Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα συν και τα πλην του αναπτυξιακού
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαίτεΠίΡοτίκί8Γ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
εε" ΡοννίΞ Η
ΜΜΜ! ΜΜΜ Ροή" Ηε||οε ΑΕ.
Τελ: +30 210 6728890
επίθ": |Πίο@ροννετ-ηεί|οεετ
Μ.ροΠετ-ηείίεεετ
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 /τιμή: 1,30 €
Ο||(ΟΝΟΝ||(|·| ΚΔ'
ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 9Ζο · Αριθμός φύλλου: 26.077
ΠαυλόΠουλος - Βαλς
ΝΑ ΒΡ|Σ|(ΕΤΑ|
ΣΤΗΝ ΑΠΕΝ'|Ά
Ἡ ΟΛΩΝ το ΧΡΕ0Σ
Γιωργος Προβόπουλος
Πρώην δίοίκητής της ΤτΕ
ΤυρΒοΜΠΠε
ΤυΠΒΟ€ΗΑΠθΕΠ8 8Α|.Ε8 & 8ΕίινίεΕ
'. Μίστσπιουε Μ.. ΜΜΜ 'Μ απο!
ϊ: 2104082681” -ΗΜ'·Μ.Μ·
σήμερα στη Ν
Κυβέρνηση - ναυτίλία
σε κοίνή «ρότα»
Σε Πορεία Προσ@γίσης της ελληνόκτητης ναυτίλίας
βρίσκετοί η ελληνίκή κυβέρνηση, με στόχο οί δυο
Πλευρές νο Πλευσουν σε κοίνή ρότα. Στο Πλοίσίο
αυτό, όΠως δήλωσε χθες ο υΠουργός Ναυτίλίας
θοδωρης Δρίτσας, τη Δευτέρα θ |ουνίου την έναρξη
των «Ποσείδωνίων 2016» θα κήρυξεί ο ΠρωθυΠουργός Αλέξης ΤσίΠρος_ > ί 4
9+1 βηματα Προς
την τουρίστίκή αναΠτυξη
Τίς ΙΟ στρατηγίκές Που θα εΠίτρέψουν τον εμΠλουτίσμό του τουρίστίκου Πρωόντος ωστε να εΠίτευχθεί η
γεωγραφίκή καί χρονίκή εΠέκταση της σχετίκής δροστηρίότητος καί η αυξηση των εσόδων του κλάδου
ονοφέρεί έρευνα της Ευτοήοηκ, η οΠοίο Παρουσίαστηκε χθες το βραδυ στο Πλοίσίο του ίου συνεδρίου
Ελληνίκου Τουρίσμου, Που δίοργανωσε η τραΠεΖα σε
συνεργασία με τον ΣΕΤΕ. >ί 7
Στην Πρίζα οί ίδίωτίκοΠοίήσείς
της ενεργείακής αγορας
Με υψηλές ταχυτητες κίνείτοί η κυβέρνηση σε ό,τί
αφορα τίς αΠοκρατίκοΠοίήσείς στον ενεργείακό
τομέα. Ο ίδίος ο υΠουργός ΠΕΝ, Πόνος Σκουρλέτης,
εΠίβεβαίωσε, χθες, στο Περίθωρίο της ΓΣ. των ΕΛΠΕ,
οτί η υΠόθεση ΑΔΝΗΕ οΠοκτο σημαντίκό εΠοίδυτίκό
οίδίοφέρον, ενω Παράλληλα Προέβλεψε την ολοκληρωση Πώλησης του 66% του ΔΕΣΦΑ στην
αΖέρίκη 5οςοί· στα τέλη του έτους. >ί ί
ΚαμΠανόκί γία εΠενδυσείς
2 δίσ. στίς τηλεΠίκοίνωνίες
Την ανησυχία του γίο Πίθανή οΠοξίωση των εΠείδυσεων των ενολλακτίκων Παρόχων ανω των 2 δίσ.
