Πρωτοσέλιδο Ημερησία: Έρχεται λίστα-φωτιάRecognized text:
ϊ @νδ . . .
Μινι*   Σ ΙΑ νννννν_ιιιιει·ι5ιααι·
|(ΛΟΗΜΕΡ|ΝΗ (ΙΙ|(Ι)ΝΟΜ||(Η ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ - ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 - ΕΤΟΣ 690 ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2027] - Τ|ΜΗ 1.30 ΕΥΡΩ
, γ γι .η .
«ΜΜΧ Ο ΓΑΛΑΤΗΣ»
Μ"Β·-“Μ· ι σε” Μ ΜΑΜ ΜΜΜ Δ Μ
Σοβαρες καταγγελίες
Σύγκρουση
εκτος οριων
για τις οΠ5Ιιοτε
Ο Αλ. Τσιπρας: «Πατί η ΝΔ το εβαλε
στα Πόδια». κ Μητσοτάκης: «Ξειιλε
νετε ΦοροΦαγαδες με τη ρύθμιση»
Εν μέσω αντιτιαρἀθεσήςγια τις «Πολιτυτἑς οΒε|ιοτε»
ψηφίστηκε τι τροπολογία μου ατιαγορεύει τα συμμετοχή σε εταιρείες εκτός Ελλαδας > σελ. 8 - 25
Αυξήσεις στις τιμές
Αναταραξεις οταν
αγορα φέρνουν
οι νέοι φόροι
Ο χάος στα τελωνεία με τα νέα
τελη ταξινόμησης των αυτοκινητων
ΜΠαραζ ανατιμήσεων σε τρόφιμα, βενζίνα και
αιλεφωνἰα εφερε τι αύξησή του ΦΠΑ. Φόβοι για
νεο Πλήγμα στην καταναλωσα > σελ. 6
Σταση αναμονής των ειιενδυτὡν
Κρίσιμιι καμιτή
για Χρηματιστήριο
και ομόλογα
Ο Κλείσηιο της αῇολ όγησης και σημα
απο ΕΚΤ περιμενει η αγορα > σελ. 9
το ΣΑΒΒΑΤ0
ΔΩΡΕΑΝ
δ Το ιιρώιο αντρικό
ιιεριοδικό
Αγώνας δρόμου για την είστιραξη των χρεών στις εφορίες
Ε ρΧεται λίστα - φωτια
Αποκαλυπτήρια για τους μεγαλο-οφειλέτες Στο στόχαστρο και για χρέιι από 30 έως 500 €
Φ Πρώτα τιροειδοτιοἰιισιι
σε 50.000 μικρο-οφειλέτες
ν Ι · αδ' .Ξ '
με μαζική ατιοστολιι ο-ιτιαιΙ ο “ρω
Φ Οι φορολογούμενοι καλού- κ _.ξ ν η
νται να τακτοιιοιήσουν αμε- σα τις οφειλες στην εφορία Μ
Φ Εταστολές και σε όσους Χρω
Ληξιτιρ60εσμα χρέη προς το Δημόσιο
Σύνολο Μεσα" οφειλών
στούν Πανω αΠό 150.000€ Φ Αιιειλούνται με διτμοσιοτιοίιι- ο - Μ[email protected]Μω-ΜΜ-ΜΜ- - - - -Ι Μ Μ Μ
_ μ _ . . . Ι. ΠΜωω.Δα αν. . .
στι των ονοματων [0Πς>σελ.3 ΜΒ Μό
Αισιοδοξία για αρση όλων των εμιιοδίων ΜΜΜ" ΠΑ ΜΝ"
ί ί Με το βλέμμα
«Κλ818ωνεΙ» Η  στραμμένο στον
Εκτομιεύοντοι το δεύτερο ]5ήμερο Μ· ΜΜΜ
του 'ουνιου Ζ5 δισ. ευρω 
7 χ Μινεταστ τ νε οιι
οβλέψετς 009 Ο ΜεταέςεΜμῶ8ςΜ
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Φ Αναπτυξη με ρυθμό 19% το 2017ιιρσβλέιιει ο ΟΟΣΑ μια την ελληνικη
οικονομία. Στο 23,2% θα αποχωρήσει το επομενο ετος η ανεργία
Τις τελευταίες λετπομὲρειες
για να αρθούν τα εμαόδια και
να κλείσει ή συμφωνία συζή
τούν Αθήνα και δανειστές. Η δισ. ευρώ θα γίνει σίγουρα το
κυ βἑρνησή αισιοδοξεἱ ότι τι δεύτερο δεκαπενθήμερο του
εκταμίευσήαις δόσήςτων 7,5 Ιουνίου › σελ. 4 - 5
τις Βωἄλλεα αναμένων
θετικη Μαη > σελ. 4
0Ι|(0Ν0ΜΙ|(Η ΣΥΓΚΥΡΙΑ
Δυσμενείς
εκτιμήσεις
αιιό τον ΙΟΒΕ
Φ Στις 827 από 90,3μονῶες
τον Μαῇιενο μηνα ο δείκτης οιιιονομιιωιί ΜΜΜ
Φ ΜΜΜ στη βιαιηχαν·α
μιφηΜτωσηστΜ Με
Μςιιλαδους> σελ. 4 - 5