-σωτηρία γιά
τό δίπλωμα τών ρούχων!
Τό «μαγικό» Ρ01άίΜε το
έχει κρεμάστρες, στίς
όποίες τοποθετείς 15 έως
20 ρούχα, καί τά διπλωνει, τά περνάει άπό ατμό
γιά νά φύγουν οί τσακίσεις, καί μέ μαλακτικό,
γιά νά γίνουν πιό άπαλά! Βέβαια, πρέπει νά περιμένουμε λίγο, διότι
στήν αγορά θά βγεί τό
2018, ἐνώ καί ή τιμή του
είναι αρκετά τσουχτερή:
850 δολλάρια!
ο Στό Σάν Φρανσίσκο
κατασκευάζεται ένα σχολείο διαφορετικό άπό τά
συνήθη. Εἶναι σχολείοφάρμα, όπου τα παιδιά
προσχολικής ήλικίας θά
ἐκπαιδεύονται στήν καλλιέργεια φυτών καί λαχανικών. Θά μαθαίνουν πώς
φυτεύονται, πώς γίνεται
ή σπορά καί ή συγκομιδή. Καλό αύτό, πρέπει νά
τό αρχισουμε καί ἐδώ. Θά
μας χρειασθεί..
ο Τήν ἐποχή πού τά
παιδιά τών ἐργαζομένων
γονέων τά κρατούσαν ή
γιαγιά καί ό παππούς,
πού ἐνίοτε κατοικούσαν
καί στό ίδιο σπίτι, τά
πράγματα ήταν καλύτερα. Ἀπόδειξις ότι γιά μία
ακόμη φορά μαθαίνουμε
ότι μία μπαίημπυ-σίτερ
κακοποίησε παιδί Τό περιστατικό έγινε στήν
7νδονησία. Ἡ 23χρονη
«νταντά», πού προσελήφθη μέσω έταιρείας, χαστούκισε καί πέταγε δεξιά-άριστερά ένα μωρό 15
μηνών, διότι τήν άπασχολούσε ἐνώ ήθελε νά...
κοιμηθεί Συνελήφθη,
αλλά τό παιδί ύπέστη τά
πάνδεινα.
ο Ἀπό τήν άλλη πλευρά
ύπάρχουν καί χειρότερα... Γονείς πού κακομεταχειριΖονται τά παιδιά
τους. Όπως δύο 7άπωνες
πού άφησαν τόν 7χρονο
γιό τους σέ δάσος, γιά...
τιμωρία ἐπειδή πετούσε
πέτρες σέ αύτοκίνη τα! (Ο
μικρός Γιαμάτο Τανούκα
ἐντοπίσθηκε άπό στρατιώτες ἑπτά ήμέρες μετά,
σέ μία στρατιωτική βάση, σέ άπόσταση 5 χλμ.
από ἐκεί πού τόν εἶχαν
αφήσει. Εύτυχώς ήταν
καλά, άν καί ἐπί μια έβδομάδα δέν έτρωγε, παρά
έπινε νερό...
Διαβάστε τα αρθρα
«Αίσιοόοἔία»
Τηλέμαχος Μαρατος (σελ. 4)
«°Η παχιά μοίρα»
ΖάχοςΧατζηφωτἰου (σελ. 12)