Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ουραγός η Ελλάδα στο πακέτο Γιούνκερ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήαἴτετήΡοτικι.ἔΓ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Η ΡοννΕίι
Μεττή" 80Π<ίςε5 Ροή" Ηε||η5 ΑΕ.
Τα.: +30 210 6728890
ΗΜ": ίηίο@ροννεί·-ηε||εε.ετ
Μ.ροΠσ-Πείίεεεί
ΠέμΠτή Ζ Ιουνίου 2016 /τιμή: 1,30 €
ΚΑ| ΕΠίχίΞίί>ί-ίΜΑτίκί-ί ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 920 · Αριθμός φύλλου: 26.076
Μεση Ιο|τοΒεοη
ο ΠΜ? Εςοηαηίίετ της 5εχο Βεηκ στη «Ν»
Ο||(ΟΝΟΝ||(Η
ΟΟΣΑ`
ΣΕ ΑΣΦΑΛ|ΣΤ|ΚΟ,
 ΑΝΑΤΡΟΠΗ
«κόστη», ΕΚΑΣ
Τ“ρΒοΜΠρε
τυπΒοςΠΑπσΕκε 8Α|.Ε8 ὁ εΕπνίεε
Ο. ΜΜΕω$ τη, ΜΑ. ΤΜ ΟΠΕΚ]
Τ: ΣΙΜ26ω' -ΒΜ'·ΜΜ·
σημερα στη Ν
Οί εφοΠλίστες σε δίαλογο
με την ΠΝ0 γία τα εργασίακα
Από τη θεωρία στην Πραξη Περνουν οί Έλληνες
εφοΠλίστες οί οηοίοί ανοίξαν δίαυλο εΠίκοίνωνίας με
τα ναυτεργατίκα σωματεία Προκείμενου να συνείσφέρεί δυναμίκα ο κλαδος στην αντίμετωΠίση της
μαστίγας της ανεργίας στη χωρα μας.
Πίο συγκεκρίμὲνα, η Ένωση Ελλήνων ΕφοΠλίστων
εκανε ένα βημα μΠρ0στα, καί με μία κίνηση Που
χαρακτηρίζεί Παραδοσίακα τον κλαδο, ανέλαβε την
Πρωτοβουλία των κίνΠσεων Προκείμενου να γίνεί
εφίκτο να εΠίστρέψουν Έλληνες στα ΠοντοΠόρα
Πλοία ως κατώτερα Πληρωματα. >'| 5
ΣΤΗ ΔΕΛΤΑ ΟΑ ΠΕΡΑΣΕ'
ΤΟ 44% ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ >17
|'|ΑΤ| Η ΑΓΟΡΑ ΑΥΤΟΚ|ΝΗΤΟΥ
ΟΑΗ|'Ε|ΤΑ| ΣΕ ΝΕΟ
ΚΥΚΛΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ >ι8
Εκατονταδες τα «λουκετα»
στους βρεφονηΠίακους σταθμούς
Με μΠαραζ νεων «λουκετων» αΠείλείταί ο κλαδος
των ίδίωτίκων βρεφονηΠίακων καί Παίδίκων σταθμων, Που δίεκδίκεί αμεση καταβολή ληξίΠροθεσμων
οφείλων του Δημοσίου, ύψους σχεδόν 90 εκατ.
ευρω, συμφωνα με τον Γίωργο ΣταθοΠουλο, Πρόεδρο της Πανελληνίας ΟμσσΠονδίας Συλλόγων
|δίωτίκων Παίδίκων Σταθμών (ΠΟΣ|ΠΣ), ο οΠοίος
μίλα στη «Ν» γία ένα μίγμα Προβληματων στην
αγορα, αΠό τίς Παθογμ|είες του ΕΣΠΑ μεχρί τίς ανεξέλεγκτες εΠίχείρίίσείς Που λείτουργουν στίς
Προσχολίκες ηλίκίες (ΠαίδότοΠοί, εργαστηρία, Παρανομοί βρεφονηΠίακοί σταθμοί κ.α.). >ί 6
ΥΠ0||(: Στο κυνίίγί
των μίκροοφείλετων
Στο «κυνηγί» καί των μίκροοφείλετων του Δημοσίου,
Που χρωστουν αΠό 30 εως καί 500 ευρω, εΠίδίδεταί
ο φοροείσΠρακτίκός μηχανίσμος του υΠουργείου
Οίκονομίκων, στο Πλαίσίο της γσ|ίκοτερης ΠροσΠαθείας Που καταβαλλεταί γία αυξηση των εσόδων καί
στηρίξη του κρατίκου ΠρουΠολογίσμου. >ίθ
ΤΟΥΡ|ΣΡ|ΟΣ: ΚΑΝΗΛΩΝΕ|
ΤΟΥΣ ΡΥΟΡ|ΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ >ι4
Στήριξή σε μόλις 121 ελλήνικές μμε, όταν συνολικό έΧουν λαβει έγκρισή 141.800 σΧέδια
Ου ραγός ή Ελλάδα
στο Πακέτο Γιούνκε ρ
ΣΤΑ 4 Λ|Σ. ΑΠΟ Ο Λ|Σ.
Ο| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Ουρανός είναι ή Ελλαδα στή συμμετσΧή μμε στο Πακέτο Γιούνκερ, σύμφωνα με τα στοιΧεία Που δήμοσιοΠσίΠσε Χθες ή Κομισιόν με αφορμή
τον αΠσλσγισμό του Πρώτου έτους λειτσυ ργίας του Ευ ρωΠαϊκσύ Ταμείου
Στραμιγικών ΕΠενδύ σεων (ΕΠΕ). Ο αντιΠ ρόεδρος Γί ρκι Ιζαταινεν έστειλε μήνυμα στις τραΠεζες και στήν κυ βέρνήσιι ότι ή έξοδος μις Ελλαδας αΠό μιν
κρίσή Περναει αΠό μι Χρήματοδότήσιι των μμε. Σε σΧέσή με τον Πυλώνα
του ΕΠΕ Που αφορα τιι Χρήματοδόμισιι των μμε είχαν εγκριθεί για μι Χώρα μας σΧέδια Που αφορούσαν μόλις
12 1 μμε όταν μέΧρι στιγμής έΧουν εγκριθεί σΧέδια για 141.8ΟΟ μμε. Στο μεταξύ, ή ολοκλήρωσή μις αξιολόγήσής
αναμένεται να εΠιταΧύνει τις Πρωτοβουλίες των τραήεζών, ωστόσο οι εκμμήσεις Παραμένουν συγκρατήμένες
για μι Χρήματσδόμισή του 201 6. ΤραΠεζίτες υΠσλσγίζσυν ότι οι νέες Χρήματσδστήσεις θα Περισριστούν στα 4
δισ. ευρώ αΠό 6 δισ. λόγω καθυστέρΠσΠς στήν αξιολόγήσΠ. >4 - 5
 «ΜΠαι-Πας»
σμιν καρδια
ως Ευ ρώΠής >30 
[|ΟΒΕ]
ΕΠιδείνωσή
σμςονομμςσύ
κλίματος
Νέα εΠιδείνωσΠ Παρουσίασε
το οικονομικό κλίμα στήν Ελλαδα τον Μαιο, Πιεζόμενο αΠό
τήν υΠοΧώρήσή του κλαδσυ
μις βιομήΧανίας, μι σμγμή Που
οι υΠόλοιΠοι δείκτες Παρουσιάζονται βελτιωμένοι. Σύμφωνα με τιιν 'Ερευνα Οικονομικής Συγκυ ρίας του ΙΟΒΕ τον
Πέρασμένο μήνα, ο γενικός δείκτής υήοΧώρήσε στις 89,7 αΠό
τις 90,3 μοναδες του ΑΠριλίου.
Η εξέλιξή αυτή ήρθε ως αΠοτέλεσμα μις ενίσΧυσιις μις αΠαισισδσξίας στον τομέα μις βιομήΧανίας, καθώς -Πέραν τής
βελτιωμένής εικόνας στή συμΠεριφορα των καταναλωτώνστους αλλους τομείς σήμειώνεται σταθερότήτα ή μικρή
βελτίωσΠ. >6 - 7
[αξιολόγηση] Σμιν τελική ευθεία για μιν υΠοδόσή των 7,5 δισ. ευ ρώ - Συνεδριάζει σήμερα και αύ ριο το ΕΝΩ
Σε τεντωμένο οΧοινί ή αΠόφασΠ για το νναἰνετ
Η εισήνήσή των θεσμών Προς τήν
Ομάδα Εργασίας (Ειναι του ΕιιτοἔτομΡ, Που συνεδριαζει αΠόψε και
αύριο στις Βρυξέλλες, θα καθορίσει
Χρονικό και τα εΠόμενα βήματα μέΧρι τήν εκταμίευσή τής δόσής των
7.5 δισ. ευ ρώ. μετά μι συμφωνία με
τους θεσμούς Που εΠιτεύΧθήκε στις
έκκρεμόμιτες των ΠροαΠαιτσύμενων.
Ωστόσο, σε τεντωμένο σΧσινί βρίσκεται το θέμα του ννεήνετ καθώς οι
τελευταίες Πλήροφορίες αναφέρουν
ότι ή αναμενόμενή για σήμερα αΠόφασή μις Ευ ρωΠαίκής Κεντρικής ΤραΠεζας στή Βιέννή θα μετατεθεί για
τήν εΠόμενή συνεδρίασή του εΠοΠτικσύ φορέα. >3
Ψηφίστηκε
η ρόθμιση
σε κλίμα έντασης
[ΦΠΑ]
«Κόφμις»
στον τζίρο
μις ανο ρας
«Κόφτή» στήν καταναλωσή και
στον τζίρο τής αγορας βαζει ή
νέα αύ ξήσή του ΦΠΑ, εκμμούν
σι Παρήγσντές τής. Πρόκειται
για μιν έκτή αύξήσή σε έξι Χρόνια και τή δεύτερή τους τελευταίους 1 Ο μήνες. >1 Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα