Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
03-06-2016'
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κγΡογ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. κγΡογ
σκεφτο
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
ς1974-1997)
ΜΡΙ·ΙΣΙΑ ΕΦΗΝΠΞΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Λίγες νεφώσεις μέ πρόσκ·
ρους όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες σέ
Μακεδονία καί Θρακη.Ἀνεμοι δυτικοί μέτΜ ί,
καί τοπικα στα νότια πελαγη 6 μπωφόρ. ΘεΜ γ
κρασία στα ίδια έπίπεδα. Στήν Ἀθή να έως 33 ν
Παρασκευή 3 Ίουνἰου 2016
Λουκιλιανού, Παύλης μαρτύρων καί τῶν σαν αὐτοῖς 4 νηπίων
Σελήνη 28 ήμερῶν
Ἀνατολή ἡλίου 8.04'- Δύσις 8.43'
Ἀριθμ. φύλ. 40484 | Τιμή 1.50 Θ
Ἀμερικης 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθηναι, ιπίο@εεύεηεννερτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220831, Με: 210 3248071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
"Ετος Τ23ον
°Εμπαιγμός
με τόν ΦΠΑ
Ἀπὸ προχθές, τα περισσότερα αγαθα καί ύπη ρεσίες πού παρέχονται στήν χώρα μας έπιβαρύνονται
μέ Φόρο Προστιθεμένης Ἀςίας (ΦΠΑ) 24%. Δηλαδή για καθε 100 εύρώ πού θα καταβαλλει έΦεςής ὁ
καταναλωτής για καποιο προίόν, σχεδόν τό 1|4 τού
ποσού θα αποτελεί Φόρο ύπέρ τού έλληνικού δημοσίου."Ετσι ή 'Ελλας κατατασσεται στίς χώρες μέ
τόν τρίτο ύΨηλότερο συντελεστή ΦΠΑ στήν Βύρωπαίκή Ένωση. 'ΥΨηλα ποσοστα έχουν κυρίως οἱ
Σκανδιναβικές χώρες, μέ αλλο όμως έπίπεδο κοινωνικών παροχών.
ἱΙ·ΙΚυβέρνησις διατείνεται ότι τόσο ή αύξησις τού
ύΨηλόύ συντελεστού ΦΠΑ κατα μία μοναδα, όσο καί
ή αύξησις καποιων εἰδικών Φόρων καταναλώσεως
δως στόν καφέ καί τα τσιγαρα, προτιμήθηκαν ώστε
να παραμείνουν τα τρόΦιμα καί καποιες βασικές αιτηρεσίες, ως ή τιμή τού νερού καί τού ήλεκτρικού
ρεύματος, στόν συντελεστή 13%."Ομως από όποια
σκοπια καί αν τό δεῖ κανείς, τό 24% είναι αδικαιολόγητα ύΨηλό, πολλώ μαλλον αΦού δέν αναμένεται να
ὁδηγήσει σέ αύξηση τών σχετικών έσόδών.
Τα στοιχεία έν προκειμένω είναι συγκλονιστικα.
Ό βασικός συντελεστής τού ΦΠΑ στήν χώρα μας
αύςήθηκε μέσα σέ μία έςαετία κατα 5 ποσοστιαίες
μοναδες. Ἀπὸ 19%, πού ήταν μέχρι τό 2010, έΦθασε
τώρα στό 24%."Ομως κατα τό ίδιο διαστη' μα τα αντίστοιχα έσοδα από τόν ΦΠΑ κατέρρευσαν. Τό 2010
ήταν 17,4 δίς εύρώ καί τό 2015, μέ τόν βασικό συντελεστή στό 23%, μειώθηκαν σέ 13,5 δίς εύρώ. Δηλαδή
οἱ αλλεπαλλῦ ' ηλες αύςήσεις τού συντελεστού έπέδρασαν αρνητικα στα έσοδα!
Αύτό συνέβη για δύο λόγους: Πρώτον, διότι ή
αύξησε τῆς Φορολογία; περασω τήν ΜΜΜ
καί μόιραίως ὁδήγησε σέ μείωση τών Φορολογικών
έσόδων. Γι° αὐτό καί οἱ παντες λένε σήμερα ότι οἱ
αύςήσεις τών Φόρων θα έπενεργήσουν ύΦεσιακα καί
θα απομακρύνουν τήν αναπτυξη. Πλήν τών κυβερνώντων, πού έπιμένουν στούς Φόρους. Δεύτερον, διότι οἱ
αύςημένοι συντελεστές τού ΦΠΑ ένέτειναν τήν ΦοροδιαΦυγή. Κατι πού αναμένεται να συμβεί καί τώρα
μέ τήν νέα αύξηση.
“Ηκυβερνητική αποΦαστς' για τήν νέα αύξηση τού
ΦΠΑ, στήν ὁποία ήταν αντίθετοι οἱ δανειστές, είναι
ακόμη πιό αδικαιολόγητη, αΦού οἱ κυβερνώντες
εγνώρῦ ' ιζαν ότι δέν πρόκειται να αποδώσει. Διότι όποιος διαβασει τα στοιχεία τού Προϋπολογισμού, καταλαβαίνει αμέσως ότι ή αύξηση τού συντελεστού δέν
όδηγεί σέ αύξηση έσόδών. Ἑπομένως αν ύπήριχε μία
δικαιολογία για έκείνους πού τό 2010 αύξησαν τόν
ΦΠΑ από 19% σέ 21%, δέν ύπαρχει καμμία για τήν
σημερινή αύξηση
ἱΗ απόΦαστς να αύςηθεί ὁ ΦΠΑ σέ 24% συνιστα
τριπλό έμπαιγμό: 'Εμπαιγμό έναντι τών δανειστών, ώς
πρός τό ότι δήθεν θα αύξηθούν τα Φορολογικα έσοδα
ένώ δέν θα αύςηθούν. Ἐμπαιγμό έναντί των καταναλωτών, διότι ή νέα έπιβαρυνσις παρουσιαζεται ώς
δήθεν ύπαγορευθείσα από τούς δανειστές, ένώ είναι
καθαρα κυβερνητική απλοκγή. Καί τό χειρότερο
όλων: 'Εμπαιγμό έναντι τών έντίμων πολιτών. Διότι μέ
τό όργιο ΦοροδιαΦυγής πού θα ακολουθήσει, αὐτοί
είναι πού θα πληρώσουν «τα σπασμένα»!
Τριπλή απειλή
στα έθνικα σύνορα
ῦΕπίμονες διεκδικήσεις Τουρκίας καί Ἀλβανίας
ΚΟΙΝ0Σ παρονομαστής στήν πολιτική όλων τών κομματων τής Τουρκίας εἶναι οἱ διεκδικήσεις εἰς βαρος τής (Ελλαδος. (Η Κυβέρνησις
Μπιναλί Γιλδιρίμ συνεχίζει τήν
αμφισβήτηση θαλασσίου καί έναερίου χώρου στό ἑλληνικὸ αρχιπέλαγος. Τό αντιπολιτευόμενο Ρεπουμπλικανικό (κεμαλικό) κόμμα,
σέ πρόσφατη συνεδρίαση τής τουρκικής Ἐθνοσυνελεύσεως, ύπεστήριξε, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι ή
(Ελλας έχει κατακτήσει δια τής
βίας νησια τού ανατολικού Αἰγαίου.
"Ολοι δέ οἱ μηχανισμοί τής Ἀγκύρας (πολιτικοί καί οἱκονομικοί)
έχουν αποδυθεί στήν προσπαθεια
έκτουρκισμού τής μουσουλμανικής
μειονότητος στήν Θρακη, τήν
ὁποία επιδιώκουν να αύτονομήσουν
όσο τό δυνατόν πιό σύντομα.
Εἶναι βέβαιο, δέ, ότι οἱ ἰσχυρισμοί περί <τγκρίζων ζωνών» καί ή
αμφισβήτησκ τῆς ὁριογραμμῆς
στό Αἰγαίο προδιαγραφουν απώτε
ρα σχέδια καί για τα νησια. Καί ή
αρχή πρέπει να αναμένεται στα Δωδεκανησα, όπου ύπαρχει μικρός
αριθμός μουσουλμανων, καθώς καί
καποια τεμένη, τα ὁποῖα ή ἑλληνική Πολιτεία (όρθώς) σέβεται ώς πολιτιστικα καί θρησκευτικα μνημεία.
Σέ αύτές τίς απειλες ερχεται να
προστεθεί καί ή αλβανική αμφισβήτησις τής ύφισταμένης ὁριογραμμής στήν θαλασσα. Ἀφού τα
Τίρανα ακύρωσαν τήν διμερή συμφωνία ὁριοθετήσεως ύφαλοκρηπίδος μέ τήν(Ελλαδα, τώρα προαναγγέλλουν τήν συγκρότηση έπιτροπής πού θα «μελετήσει» τήν ὁριοθέτηση τών συνόρων μέ τήν(Βλαδα Καί όλα αύτα ένώ εἶναι σέ ἐξέλιξη οἱ διεκδικήσεις τών Τσαμηδων, οἱ ὁποίοι έχουν προσφύγει δικαστικώς καί ζητούν να καταδικασθεί ή (Ελλας καί να τούς «έπιστρέψει» περιουσίες στήν Θεσπρωτία.
Τίς ένέργειες αύτές στηρίζει απροκαλύπτως ή αλβανική κυβέρνησις,
ή όποία, τήν ίδια στιγμή, προβαίνει
παρανόμως σέ κατασχέσεις τών περιουσιών Βορειοηπειρωτών.
Στήν δίνη αὐτῶν τών έζελίζεων
αποδεικνύεται από τα πραγματα
ότι δέν έχουμε τήν έτοιμότητα να
ανταποκριθούμε σέ δύσκολες καταστασεις, ούτε τήν εύελιζία να
έκμεταλλευθούμε τίς εύκαιρίες
πού έμφανίζονται. Τίς τελευταίες
ή μέρες ύπήρζαν δηλώσεις στό Τέλ
Ἀβίβ καί στήν Άγκυρα για τήν
κυοφορούμενη έπαναπροσέγγιση
Τουρκίας->Ισραήλ.Ἀν καί εἶναι βέβαιο ότι όσο κυριαρχεί ὁ ἰσλαμιστής Ἐρντογαν μια τέτοια προσέγγισις δέν θα ὁδηγήσει στίς θερμές
σχέσεις πού καποτε εἶχαν οἱ δύο
χώρες."Ομως ή έζέλιζις αὐτή πρέπει να μας κανει να αναρωτηθούμε
αν θεμελιώσαμε έπαρκώς τήν τριμερή μέ τήν Κύπρο καί τό>Ισραήλ,
καί σέ ποιό βαθμό μπορούμε να
έφησυχαζουμε όσον αφορα στα
νότια σύνορα μας!
ῦΕπικοινωνιακό «Βατερλώ»
τής ΝΔ στό Κοινοβούλιο
Κόστος από τήν αποχώρηση στήν συζήτηση για τίς ού ώστε
ΕΜ0ΙΑΖΕ παραλογη ή εύκαιριακή ή έπιλογή τής αξιωματικής
Ἀντιπολιτεύσεως να αποχωρήσει
από τήν συζήτηση στό Κοινοβούλιο τήν Τεταρτη μέ θέμα τήν τροπολογία σχετικα μέ τήν συμμετοχή βουλευτών σέ οίί είτοτε έταιρείες. Καί όμως ήταν μια προαποφασισμένη τακτική έπιλογή.
Γιατί απεχώρησε ή Νέα Δημοκρατία από τήν συζήτηση; Τήν
«Μαύρη Κυριακή» για τήν (Ελλαδα, πού ψηφίσθηκε ή νομοθεσία
τών 7.500 σελίδων έκχωρήσεως
τής χώρας στούς Εύρωπαίους καί
τόν διεθνή έλεγχο, ή ΝΔ κατειμήφισε. Μέ τήν αποχώρηση, ή
αξιωματική Ἀντιπολίτευσις έδω
πουργό να έπιχειρηματολογήσει
ύπέρ τών μεθοδεύσεων τής Κυβερνήσεως καί ταυτοχρόνως να
έπιχαίρει για τήν «ένοχη ή ένοχική» κατα τήν προσέγγισή του
απουσία τής αζιωματικής Ἀντιπολιτεύσεως. (Η έκτός καθε λογικής
κρυσικα, λανθασμένη έπίσηςδιόρθωσις τής πρώτης ρυθμίσεως
μέ τήν υἱοθέτηση γενικής απαγορεύσεως όχι μόνον βουλευτών
αλλα καί τών συγγενών τους να
συμμετασχουν όχι μόνον σέ οίί
είτοτε, αλλα σέ καθε έταιρεία τού
έζωτερικού, έμεινε χωρίς αντίλογο καί σχολιασμό.
Τό διαχυτο αρνητικό κλίμα
πού έπικρατούσε στόν Τύπο σχε
βερνήσεως καί τα «παίγνια» συγκαλύψεως ανεστραφη. Καί έπληξε πλέον τήν Νέα Δημοκρατία για
τήν απουσία καί τίς αἰτίες πού τήν
ὁδήγησαν σέ μια τέτοια έπιλογή.
(Η αποδιοργανωσις μαλιστα
πού τής δημιουργήθηκε έπέτρειμε
στόν ύπουργό Οἰκονομικών καί
τήν Κυβέρνηση, χθές, Πέμπτη, να
νομιμοποιήσει μέσω τού Κοινοβουλίου. χωρίς καν όνομαστική
ψηφοφορία, νέα έπαίσχυντα
«προαπαιτούμενα» - σχετικα μέ
τα μέ κρατικές έγγυήσεις «κόκκινα» δανεια, τα ακίνητα τού ΕΟΤ,
τό ΕΚΑΣ, τόν ΑΔΜΗΕ, τήν
Ἐγνατία. Κυριολεκτικώς ένα
«Βατερλώ» για τήν Ἀντιπολίτευ
Ζ_ σε τήν εύκαιρία στόν Πρωθυ- τικα μέ τίς μεθοδεύσεις τής Κυ- ση χωρίς αἰτία...
Σ ί Τ” ί ί
Ψηφίσθηκσν χθές ν ο 2
τα προσπσιτούμενσ (( »
ψηΦἱσθηΜ Τό Μ- Χαθηκε η καλημερα ...
απαιτούμενα. Για τήν
ὲκΤομἱευση Τῆς δόσεως Τό πρώτο «κινητό» πού μούφόρ- έφτασε»! Πολλές φορές προσπαθησα Λίγες μέρες μετα. οἱ συναδελφοι «τσίγκος» καί να παει στό «μαρμαρο».
εκκρεμεί μόνο ή έγκρισις τού Ευτοννοτκίτιρ θτοι.ιρ.
ΣΕΛ.2
Αύστηρή απαντηση
'Ελλαδος στόν ΟΗΕ
Με επιστολή πρός τόν ΓΓ
τού ΟΗΕ. ή μόνιμη αντιπρόσωπος της 'Ελλαδος
σταἩνωμεναἘθνη ανατρετιει τίς τουρκικές
αμφισβητήσεις. ΣΕΛ. 4
Ἡ γενοκτονία
των Ἀρμενίων
Τήν όργή της Τουρκίας
προκαλεσε ή υίοθετησις
από τήν γερμανική Βουλή τού ψηφίσματος για
τήν γενοκτονία των Ἀρμενίων. ΣΕΛ.5
θ ΠΙΝ Μαι 
τωσε ή έφημερίδα στήν όποία -τότεἐργσζωονν. ήταν τις Ζήτω. αρκετά
μεγαλο καί βαρύ καί είχε μια κεραία
τήν όποία τραβούσες καί μεγαλωνε
όταν έπρεπε να μιλήσεις. Ό γιός μας
καιαρωνε τότε πού «ό μπαμπα είχε
κινητό». πού αρχιζε από «094». καί.
όποτε χτυπούσε. έσπευδε να τό σηκώνει έκεῖνος.
Ἀπό τήν ήμέρα πού αποκτήσαμε
«κινητό». Με ή ζωή μας. θυμαμαι
τό πρώτο τηλεφώνημα τού διευθυντή
μου. «Πού είσαι;» μέ ρώτησε μόλις
απαντησα. Ἀπό τότε χαθηις ή «καλημέρα». τήν όποίαέλεγές όταν τηλεφω
νούσές στό σπίτι ή στόν χώρο έργασίας καποιου.
«Δέν λέτε μια “καλημέρα”
πρώτα;» τού είχα πεί. Καί έκεῖνος. χιουμορίστας καί ετοιμόλογος -καλή
του ώρα- μού απαντησε: «Μήν περιμένεις αλλες καλη μέρες. Ἡ πρόοδος
μέχρι σήμερα να ξανακερδίσω τήν
«καλημέρα» στό κινητό τηλέφωνο.
αλλα χαμένος κόπος.
«Πού είσαι;» μού λέει ή γυναίκα
μου όταν θυμαται ότι δέν έχει τσιγαρα. Κι ἐγώ αναπολώ τήν έποχή πού
πηγαίνω μαζί στήν ταβῷνα καί τηλεφωνούσα. από τό τηλέφωνο τού καταστήματος. στήν Ἀστυνομική Διεύθυνση καί αφηνα τό τηλέφωνο τής ταβέραΜνἀμὲβωῦνὁνΜβεῖώτι». Αύτό έκαναν όλοι οἱ ροτόρτερ.
Άλλος αφηνε τηλέφωνο στήν Ἀστυνομία. αλλος στό ύπουργεῖο. αλλος
στήν έφημέρίδα.
θυμαμαι μια φορά. Σαββατο τα
Ἀποκριας. πού βρισκόμασταν ατού
«Καλαμπόκι. είχαμε πιεί τή μισή Νεμέα. και αφτα μέ πέταξαν στό τη·
λέφωνο. ί Εγκλημα στό Σχιστό». μού
είπε ή φωνή τού ύπασπιστή καί έφυγα αρον-αρον...
είχαν να τό κανουν μέ τόν «ψύχραιμο
νεαρό. πού έξέταζε τα πτώματα ώς
Σέρλοκ Χόλμς»! Ἡ αλήθεια είναι ότι δέν
ωμόμουν καί πολλα πραγματα. αλλα
όπωςήμων στόκέφι από τήν οίνοποσία καί τό γλέντι. έφτασα -όπως μου
είπαν αργότερα οἱ έμπειροι συναδελφοι-στόστρεῖο νέας-ρω έκτούσύνεγγυςτό ανοιγμένο από τήν μπαταρια κρανίο τις ατυχής ΜΜΜτος καί να παρατηρώ ώς ἰατροδικαστής τόν αύτόχειρα σύντροφό της!
Τώρα. έχεις «κινητό». έχεις «μπίπερ». έχεις «ντεστιναίητορ». φωτογραφίζεις μόνος σου τό «θέμα» καί
στέλνεις αμέσως τή φωτογραφία! πω
ο «φωτορεπόρτερ». ο Μανταφἀρκ. ο
Φλώρος. ό Κορωναῖος. πού σκαρφαλωνε στα μπαλκόνια. πού αρπαζε
φωτογραφίες από τούς τοίχους καί
έτρεχε μέ τό μηχανακι να προλαβει να
έμφανίσει. να γίνει ή φωτογραφία
Τώρα. μέ ένα μαραφέτι στό χέρι. τό
«κινητό». κανεις τα παντα. Τηλεφωνεῖς. φωτογραφίας. στέλνεις μήνυμα.
στέλνεις κείμενο.'Ενα τόσο δα πραγματακι έστειλε «αδιαβαστα» τα χειώγραΦα. τή γραφομηχανἡ. τό Με.
τό φόξ. Καί ποιός ἄρα πού θα φθασει
ακόμη ή τεχνολογία.
ΑΜ συζητούσαμε χθές μέ συναδέλφους. πίνοντα τόν καφέ στήν Βαλαωρίτου. Ἀναμνήσεις από τίς έποχές
τού ρεπορταζ. τής αγωνίαΞ. ή Τρεχαλας. χωρίς «Δελτία Τύπου» καί
«Νόν παίηπερ». όταν χτύπησε τό κινητό του Μανώλη.
- Ἀμαν πια. πές μια κκαλημέρα».
πές μια «καλημέρα»! φώνοξε κοιταζοντας μας μέ νόημα. Κι ως. πού καταλάβατε τήν Φώτη” πού προηγήθηις. βαλαμε τα γέλια...
