Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Χαράτσι έκπληξη στους νησιώτες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
' ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
480 80997 ΩΑΜΕΠΑ "80 €0997
ε, αιωνια
· Στοκ ιιΑιιΕΑιι
`_ τγιιιΑοιιιΖΕι
/ ι ιιιιι ΕΑΑΑΑΑ
ΣΕΜΕΕ
ΣΤΗΝ ντιοοεει-ι 
τιΑκογΜΑκι-ι
των τιΕ$ο  
ηνόπΟυση ΡΙ.ΑΝ  >~ 
ὰ η ΘερσΠ£ί0 ορμοΜἡς 4 ΒΕ
ιιιιο·ιςπόιΜ°ης ` "
| / χ ρ /  .
' φ · συνταγες
με βότανα
Μγι>ειΝιι
ΛΑΜι·ιι>ΑκΗ
σε + 2 ι·ιΑιΔικΑ . ·
› '|“ ζ 'Ι
τη" |·(Ι“!||ἔ'=“Γ
 ('θ(Ι·|Ι"
κ¦-ιΗ8([|`|'|.
· η ΜΠΟΜΠ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΗΣ 
ο|κῆΕξ=ἔὲκοΣ |_Α|.Δ|_ΠΠΡ8Υ ῦνῦι Η
Σαββατο 4 |ουνίου 20] 6 - Αριθμός φύλλου Τ.9ΟΟ - Τιμή 130 € (3 € Η ἐκὁοοΠ με τις Προσφορές) - νανανν.ε|εΗΗεΕα5€γμσε¦ν
ΧΛΡΛΤΣΙ
ΕΚΠΛΗΞΗ
στου5 νησιώτε5
9 , , 9
ο φορος εισοδηματος για τους
ιδιώτες και έως 85,9ο/ο για τις επιχειρήσεις.
ΑΝΑΑγτικοι Π|ΝΛΚΕΣ ΜΕ Τ|Σ ειτιΒΑι=γΝεΕιε
στα οι·ιοία ανεβαίνουν οι συντελεστές φορολογησης για τα εισοδήματα του 2016
Απο τι-ιΝ κγΒΕΡΝι-ιει-ι ΣΥΡΜΑ ιιογ ΜΜΕ!
γι·ιοεχοτΑΝ ΝΑ τοΝ κΑτΑΡτι-ιεει 17-19
ΚΛΤΛΣῖΡθΦ|ΚΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΗΛ' ΛΠΕΡΓ|ΕΣ Λ|ΛΡ|(Ε|ΛΣ
ΜΟΛ|Σ 6 ΗΜΕΡΕΣ |'|Ρ|Ν Λ|'|0 το Ε|.'Η0 20Ι6
.,-ι'¦ἱ"'_'? 
Αι·ιι=οετΑτεγτΑ ε
τΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΦΕΤΑ...
ΜΝΗΜΗΣ &
ΕΑΑΗΝικο
Γ|ΑΟΥΡΤ|...
ΤΣΕΧ|ΑΣ
ΣΕΛ. "3
Μ __¦ .
“·° .;Ξ ' Ψ  ς-~
Σε «τέΠεια    
καταιγιδα»
ο (Ναντ
ΣΕΛ. 20-2'|
ΜΕ|ΩΣΗ ΥΛΗΣ ΚΛ| ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΥΜΝΛΣ|0 Λ|'|0 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ)
' ΣΕΛ|ΔΛ Τ5 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα