Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ει ο τοι· οι: 
'0803“θΝ@οϊθΜ-εΓ ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|Κ|·| ΚΔ' Ο|Κ0ΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΔΡ. θΥΜ°Υ 8954 - ΕΝ)! 320 - 'ΗΒΗ Ί ευρώ · ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 |°ΥΝ|°Υ 20Ί8
ΠΛΡΟΤΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ γΠ0γΡΠκο ΣΥΜΒΟΥΛ|Ο
ΜΛΡ|Ο ΝΤΡΔΓκι
και απόφαση ΕΣΜ για ¦ Χ Ξ . ·π_ Σ “ ἔ _ ·. ή* 
Δ “ή `. Ἡ Λ
Δ . Μ __
α -_!|( <
ε λ ' ' ! ΥΠΑ
- 5 ρ ῖ_ Ζ ε.:
ι'|'ΩΕΔ ΔθΥ^Ε¦|Λ
επαναφορα του ιιιιιιιιἐιΞι2 _ Φ _ # με
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΕΒ .` _ η .
κωργηση μετρητών
για αγορές πανω
από 75 ευρώ
Σελ. 5
  Ν ΣΦΜ για τη
η» η, ἰ 3' ϊ  Λ  ε' - η γ _. Ι _ήι ε€ωιώ°'ες
,Αμεση Ικα"-"βολη Το" £Φ_°Π°ἔ ¦.:ι“::·=:α::ιιαα:Ἡ::
γ Υ (στους ασφαλισμεναυς;;
γροό", σχολιόιουν κυΒερνήτικές
ΟΜΟΦΟΝΔ ΕΝΟΧΟΣ
ππγές, αναφερόμενες στή ατόσπ
τής Ν.Δ. απέναντι στή ρόθμισή
για τήν καθολική απαγόρευσή
συμμετοχής πολιτικών προσώπων
Σ λ Η σε οήε|ιοτε και στήν απόφασή
ως να είναι αποόσα στή σχετική
φπφοφορία.
"Αφότου ή ΝΔ επιδόθπκε σε ένα
έαμα 8πμιουργίας εντυπώσεων,
Νώντας επιτακτικό τή σύγκλήσή
¦ Χ ., · .η 4 ,Ψ Ι γ _γ .ϊ >- τής Ολομέλειας τής Βουλής, όταν
ετα ΜΕΣΩ ΔΠΟΔοκιΜΔΣιΩΝ 1 Δ ¦ <' · “ ·· ¦| · ή “ - ·` Ι “Μ Μθ° "ω ""°°ΨήΦ'°ε·
. ε _ ·` ί ' σχεδόν ομόφωνα, τή γενική απα
Ι' _ με κ -; , ..ή .- ϊ ή “ ' εἴ |¦ γόρευσή συμμετοχής πολιτικών
 ¦ ι “- . ε” · - - · ι 4 ζ ί ΒΚ "` γ προσώπων σε εταιρείες με έδρα
” ή · Έ “ - · ' ·~ 4 Ξ ' στήν αλλοδαπή, ή ΝΔ επέλεξε τον
δρόμο τής ατακτής φυγής και τήν
πολιτική αντιπαρόθεσή από τήν
ασφάλεια του γραφείου Τόπου
 = ι ῦ . τπὅ Σίἔγγρού". |ἔπ·μειώνουν.
.. ' ___ η ρϊ ε ι ιες πήγ ς εκτιμούν ότι στή
' “ - / η” + _ ¦ ἑ ΝΔ επέλεξαν τήν αποχώρήσπ, είτε
-; - ή ε " ' Ι ι· επειδή "έσπευσαν να ρυθμίσουν
ι ` _ 4 ι υποχρεώσεις που τους προέκυ
' 2 ~ ~ - _ :`·¦ φαν λόγω τής ιρήφισής του ασυμ
_ _ χ ζ _ ! ή ΒιῦΒαστου αυτού". είτε "προσέτρε·
μ ι `·> 4 ` γ ¦ ξαν σε έμπειρα ατελέχή τους για
ι ξ ~ Υ · . ι 'με. *Μ υ συμΒουλές διαχείρισής κεφαλαί
Στα εδώλιο α _ ι_
γ'° 2 “ Νήσων και Παναμό".
Σελ. 7
μὲ ”Ψ “;·ω..ω-ω:Μ“'Ἡ3;Μ·“ Με "Μ“'9Μ^ "“ΐ "ση” ΣΡῇ 6 τη ζ `Δ 'Μπεζ-Μ - 'χ , · 4 ω .· ι 1 0λ°Υ'Κός
ων μέσω Βρετανικών Παρθένων