ΜΟΔΑΜΟΣ
ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04.06
Ἡ ΕΣΠΑ παρουσιαζει
για πρώτη φορα τήν έκδοση
Ξ.Σ.Τι _
τι μεγαλη στιγμη
η( ισούται ια Για
ο Ούτεὁ πρωθυπουργός
μπορεί νά αποφύγει στήν
7τάλίά τό πρόστιμο εάν
εχει πάράνομήσει. Ό ΜάτΤα Ρέντσι έλαβε είδοποίηση από τήν ύπηρεσίά
είσπράξεως φόρων ΕσπίΣσΙίσ νά πληρώσει 2.000
απο γιά ἀνεξόφλιι7η Μή
ση! Πάρεδέχθη τό λάθος
τοις λέγοντας ότι ή σύζυγός του τού είχε δώσει
πρό τριετίας τήν κλήση νά
τήν πληρώσει καί τήν ξέ
χάσε. Προσέθεσε δέ ότι θά
ἀνάμορφώσει τήν άρμόδιά
ύπηρεσίά ώστε νά μπορεί
κανείς νά πληρώνει μέσω
κινητού ή ύπολογιστού.
«Ἐάν μπορούσα νά τό κάνω αὐτό». είπε «δέν θά τό
ξεχνούσά».
ο Οί κάτοικοι τής Ἀριζόνά τών ΗΠΑ πήραν χθές
μία τρομάρα πού ήταν
όλη δική τους 'Ενας μετεωρίτης πέρασε μέσα στήν
νύκτα πάνω από τά κεφάλια τους κάνοντάς έναν
ἐκκωφάντικό θόρυβο καί
φωτίζοντάς τά πάντα μέ
μία πρωτοφανή λάμψη!
Πετάχθηκάν έντρομοι από
τά κρεβάτια τους νά δούν
τί συμβαίνει καί ὰνεκάλυψάν ότι όλη αὐτήν τήν
φάσάρίά τήν έ(άνε ό μετεωρίτης καί όχι εξωγήινοι...
ο Πού νά φάντάσθεί τί
τόν περίμενε ένας ταξιτζής
Βρυξέλλες μία γυναίκα ή
όποίά τού ζήτησε νά τήν
μεταφέρει στήν πόλη
Ντόμποι' στήν βόρειο
Βοσνία. Τής είπε ότι ή
«κούρσα» θά στοίχιζε
4. 737 εύρώ καί ἐκείνη όχι
μόνον συμφώνησε αλλά
τού έδωσε προκαταβολή
260 εύρώ. Καί τό ταξίδι
αρχισε. “Οταν όμως έφθασαν στόν προορισμό τους
αρνήθηκε νά τόν πληρώσει. Ό ταξιτζής κατέφυγε
στήν αστυνομία πού τώρα διεξάγει έρευνά. Είναι
νά μήν σού τύχει...
Ο Κάποιοι στήν Κίνα δέν
έχουκ ώς φάίνετάι. μεγάλη έκταση στα γυναίκες
όδηγούς... Οί ίδιοκτήτες
ἑνὸς μεγάλου εμπορικού
κέντρου στήν πόλη Χάνκτσόου δημιούργησαν
στόν περίβολο τού κτιρίου θέσεις πάρκινγκ μέ...
ρόζ διαγράμμιση. ατα
κλεισττκώς γιά γυναίκες 'Π
τό περίεργο έχουν; Είναι
κατά 50% φάρδύτερες..
Ο Μελέτη Βρετάννών
είδικών μέ τήν συμμετοχή
καί τής Πληνίδος μοριάκής βιολόγου Νικιάνα
Σμιγδάλᾶ. κατέληξε στό
ουμπέράσμά ότι ή μείωσ·ις
τήτχολτισπρόλητμπορεί
νά αποτρέψει τήν ύποτροτιή πολλών καρκίνων
τού μαστού. Π' άύτό,
όπως λένε οί στατίνες τά
εύρέως συντάγογράφούμενα ΜΜΜ γιά τήν χα
ληστερόλη θά μπορούσαν
νά προστεθούν στό θεράπευτικό όπλοστάσιο τών
όγκολόγων. Μακάρι καί
πού πάρέλάβε από τίς νά έχουν αποτέλεσμά.
Διαβάστε τά αρθρα
«Ό ύπεροχος κ. Λαζαρ»
Σαράντος ι Καργὡ€ος (σελ. 3)
«Τοτέμ καί ταμπού»
ΚώσταςΧριοτίδης (σελ. 8)