Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΝΗΡΕΑ Ο 24-25
0'Κ0Ν0Ν|Λ · 4 Ε|ΣΗ|ἩΕΝΕΣ · Η "ΜΝ · '5
Αρνατικα μανύματα Εντείνοον τις Πιέσεις Το οτοίχΠμα
από τον πορεία του ΑΕΠ για χαμηλότερα επιτόκια του μερίσματος
ΕΤ .ΟΟΠ1
Τώρα οπ Με
 στις οθόνες σας!
Μονο στο
ο ΕΠΕΜΥΣΕιΣ ως (187
Μ.€ΩΓ02ό8Υ.9'
ΕΒΔΟΜΑΔιΑιΑ ΕΦΗΜεΡιΔΑ τΗΣ ΑΓΟΡΑΣ Έτος ι9ο · Αρ. Φύλλου 95ο- 3.7 Ιουνίου Με · ει
ΟΠΕ” ΣΥΝΝΕΤ0ΧΩΝ · 7 ΔΕΗ · ΙΟ ΜΡΗΛ ΒΑΝΚ · "Ο Κ[ΕΕΝΑΝΝ · Η ΠΛΗΝ! · Η
Χ ί Χ
[13, Ἀ _| _Γ __ι _| / Έ ω
Η αγορα περιμένει πειστικό δείγμα γραφής από την καβέρνπ
ο ΡΞι ΟΡΤΛΖ Σεπ. “9
Το ΕΠΕΝΔΥ'|"|(0 Ε|°|ΆΛΕ|()ΤΜ