ευρω, όσο δεν λαμβανονταί αΠοφοσείς γία τα δίκτυα
νέας γενίος (Ν6Α) Που θα ενίσχυουν τον ανταγωνίσμό μεταξυ των τηλεΠίκοίνωνίοκων ετοίρείων,
εξέφρασε ο δίευθυνων συμβουλος της Εοίτηηετ
Πόνος ΠοΠοδόΠουλος στο Πλοίσίο συνάντησης Που
είχε αντίΠροσωΠεία της ΕΠΑ με τον ορμόδίο εΠίτροΠο Γκίντερ /Ετίνγκερ στίς Βρυξέλλες. >ί 5
Βαθαίνεί η υφεση στίς εξαγωγές
Χείροτερευεί η είκόνα των εξαγωγών γία το ο' τρίμηνο του έτους, συμφωνα με το ονοθεωρημένο
στοίχείο της ΕΑΣΤΑΤ, σε λίγότερο οΠό έναν μήνα
μετά τίς Πρωτες καταγραφές. >ί 7
12 Πλεονεκτήματα και 12 μειονεκτήματα του σχ|ν Που κατατέθηκε Χθες στή Βουλή
Τα συν και τα Πλήν
του αναΠτυ ξιακοή
Με κυρίαρχΠ ενίσχυσή στα φορολογικά κίνήτρα,
αλλά και με έμφασή στους τομείς των τεχνολογιών
Πλήροφορικής και εΠικοινωνιών και τής αγροδιατροφής κατατέθήκε Χθες στή Βουλή ο νέος αναΠτυξιακός νόμος, ο οΠοίος φιλοδοξεί να δήμιουργήσει τις αΠαραίτήτες ΠρουΠοθέσεις για τήν ανάκαμψή των εΠενδυοεων, οι οΠοίες γνώρισαν δραματική Πτώοή αΠό το 2008 και μετά, Ο νέος νόμος
Πρόκειται να ενεργοΠοιήθεί εντός των εΠόμενων
μήνών, καθώς για τήν ολοκλή ρωοή του αΠαιτείται
ή έκδοσή ΠερίΠου 25 υΠου ργικών αΠοφάσεων. Καινοτομία του νέου νόμου είναι τα ειδικά καθεστώτα
ενισχύσεων, για το καθένα εκ των οΠοίων θα υΠάρχει σχετική ΠροκήρυξΠ και ανάλογος ΠρουΠολογισμός. Ο νέος νόμος ΠροβλέΠει και σταθερό φορολογικό συντελεστή για 1 Ζ έτή για μεγάλες εΠενδυσεις, οι οΠοίες θα αδειοδοτουνται με τή διαδικασία του ίἐ18τ Παοκ Η «Ν» καταγράφει τα 12 θετικά και τα 12 αρνήτικά σήμεία του νέου Πλαισίου,
όΠως αυτά έχουν κωδικοΠοιήθεί αΠό τους Παραγωγικοής φορείς τής χώρας. >6 - 7
[τροπολογία] Δεν εξαι ρέθήκαν ουτε εκείνα Που έχουν χο ρήγήθεί σε ευάλωτες ομάδες Πολιτών
Σε Γαήάε και τα δάνεια με εγγήήσή Δήμοσίου
Σε εταιρείες διαχείρισής, Προς διευθέτήσή και είσΠραξή, τα δάνεια Πρώτής κατοικίας
ΑΠαλλαγή αΠό
Πτωχευτικά
Για Πτωχεήσεις Που αρχίζουν αΠό τήν 1ή Ιανουαρίου ΖΟ16 και εφεξής, κάθε οφειλέτής φυσικό ΠρόοωΠο, ο οΠοίος έχει κήρυχθεί συγγνωστός συμφωνα με τις νέες διατάξεις του Πτωχευτικου Κώδικα,
αΠαλλάοσεται Πλήρως αΠό «τις αΠαιι:ήοεις κατά τής
Πτωχευτικής Περιουσίας» (υΠόλοιΠο Πτωχευτικών
χρεών) μετά τήν Παρέλευ ότι τριών ετών αΠό τήν κήρυ ξή τής Πτώχευσής. Αυτό αΠοσαφήνίζει εγκύκλιος
Που έδωσε χθες στή δήμοσιότΠτα το ΥΠΟΙΚ, >1 2-1 3
Γερμανία: Γενοκτονία η σφαγή των Αρμενίων
 ·· Ψ ..
Μέλη της Πρωτοβουλίας των Αρμενίων «Αηοί·Κοηηυηε ]ει1τ» (Αναγνωρίση
τωρα) εκφράζουν ένα μεγαλο «Ευχορίστω!» μετά την οΠόφοση της γερμανίκής Βουλής να αναγνωρίσεί ως γενοκτονία τη σφαγή των Αρμενίων
το 191 5. >29
ίεηοκΜςί
Με 10% φόρο
ή διανομή
με ρισμάτων
το 2016
Τα μερίσματα Που διανέμονται εντός του 2016 εξακολουθούν να υΠόκεινται σε Παρακράτήσή φόρου με συντελεστή
10%, ενώ τα μερίσματα Που θα
διανεμήθουν το εΠόμενο φορολογικό έτος (μέοα στο 201 7) υΠόκεινται σε Παρακράτήσή φόρου
με συντελεστή 1 5%. >1 2-1 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα