Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Μελέτη-σοκ από ΣΕΒRecognized text:
@ΜΟΝΑ
ο ΗΜΕ ΡΗΣΙΑ 
ΚΑΟΗΜΕΡΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΑΡ_ ΦΥΛΛΟΥ 20272 - ΤΙΜΗ 1,30 ΕΥΡΩ
ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΧΟΕΣ Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡ|'ΟΣ
«Κλείνει ένα5 δύσκολα. κυκλοε¦ Βγα ίνουμε στο ξέφωτο»
Πορσινέσει5 του Αλ. Τσίι·ιρο στου5 υι·ιουργου5 «να σηκώσουν το μανίκια»
Κοινωνική Προστασία. αναπτυξιακή νομή των ωΘημἀτων είναι οι τρεις ΦΜαμετονΑλ.Τσίαρα.Οτιωθυτιουρ- σουν τα μανίκια» και να τιροσηλωθοὐν
στροΦή της οικονομίας και δίκαιη κατα- ιιρστεραιατητες της κυβέρνησης. σύμ- γος κάλεσε τους υαουργ0ύςνα«σηκώ- στην καθημερινότητα > σελ. 3
Πλήρης ατιελευθερωση
Σε ξενα ίυτ1ὸ5
και τα δέινε1τ1
με εγγύηση
του Δημοσίου
Ο Από τα 137 δισ το 1,64 δισ αφορα σε
σεισμοπαθείς; ιιλημμυροιιαθείς> σελ. 5
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΜΕ ΤΗΝ
«ΑΜ Ο ΓΑΛΑΤΗΣ»
ΜΜ·-ο··ωη Φωτ· ωΜΜΜιΜ-Μ
Ηοι11111ε
Το πρώτο αντρικό Περιοδικο
Ηλεκτρονικό δίχτυ σε όλες τις συναλλαγες Προτείνει ο Συνδεσμος
Μελεττι-σοκ αυτί ΣΕΒ
Εκτο5 ελέγχου φοροδιαφυγη κοι τισροοικονομίο Κατω ουσ 50% η εισηροξι|ἱοτητο των εσόδων
εεἔΞἔἔἔἔ
Αισιόδοξο5 ο ΣΕΤΕ
Πρόβλεψη γιο
35 εκατομμύριο
τουρίστε5 το 'ΣΤ
Ο Τα έσοδα θα ξετερὁσουν τα
20 δισ, συμφωνα ρε τον νέο
ΜΜΜαΜΦνΜΜ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑαιαΜςΜΜσΜ
εδρας τουΣυνδεῳου Πληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων στο συνεδριο της
ΕυκοΜ γιατσν τουρισμο› σὺ. 9
Νέα ι·ιαρὁταση
Εγγυήσει5 γιο
το ννοίνοτ στα
ο Μ. Ντρογκι
Ο Μολις εφαρμοσθουν τα
ιροαιιαιτουρενα, θα αρχίσει
η ειιαναγορα ομολόγων
ια·- σώσω
ΜΜΜ Μ Μ Μ
Η Η Η
«ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ αποσταση σημερα»Ι δηλωσε ο Μ. Ντρογκι. μετατοΔΣ της ΕΚΤ
στη Βιέννη Το θεμα θα εξετασθεί μολις
η Αθηνα λαβει όλα τα μέτρα › σελ. 4
Καθυστερήσειε
«Κλειστό »
το Με γιο
το ετιιχειρησει5
Ο Μπλακ άουτ απο τις αλλαγές στα έντυπα και τους
κωδικούς των δηλώσεων
ΜΜΜ0Μ
Μ “πω ' Υιι.ΟΜΜ.Μ2016
-2015 2016
ιλ.·'υλίιἰίὲἑὸἡΑ
Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Πύλη του Τεχίειιετ ιταραμένει κλειστή για την υιτοβῶη των
δηλώσεων των ετιιχειρησεωιι. Η προθεσμία λήγει στις 30 Ιουνίου > σελ. 6
Γερμανο-τουρκικός πόλεμος για τη Γενοκτονία των Αρμενίων › σελ. 28